4
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua má xi kui Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná
Jun já nts'ena̱, najmi tu̱ n'e s'ejiun ngatentee̱ xi b'a̱ ku̱i̱tsu̱nu̱u nga Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná títs'ín nga tínchja̱. Tu̱ sa ní cha̱se̱ sisihu̱un xi nkú ku̱i̱tsu̱, tu̱ xi b'a̱ n'e̱ cha̱hanu tsa kju̱axi̱ nga Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná tíjñajihi̱n a ra̱ najmi. A̱t'aha̱ kitsejíhin a̱sunntee̱ já profeta̱ tsank'á. Xi b'a̱ tsu nga yjoninte kik'a Jesucristo̱ nga j'ai a̱sunntei̱, kui niu̱ xi ku̱a̱kúchjinu̱u nga kui xi tíjñajihi̱n Espiri̱tu̱ xi ts'e̱ Nti̱a̱ná. Ko̱ xi najmi b'a̱ tsu nga b'a̱ ts'ín j'ai Jesucristo̱, kui xi najmi tíjñajihi̱n Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná. Espiri̱tu̱ ch'onk'un xi ts'e̱ ní nda̱ kontra̱ha̱ Cristo̱ tíjñajihi̱n. Ja kinu'yó nga tjíhin nga kj'u̱a̱í xi ngju̱a̱i̱ kontra̱ha̱ xi kits'ín nibá Nti̱a̱ná. Kui ja tíjña a̱sunntee̱ nd'a̱i̱.
Jun ntíntíntína̱, Nti̱a̱ná ts'e̱nu̱u ko̱ ja kin'e ngano̱ho̱o já profeta̱ tsank'á xu'bo̱, a̱t'aha̱ xi tíjñajinnu̱u 'yún tjín saha̱ nga'yún nga xi tíjñajihi̱n xu̱ta̱ a̱sunntee̱. Kui já xu'bo̱ xi xu̱ta̱ a̱sunnte. Kui nga ni xi ts'e̱ a̱sunntee̱ nchja̱ni̱jmíyaha ko̱ xu̱ta̱ a̱sunntee̱ basínñjuhu̱ ni xi nchja̱. Tu̱nga máha ji̱n, Nti̱a̱ná ts'e̱ni̱. Xu̱ta̱ xi ja be Nti̱a̱ná, kui xi basínñjuni̱. Xu̱ta̱ xi najmi Nti̱a̱ná ts'e̱he̱, kui xi najmi basínñjuni̱. B'a̱ n'e cha̱ha yá xi tíjñajihi̱n Espiri̱tu̱ xi tsuya ni xi na̱xu̱ tjín ko̱ yá xi tíjñajihi̱n jáninda xi b'ana̱cha̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua mí nihi xi y'aha̱ kju̱a̱tjoo̱
Jun já nts'ena̱, b'i̱ ngján n'e̱tjáá xinki̱á, a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná nibáha̱ ra̱ kju̱a̱tjoo̱ ko̱ ngayjee̱ xi tjíhi̱n kju̱a̱tjo, kui xi kitsjáha̱ Nti̱a̱ná nga ntíhi̱ ka̱ma ko̱ kui xi be Nti̱a̱ná. Xi najmi tjíhi̱n kju̱a̱tjo, najmi kje̱e be Nti̱a̱ná, a̱t'aha̱ kju̱a̱tjohó Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín tsakúchjiná kju̱a̱tjoho̱ Nti̱a̱ná. Kits'ín nibá Ntí nku tutuhu̱ a̱sunntei̱, tu̱ xi nga̱t'aha̱ Ntíhi̱ sa̱kúhuná nga ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'aán. 10 ¿Mí nihi xi 'mihi̱ kju̱a̱tjoo̱? Najmi tsa ñá xi kin'etjáá Nti̱a̱ná. Kui ní xi kits'íntjoná ko̱ kits'ín nibá Ntíhi̱ tu̱ xi ts'i̱ínndyjat'aha ngatitsunná nk'ie nga kitsjá yjoho̱ xi nkúhu chje̱. Kuihí ni xu'bi̱ xi tsakúchji kju̱a̱tjoo̱.
11 Jun já nts'ena̱, tsa b'a̱ ts'ín kits'íntjoná Nti̱a̱ná, kui nga ko̱ ta̱ ñá ta̱ tjíhin nga b'i̱ ngján n'e̱tjohoná xinki̱á. 12 Ndaha nku najmi kje̱e be nkú tjín Nti̱a̱ná, tu̱nga tsa b'i̱ ngján n'etjáá xinki̱á, Nti̱a̱ná tíjñajin tehe̱ntená ko̱ kju̱a̱tjoho̱ s'ejña chji kikjin a̱jinná.
13 Yaá nga tintsu̱ba̱jin tehe̱ntehe̱é Nti̱a̱ná ko̱ nga kui tíjñajin tehe̱ntená, a̱t'aha̱ kitsjáná Espiri̱tu̱hu̱. 14 Ko̱ ji̱n kiya kikjii̱n ko̱ tíbixínyakixi̱ nga Nti̱a̱ Na̱'miu̱ kits'ín nibá Ntíhi̱ tu̱ xi ts'i̱ínk'ankihi xu̱ta̱ xi tjín a̱sunntee̱. 15 Tu̱ yáhá ni xi ts'i̱ínkjáíhi̱n nga Jesu xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná, kui xi tíjñajin tehe̱nte Nti̱a̱ná ko̱ Nti̱a̱ná tíjñajin tehe̱ntehe̱ xu̱ta̱ xu'bo̱.
16 Mankjinná ko̱ s'ejinná nga tjoho̱ ñá Nti̱a̱ná. Nti̱a̱ná kui xi kju̱a̱tjo, ko̱ xi tíjñajin tehe̱nte kju̱a̱tjoo̱, kui xi tíjñajin tehe̱nte Nti̱a̱ná ko̱ Nti̱a̱ná tíjñajin tehe̱ntehe̱ xu̱ta̱ xu'bo̱. 17 B'a̱ ts'ín s'ejña chji kikjihin kju̱a̱tjoo̱ a̱jinná, tu̱ xi najmi jo jan ka̱mahaná ni̱stjín nk'ie nga ku̱a̱se̱he̱ Nti̱a̱ná mí nihi xi kits'ín nga nkúnkú xu̱ta̱. A̱t'aha̱ xi nkú ts'ín y'ejña Jesucristo̱, b'a̱ ts'ín tintsu̱ba̱á a̱sunntei̱. 18 Má nga tjín kju̱a̱tjo najmi tjín kju̱a̱binkjun. Kju̱a̱tjo xi kui kikjiu̱n, kui xi m'osje kju̱a̱binkjuu̱n, a̱t'aha̱ xi tje̱n kju̱a̱ha̱, kui xi tsankjún. Kui b'a̱ maha, xi tsankjúhun, kui xi najmi kje̱e tíjñajihi̱n kju̱a̱tjo xi kui kikjin.
19 Ñá tjoná Nti̱a̱ná a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná tjun kits'íntjoná. 20 Tsa tjín xi: “Tjona Nti̱a̱ná”, ku̱i̱tsu̱ ko̱ tu̱ sa unkiehé ngá nda̱ nts'e̱, kui xi tíb'ana̱cha̱. A̱t'aha̱ xi najmi tjoho̱ nda̱ nts'e̱ xi tíma tíbase'a, ¿nkú ts'ín ts'i̱íntjoho Nti̱a̱ná nga najmi tíbe? 21 Xi tjoho̱ Nti̱a̱ná tjíhin nga ta̱ ts'i̱íntjo nda̱ nts'e̱. Kuihí kju̱a̱téxuma xu'bi̱ xi kin'ekjái̱ín.