3
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua nga ntíhi̱ Nti̱a̱ná kits'ín maná
Cha̱so̱o xi nkú ts'ín tjo ts'atihi̱ ñá Nti̱a̱ Na̱'miná, nga santaha ntíhi̱ Nti̱a̱ná 'miná. Ko̱ kju̱axi̱ nga ntíhi̱ Nti̱a̱ná ñá. Kui kju̱a̱ha nga najmi behená xu̱ta̱ a̱sunntee̱, a̱t'aha̱ najmi be Nti̱a̱ná. Jun já nts'ena̱, ñá xi ntíhi̱ Nti̱a̱ná nd'a̱i̱. Ko̱ ndaha tsa najmi kje̱e yaá nkú k'úéntaá a̱skahan, tu̱nga yanáá nga b'a̱ k'úéntaá xi nkúhu Jesucristo̱ nk'ie nga kj'u̱a̱íkúchji yjoho̱, a̱t'aha̱ cha̱ sisián xi nkú tjín. Ko̱ ngatentee̱ xi b'a̱ ts'ín tíkuyáha̱ Jesucristo̱, kui xi títs'ín nga tín'e je nginku̱n Nti̱a̱ná. B'a̱ tí'be xi nkú ts'ín je Jesucristo̱.
Tu̱ yáha ni xi títs'ín ngatitsun, kui xi tíbangane kju̱a̱téxumaha̱ Nti̱a̱ná. Nk'ie nga biyuné kju̱a̱téxumaha̱ Nti̱a̱ná, kui nii̱ xi ngatitsuu̱n. Ja yo nga j'aikúchji yjoho̱ Jesucristo̱ tu̱ xi j'aikjexíhin ngatitsunná. Ndaha nku ngatitsun najmi kis'ehe̱. Kui b'a̱ maha, ngayjee̱ xi tíjñajin tehe̱ntehe̱ ra̱ Jesucristo̱ najmi ts'ín ngatitsun. Tu̱nga ngayjee̱ xi títs'ín ngatitsun, najmi kje̱e be Jesucristo̱ ko̱ ta̱ ndaha najmi kje̱e mankjihi̱n yáha kui.
Jun ntína̱, najmi tu̱ ch'a xi k'u̱a̱na̱cha̱nu̱u. Xi ts'ín ni xi na̱xu̱ tjín, kui xi na̱xu̱ nginku̱n Nti̱a̱ná xi nkú ts'ín na̱xu̱ Jesucristo̱. Tu̱nga xi ts'ín ngatitsun, kui xi nda̱nindoo̱ ts'e̱he̱, a̱t'aha̱ nda̱nindoo̱ kits'ín ngatitsun santaha nkúhu nga tuts'ihi̱n ni. Kui kju̱a̱ha nga j'aikúchjihi yjoho̱ Ntíhi̱ Nti̱a̱ná, tu̱ xi ts'i̱ínndyja xáha̱ nda̱nindoo̱.
Ngayje̱e xi Nti̱a̱ná kitsjáha̱ nga ka̱ma ntíhi̱ najmi nkaha̱ ts'ín ngatitsun, a̱t'aha̱ kju̱a̱tík'uhu̱n Nti̱a̱ná tíjñajihi̱n. Najmi nkaha̱ ts'ín ngatitsun, a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná kitsjáha̱ nga ka̱ma ntíhi̱. 10 B'a̱ ts'ín s'ejña chjihi yá xi ntíhi̱ Nti̱a̱ná ko̱ yá xi ntíhi̱ nda̱nindoo̱. Tu̱ yáhá ni xi najmi na̱xu̱ ts'ín ko̱ a ra̱ najmi tjoho̱ nts'e̱, kui xi najmi Nti̱a̱ná ts'e̱he̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua nga n'e̱tjáá xinki̱á
11 Nga tjíhin nga b'i̱ ngjáán n'e̱tjáá xinki̱á, b'a̱ tsu én xi kinu'yó santaha nkúhu nga tuts'ihi̱n ni. 12 Najmi b'a̱ha tu̱ n'eé xi nkúhu Cain. Kui xi nda̱nindoo̱ ts'e̱he̱. Kui nga kits'ínk'iehen nda̱ nts'e̱. ¿Á kits'ínk'iehen? Kits'ínk'ien a̱t'aha̱ na̱xu̱ ni xi kits'ín nda̱ nts'e̱ ko̱ máha kui, ch'on kits'ín.
13 Jun já nts'ena̱, najmi tu̱ ma nkjúnnu̱u tsa ts'i̱ín unkienu̱u xu̱ta̱ a̱sunntee̱. 14 Ja yaá ñá nga tsitjujián a̱jihi̱n ngabayoo̱ ko̱ nga ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'aán nginku̱n Nti̱a̱ná. Yaá ni xu'bi̱ a̱t'aha̱ tjoná já nts'eé. Xi najmi tjíhi̱n kju̱a̱tjo, kui xi tíjñajin sa ngabayoo̱. 15 Ngayjee̱ xi unkie nda̱ nts'e̱, nda̱ts'ínk'ien ani̱ma̱há xu'bo̱, ko̱ ja yo nga nku nda̱ts'ínk'ien ani̱ma̱ najmi tíjñajihi̱n kju̱a̱tík'un sín.
16 Yaá ni xi 'mihi̱ kju̱a̱tjo a̱t'aha̱ Jesucristo̱ kits'ínkjas'en yjoho̱ ngandaná. B'a̱ ta̱ ts'ín ko̱ ñá tjíhin nga n'e̱kjas'eén yjoná ngandaha̱ já nts'eé. 17 Tsa nku nda̱nchi̱ná tíbe nga ndyjat'aha̱ nda̱ nts'e̱ ni xi machjéhe̱n tu̱nga najmi ka̱ma ni̱ma̱há ra̱, ¿a tíjñajin kju̱a̱tjoho̱ Nti̱a̱ná ani̱ma̱ha̱? 18 Jun ntína̱, najmi tu̱ suba énnu̱u xi b'a̱ ku̱i̱tsu̱ nga tjínnu̱u kju̱a̱tjo nga chu̱bo. Tu̱ sa ní ni xi katakúchji nga tjínnu̱u kju̱a̱tjo n'o̱o.
19 Yaá nga a̱jihi̱n ni xi na̱xu̱ tintsu̱ba̱jián ko̱ najmi jo jan maná nk'ie nga tintsu̱ba̱á nginku̱n Nti̱a̱ná. 20 Kui nga ndaha tsa ani̱ma̱ná b'a̱ títsu nga tjínná jé, tu̱nga 'yúhún chánka sa Nti̱a̱ná nga ani̱ma̱ná ko̱ kui xi beyjená. 21 Jun já nts'ena̱, tsa najmi chumi nihi xi títs'ínnijéná ani̱ma̱ná, najmi jo jan maná nga tinchaá nginku̱n Nti̱a̱ná, 22 ko̱ kui tsjáná ngayjee̱ ni xi ku̱i̱nchíhi̱í, a̱t'aha̱ tín'etjusaán ni xi y'éjña ko̱ tín'eé ni xi sasíhi̱n.
23 Nga n'e̱ s'ejián Jesucristo̱ xi Ntíhi̱ maha ko̱ nga b'i̱ ngján n'e̱tjáá xinki̱á xi nkú ts'ín y'éjña, kui xi kju̱a̱téxumaha̱ Nti̱a̱ná. 24 Xi títs'íntjusun xi nkú ts'ín y'éjña, kui xi tíjñajin tehe̱nte Nti̱a̱ná ko̱ Nti̱a̱ná tíjñajin tehe̱ntehe̱ xu̱ta̱ xu'bo̱. Ko̱ nga̱t'aha̱ Espiri̱tu̱ xi kitsjáná, b'a̱ ta̱ n'e yahaná nga kui tíjñajin tehe̱ntená.