2
Jun ntína̱, tíb'et'ánu̱u ni xu'bi̱ tu̱ xi najmi n'e̱henu ngatitsun. Tu̱nga tsa tjín xi ts'i̱ín tje̱n'yún ngatitsun, tíjñaná xi ku̱i̱nchja̱ntjainá nginku̱n Nti̱a̱ Na̱'miu̱, kui xi Jesucristo̱ xi na̱xu̱ ts'ín. Kui xi kitsjá yjoho̱ xi nkúhu chje̱ tu̱ xi n'e̱ndyjat'ahaná ngatitsunná ñá xi ja kis'ejinná. Ko̱ najmi tu̱ suba ngatitsunná kits'ínndyjat'a, ko̱ ní ngatitsuhu̱n ngayjee̱ xu̱ta̱ xi tjín a̱sunntee̱.
Tsa tín'etjusaán ni xi y'éjña Nti̱a̱ná, b'a̱ ts'ín yahaná nga ja yaá Nti̱a̱ná. Tsa tjín xi: “An be” ku̱i̱tsu̱, tu̱nga tu̱ sa najmi ts'íntjusuhún ngá ni xi y'éjña, kui xi nda̱ tsank'á. Najmi tíjñajin ani̱ma̱ha̱ ni xi na̱xu̱ tjín. Tu̱nga xi ts'íntjusun éhe̱n, kju̱axi̱ nga kui xi ts'íntjo Nti̱a̱ná xi nkú nga ts'ín tjíhin nga ts'i̱íntjo. Nk'ie nga b'a̱ n'e bintsubaá, b'a̱ n'e yahaná nga tintsu̱ba̱jii̱hín. Xi tíjñajin ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná ku̱i̱tsu̱, kui xi xi nkú ts'ín y'ejña Jesucristo̱, b'a̱ ts'ín tjíhin nga k'úéjña.
B'i̱ ts'ín tíbatéxumaha̱ Jua xu̱ta̱ ni̱nku̱
Já nts'ena̱, ni xi tíb'et'ánu̱u nd'a̱i̱, najmi a̱s'a̱i tíb'éjñahá Nti̱a̱ná. Kju̱a̱téxuma chá xi kin'ekjas'en nínu̱u santaha nga tuts'ihi̱n ni tíbet'ánu̱u. Kui kju̱a̱téxuma chá xu'bi̱, kui éhen xi ja kinu'yó nk'ie. Tu̱nga xi nkú ts'ín y'ejña Jesucristo̱ ko̱ xi nkú ts'ín tintsu̱bo̱o b'éjña chji nku ni tse̱tse̱ xi y'aha̱ ra̱ ni xi y'éjña Nti̱a̱ná. Kui ni xi tíb'et'ánu̱u e̱i̱ a̱t'aha̱ ja j'ai ts'ín ndzjen nd'í xi ndoo̱. Kui nga ja tífi ndyjaha má jyuu̱n.
Xi b'a̱ ku̱i̱tsu̱ nga má ndzjee̱n síjña tu̱nga tu̱ sa unkiehé ngá nda̱ nts'e̱, kui xi má jyuu̱n síjñajin sa. 10 Xi tjoho̱ nda̱ nts'e̱, kui xi má ndzjee̱n síjña tehe̱nte, má nga najmi tjín ni xi ts'i̱ínkijnejihi̱n ngatitsun. 11 Tu̱nga xi unkie nda̱ nts'e̱, kui xi má jyuu̱n síjña ko̱ yo̱ tsú'ba ko̱ najmi be má xi tje̱hen tífi, a̱t'aha̱ ja kits'ínka̱ha̱ má jyuu̱n.
12 Jun ntína̱, títs'inntúnu̱u a̱t'aha̱ tu̱ nga̱t'aha̱ ni xi kits'ín Jesucristo̱ kin'endyjat'aha̱nu̱u ngatitsunnu̱u. 13 Ko̱ jun xi tí'minu̱u na̱'mi, títs'inntúnu̱u a̱t'aha̱ ja yo xi tu̱ b'a̱ ts'ín jahá tíjña santaha nga tuts'ihi̱n ni. Ko̱ jun xi tí'minu̱u já a̱sti, títs'inntúnu̱u a̱t'aha̱ kin'e ngano̱ho̱o nda̱nindoo̱.
14 Jun ntína̱, ja kuats'inntúnu̱u a̱t'aha ja yo Nti̱a̱ Na̱'miu̱. Ko̱ jun xi tí'minu̱u na̱'mi, ja kuats'inntúnu̱u a̱t'aha ja yo xi tu̱ b'a̱ ts'ín jahá tíjña santaha nga tuts'ihi̱n ni. Ko̱ jun xi tí'minu̱u já a̱sti, ja kuats'inntúnu̱u a̱t'aha̱ tjínnu̱u nga'yún ko̱ tíjñajin tehe̱nte ani̱ma̱nu̱u éhe̱n Nti̱a̱ná ko̱ a̱t'aha̱ ja kin'e ngano̱ho̱o nda̱nindoo̱.
15 Najmi tu̱ n'etjó a̱sunntee̱ ko̱ ta̱ ndaha ni xi tsjá a̱sunntee̱. Tsa tjín xi tjoho̱ a̱sunntee̱, kui xi najmi tjoho̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱. 16 A̱t'aha̱ ngayjee̱ ni xi tsjá a̱sunntee̱ najmi má tíjña Nti̱a̱ Na̱'miu̱ nibáha̱ ra̱. A̱sunntee̱ ní nibáha̱ ra̱. Yo̱ nibáha̱ ra̱ nga nchja̱ha̱ ani̱ma̱ha̱ xu̱ta̱ ni xi tjín ko̱ nga mjehe̱ ts'i̱ínts'e̱ ni xi fásihi̱n ko̱ nga nk'a b'asje yjoho̱ nga̱t'aha̱ ni xi tjíhi̱n. 17 Ja tífe ni̱stjihi̱n a̱sunntee̱ ko̱ ni xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ha̱ xu̱ta̱, tu̱nga máha xi títs'ín xi nkú ts'ín mjehe̱ Nti̱a̱ná, kui xi k'úéjña sín.
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua nga chúhu̱ún yjoná já xi fi kontra̱ha̱ Jesucristo̱
18 Jun ntína̱, ja ni̱stjin xi fekuu̱ tintsu̱ba̱á nd'a̱i̱. Ja kik'inyanu̱u nga tjíhin nga kj'u̱a̱í xi ngju̱a̱i̱ kontra̱ha̱ xi kits'ín nibá Nti̱a̱ná, ko̱ xi nkú kik'innu̱u b'a̱ ts'ín nd'a̱i̱ ja tíi̱ncha f'ai ṉkjún já kontra̱ha̱ Jesucristo̱. Kui nga mankjihinná nga ja tinchajián ni̱stjin xi fekuu̱. 19 Kui xi i̱ncha tsitjujínni̱ e̱i̱, tu̱nga najmi já ts'a̱ji̱hín niu̱. A̱t'aha̱ tsa já ts'a̱ji̱n niu̱, najmi i̱ncha ngji t'axín ra̱ kai. Tu̱nga i̱ncha tsitjuhú tu̱ xi b'a̱ ts'ín kiya chji chjihi nga tjín xi najmi ji̱n mako̱ni̱.
20 Máha jun, Jesucristo̱ kitsjánu̱u Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná ko̱ ngatentoo̱ mankjinnu̱u ni xi na̱xu̱ tjín. 21 Tíb'et'á xu̱ju̱nnu̱u a̱t'aha̱ mankjinnu̱u ni xi na̱xu̱ tjín. Najmi nga̱t'aha̱ tsa najmi mankjinnu̱u, a̱t'aha̱ ní nga mankjinnu̱u, kui nga tíb'et'áha̱nu̱u. Ko̱ mankjinnu̱u nga ndaha nku kju̱a̱tsank'á najmi nibáha̱ ra̱ ni xi na̱xu̱ tjín.
22 Xi najmi ts'ínkjáíhi̱n nga Jesu xi kits'ín nibá Nti̱a̱ná, kui xi nku nda̱ tsank'á. Kui xi nda̱ kontra̱ha̱ Jesucristo̱, a̱t'aha̱ najmi ts'ínkjáíhi̱n nga Nti̱a̱ Na̱'miná xi Nti̱a̱ ko̱ nga Jesucristo̱ xi Ntíhi̱. 23 Tu̱ yáhá ni xi najmi ts'ínkjáíhi̱n nga Jesucristo̱ xi Ntíhi̱ Nti̱aṉá, kui xi ta̱ ndaha najmi tíjñajihi̱n Nti̱a̱ Na̱'miu̱. Tu̱nga xi ts'ínkjáíhi̱n nga Jesucristo̱ xi Ntíhi̱ Nti̱aṉá, kui xi ta̱ tíjñajihi̱n Nti̱a̱ Na̱'miu̱.
24 Kui b'a̱ maha, t'ejñajin tehe̱ntehenu ani̱ma̱nu̱u én xi kinu'yó santa nkúhu nga tuts'ihi̱n ni. Tsa s'e̱jñajin tehe̱nte ani̱ma̱nu̱u én xi kinu'yó santa nkúhu nga tuts'ihi̱n ni, b'a̱ ts'ín ko̱ jun ta̱ ku̱i̱ntsu̱ba̱jin tehe̱ntoho̱o Ntíu̱ ko̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱. 25 Nga ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'un síaán, kui nihi xi kitsúya títjunná Jesucristo̱ nga tsjáná.
26 Tíb'et'ánu̱u ni xu'bi̱ a̱t'aha̱ tjín xi mjehe̱ k'u̱a̱na̱cha̱nu̱u. 27 Tu̱nga máha jun, tíjñajin tehe̱ntenu̱u Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná xi kitsjánu̱u Jesucristo̱. Najmi machjéhe̱n tsa tjín xi ku̱a̱kúyanu̱u, a̱t'aha̱ ta̱ kuihi Espiri̱tu̱ bakúyayjenu̱u. Ni xi na̱xu̱ tjín bakúyanu̱u, najmi ni tsank'á. Kui nga xi nkú ts'ín tsakúyaha̱nu̱u Espiri̱tu̱, b'a̱ n'e̱ ti̱ntsu̱ba̱jin tehe̱ntehe̱ ru̱u Jesucristo̱.
28 Kui b'a̱ maha nd'a̱i̱, ntína̱, ti̱ntsu̱ba̱jin tehe̱ntehe̱ ru̱u Jesucristo̱, tu̱ xi najmi jo jan ka̱mahaná nk'ie nga ku̱a̱kúchji yjoho̱ ko̱ najmi ka̱ma subaná nginku̱n nk'ie nga kj'u̱a̱í. 29 Yo nga na̱xu̱ ts'ín Jesucristo̱. Kui nga ta̱ tjíhin nga cha̱hanu nga ngayjee̱ xu̱ta̱ xi ts'ín ni xi na̱xu̱, kui xi kitsjáha̱ Nti̱a̱ná nga ntíhi̱ ka̱ma.