Xu̱ju̱n xi tjun kits'ínntu nda̱ postru̱ Jua
1
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua yáha Ée̱n
Tíb'eni̱jmíi̱hi̱ xi tu̱ b'a̱ ts'ín jahá tíjña santa nkúhu nga tuts'ihi̱n ni. Kinu'yái̱ nta̱ha̱ ko̱ tukui̱n kiyako̱ho̱ni̱. Kiyai̱ ko̱ ntsa̱i̱ kin'eko̱ho̱ni̱. Kui xi Én xi ts'ínk'íéntu tík'un xu̱ta̱. Y'ejña tík'un a̱jinni̱ ko̱ ji̱n kiyai̱. Tíbixínya kixi̱ ni xi kiyai̱ ko̱ tíb'eni̱jmíi̱ xi tíjña tík'un sín, xi y'ejñajihi̱n Nti̱a̱ Na̱'miu̱ ko̱ xi ji̱n kis'ejña chjini̱.
Xi kiyai̱ ko̱ kinu'yái̱, kui xi ta̱ tíb'eni̱jmíi̱hi̱ ko̱ jun, tu̱ xi b'a̱ ts'ín ko̱ jun nkuhú ka̱mako̱ho̱ni̱. B'a̱ ts'ín nkuhú ka̱mangujinka̱á Nti̱a̱ Na̱'miu̱ ko̱ Jesucristo̱ xi Ntíhi̱ maha. Tíb'et'ai̱hi̱ ni xu'bi̱ tu̱ xi k'úé tsjo tsjoho̱nu̱u.
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua nga ni xi n'eé bakúchji tsa kis'ejinná Nti̱a̱ná
Tsakúyani̱ Jesucristo̱ nga Nti̱a̱ná, kui xi nd'í xi ts'ín ndzjen ko̱ ndaha̱chí najmi tjín má jyun a̱jihi̱n. Kui xi tíb'eni̱jmíi̱hi̱. Tsa b'a̱ ku̱i̱xíaán nga Nti̱a̱ná ts'e̱ná ko̱ tu̱ sa má jyuu̱hún tintsu̱ba̱ ngáá, tích'ana̱cha̱á ko̱ najmi tín'eé ni xi na̱xu̱ tjín. Tu̱nga tsa tintsu̱ba̱á má ndzjee̱n xi nkú ts'ín tíjña Nti̱a̱ná má ndzjee̱n, b'a̱ ts'ín nkuhú maka̱á xinki̱á ko̱ jníhi̱ Jesucristo̱ xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná ts'ín jená nga kjexínná ngayjee̱ ngatitsunná.
Tsa najmi tjínná ngatitsun ku̱i̱xíaán, ta̱ ñáha tích'ana̱cha̱ha̱á yjoná ko̱ najmi tíjñajinná ni xi na̱xu̱ tjín. Tsa n'e̱kié yjoná nga tjínná ngatitsun, ts'i̱ínndyjat'aná ngatitsunná Nti̱a̱ná ko̱ ts'i̱ín jená nga kjéxinná ngayjee̱ ni xi tjíntujínná xi najmi na̱xu̱ nginku̱n. B'a̱ ts'i̱ín a̱t'aha̱ ja kitsjá éhe̱n nga b'a̱ ts'i̱ín ko̱ ts'ín ni xi na̱xu̱ tjín. 10 Tsa najmi tjínná ngatitsun ku̱i̱xíaán, tíya tsank'áá Nti̱a̱ná ko̱ najmi tíjñajin ani̱ma̱ná éhe̱n.