3
B'i̱ ts'ín tsakúya Pedro̱ nk'ie nga kj'u̱a̱í ts'ínko̱kju̱a̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ a̱sunntee̱
Tjona jun, já nts'e. Xu'bi̱ xi xi ma joho̱ ra̱ xu̱ju̱n xi títs'inkjínu̱u. Xu̱ju̱n xu'bi̱ ko̱ xi tjuu̱n y'et'ánu̱u tu̱ xi n'e̱kj'áítsjehennu ni xi ja tsakuyánu̱u. B'a̱ kits'ian tu̱ xi cha̱hanu xi nkú ts'ín s'e̱yaha̱nu̱u. N'e̱kj'áítsjoho̱on yjonu̱u én xi kinchja̱ já profeta̱ je xi kis'e ni̱stjin nk'ie ko̱ kju̱a̱téxuma xi tsakúyanu̱u já postru̱, kju̱a̱téxumaha̱ Jesucristo̱ xi Nda̱ Nti̱a̱ná maha ko̱ kui xi ts'ínk'ankiná.
Katumankjin sisinnu̱u nga ni̱stjin xi fekuu̱ s'e̱ xi k'úéntujín ni ch'onk'un xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ha̱ ko̱ ku̱a̱jnu̱kie én xi ja kin'ekjóho̱on. B'i̱ i̱ncha ku̱i̱tsu̱: “¿Á najmi tsitjusuhun én xi kitsúhu nga kj'u̱a̱í ngáha? B'aha̱ ra̱ ni̱stjin nga k'ien ntje̱ cháná santaha nd'a̱i̱, tu̱ nkú b'a̱há tíma a̱sunntei̱ xi nkú kama nk'ie nga a̱s'a̱i kamandahá.”
Najmi mjehe̱ ts'i̱ínkj'áítsjen nga ni̱stjin nk'ie én xi tsitjuhu ts'a Nti̱a̱ná kits'ínndako̱ho nk'a ján ko̱ t'anankiu̱. Kui t'anankiu̱ xi a̱jin ntánijuo̱ nibaha̱ha̱ ra̱ ko̱ nga̱t'aha̱ ntánijuo̱ kis'ejñaha. Ko̱ nga̱t'aha̱ ntánijuaha̱ ts'í xi 'yún kits'oo̱ kin'ekjehe t'ananki xi kis'ejña ni̱stjin nk'ie. Tu̱nga máha nk'a ján ko̱ t'ananki xi tíjña nd'a̱i̱, kui xi ta̱ kuihi éhe̱n Nti̱a̱ná tíb'ejña ndaha̱ tu̱ xi k'u̱étihi. Tís'ejña nda santa nkúhu nga ku̱i̱chú ni̱stjin nga cha̱se̱he̱ mí nihi xi kits'ín nga nkúnkú xu̱ta̱ ko̱ nga n'e̱kje xu̱ta̱ xi najmi kikienkjún Nti̱a̱ná.
Tu̱nga najmi tu̱ n'echayanú ni xu'bi̱, já nts'ena̱. Nginku̱n Nti̱a̱ná nku ni̱stjin, kui xi nkú joyaha nku mii̱ nú. Ko̱ nku mii̱ nú, kui xi nkú joyaha nku ni̱stjin. Najmi títs'ínk'andaya Nti̱a̱ná nga ts'i̱íntjusun ni xi kitsúya títjun, a̱t'aha̱ k'u̱a̱ xi b'a̱ maha nga títs'ínk'andaya. Tíbakú nínu̱u kju̱a̱tsentaha̱ Nti̱a̱ná, a̱t'aha̱ najmi mjehe̱ tsa tjín xi ndyja̱. Mjehe̱ nga ngatentee̱ xu̱ta̱ ngju̱a̱i̱kj'áha̱ ra̱ ani̱ma̱ha̱.
10 Xi nkú ts'ín tu̱ ndyjaháná nga f'ai nku nda̱ ndyjé, b'a̱ ka̱ma ni̱stjin nga kj'u̱a̱í ngáha Nda̱ Nti̱a̱ná. Kui ni̱stjiu̱n ndyja̱jihi̱nsén nk'a ján nga ni xi nkjún ts'ín kju̱a̱neya, ko̱ ka̱manantá nga ku̱i̱ti̱ ni xi kamandako̱ho ni xi tjín. T'anankiu̱ ko̱ ngayjee̱ ni xi tjíhi̱n ku̱i̱ti̱.
11 Kui b'a̱ maha, tsa b'a̱ ts'ín n'e̱katsún ngayjee̱ niu̱, ¿nkú ts'ín tjíhin nga ku̱i̱tsu̱bo̱o ni̱ ma? Tjíhin nga je ku̱i̱ntsu̱bo̱o ko̱ cha̱nkjún Nti̱a̱ná 12 ko̱ nga ka̱mangimjenu̱u nga ku̱i̱chú ni̱stjin nk'ie nga ts'i̱ín Nti̱a̱ná ni xi kitsú nga ts'i̱ín, ni̱stjin nk'ie nga ku̱i̱ti̱ ko̱ n'e̱kje nk'a ján ko̱ nga nd'íu̱ ts'i̱ínnantá ni xi tjín. 13 Tu̱nga máha ñá, tíchuyáá nku nk'a tse̱tse̱ ko̱ t'ananki tse̱tse̱, xi nkú ts'ín kitsúya títjun Nti̱a̱ná. Yo̱hó má nga na̱xu̱ ku̱i̱ntsu̱ba̱á nginku̱n Nti̱a̱ná.
14 A̱t'aha̱ tíchuyóho̱o ni xu'bi̱, jántsena̱, kui nga tjen nga'yúhu̱n ru̱u yjonu̱u tu̱ xi s'e̱he̱nu̱u kju̱a̱jyu nginku̱n Nti̱a̱ná ko̱ tu̱ xi najmi s'e̱he a̱jinnu̱u ni xi chu̱ntí ko̱ tsa ni xi chu̱bayané. 15 T'ejintak'un, tíbakúchjiná kju̱a̱tsentaha̱ Nti̱a̱ná tu̱ xi títsjántehená nga k'u̱a̱nkiá. Ni xu'bi̱ ja ta̱ y'ét'anu̱u nda̱ nts'ena̱ Pablo̱. Kui xi xi nkú ts'ín tíjña kju̱a̱nkjintak'un xi kitsjáha̱ Nti̱a̱ná, b'a̱ ts'ín yét'a. 16 Nga nkúnkú xu̱ju̱n xi kits'ínntu ta̱ kui ni xu'bi̱ kinchja̱ni̱jmíyaha. Tjín ni xi y'ét'a xi 'ni mankjihi̱n xu̱ta̱. Kui niu̱ xi fiko̱ ngakjá xu̱ta̱ xi najmi be sisin ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná ko̱ xi najmi ndjá tíi̱nchajin ni xi s'ejinná. Fiko̱ ngakjá niu̱ xi nkú ta̱ ts'ín ta̱ fiko̱ngakjá ni xi ja ta̱ tjít'a. B'a̱ ts'ín ta̱ kuihi títs'ínkjihi yjoho̱ má ndyja̱.
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pedro̱ xu̱ju̱i̱n
17 Kui b'a̱ maha, já nts'ena̱, ja yo ni xu'bi̱. Kui nga chúhu̱n ru̱u yjonu̱u tu̱ xi najmi kjébéfehe̱nu̱u kju̱a̱b'ana̱cha̱ha̱ já ch'onk'uu̱n, ko̱ tu̱ xi najmi kuankín t'axíhi̱n ru̱u ni xi ndjá tinchajiun. 18 Kasájin so kju̱a̱ndaha̱ Jesucristo̱ ko̱ kaya so ni xi ts'e̱, a̱t'aha̱ kui xi Nda̱ Nti̱a̱ná maha ko̱ ts'ínk'ankiná.
¡N'e̱kié yjoná nga tjíhi̱n kju̱a̱chánka nd'a̱i̱ ko̱ santaha tu̱ nkjéhé ni! B'a̱ katuma.