2
B'i̱ ts'ín tsakúya Pedro̱ ni xi ts'ín já maestru̱ tsank'á xi tjínjihi̱n xu̱ta̱ ni̱nku̱
A̱jihi̱n xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ kis'e já profeta̱ tsank'á, xi nkú nga ta̱ ts'ín s'e̱ a̱jinnu̱u já maestru̱ tsank'á. Kui xi já maña̱ xi ngakjá ku̱a̱kúya ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná. Kj'a̱í ni xi ku̱a̱kúyanu̱u, kui xi ts'i̱ínkatsúnnu̱u. Najmi ts'i̱ínkie yjoho̱ nga Nda̱ Nti̱a̱ná xi ts'asjejihi̱n. B'a̱ ts'ín ki̱tsa̱ ts'i̱ín nibánehe̱ ra̱ yjoho̱ nga n'e̱kje. Nkjin xi i̱ncha ts'i̱ín ni xi i̱ncha ts'ín jóo̱, ni xi tu̱ subahá maná. Kui nga̱t'aha̱ jóo̱ ch'on ts'ín chu̱bayanéhe ni xi na̱xu̱ tjín. Tu̱ nga̱t'aha̱ nga 'yún i̱ncha mjehe̱ to̱on, kui nga k'u̱a̱na̱cha̱ha̱nu̱u nga kjé'anu̱u ni xi ts'a̱jun. Nga̱t'a ts'e̱ jóo̱ ja nd'a̱i tjíndaha̱ ra̱ yjoho̱ xi ts'i̱ínnijéhe̱ ra̱. Ja tíjña nda ni̱stjin nga n'e̱kje.
Ni̱stjin nk'ie Nti̱a̱ná najmi kits'ínndyjat'aha̱ ntítsje xi i̱ncha kits'ín ngatitsun. A̱jin nga̱k'i̱e̱n ní kikj'aníkj'aya. Má jyuu̱n kingjáya'yún, tjíntu nda nga n'e̱ko̱kju̱a̱. Ko̱ ta̱ ndaha najmi kits'ínndyjat'aha̱ xu̱ta̱ xi kis'e nú chá ján. Ntá kits'ínkjeko̱ho xi najmi kikienkjúhu̱n. Tu̱nga máha Noe, kui xi y'éni̱jmí ni xi na̱xu̱ tjín, kui xi kin'enk'anki ko̱ yatu sa xu̱ta̱.
Ta̱ y'éjñanehe̱ Nti̱a̱ná nga n'e̱kje nanki Sodoma̱ ko̱ nanki Gomorra̱. Tu̱ nasuhú kits'ín ma na̱xi̱nantóo̱. B'a̱ ts'ín y'éjña nkjúhu̱n ra̱ xu̱ta̱ xi s'e̱ a̱skahan xi najmi sku̱e̱nkjún Nti̱a̱ná. Tu̱nga kits'ínk'ankihí Lot, kui xi nku nda̱ xi na̱xu̱ kits'ín, xi un kikiehe̱ nga kikie xi nkú ts'ín y'entu xu̱ta̱ ch'onk'un xi kitsjántehe̱ yjoho̱ nga kits'ín tu̱ mí nihí ni. A̱t'aha̱ nda̱ xu'bi̱ xi na̱xu̱ kits'ín, xi y'ejñajihi̱n xu̱ta̱ xu'bo̱, xki̱ ni̱stjin un ṉkjún kikiehe̱ nk'ie nga kikie ko̱ kint'é ni ch'onk'un xi kits'ín jóo̱. B'a̱ kamaha̱ a̱t'aha̱ je tjíyaha̱.
Kui b'a̱ maha, ngayjee̱ nii̱ bakúchji xi nkú ts'ín Nti̱a̱ná maha̱ b'asjenki xu̱ta̱ xi benkjúhu̱n a̱jihi̱n ni xi nibánehe̱, ko̱ be xi nkú ts'ín kuyáko̱ xu̱ta̱ xi najmi na̱xu̱ ts'ín, xi tjíhin nga un sku̱e̱he̱ nga ku̱i̱chú ni̱stjin nga cha̱se̱he̱ mí nihi xi kits'ín nga nkúnkú xu̱ta̱. 10 Ko̱ 'yún un sku̱e̱he̱ xi tjíntujín ni chu̱ntí xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ha̱ ko̱ najmi benkjún xi tjíhi̱n xá nk'a ján. Kui jóo̱ xi si ko̱ tu̱ mí nihí ni xi i̱ncha ts'ín. Najmi tsankjún nga ch'on ts'ín nchja̱yane xi i nk'a ján. 11 Tu̱nga ntítsjee̱, ndaha tsa 'yún tjíhi̱n nga'yún ko̱ nga nk'a tje̱n nga já xu'bo̱, najmi ch'on ts'ín nchja̱yane xi ch'onk'un xi tjíhi̱n kju̱a̱chánka ko̱ najmi batéjéne nginku̱n Nti̱a̱ná.
12 Tu̱nga máha já xu'bo̱, chu̱ba̱ ch'ohón ts'ín nchja̱ne ni xi najmi mankjihi̱n. Kui xi nkú joyaha chu̱. Najmi maha̱ ts'ínnkjink'un. Chu̱ba̱ tjíntuhú nga ts'ín ni xi nibá suba kuihi̱. Kui xi xi nkúhu chu̱ xi nuba ko̱ n'ek'ien. Kui nga ndyja̱ha jóo̱ xi nkúhu chu̱. 13 Ts'i̱ínkjáíhi̱n chjíhi̱ ni ch'onk'un xi i̱ncha ts'ín. B'a̱ tsu nga sakúhu̱ kju̱a̱tsjo nk'ie nga títs'íntsjojín tu̱ mí ni ch'onk'uhún ni nga ni̱stjiu̱n. Kui jóo̱ xi nkú joyaha chu̱ntí ko̱ tsjíán a̱jinnu̱u. Santaha ts'íntsjojín kju̱a̱najmindaha̱ nk'ie nga kjineko̱nu̱u ni̱ñu̱.
14 Najmi ma be nda nku ta̱chju̱ún. Najmi mjét'íáha̱ nga ts'ín ngatitsun. B'ana̱cha̱ha̱ xu̱ta̱ xi najmi ndjá tíi̱ncha. Tu̱ ni xí ki̱tsa̱ xáhá ts'ínnkjink'un nkú ts'ín sa̱kúhu̱ ra̱ to̱on. Ni xi ts'ín, kui xi ngju̱a̱i̱ko̱ho̱ má nga ndyja̱. 15 Ja ngji t'axíhi̱n ni xi na̱xu̱ tjín ko̱ ja kindyjajihi̱n, kui nga b'a̱ tíi̱ncha ts'íhin xi nkú kits'ín nda̱ profeta̱ Balaam xi ntíhi̱ Beor. Kits'ín mje to̱on Balaam ko̱ j'áchjí nga kits'ín ni xi najmi nda. 16 Tu̱nga kichubatiko̱hó nga̱t'aha̱ ngatitsuhu̱n. Búrrúhu̱, chu̱ ch'á xi najmi maha̱ nchja̱, nta̱ha̱ xu̱ta̱ kik'a nga y'éch'oho̱ Balaam nga ts'i̱ín kju̱a̱luku̱ xi títs'ín kai.
17 Já xi tíb'ana̱cha̱ha̱ xu̱ta̱, kui xi nkú joyaha ntá ti̱xa̱ xi najmi tjíhi̱n ntá, ni̱nti̱ xi tu̱ má fiko̱hó ra̱ ntjo̱. Kui xi tje̱he̱n ra̱ má tu̱ xí jyuhún. 18 I̱ncha nchja̱ én ngak'un ko̱ én xi najmi tjíhi̱n sin. Bakúya nga ma n'e ni xi nchja̱ha̱ xu̱ta̱ ko̱ nga ma ts'ín tu̱ mí nihí ni. B'a̱ ts'ín b'ana̱cha̱ha̱ ra̱ xi a̱s'a̱i kikjexíhín yjoho̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi tjíntujín ni xi najmi b'a̱ tjín. 19 Ndaha tsa ni xi ts'ínkatsúhu̱n xu̱ta̱ tjí'yúhu̱n, tu̱nga chu̱ba̱ b'a̱há i̱ncha tsu nga ts'i̱ín nda̱íhi̱ xu̱ta̱. Tjí'yún jóo̱, a̱t'aha̱ ni xi ts'ín ngana̱ná, kui xi b'é'yúnná.
20 Tsa ja i̱ncha tsankin t'axíhi̱ín ni ch'onk'un xi tjín asunntei̱ a̱t'aha̱ kin'ekjáíhi̱ín Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ xi b'asjejinná, tu̱nga tsa ta̱ ku̱i̱jne̱jihín ngáhaná kui niu̱ ko̱ n'e̱ndyjaha̱á, 'yún ch'onk'un ma sahá a̱kahan. 21 Kui nga tu̱ sahá ra̱ nda tjín tsa najmi kikie jóo̱ ni xi na̱xu̱ tjín, a̱t'aha̱ 'yún kama ch'onk'un sa nga kikie ni xi ndoo̱. B'a̱ kamaha̱ nga ngji t'axíhi̱n kju̱a̱téxuma je xi kik'a̱i̱hi̱. 22 Tíbitjusunjíhi̱n jóo̱ én xi nchja̱ xu̱ta̱: “Nañóo̱ ta̱ kjine ta̱ ma ngáha ni xi bisuhu̱. Chi̱nka̱ xi a̱s'a̱i mama kabinguya tím'otikjájin yjoho̱ siu̱.”