Xu̱ju̱n xi ma joho xi kits'ínntu nda̱ postru̱ Pedro̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pedro̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱
An Simon Pedro̱, an nda̱ musu̱ síhi̱n ko̱ nda̱ postru̱hu̱ Jesucristo̱ títs'inkjínu̱u xu̱ju̱i̱n jun xi ja ta̱ kin'ekjóho̱on nga s'ejinnu̱u Nti̱a̱ná xi nkúhu ji̱n, tu̱ nga̱t'aha̱ nga na̱xu̱ kits'ín Jesucristo̱, kui xi Nti̱a̱ná ko̱ kui xi ts'ínk'ankiná. Ndaha̱nkjún tjín nga s'ejinnu̱u.
Kas'e ṉkjúnnu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu a̱t'aha̱ yo Nti̱a̱ná ko̱ Jesucristo̱ xi Nda̱ Nti̱a̱ná maha.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pedro̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga k'úéntu xu̱ta̱ xi ts'e̱ Nti̱a̱ná
Nga̱t'aha̱ kju̱a̱chánkaha̱ ko̱ kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná j'ájihinná. Ko̱ tu̱ nga̱t'aha̱ nga yaá xi j'ájinná, b'a̱ ts'ín nga'yúhu̱n kitsjáko̱honá ngayjee̱ ni xi machjénná, tu̱ xi ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'uhunná ko̱ tu̱ xi cha̱nkjúhunná Nti̱a̱ná. B'a̱ ts'ín kitsjáhaná ni xi kitsúya títjun, xi 'yún chjí ko̱ xi 'yún chánka, tu̱ xi b'a̱ ts'ín ku̱i̱yúhu̱ ru̱u ni xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ha̱ xu̱ta̱, ni xi títs'ínkatsúhu̱n a̱sunntei̱, tu̱ xi sa̱kúhu̱nu̱u nga ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'un xi nkú ts'ín tíjña tík'un Nti̱a̱ná.
Nk'ie nga ja s'ejinnu̱u Nti̱a̱ná n'e̱ kju̱a̱'yúhu̱n yjonu̱u nga t'esún soho̱o nga kixi̱ tankínko̱o yjonu̱u. Ko̱ nga kixi̱ tíbankínko̱o yjonu̱u t'esún soho̱o nga mankjinnu̱u ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná. Ko̱ nga mankjinnu̱u t'esún soho̱o nga ja manu̱u b'ech'ó su̱bo̱o yjonu̱u ni xi tjín a̱sunntee̱. Ko̱ nga ma b'ech'ó su̱bo̱o yjonu̱u t'esún soho̱o nga tjínnu̱u kju̱a̱tsenta. Ko̱ kju̱a̱tsentoo̱ t'esún soho̱o nga tíyankjún Nti̱a̱ná. Ko̱ nga tíyankjún Nti̱a̱ná t'esún soho̱o nga tín'etjó xu̱ta̱ ni̱nku̱, a̱t'aha̱ kui xi já nts'o maha. Ko̱ nga tín'etjó xu̱ta̱ ni̱nku̱ t'esún soho̱o nga tjínnu̱u kju̱a̱tjo.
A̱t'aha̱ tsa b'a̱ n'e̱ ku̱i̱ntsu̱bo̱o ko̱ tsa tu̱ nkú b'a̱ n'e̱nú, ka̱ma ndju̱út'a ni xi ja yoho̱o Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. Kui nii̱ xi ku̱a̱si̱nko̱nu̱u nga nda n'e̱tjusun ni xi n'o ko̱ najmi ku̱i̱ntsu̱ba̱ ts'o. Tu̱nga xi najmi b'a̱ ts'ín tjíntu, kui xi najmi ma chjihi̱. Ka̱ ma. Títs'ínchaya nga ja tsichu ma jehe̱ ngatitsun xi kis'ehe̱ ni̱stjin nk'ie.
10 Kui b'a̱ maha, já nts'e, n'e̱ kju̱a̱'yún saha̱ ru̱u yjonu̱u nga ta̱kúchjiu nga kju̱axi̱ nga Nti̱a̱ná ja kinchja̱nu̱u ko̱ j'ájinnu̱u. A̱t'aha̱ tsa b'a̱ n'e̱ ku̱i̱ntsu̱bo̱o, ndaha̱chí najmi kuankíún t'axíhu̱un Nti̱a̱ná. 11 B'a̱ ts'ín k'u̱a̱i̱nte tsjo tsjoho̱nu̱u nga ku̱i̱tjás'o̱on má batéxuma sín Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. Kui xi ts'ínk'ankiná.
B'i̱ ts'ín títsuya Pedro̱ mí kju̱a̱ha nga tu̱ nkú tíbakúyahá ra̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱
12 Kui nga ts'inkj'áítsjen tehe̱ntehe̱nu̱u ni xi tíb'et'ánu̱u, ndaha tsa ja yo ko̱ ndaha tsa ja ndjá tinchajiun ni xi na̱xu̱ tjín xi ja yo. 13 An kjinena nga ts'inkj'áítsjennu̱u niu̱ nk'ie nga tíi̱jñaya sa yjoninte xu'bi̱. 14 A̱t'aha̱ ja be nga chubahá ndyjaha̱ nga k'uejñá yjoninte xu'bi̱, xi nkú ts'ín y'éjña chjina Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. 15 Ko̱ ts'ian nga'yún, nga nk'ie nga ja k'uejñá a̱sunntei̱, tu̱ nkú n'e̱kjáítsjennú ni xi tíxinu̱u.
16 Nk'ie nga tsixínyai̱hi̱ xi nkú ts'ín kj'u̱a̱í Ndanti̱a̱ná Jesucristo̱, xi nkú ts'ín kj'u̱a̱íko̱ nga'yún chánkaha̱, najmi én tsank'á xi najmi chumi ni chjíhi̱ ra̱ kin'echjéi̱n. Kju̱a̱chánkaha̱ ní y'ejña chjii̱, kui xi tunkuin tunkuin kiyaha̱ni̱. 17 Nti̱a̱ Na̱'miná kitsjáha̱ nga cha̱nkjún ko̱ nga s'e̱he̱ kju̱a̱chánka nk'ie nga kinu'yá nta̱ha̱ Nti̱a̱ná xi tu̱ xí tjíhín ra̱ kju̱a̱chánka. B'i̱ kitsú: “Kui xu'bi̱ xi Ntína̱. Tjona ko̱ tsjo mana.” 18 Ji̱n kinu'yái̱ nta̱ xu'bi̱ xi nibaha nk'a ján nk'ie nga tintsu̱ba̱ko̱i̱ Jesucristo̱ tje̱nnki̱ xi má kama kju̱a̱nkjúu̱n.
19 B'a̱ ts'ín bitju na̱xu̱hu én xi kinchja̱ já profeta̱ nk'ie. Nda tín'o tsa tíbasinñjuhu̱u ée̱n. Kui xi nkú joyaha nd'í xi tíb'at'ai má jyuu̱n santa nkúhu nga ku̱i̱chú ma sen ni̱stjin xi ma ndyjuu̱n ko̱ niñu xi ma chji nga ta̱ jyuu̱n ts'i̱ín ndzjen a̱jin ani̱ma̱nu̱u. 20 Katumankjinnu̱u nga ndaha nku ni xi kinchja̱ já profeta̱, xi tjít'a xu̱ju̱n éhe̱n Nti̱a̱ná, najmi ma mjena̱xa̱á xi nkú ts'ín mjená. 21 A̱t'aha̱ najmi ani̱ma̱ha̱ xu̱ta̱ nibaha ni xi kinchja̱ já profeta̱. Espiri̱tu̱hu̱ ní Nti̱a̱ná kits'ín nga kinchja̱ xu̱ta̱ én xi nibaha̱ ra̱ Nti̱a̱ná.