Xu̱ju̱n xi tjun kits'ínkjihi̱ nda̱ postru̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Tesaloni̱ka̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín nanki Tesaloni̱ka̱
An Pablo̱, Silbano̱ ko̱ Timoteo̱ tísuniñai̱hi̱, jun xu̱ta̱ ni̱nku̱ nanki Tesaloni̱ka̱, xi kikj'áts'e̱nu̱u Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.
Kas'enu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu.
B'i̱ ts'ín títs'ínkj'áítsjen Pablo̱ xi nkú ts'ín kits'ínkjáíhi̱n xu̱ta̱ ni̱nku̱ nanki Tesaloni̱ka̱ én nda tsuhu̱ Jesucristo̱
Tehe̱nte nk'ie nga chubako̱i̱ Nti̱a̱ná chubantjái̱hi̱ ko̱ 'ba̱i̱hi̱ máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná a̱t'aha̱ kichubó éhe̱n. Nginku̱n Nti̱a̱ Na̱'miná f'áítsjen tehe̱nteni̱ xi nkú ts'ín s'ejinnu̱u Nti̱a̱ná ko̱ tín'o xá xi mjehe̱, xi nkú ts'ín tjonu̱u ko̱ tíbisinko̱o xinki̱u, ko̱ xi nkú ts'ín tín'echjúkjo̱o kju̱a̱ni̱ma̱ xi tíbitjajíún nga tíchuyóho̱o nga kj'u̱a̱í ngáha Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.
Jun já nts'e, tjoho̱ Nti̱a̱ná jun ko̱ yai̱ nga j'ájinnu̱u. A̱t'aha̱ nk'ie nga kik'ieni̱jmíi̱ én nda tsuhu̱ Jesucristo̱ a̱jinnu̱u, najmi tu̱ suba én kichubai̱. Kis'ejña chji ní nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná. Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná kits'ínxá ko̱ ndaha̱chí najmi jo jan kamani̱ nga kichubai̱. Yo xi nkú n'e tintsu̱ba̱i̱ a̱jinnu̱u nga ngandanu̱u ni xi kin'ei̱.
Nk'ie nga kichaseni̱ ta̱ kichasoo̱hó Nda̱ Nti̱a̱ná, b'a̱ ts'ín tsinchiyó xi nkú ts'ín ku̱i̱ntsu̱bo̱o. A̱t'aha̱ nk'ie nga ja kin'ekjóho̱on éhe̱n Nti̱a̱ná, ta̱ kisakúnu̱u nkjin tíkjá kju̱a̱ni̱ma̱, tu̱nga Espiri̱tu̱hu̱ ní Nti̱a̱ná kitsjánu̱u kju̱a̱tsjo. B'a̱ ts'ín y'ejña chjihi̱ ru̱u ngatentee̱ xu̱ta̱ xi s'ejihi̱n Nti̱a̱ná xi tjín nga ngúsuhu̱n a̱nte Macedoni̱a̱ ko̱ a̱nte Akaya̱ xi nkú ts'ín tsjenkíaá Nda̱ Nti̱a̱ná.
A̱t'aha̱ jun tjun kichjubó éhe̱n Nti̱a̱ná ko̱ tífindju ée̱n najmi tu̱ suba a̱nte Macedoni̱a̱ ko̱ a̱nte Akaya̱. Tu̱ má níhi tíya xi nkú ts'ín tís'ejinnu̱u Nti̱a̱ná. Kui nga najmi ta̱ machjéhe̱n ra̱ tsa nkú ku̱i̱xín saha̱ni̱ ji̱n. A̱t'aha̱ xu̱ta̱ tíi̱ncha nchja̱ni̱jmíyaha xi nkú ts'ín jun kin'ekjáínni̱ nk'ie nga tsichusei̱hi̱, ko̱ xi nkú ts'ín kin'ekjí t'axíún nti̱a̱ xi ntsja xu̱ta̱ ts'ínndaha nga kin'ekjóho̱on Nti̱a̱ná. Nd'a̱i̱ yjankiu Nti̱a̱ xi tíjña tík'uu̱n. Kju̱axi̱ nga kui xi Nti̱a̱ná. 10 Nd'a̱i̱ tíchuyóho̱o Ntíhi̱ Nti̱a̱ná xi nibá ngáha ndji̱o̱jmi ján. Kui xi Jesu xi Nti̱a̱ná kits'ínkj'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱ ko̱ xi ts'i̱ínk'ankiná ni̱stjin nga nibánehe̱ kju̱a̱kjaha̱n Nti̱a̱ná a̱sunntee̱.