4
Ko̱ jun xi tí'minu̱u já nti̱a̱, nda ko̱ kixi̱ n'e̱ko̱o xu̱ta̱ musu̱ xi kich'atso. A̱t'aha̱ yo nga ta̱ tíjñanu̱u ko̱ jun nku Nda̱ Nti̱a̱ ndji̱o̱jmi ján.
N'e̱kjas'oho̱on yjonu̱u nk'ie nga chu̱bako̱o Nti̱a̱ná. Najmi tu̱ n'ekjentoho̱o yjonu̱u nga tjoho̱on máb'a̱chjíhi̱ nga̱t'a ts'e̱ ni nda xi tsjánu̱u. Ko̱ ta̱ chu̱bantjaini̱ tu̱ xi Nti̱a̱ná tsjánteni̱ má nga k'úéni̱jmíi̱ éhe̱n, tu̱ xi ku̱i̱xínyaha̱ni̱ ni xi kis'ejña 'ma ni̱stjin nk'ie ko̱ tís'ejña chji nd'a̱i̱ nga̱t'aha̱ Cristo. A̱t'aha̱ kui kju̱a̱ha kjíi̱ya'yúhunna e̱i̱. Chu̱bantjainú tu̱ xi ka̱ma kuakuchjí sisihinna éhe̱n ko̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga kuinchja.
Na̱nka̱ n'e̱kjínk'un xi nkú ts'ín ku̱i̱ntsu̱ba̱jihu̱un xu̱ta̱ xi najmi s'ejihi̱n Nti̱a̱ná. Xki̱ ni̱stjin xi kju̱a̱ cha̱se̱ sisihu̱un ni xi n'o̱o. Tehe̱nte tsjo ts'ín chu̱bo ko̱ kas'ehe̱ sin ni xi chu̱bo. B'a̱ ts'ín cha̱hanu xi nkú k'úíhu̱un nga nkúnkú xu̱ta̱.
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n
Xi nkú ts'ín tíi̱jña e̱i̱ ku̱i̱tsu̱yayjenu̱u nda̱ Tiki̱ko̱, nda̱ nts'eé xi tjona, xi kixi̱ títs'íntjusun xáha̱, xi ta̱ títs'ínxát'aha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná xi nkúhu an. Kui xi títs'inkjísenu̱u tu̱ xi cha̱hanu xi nkú n'e tintsu̱ba̱i̱ e̱i̱ ko̱ tu̱ xi sa̱kú nga'yúhu̱nnu̱u. Ko̱ títs'inkjíka̱ Onesi̱mo̱, nda̱ nts'eé xi tjona̱ xi ta̱ kixi̱ títs'íntjusun xáha̱ ko̱ xi nda̱ nankinu̱u maha. I̱ncha ku̱i̱tsu̱yanu̱u ngatentee̱ ni xi tíma e̱i̱.
10 Títs'ínkjinu̱u kju̱a̱suniña Aristarko̱, nda̱ xi kjiya'yúnko̱na nu̱ba̱yá e̱i̱, ko̱ Marko̱ xi nts'e̱sti maha Bernabe. Ja ta̱ tsichunu̱u éhe̱n Marko̱. Nda n'e̱kjóho̱on tsa ku̱i̱chúsenu̱u yo̱. 11 Ko̱ títs'ínkjinu̱u kju̱a̱suniña Jesu, kui ndo̱ xi ta̱ 'mi ya Justo̱. Tu̱ kuihí já judio̱ xu'bi̱ xi y'anjiko̱na xá xi títs'ian nga tíb'eni̱jmíá xi nkú ts'ín batéxuma Nti̱a̱ná. Kui jóo̱ xi tsjá nga'yúnna.
12 Ta̱ títs'ínkjinu̱u kju̱a̱suniña Epa̱fra̱, xi nda̱ nankinu̱u maha. Kui xi ta̱ títs'ínxát'aha̱ Cristo̱ Jesu ko̱ tehe̱nte ngayjehe k'un tíbankintjáínu̱u nga tínchja̱ko̱ Nti̱a̱ná, tu̱ xi ndjá ku̱i̱nchahanu ko̱ ka̱ma je kikjiun ko̱ ka̱mo xi nkú ts'ín mjehe̱ Nti̱a̱ná. 13 An be sisian xi nkú ts'ín Epa̱fra̱ kjinta̱ha̱ ra̱ jun ko̱ ta̱ kjinta̱ha̱ ra̱ xu̱ta̱ xi tjín nanki Laodicea̱ ko̱ xi tjín nanki Hierapo̱li̱.
14 Ta̱ títs'ínkjinu̱u kju̱a̱suniña Luca̱, nda̱ chji̱ne̱nki xi tjona, ko̱ Dema̱.
15 Tjoho̱on kju̱a̱suniñana̱ já nts'eé xi tjín nanki Laodicea̱ ko̱ tjoho̱on kju̱a̱suniñana̱ ta̱chju̱ún Ninfa̱ ko̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi ma ñjakú ni'yaha̱. 16 Nga ja ka̱manu̱u nga n'e̱yo xu̱ju̱i̱n, ta̱ n'e̱kjíhu̱u nga kats'ínya xu̱ta̱ ni̱nku̱ Laodicea̱. Ko̱ jun ta̱ n'e̱yo xu̱ju̱n xi ni̱baha Laodicea̱.
17 B'a̱ t'ihu̱un Arkipo̱: “N'e̱nkjíntak'uin nga nda n'e̱tjusuin xáha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná xi kik'a̱i̱hi.”
18 An Pablo̱ ntuna̱ tíb'et'áha̱nu̱u kju̱a̱suniñana̱. N'e̱kj'áítsjon nga kjíi̱ya'yán.
Kas'enu̱u kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná.