3
Ja j'áíyako̱o Cristo̱ ngabayoo̱, kui nga ti̱nchísjaihinu ni xi tjín ndji̱o̱jmi ján má tíjñat'aha̱ Cristo̱ Nti̱a̱ná. Ni xi tje̱he̱n ra̱ ndji̱o̱jmi ján n'e̱nkjíntak'un, najmi ni xi ts'e̱ a̱sunntee̱. A̱t'aha̱ ja tsayo ko̱ tintsu̱ba̱ tík'unko̱o Cristo̱ nginku̱n Nti̱a̱ná. Kui nga najmi ma chjihi yáha jun nd'a̱i̱. Cristo̱ xi ts'ín nga tintsu̱bo̱o. Ni̱stjin nga kj'u̱a̱íkúchji yjoho̱ Cristo̱, kui ni̱stjiu̱n ta̱ cha̱ yáha jun ko̱ ku̱a̱kúchjiu kju̱a̱chánkaha̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín chúhu̱ún yjoná
Kui nga n'e̱k'iehennu ni xi tjíntujín ani̱ma̱nu̱u xi tje̱he̱n ra̱ a̱sunntee̱. Najmi tu̱ ch'a xi chu̱ba̱ kjúántuko̱hó xinkjín, ko̱ tsa ts'i̱ín ni xi chu̱ntí nginku̱n Nti̱a̱ná, tsa yjonintee̱ xi ku̱a̱téxumaha̱, tsa mjehe̱ ts'i̱ín ni xi ch'on tjín, tsa kju̱a̱nchi̱ná 'yún kju̱ásihi̱n. Xi 'yún fásihi̱n kju̱a̱nchi̱ná, kui xi kj'a̱í nti̱a̱ tje̱nnki. Tu̱ nga̱t'aha̱ nga b'a̱ i̱ncha ts'ín xu̱ta̱, kui kju̱a̱ha nga i̱ncha nibánehe̱ ra̱ kju̱a̱kjaha̱n Nti̱a̱ná. Ko̱ jun b'a̱ ta̱ kin'o ni̱stjin nk'ie, nk'ie nga tintsu̱ba̱jiun ni xu'bo̱.
Nd'a̱i̱ ta̱ n'e̱ t'axíún kju̱a̱kjoo̱n, kju̱a̱stintoo̱, kju̱a̱'unchoo̱, én chubatit'oo̱n ko̱ én ch'on tsuu̱. Najmi tu̱ ch'ana̱cho̱ho̱ xinki̱u. Xi nkú ts'ín tintsu̱bo̱o ni̱stjin nk'ie, b'a̱ joyaha tsa nku najyun chá kin'esjo. 10 Tu̱nga xi nkú ts'ín tintsu̱bo̱o nd'a̱i̱, b'a̱ joyaha tsa najyun tse̱tse̱ kindyja ngáhanu. Xi nkú ts'ín tjíyaha̱ Nti̱a̱ná, b'a̱ ts'ín tís'eyanu̱u nk'ie nga títs'ín tse̱tse̱nu̱u ko̱ nga tímankjin sisinnu̱u nkú tjíhi̱n ra̱ nga̱t'a ts'e̱ Nti̱a̱ná. 11 A̱jihi̱n xu̱ta̱ xi ja kama tse̱tse̱ najmi ta̱ chumi ni behe yá xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ ko̱ yá xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱, yá xi kin'ehe̱ ni circuncision ko̱ yá xi najmi kin'ehe̱, yá xi xin nibáha ko̱ yá xi kinte tje̱n nginku̱n xu̱ta̱, yá xi xu̱ta̱ musu̱ xi kich'atse ko̱ yá xi nda̱íhi̱ yjoho̱. Ngayjee̱ kui nii̱ nkuhú bichú majín Cristo̱, ko̱ Cristo̱ tíjñajihi̱n ngayjee̱.
12 Nti̱a̱ná j'ájinnu̱u, kikj'áts'e̱nu̱u ko̱ tjoho̱ jun. Kui nga n'e̱ tse̱tse̱ yahanu xi nkú ts'ín ku̱i̱ntsu̱bo̱o nga cha̱se̱ni̱mo̱o xinki̱u, kas'enu̱u kju̱a̱nda, ni̱ma̱kju̱a̱ kas'eyanu̱u, ni̱ma̱kju̱a̱ n'e̱ko̱o xinki̱u ko̱ najmi tu̱ ki̱tsa̱ katuma stinu̱u. 13 N'e̱'yún tak'uhu̱un xinki̱u ko̱ n'e̱ndyjat'oho̱o xinki̱u tsa tjín a̱jinnu̱u kju̱a̱sti. Xi nkú ts'ín kits'ínndyjat'anu̱u Nda̱ Nti̱a̱ná, b'a̱ ta̱ ts'ín n'e̱ndyjat'oho̱o xinki̱u. 14 N'e̱tjó xinki̱u, a̱t'aha̱ kju̱a̱tjoo̱ xi 'yún chjí saha̱ ra̱ nga ngayjee̱ ni xingisoo̱ ko̱ nkuhú ts'ín manu̱u.
15 Kichj'ajinnu̱u tu̱ xi nkuhú yjonintehe̱ Cristo̱ ka̱mahanu ko̱ b'a̱ ts'ín s'e̱he̱nu̱u kju̱a̱jyu. Kju̱a̱jyuhu̱ Cristo̱ katsjáni̱yáha̱ ani̱ma̱nu̱u ko̱ tehe̱nte tjoho̱on máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná nga̱t'a̱ ts'e̱ kui niu̱. 16 Kat'ejñajinyjenu̱u éhe̱n Cristo. N'e̱nkjínk'un sisiun xi nkú ts'ín ku̱a̱kúyoho̱o ko̱ nga k'u̱a̱i̱ ni̱yóho̱o xinki̱u̱. Tjoho̱on máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná a̱jin ani̱ma̱nu̱u nga sóho̱o salmo̱ ko̱ soho̱n ni̱nku̱ ko̱ xi nkú ts'ín ku̱a̱kúyanu̱u Espiri̱tu̱ nga só. 17 Ngatentee̱ ni xi n'o̱o, tsa chu̱bo ko̱ tsa tu̱ mí xáha ni xi n'o̱o, Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu n'e̱kasíún títjun nga b'a̱ n'o̱o ko̱ tjoho̱on máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ Na̱'miná nga̱t'a ts'e̱ ni xi kisakújinnu̱u Jesu.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín k'úéntu xu̱ta̱
18 Jun xi tí'minu̱u chju̱ún, cha̱nkjún x'i̱nnu̱u. B'a̱ n'o̱o xi nkú ts'ín tíjñaha̱ xu̱ta̱ xi yjanki Nda̱ Nti̱a̱ná.
19 Jun xi tí'minu̱u x'i̱n, n'e̱tjó chju̱únnu̱u ko̱ najmi tu̱ ndjá n'eko̱o.
20 Jun xi tí'minu̱u ntí, ti̱nú'yá'én tehe̱ntoho̱o xi chánu̱u. A̱t'aha̱ kui niu̱ xi sasíhi̱n Nda̱ Nti̱a̱ná.
21 Jun xi tí'minu̱u na̱'mi, najmi tu̱ chu̱ba̱ kjahán n'eko̱o ntínu̱u, tu̱ xi najmi kfe̱he̱ ra̱ k'un.
22 Jun xi tí'minu̱u xu̱ta̱ musu̱ xi kich'atse, ti̱nú'yá'én tehe̱ntoho̱o xi já nti̱a̱nu̱u maha e̱i̱ a̱sunntei̱. Najmi tu̱ nk'ie nga tíbasenu̱u b'a̱ n'o, tsa tu̱ xi nda ku̱a̱se̱he̱nu̱u. Ngayjehe ní tak'un b'a̱ n'o̱o a̱t'aha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná yankjún. 23 Tu̱ mí xáha ni xi n'o̱o, ngayjehe ani̱ma̱nu̱u b'a̱ no̱o. B'a̱ n'o̱o xi nkúhu tsa Nda̱ Nti̱a̱ná tín'exát'oho̱o, najmi tsa xu̱ta̱. 24 Yo nga sa̱kúnu̱u ni xi tjíndaha̱ Nti̱a̱ná nga tsjáha̱ ntíhi̱. Cristo̱ tín'exát'oho̱o, kui xi Nda̱ Nti̱a̱nu̱u. 25 Xi títs'ín ni xi najmi b'a̱ tjín, kui xi ts'i̱ínkjáín ngajoya ngáha̱ ra̱ chjíhi̱ ni xi títs'ín. Najmi ngabi ts'ínko̱ Nti̱a̱ná xu̱ta̱.