2
Mjena nga cho̱o nga tu̱ xí tsehé kju̱a̱ni̱ma̱ tíbenkínu̱u jun ko̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ nanki Laodicea̱ ko̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ xi najmi be xi nkú tjíán. Mjena nga sa̱kú nga'yúhu̱n ngayjee̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱, nga nkuhú k'u̱a̱ xinkjín a̱t'aha̱ tjoho̱, ko̱ nga nkuhú b'a̱ ku̱i̱tsu̱ kju̱a̱nkjintak'uhu̱n nga nkúnkú, ko̱ nga ka̱mankjinyjehe̱ ni xi mjehe̱ Nti̱a̱ná. Yo̱hó ni̱ ma ka̱mankjihi̱n ni xi y'éjña 'ma Nti̱a̱ná, kui nihi xi Cristo̱ nd'a̱i̱. Kui nga nk'ie nga yahaná Cristo̱ yaá ngayjee̱ kju̱a̱nkjink'un xi 'yún na̱nka̱ xi chjíhi̱ ra̱.
B'i̱ ts'ín tíb'et'ánu̱u tu̱ xi najmi ch'a én tsjo tsu tsank'á k'u̱a̱na̱cha̱ko̱ho̱nu̱u. Ndaha tsa najmi an kikjin tíi̱jñajinnu̱u, tu̱nga kjinta̱hána jun ko̱ tsjo mana nga be xi nkú ts'ín nda tintsu̱ba̱ko̱o xinki̱u ko̱ xi nkú ts'ín ndjá tinchajiun Cristo̱, a̱t'aha̱ kui xi s'ejinnu̱u.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín tintsu̱ba̱ka̱á Cristo̱
Kui b'a̱ maha, xi nkú ts'ín kin'ekjáíhi̱n ru̱u Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱, tu̱ nkú b'a̱há ts'ín tsjénkiu. Na̱nka̱ katji kja̱ma̱nu̱u a̱jihi̱n Cristo̱ ko̱ ndjá ti̱nchajiun, a̱t'aha̱ kui xi kis'ejinnu̱u xi nkú ts'ín kisakúyanu̱u. Ko̱ tehe̱nte tjoho̱on máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná nga ja kamo xu̱ta̱ xi ts'e̱.
Chúhu̱un yjonu̱u nga najmi tu̱ ch'a xi k'u̱a̱na̱cha̱ko̱ho̱nu̱u én na̱nka̱ tiya xi be xu̱ta̱. Kui xi nibáha̱ ra̱ sin chá xi be xu̱ta̱, ni xi a̱sunnte y'aha̱ ra̱. Najmi Cristo̱ nibáha̱ ra̱.
A̱jin yjonintehe̱ Jesucristo̱ tíjñajin kikjin Nti̱a̱ná, 10 ko̱ jun ja kisakúnu̱u ni xi ndyjat'anu̱u kai a̱t'aha̱ nkuhú tsichu mako̱o Cristo̱. Kui xi batéxumaha̱ ngayjee̱ xi tjíhi̱n xá ko̱ xi batéxuma.
11 Nk'ie nga kis'ejinnu̱u Cristo̱, kin'enu̱u nku circuncision, tu̱nga najmi circuncision xi n'ehé ra̱ yjonintee̱ kin'enu̱u. Circuncision xi kjexín ní jé xi kich'o kin'enu̱u. Cristo̱ xi b'a̱ kits'ínnu̱u. 12 Nk'ie nga kisatentó, tsangiyanjiko̱o Cristo̱. Nk'ie nga kis'ejinnu̱u nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná xi kits'ínkj'áíyako̱ ngáha̱ ra̱ Cristo̱ ngabayoo̱, ta̱ j'áíyako̱o ko̱ kui a̱jihi̱n ngabayoo̱.
13 Jun xu̱ta̱ k'ien kamo ni̱stjin nk'ie tu̱ nga̱t'aha̱ ngatitsunnu̱u, nk'ie nga najmi kin'enu̱u ni circuncision xu'bo̱. Tu̱nga Nti̱a̱ná kits'ínk'íéntu tík'unko̱nu̱u Cristo̱. Kits'ínndyjat'aná ngayjee̱ ngatitsunná. 14 Kikjeti̱ya xu̱ju̱n xi má nga kis'et'a ni xi tje̱nná, xi ngji kontra̱ná. Kikjexín xu̱ju̱n ko̱ kingját'a kruu̱. 15 Cristo̱ kits'ínchjén Nti̱a̱ná nga kits'ín ngana̱ha̱ xi tjíhi̱n xá ko̱ xi nk'a tje̱n. Kiya kju̱a̱suba xi kisakúhu̱ nga kin'e ngana̱ha̱ xi tjíhi̱n xá ko̱ xi nk'a tje̱n.
16 Kui nga najmi tu̱ ch'a n'esihi̱n ru̱u xi ku̱i̱nchja̱yanenu̱u nga̱t'aha̱ ni xi tíchino ko̱ tsa xi tí'yu, ko̱ a ra̱ nga̱t'aha̱ ni̱stjin nga tíbitju s'í, ko̱ a ra̱ ni̱stjin nga tíb'atuts'i̱hi̱n sóo̱, ko̱ tsa ni̱stjin nkjún. 17 Ngayjee̱ ni xu'bi̱ mjehe̱ ku̱a̱kúchji ni xi nibá a̱skahan, tu̱nga Cristo̱ bi b'éjña chji sisin ni xi nibóo̱.
18 Najmi tu̱ 'ba̱i̱nto nga xi b'asje ni̱ma̱kju̱a̱ maña̱ yjoho̱ ko̱ benkjún ntítsjee̱ i̱ncha k'u̱échjanu̱u ni xi n'e̱kjóho̱on. Kui jóo̱ xi ni xi ma chji suba kuihi̱ nchja̱ni̱míyaha ko̱ nk'a b'asje tiya yjoho̱ nga̱t'aha̱ ni xi mankjihi̱n e̱i̱ a̱sunntee̱. 19 Ja i̱ncha ngji t'axíhi̱n xi nintaku̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ maha. A̱t'aha̱ xi nintaku̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ maha, kui xi ts'ín nga sá yjonintee̱ xi nkú ts'ín mjehe̱ Nti̱a̱ná nga sá. Sá yjonintee̱ a̱t'aha̱ i̱ncha y'a y'ahá ra̱ xinkjín.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga Cristo̱ tsayaka̱á ko̱ j'áíyako̱ ngáhaná
20 Ja tsayako̱o Cristo̱, kui nga kama nda̱íhi̱ ru̱u ni xi batéxumaha̱ a̱sunntei̱. Kui nga, ¿á tintsu̱ba̱ saha̱ ru̱u a̱sunntee̱ xi nkú ts'ín tjíntuhu xu̱ta̱ xi ts'e̱? ¿Á tínu'yá'én saha̱ ru̱u kju̱a̱téxuma xi tsuhu xu̱ta̱? 21 B'a̱ tsu ée̱n: “Najmi tu̱ n'eko̱o niu̱. Najmi tu̱ chjut'o niu̱. Najmi tu̱ chjubó niu̱.” 22 Kui ni xu'bi̱ nintaku̱ xu̱ta̱ tsitjuhu ko̱ xu̱ta̱ y'éjña. Feya nii̱ nga n'echjén. 23 B'a̱ maha̱ xi kixi̱ mankjihi̱n maha̱ nga b'a̱ ts'ín nchja̱, a̱t'aha̱ ts'ín kju̱a̱'yúhu̱n ra̱ xu̱ta̱ nga sku̱e̱nkjún Nti̱a̱ná ko̱ nga ts'i̱ín ni̱ma̱kju̱a̱ yjoho̱ ko̱ nga 'yún tsjáha̱ kju̱a̱ni̱ma̱ yjonintehe̱. Tu̱nga najmi chumi ni chjíhi̱ ra̱ tsa basinko̱ná nga b'éch'oná ni xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ná a̱sunntei̱.