Xu̱ju̱n xi kits'ínkjihi̱ nda̱ postru̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Colosa̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín nanki Colosa̱
An Pablo̱, an xi kama nku nda̱ postru̱hu̱ Jesucristo̱ a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná b'a̱ ts'ín kama mjehe̱. An ko̱ nda̱ nts'eé Timoteo̱ tísuniñai̱hi̱ já nts'eé xi tintsu̱bo̱o nanki Colosa̱, jun xi kikj'áts'e̱nu̱u Nti̱a̱ná ko̱ s'ejinnu̱u Cristo̱.
Kas'enu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu xi tsjáná Nti̱a̱ Na̱'miná.
B'i̱ ts'ín kinchja̱ntjai Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín nanki Colosa̱
Xki̱ nga chubantjái̱hi̱ nginku̱n Nti̱a̱ná xi Na̱'mihi̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱, 'ba̱i̱hi̱ máb'a̱chjíhi̱ a̱t'aha̱ kik'inyani̱ xi nkú ts'ín s'ejinnu̱u Jesucristo̱ ko̱ xi nkú ts'ín tjonu̱u ngayjee̱ xu̱ta̱ xi ts'e̱ Nti̱a̱ná. B'a̱ tín'o a̱t'aha̱ kinu'yó én nda tsuhu̱ Jesucristo̱, én xi na̱xu̱ tjín. Y'éjña chjinu̱u ni xi tjínda ngandanu̱u ndji̱o̱jmi ján. Kui niu̱ xi ja tíchuyóho̱o nd'a̱i̱.
Kui éi̱n xi tsichujinnu̱u nda títs'ín ko̱ tífindju a̱jihi̱n xu̱ta̱ nga ngúsuhu̱n a̱sunntee̱. B'a̱ ta̱ tíma a̱jinnu̱u b'aha̱ ra̱ ni̱stjin nga kinu'yó ko̱ tsichu mankjinnu̱u xi nkú tjíhi̱n ra̱ kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná. Kui éi̱n xi tsakúyanu̱u nda̱ Epa̱fra̱, nda̱ musu̱ xinki̱ xi 'yún tjoni̱. Na̱xu̱ tífiko̱ xáha̱ e̱i̱ nga títs'ínxát'aha̱ Cristo̱ ngajonu̱u. Kui xi kitsúyani̱ kju̱a̱tjo xi y'éjñajin ani̱ma̱nu̱u Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná.
Nkúhu nga kik'inyani̱ kui niu̱, najmi tín'ekj'áíyai̱ nga tíchubantjái̱hi̱ nk'ie nga tíchubako̱i̱ Nti̱a̱ná. Tíbinchii̱hi̱ nga katumankjinyjenu̱u ni xi mjehe̱, ko̱ nk'ie nga Espiri̱tu̱hu̱ katsjánu̱u nga na̱nka̱ n'e̱nkjíntak'un ko̱ nga ka̱mankjinnu̱u ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná. 10 B'a̱ katuma tu̱ xi ku̱i̱ntsu̱ba̱hanu xi nkú ts'ín tje̱he̱n ra̱ xu̱ta̱ xi ts'e̱ Nda̱ Nti̱a̱ná ko̱ nga n'o̱o ni xi sasíhi̱n. Tíbinchii̱hi̱ nga n'o̱o ngayje tíkjá ni xi nda ko̱ nga 'yún ka̱mankjinnu̱u nkú tjíhi̱n ra̱ nga̱t'a ts'e̱ Nti̱a̱ná. 11 'Yún kasakú nga'yúnnu̱u xi nkú ts'ín tje̱he̱n ra̱ nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná xi tjíhi̱n kju̱a̱chánka, tu̱ xi ku̱i̱chúkju̱a̱ha̱nu̱u tu̱ mí nihí ni ko̱ tu̱ xi najmi n'e̱kjehe̱ ru̱u tak'un.
12 Tsjo kat'enu̱u ko̱ tjoho̱n máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ Na̱'miná xi kits'ín nga ka̱ma sa̱kúnu̱u ni xi ts'i̱ínkjáíhi̱n xu̱ta̱ xi ts'e̱ xi k'úéntu má ndzjee̱n. 13 A̱t'aha̱ ja kikjexínná a̱jihi̱n nga'yún xi tjín má jyuu̱n ko̱ kits'ínkj'aná má batéxuma Ntí xi tjoho̱. 14 Kui xi y'échjíntjainá, kui nga kin'endyjat'ahaná ngatitsunná nd'a̱i̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ ni xi kits'ín Cristo̱ ngandaná
15 Cristo̱ kui xi nk'ie nga yaá, Nti̱a̱ná yaá. Ntukaán bi najmi ma chjihi̱ Nti̱a̱ná. Kui xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná xi tjun kintehe̱ ni nga n'e̱nda ngayjee̱ ni xi kin'enda. 16 A̱t'aha̱ kui tíjña, kui nga kin'endaha ni xi tjín ndji̱o̱jmi ján ko̱ a̱sunntee̱, ni xi ma chji ko̱ ni xi najmi ma chji, xi k'aku̱ ko̱ xi tjíhi̱n xá, xi batéxuma ko̱ xi nk'a tje̱n. Kui kin'echjén nga kamanda ni xi tjín ko̱ kui ka̱ma ts'e̱. 17 Kui xi tu̱ b'a̱ ts'ín jahá tíjña kintehe̱ ni nga kamanda ngayjee̱ ni xi tjín, ko̱ kui nga̱t'aha̱ b'a̱ k'uhun ni xi tjín xi nkú k'un.
18 Xi nkú ta̱ ts'ín nintakaá batéxumaha̱ yjonintená, b'a̱ ta̱ ts'ín Cristo̱ batéxumaha̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱. Kui xi tjuhun. Kui xi tjun j'áíyaha̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱ k'ie̱n tu̱ xi nk'a tsjéhe̱n ra̱ ngayjee̱ ni xi tjín. 19 A̱t'aha̱ kama tsjoho̱ Nti̱a̱ná nga y'éjñajihi̱n Jesucristo̱ xi nkú ts'ín tjíyaha̱. 20 Nti̱a̱ná kits'ín nga kju̱a̱ík'un ngáha̱ ra̱ ngayjee̱ xi i̱ncha ngji t'axín. Cristo̱ kits'ínchjén, kui nga tu̱ nga̱t'aha̱ jní xi tsaténdzjoho Cristo̱ t'a kruu̱ kitsjáha̱ ra̱ kju̱a̱jyu ngayjee̱ xi tjín t'anankiu̱ ko̱ xi tjín nk'a ján.
21 Ni̱stjin nk'ie tsinima t'axíhu̱un Nti̱a̱ná a̱taha̱ ni ch'onk'un kin'o ko̱ ani̱ma̱nu̱u ngji kontra̱ha̱ Nti̱a̱ná. 22 Tu̱nga nga nd'a̱i̱ Nti̱a̱ná ja kits'ín nga kjúái̱k'un ngáha̱ ru̱u tu̱ nga̱t'aha̱ nga Cristo̱ kits'ínkjas'en yjonintehe̱ nga kin'ek'ien. B'a̱ kits'ín Nti̱a̱ná tu̱ xi ka̱ma ku̱i̱chúnchahanu nginku̱n ko̱ ka̱mo xu̱ta̱ xi ts'e̱ xi najmi tjíhi̱n chu̱ntí ko̱ xi najmi ka̱ma n'e̱nijéhe̱ ra̱ tsa mí nihi.
23 B'a̱ ka̱ma tsa tu̱ nku kixi̱hí ko̱ ndjá ku̱i̱nchajiun xi nkú ts'ín s'ejinnu̱u Nti̱a̱ná ko̱ tu̱ nku chúyahá ru̱u ni xi y'éjña chjinu̱u én nda tsuhu̱ Jesucristo̱ xi ja kinu'yó. Kui ée̱n xi tís'eni̱jmíhi̱ xu̱ta̱ xi tjín nga ngúsuhu̱n a̱sunntee̱. An Pablo̱ kik'a̱i̱ xána nga k'ueni̱jmíá éi̱n.
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ xá xi kik'a̱i̱hi̱
24 Nd'a̱i̱ tsjo tjínna nga tísakúna kju̱a̱'un ngandanu̱u. A̱jihi̱n yjonintena̱ tífindju kju̱a̱'un xi tísakúhu̱ Cristo̱ ngandaha̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱, a̱t'aha̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi yjonintehe̱ Cristo̱. 25 Títs'inxá a̱jihi̱n xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi nkú ts'ín y'éjña Nti̱a̱ná nga kitsjána xá xu'bi̱ ngandanu̱u, tu̱ xi b'a̱ ts'ín s'e̱ni̱jmíhi xi nkú tjíhi̱n ra̱ éhe̱n Nti̱a̱ná.
26 Tíb'eni̱jmíá ni xi kis'ejña 'ma nú chá ján. Najmi kisakúchjihi̱ niu̱ xu̱ta̱ xi kis'e ni̱stjin nk'ie. Tu̱nga nd'a̱i̱ xu̱ta̱ xi Nti̱a̱ná kikj'áts'e̱ tís'ejña chjihi̱ niu̱. 27 Kits'ín mje nga ku̱a̱kúhu̱ xu̱ta̱ xi ts'e̱ xi nkú ts'ín tíjña kju̱a̱nchi̱náha̱ ko̱ kju̱a̱chánkaha̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi tjín nga ngúsuhu̱n a̱sunntee̱. Kui nihi xi ja tís'ejña chji nd'a̱i̱. Ko̱ ni xi tís'ejña chjiu̱, kui xi Cristo̱. Kui xi tíjñajinnu̱u ko̱ títs'ín nga tíchuyoho̱o nga sa̱kúhu̱nu̱u kju̱a̱chánka.
28 Kui Cristo̱ xu'bi̱ tíb'eni̱jmíi̱hi̱ xu̱ta̱. Ya sisii̱n xi nkú ts'ín tí'ba̱i̱ ni̱yái̱hi̱ ko̱ tíbakuyái̱hi̱ ngayjee̱ xu̱ta̱, tu̱ xi ku̱i̱chú maha ngayjee̱ xu̱ta̱ xi s'ejihi̱n Cristo̱ xi nkú ts'ín mjehe̱ Nti̱a̱ná. 29 Kui nii̱ xi títs'ian nk'ie nga títs'inxá. Nga'yún xi títsjána Cristo̱ tíbasinko̱na, kui nga ndjá títs'inxáhana.