4
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ ni xi i̱ncha ts'i̱ín xu̱ta̱ ni̱nku̱ Filipo̱
Kui b'a̱ maha, já nts'ena̱, tjo ṉkjúnna jun ko̱ f'áítsjenna jun. Jun xi kju̱a̱tsjona̱ ko̱ nga chjihi̱ xána̱. Tu̱ nku b'a̱ n'e̱ ndjáhá ti̱nchajiun Nda̱ Nti̱a̱ná, jun xu̱ta̱ tjona̱.
Tíbankihi̱ na̱ Ebodi̱a̱ ko̱ tíbankihi̱ na̱ Sinti̱ke̱ nga kanchja̱ko̱ nda ngáha xinkjín a̱t'aha̱ nkuhú Nda̱ Nti̱a̱ná i̱ncha yjanki. Ko̱ ji ta̱ tíbankihi nga ti̱si̱nko̱i̱ jminchjíu̱n, ji xi b'a̱ ta̱ tsu xá xi tín'ei. A̱t'aha̱ nga y'eni̱jmíá yo̱, kui jminchjíu̱n ta̱ y'éni̱jmí én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná, xi nkú nga ta̱ kits'ín nda̱ Clemente̱ ko̱ xu̱ta̱ xingisoo̱ xi kits'ínxáko̱na. Kui xi ja tjíntut'á j'áíhi̱n xu̱ju̱n má nga tjíntut'á j'áíhi̱n xu̱ta̱ xi k'úéntu tík'un sín.
Kas'enu̱u kju̱a̱tsjoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná. B'a̱há ta̱ tíxin ngáha̱nu̱u. Tsjo kat'enu̱u. Ngatentee̱ xu̱ta̱ i̱ncha kate nga nda ani̱ma̱nu̱u. Ja tíjña tiña Nda̱ Nti̱a̱ná.
Najmi tu̱ chumi nihi xi fanta̱ha̱ ru̱u yjonu̱u. Tu̱ sa ní tehe̱nte t'inyoho̱o Nti̱a̱ná ni xi machjénnu̱u nga chu̱bako̱o. Ti̱nchíhu̱u ko̱ ta̱ tjoho̱on máb'a̱chjíhi̱ ni xi tí'ba̱i̱nu̱u. Kju̱a̱jyuhu̱ Nti̱a̱ná xi najmi mankjihi̱n xu̱ta̱, kui xi kúhu̱n ani̱ma̱nu̱u ko̱ tsjáni̱yá xi nkú ts'ín n'e̱nkjínk'un a̱t'aha̱ Cristo̱ Jesu ts'e̱nu̱u.
Ko̱ ni xi fekuhu, já nts'e, tíbankinu̱u nga n'e̱nkjínk'un ni xi na̱xu̱ tjín, ni xi yankjún, ni xi nda, ni xi je, ni xi tsjo k'un, ni xi nda chasehe̱. Ngayjee̱ ni xi 'yún nda ko̱ ni xi sasínná, kui nii̱ xi n'e̱nkjínk'un. N'e̱tjusun ni xi tsakuyánu̱u ko̱ xi kixinyanu̱u nga n'o̱o, ni xi kinu'yó nga kinchja ko̱ xi kiyo nga kits'ian. B'a̱ n'o̱o ko̱ k'úéjñajinnu̱u Nti̱a̱ná xi tsjáná kju̱a̱jyu.
B'i̱ ts'ín kitsjáha̱ Pablo̱ máb'a̱chjíhi̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Filipo̱ a̱t'aha̱ tsasinko̱ho̱
10 'Yún títsjána kju̱a̱tsjo Nda̱ Nti̱a̱ná nga ta̱ kis'enta̱há ngáha̱nu̱u an. Kju̱axi̱ nga tehe̱nte kjinta̱ha̱nu̱u an, tu̱nga santahá ni nd'a̱i̱ kisakú ni̱yánu̱u nga tsisinko̱nú. 11 Najmi tsuhu̱ ra̱ tsa ndyjat'ana tsa mí nihi, tsa kui nga b'a̱ tíxihi̱nnu̱u. A̱t'aha̱ ja kamankjinna nga tsjo k'úéna a̱jihi̱n tu̱ mí nihí ni xi ka̱mat'an. 12 Be xi nkú ts'ín bintsu̱ba̱jián kju̱a̱x'a̱n ko̱ ta̱ be xi nkú ts'ín bintsu̱ba̱jián kju̱a̱nchi̱ná. Ja kama nkana tu̱ mí nihí ni, tsa tsé sisinna ko̱ tsa ka̱ma bjona, tsa 'yún s'e̱na ni ko̱ tsa najmi chumi nihi xi s'e̱na. 13 Ts'in chúkju̱a̱ tu̱ mí nihí ni, a̱t'aha̱ Cristo̱ tsjá nga'yúnna. 14 Tu̱nga ndahá tín'o nga tíbisinko̱nú a̱jihi̱n kju̱a̱ni̱ma̱ xi tíf'a̱jian.
15 Jun xu̱ta̱ ni̱nku̱ nanki Filipo̱, yo ni xu'bi̱. Nk'ie nga tjun y'eni̱jmínu̱u én nda tsuhu̱ Jesucristo̱ ko̱ nk'ie nga tsitja a̱nte Macedoni̱a̱, a̱jihi̱n xu̱ta̱ ni̱nku̱ xingisoo̱ tu̱ nkuhú jun xi tsisinko̱nú. Kik'a̱i̱nú xi nkú tjín kitsjánu̱u Nti̱a̱ná. 16 Santaha nga tsáte̱jña nanki Tesaloni̱ka̱, nku jo ni̱yá ta̱ kin'ekjínú ni xi kamachjénna. 17 Najmi chje̱ xi tí'ba̱i̱nú tíbangisja. Tíbangisja níná nga 'yún kas'e sanu̱u kju̱a̱nchi̱ná nginku̱n Nti̱a̱ná.
18 Ja kits'inkjáíhi̱n ngayjee̱ ni xi kin'e nibánú ko̱ santaha tíb'anki tímana nd'a̱i̱. Ni xi kin'e nibáko̱nú Epafrodito̱, kui xi kits'ínndju̱ú ngayjee̱ ni xi machjénna. Kui niu̱ xi nkú joyaha nku chje̱ sinjne̱ xi ts'ínkjáíhi̱n Nti̱a̱ná ko̱ sasíhi̱n. 19 Tsjánu̱u Nti̱a̱ná ngatentee̱ ni xi machjénnu̱u, xi nkú ts'ín tíjñajin kju̱a̱nchi̱ná chánka xi sakújinná Cristo̱ Jesu. 20 ¡Nti̱a̱ná xi Na̱'miná maha, kui xi kayaha̱ kju̱a̱chánkaha̱ santaha tu̱ nkjéhé ni! B'a̱ katuma.
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n
21 Tjoho̱on kju̱a̱suniñana̱ ngatentee̱ xu̱ta̱ xi ts'e̱ Cristo̱ Jesu. Títs'ínkjinu̱u kju̱a̱suniña já nts'eé xi tjíntuko̱na e̱i̱. 22 Títs'ínkjinu̱u kju̱a̱suniña ngatentee̱ xu̱ta̱ xi ts'e̱ Nti̱a̱ná xi tjín e̱i̱. Ko̱ xi tíi̱ncha ts'ínxá ni'yaha̱ nda̱ títjun k'aku̱ Cesa̱r, kui xi 'yún títs'ínkji sanu̱u kju̱a̱suniña.
23 Kat'ejñajinnu̱u kju̱a̱ndaha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.