3
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ nkú ts'ín y'éjña ni xi kis'ehe̱
Kui b'a̱ maha, já nts'ena̱, tsjo kat'enu̱u a̱t'aha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ tíjñajinnu̱u. Najmi tífehe̱ k'an nga ta̱ kui ta̱ maha ni xi tíb'et'ánu̱u, a̱t'aha̱ ngandanu̱u niu̱.
Chúhu̱un yjonu̱u já ch'onk'un xi ja yo, xi ch'onk'un xá xi títs'ín, xi mjehe̱ nga n'e̱ circuncision tiya. A̱t'aha̱ circuncision xi ndoo̱, kui xi kich'aá ñá xi yankjáán Nti̱a̱ná xi nkú ts'ín bakúyaná Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná ko̱ ma 'yún k'aán nga̱t'aha̱ ni xi kits'ín Cristo̱ Jesu, najmi nga̱t'aha̱ ni xi n'ehe̱ yjonintená.
An bi ka̱ma ṉkjún ka̱ma 'yún k'an ntje̱ xi y'ahana. Najmi tjín kj'a̱í xi b'a̱ ts'ín ka̱ma 'yún k'un nii̱ xi nkúhu an, nga a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi ntje̱ Israel tje̱he̱n ra̱ kitsian ko̱ kin'ena ni circuncision nga tjínna jin ni̱stjin nga kitsian. Ntje̱ cháni̱ Benjamin tje̱henna. Xu̱ta̱ hebreo̱hó xi chána̱. Nku nda̱ fariseo̱ xi 'yún kits'íntjusun chich'in kju̱a̱téxumaha̱ Moise kama. Kui kju̱a̱téxumoo̱ 'yún kikuhu̱n nga santaha kitsjennkí unkie xu̱ta̱ ni̱nku̱hu̱ Cristo̱. Na̱xu̱ tsáte̱jña xi nkú ts'ín bakúya kju̱a̱téxumoo̱. Najmi tjín xi ch'on ts'ín kinchja̱yanena nga̱t'a ts'e̱ kui nii̱.
Nk'ie bi, nga̱t'a ts'a̱n 'yún chjíhi̱ ra̱ ngatentee̱ ni xu'bi̱, tu̱nga nd'a̱i̱ tu̱ nga̱t'a ts'e̱ Cristo̱ xi nkú joyaha ni xi najmi chumi ni chjíhi̱ ra̱ kits'in ma kui niu̱. Nd'a̱i̱ b'a̱ xian nga najmi chumi ni chjíhí ra̱ ngayjee̱ niu̱, a̱t'aha̱ ja be Cristo̱ Jesu. Kui xi Nda̱ Nti̱a̱na̱ maha ko̱ kui xi 'yún chjí saha̱ ra̱ nga tu̱ mí nihí ni. Nga̱t'aha̱ Cristo̱ kits'inndyja ngayjee̱ ni xi tjínna tu̱ xi ka̱ma ts'in ngana̱hana Cristo̱. Nd'a̱i̱ nk'ie nga basehe̱ ni xi kindyjoo̱, b'a̱ mana xi nkúhu tsa stjé niu̱ mana. Mjena kúáte̱jñajian ni xi kits'ín Cristo̱. Nk'ie kits'intjusan kju̱a̱téxumoo̱. Kuenta̱ ts'a̱n tsangisja nga na̱xu̱ ku̱i̱chú ma nginku̱n Nti̱a̱ná. Tu̱nga nd'a̱i̱hí s'ejinna Jesucristo̱. Kui nga Nti̱a̱ná títsjáhana nga na̱xu̱ tíi̱jña nginku̱n tu̱ nga̱t'aha̱ nga s'ejinna.
10 Ni xi mjena nd'a̱i̱, mjena nga skue sisian Cristo̱ ko̱ nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná xi kits'ínkj'áíya ngáha̱ ra̱ Cristo̱ ngabayoo̱. Mjena nga ta̱ sa̱kúna kju̱a̱ni̱ma̱ xi kits'ínkjáíhi̱n. Mjena b'a̱ k'úé xi nkú kik'ie Cristo̱ nk'ie nga k'ien 11 tu̱ xi ta̱ kj'u̱a̱íyahana ko̱ an a̱jihi̱n xu̱ta̱ k'ie̱n.
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ ni xi kingjásihi̱n nga y'ejña
12 Najmi b'a̱ tíxian tsa ja kisakúna ni xi kuaxian ko̱ a ra̱ tsa ja kama yá xi tjíhin nga ka̱ma. Tu̱nga tu̱ nku tífi tje̱nnkiná ni xi kuaxian, tu̱ xi sa̱kúhuna ni xi kama mjehe̱ Cristo̱ Jesu nk'ie nga kisakúhu̱ an. 13 Jun já nts'e, najmi b'a̱ mana tsa ja kisakúna niu̱. Ni xi títs'inná, títs'inchaya ni xi chóo̱ ko̱ títs'in kju̱a̱'yúhún ra̱ yjona̱ tu̱ xi sa̱kúhuna ni xi ni̱ba a̱skahan. 14 Cristo̱ Jesu ts'ínchjén Nti̱a̱ná nga tínchja̱ná nk'a ján. An bi tífi tje̱nnkia ni xi títsu nga tsjáha̱ xi nt'é éhe̱n.
15 B'a̱ ts'ín tjíhin nga s'e̱yahaná ñá xi ja tsichu maá xi tjíhin nga ka̱maá. Ko̱ tsa tjín xi kj'a̱í ts'ín s'e̱yaha̱, Nti̱a̱ná ta̱ k'u̱éjña chjihi̱ ni xu'bo̱. 16 Tu̱nga tjíhín ni nga tu̱ nku ndjáhá ku̱i̱nchajián ni xi ja kin'ekjáíhi̱ín santaha nd'a̱i̱.
17 Jun já nts'e, b'a̱ n'o̱o xi nkú nga títs'ian ko̱ ta̱ cha̱se̱ chu̱ba̱yoho̱o xu̱ta̱ xi b'a̱ ta̱ tíi̱ncha ts'ín xi nkú ts'ín kik'iejña chu̱ba̱yai̱hi̱. 18 A̱t'aha̱ nkjin maha xi tjíntu xi nkúhu tsa tu̱ kju̱a̱ndahá kin'ek'ien Cristo̱ a̱t'a kruu̱. Ja ma nkjin ni̱yá b'a̱ xinnu̱u ko̱ nd'a̱i̱ santaha tíi̱nta ts'íhinna nga tíxinyanu̱u xi nkú ts'ín tjíyaha̱ xu̱ta̱ xu'bo̱. 19 Kui xi tíi̱ncha fi má nga ndyja̱, ko̱ ni xi i̱ncha mjehe̱ s'e̱he̱ kui xi nti̱a̱ha̱. Tíi̱ncha bangisjai kju̱a̱chánka a̱jihi̱n ni xi tu̱ subahá maná, ko̱ tu̱ nku ni xi ts'e̱hé a̱sunntee̱ tjíntuyáha̱ kju̱a̱nkjintak'uhu̱n.
20 Tu̱nga máha ñá, nanki xi tíjña nk'a ján tje̱he̱nná. Yo̱hó nankiná má nga tíchuyáha̱á nga ni̱bajehen Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ xi ts'i̱ínk'ankiná. 21 Tjíhi̱n nga'yún nga ku̱a̱téxumaha̱ ngatentee̱ ni xi tjín ko̱ ts'i̱ínchjén nga'yúhu̱n nga ts'i̱ínk'óntjaiya yjoninte x'a̱n xi kich'aá nd'a̱i̱. Xi nkú ts'ín tjíhi̱n kju̱a̱chánka yjonintehe̱, b'a̱ ta̱ ts'i̱ínk'íé xi ts'a̱ñá.