2
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga s'e̱yaná
Kui b'a̱ maha tsa Cristo̱ basinko̱nu̱u, ko̱ tsa kju̱a̱tjoho̱ tsjá nga'yúnnu̱u, ko̱ tsa Espiri̱tu̱hu̱ nkuhú títs'ín manu̱u, ko̱ tsa nda tíchasoho̱o ko̱ tíma ni̱ma̱nu̱u xinki̱u, kui nga n'e̱henu nga tu̱ xí tsjohó kat'ena. Nkuhú kas'eyanu̱u ko̱ nkuhú kju̱a̱tjo xi kas'eya ani̱ma̱nu̱u. Nkuhú ch'a̱ xinki̱u ko̱ nkuhú ni xi n'e̱nkjíntak'un. Ndaha nku ni najmi tu̱ n'o tsa tu̱ xi n'e̱ ngana̱ha̱ ru̱u xinki̱u ko̱ tsa tu̱ xi nk'a n'e̱sjehenu yjonu̱u. Tu̱ sa ní ni̱ma̱kju̱a̱ n'e̱sjo yjonu̱u ko̱ cha̱so̱ho̱ xinki̱u, cha̱so̱ho̱ xi nkúhu tsa 'yún nk'a tje̱n nga jun. Najmi tu̱ nku ni xi ts'a̱jun chasoho̱, ta̱ cha̱so̱ho̱ ni xi ts'e̱ já nts'o.
B'a̱ ta̱ ts'ín kas'eyanu̱u xi nkú ts'ín kis'eyaha̱ Cristo̱ Jesu. Kui xi tu̱ b'a̱ ts'ín Nti̱a̱náhá, tu̱nga najmi kits'ínnisihí ni nga y'éjña chji nga kui xi Nti̱a̱ná. Tu̱ sa ní y'éch'oho̱ yjoho̱ yáha kui ko̱ nku nda̱ musu̱ kits'ín ma yjoho̱ nga j'ai tsin xi nkú ts'ín tsin xu̱ta̱. Ko̱ nk'ie nga kik'a yjoninte, kinte ts'asje yjoho̱. Kint'é'éhe̱n Nti̱a̱ná santaha nga ngji ngabayoo̱. Kruu̱ kin'ek'ient'á.
Kui kju̱a̱ha Nti̱a̱ná 'yún tse kju̱a̱chánka kitsjáha̱ ra̱, ko̱ kitsjáha̱ nku j'áín xi tu̱ xí 'yúhún nk'a tje̱n, 10 tu̱ xi nk'ie nga ku̱i̱nú'yáha j'áíhi̱n Jesu ku̱i̱nchakúnch'in tu̱ yáhá ni xi tjín ndji̱o̱jmi ján ko̱ a̱sunntee̱ ko̱ kinte t'anankiu̱. 11 Ko̱ ngayjee̱ xi tjín b'a̱ ku̱i̱tsu̱ nga Jesucristo̱ xi Nti̱a̱. B'a̱ ts'ín s'e̱jña chjihi kju̱a̱chánkaha̱ Nti̱a̱ Na'miu̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín k'úéntu xu̱ta̱ ni̱nku̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱
12 Kui b'a̱ maha, jun já nts'ena̱, xi nkú ts'ín tehe̱nte kinu'yá'énnú nk'ie nga tsáte̱jñajinnu̱u, b'a̱ ta̱ n'o̱o nd'a̱i̱ nk'ie nga kjin tíi̱jñanu̱u. Cha̱nkjún Nti̱a̱ná ko̱ kat'atsó nga n'e̱ndju̱ú ni xi títs'ín Nti̱a̱ná a̱jinnu̱u nga títs'ínk'ankinu̱u. 13 A̱t'aha̱ xi nkú ts'ín sasíhi̱n Nti̱a̱ná, kui xi títs'ín nga n'e̱ mjo ko̱ nga n'o̱o ni xi mjehe̱.
14 Tsa tjín ni xi n'o̱o, najmi tu̱ katuma stinu̱u nga b'a̱ n'o ko̱ najmi tu̱ chubatiko̱o xinki̱u, 15 tu̱ xi je ko̱ na̱xu̱ sku̱e̱he̱nu̱u xu̱ta̱. Jun xi ntíhi̱ Nti̱a̱ná ko̱ tjíhin nga je ku̱i̱ntsu̱ba̱jiuhu̱n xu̱ta̱ xi tjín nd'a̱i̱ xi ch'onk'un ko̱ xi ja kits'ínkatsún kju̱a̱nkjintak'uhu̱n. Katumo a̱jihi̱n xu̱ta̱ xu'bo̱ xi nkúhu niñu xi tíbat'ai má jyuu̱n. 16 Chu̱bani̱jmíyahanu én xi ts'ínk'íéntu tík'uhu̱n xu̱ta̱. Tsa b'a̱ n'o̱o, tsjo k'úéna ni̱stjin nga kj'u̱a̱í ngáha Cristo̱. A̱t'aha̱ nk'ie ka̱ma chji nga najmi tu̱ kju̱a̱ndahá kits'ian nga'yún nga kits'inxá a̱jinnu̱u.
17 Nk'ie nga s'ejinnu̱u Nti̱a̱ná, b'a̱ joyaha tsa chje̱ tí'bo̱ho̱o Nti̱a̱ná. Ko̱ tsa n'e̱k'ienna e̱i̱, an xi ku̱i̱chú ma xi nkú joyaha chje̱ xi ts'i̱ínndju̱út'a chje̱ xi tí'bo̱ho̱ Nti̱a̱ná. Tu̱nga tsjohó tjínna ndaha tsa b'a̱ n'e̱na. Ta̱ n'e̱tsjoko̱ho kju̱a̱tsjona̱. 18 B'a̱ ta̱ ts'ín tsjo katumanu̱u ko̱ ta̱ tjennú kju̱a̱tsjonu̱u.
B'i ts'ín kitsúyaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ Filipo̱ nga ts'i̱ínkjisehe̱ Timoteo̱
19 Tsa Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu tsjánte, ki̱tsa̱ ts'inkjísenu̱u Timoteo̱ tu̱ xi tsjo ka̱mahana nga kuint'e ni xi tíma a̱jinnu̱u. 20 Najmi tjín sana kj'a̱í xi nkúhu kui, xi b'a̱ ta̱ ts'ín ts'ínnkjink'un xi nkúhu an nga kjinta̱ha̱ ra̱ jun. 21 A̱t'aha̱ kj'a̱í xu̱ta̱ha bi ni xi ts'e̱ bangisjai, najmi ni xi ts'e̱ Jesucristo̱.
22 Tu̱nga jahá yo xi nkú k'un Timoteo̱ ko̱ xi nkú ts'ín títs'ínxáko̱na nga tíb'éni̱jmíko̱na én nda tsuhu̱ Jesucristo̱, xi nkú joyaha nku nda̱ti xi ts'ínxáko̱ na̱'mihi̱. 23 Kui nga tíb'endáhana nga kui ts'inkjísenu̱u chu̱ba̱ nga skue xi nkú ts'ín s'e̱nda ni xi tíf'a̱jian. 24 Ko̱ behe̱ k'an nga Nda̱ Nti̱a̱ná ta̱ tsjántena nga ka̱ma kfínsenu̱u.
B'i ts'ín kitsúyaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ Filipo̱ nga títs'ínkjisehe̱ Epafrodito̱
25 Tu̱nga nd'a̱i̱ títs'innkjíhi̱n k'an nga tjíhin nga ta̱ ts'inkjísehé ngáha̱nu̱u nda̱ nts'eé Epafrodito̱. Kui xi títs'ínxáko̱na nga tíf'ajinko̱na kju̱a̱ni̱ma̱ nga̱t'aha̱ Cristo̱. Kui xi y'exó nga kin'e nibásenú tu̱ xi ku̱a̱si̱nko̱hona nga ts'i̱ín ni xi machjénna. 26 Tu̱ xí tíma bahá ra̱ jun ko̱ kjinta̱ha̱ ra̱ jun, a̱t'aha̱ be nga kinu'yó nga kisaté ch'in. 27 Kju̱axi̱ kjáíhin nga 'yún ndjáhá kisaté ch'in, nga ja ma ku̱a̱yáhá kai. Tu̱nga Nti̱a̱náhá tsase ni̱ma̱ha̱ nga kits'ínnkihi̱. Ko̱ najmi tu̱ suba kui xi tsase ni̱ma̱ha̱ Nti̱a̱ná, ta̱ tsase ni̱ma̱na ko̱ an, a̱t'aha̱ tsa k'ien ndo̱ 'yún kama tse kju̱a̱bana̱ kai.
28 Kui nga ki̱tsa̱ mjehena nga ts'inkjísehe̱nu̱u tu̱ xi tsjo k'úéhe̱nu̱u nga cha̱ ngáhanu ko̱ tu̱ xi najmi ta̱ 'yún s'e̱nta̱hana. 29 N'e̱kjóho̱on ndo̱ xi nkú ts'ín tje̱he̱n ra̱ xu̱ta̱ xi ts'e̱ Nda̱ Nti̱a̱ná. Tsjo kat'enu̱u nga b'a̱ n'o̱o. Cha̱nkjún xu̱ta̱ xi b'a̱ k'un xi nkúhu kui. 30 A̱t'aha̱ nga̱t'aha̱ xáha̱ Cristo̱ ja ma k'ienntjáíhí ni kai. Kitsjá yjoho̱ ndaha tsa ja ma k'iehén tu̱ xi ts'i̱íntjusuhun ngandana̱ xá xi kik'a̱i̱hi̱ru̱u.