Xu̱ju̱n xi kits'ínkjihi̱ nda̱ postru̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Filipo̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín nanki Filipo̱
An Pablo̱ ko̱ Timoteo̱, ji̱n xi tín'exát'ai̱hi̱ Jesucristo̱. Ngayjee̱ jun xi tintsu̱bo̱o nanki Filipo̱, jun xi kikj'áts'e̱nu̱u Jesucristo̱ tísuniñai̱hi̱ ko̱ ta̱ tísuniñai̱hi̱ já xi basehe̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ ko̱ já xi ta̱ tjíhi̱n xá.
Kas'enu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu xi tsjáná Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ xi nkú ts'ín nchja̱ntjai xu̱ta̱ ni̱nku̱ Filipo̱
Tsjaha̱ máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná xki̱ nga f'áítsjenna jun. Xki nga nchjaka̱ Nti̱a̱ná nchjantjáínu̱u ngatentoo̱. Tsjo mana nga b'a̱ ts'ian a̱t'aha̱ nkuhú maka̱á xinki̱á nga tín'exát'aha̱á én nda tsuhu̱ Jesucristo̱. B'aha̱ ra̱ ni̱stjin nga tjun tsichujinnu̱u ée̱n ko̱ santaha nd'a̱i̱. Behe̱ k'an nga xi kik'atuts'i̱hi̱n ni xi nda a̱jinnu̱u, kui xi tu̱ nku ngju̱a̱i̱ko̱ndjuhú santaha ni̱stjin nga kj'u̱a̱í ngáha Jesucristo̱.
A̱jin ani̱ma̱na̱ tintsu̱ba̱jiun, kui nga f'áítsjehenna jun. Xian nga nda ts'ian nga f'áítsjenna jun a̱t'aha̱ nkuhú kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná tísakúná jun ko̱ an, ndaha tsa nu̱ba̱yá kjíi̱ya'yán ko̱ ndaha tsa nginku̱n já tjíxóo̱ tíxinya chich'an én nda tsuhu̱ Jesucristo̱ ko̱ tíb'ejñá chja nga najmi én tiya niu̱. Nti̱a̱ná be xi nkú ts'ín mjena jun. Kju̱a̱tjoho̱ Jesucristo̱ xi tíjñajinna, kui xi tjoko̱ho̱nu̱u.
Nk'ie nga nchjantjáínu̱u, bankihi̱ Nti̱a̱ná nga 'yún kasaá sa kju̱a̱tjo xi tjínnu̱u, ko̱ nga 'yún kas'enu̱u kju̱a̱nkjintak'un, ko̱ nga kixi̱ ka̱mankjinnu̱u ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná. 10 B'a̱ ts'ín ka̱ma chj'a̱jihinnu má nihi xi kju̱axi̱ nga nda tu̱ xi je ku̱i̱ntsu̱ba̱hanu ko̱ najmi s'e̱ ni xi n'e̱nijéhe̱nu̱u ni̱stjin nga kj'u̱a̱í ngáha Cristo̱. 11 Kui ni̱stjiu̱n ku̱a̱kuchjíú nkjin tíkjá ni xi na̱xu̱ kin'o, xi kitsjánu̱u Jesucristo̱ nga n'o̱o tu̱ xi s'e̱jña chjihi kju̱a̱chánkaha̱ Nti̱a̱ná ko̱ n'e̱tsjoho̱ ra̱.
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ nga ngandaha̱ tíma ni xi tíf'ajin
12 Mjena nga cho̱o, já nts'e, nga ni xi tímat'an e̱i̱, kui xi tu̱ sahá títs'ín nga tífindju én nda tsuhu̱ Jesucristo̱. 13 A̱t'aha̱ tíbe ngayjee̱ já juhu̱n nda̱ títjuu̱n ko̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ xingisoo̱ nga nga̱t'aha̱ Cristo̱ kjíi̱ya'yúhunna. 14 Tu̱ nga̱t'aha̱ nga kjíi̱ya'yán, nkjin já nts'eé 'yún tíi̱ncha ma 'yún k'un Nda̱ Nti̱a̱ná ko̱ tíi̱ncha ma k'un tíb'éni̱jmí éhe̱n.
15 Kju̱axi̱ nga tjín xi tíb'éni̱jmí ni xi kits'ín Cristo̱ a̱t'aha̱ tíma xintak'un ko̱ mjehe̱ nga ts'i̱ín ngana̱. Tu̱nga tjíhín ngá xi ngayjehe ani̱ma̱ha̱ tíb'éni̱jmí. 16 Xi tíma xintak'un, kui xi tíi̱ncha b'éni̱jmí Cristo̱ a̱t'aha̱ ngandaha̱ tíi̱ncha bangisjai. Najmi kju̱axi̱hi̱ nga b'a̱ tíi̱ncha ts'ín. Ni xi i̱ncha mje níhi̱ nk'ie nga tu̱ sahá 'yún sa̱kúna kju̱a̱ni̱ma̱ nk'ie nga kjíi̱ya'yán. 17 Tu̱nga máha xu̱ta̱ xingisoo̱, tíi̱ncha b'éni̱jmí Cristo̱ a̱t'aha̱ tjíhi̱n ku̱a̱tjo. Be nga kjíi̱ya e̱i̱ tu̱ xi xínya chich'ihinna én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná nginku̱n já tjíxóo̱.
18 Tu̱nga najmi chumi ni ts'i̱hín ra̱. Ndaha tsa najmi kju̱axi̱hi̱ ko̱ ndaha tsa ngayjehe k'un nga tíi̱ncha b'éni̱jmí, xi tu̱ ja ní tís'eni̱jmíhi ni xi kits'ín Cristo̱ ko̱ kui niu̱ xi tsjo mana. Ko̱ 'yún s'e̱ sana kju̱a̱tsjo. 19 A̱t'aha̱ be nk'ie nga tu̱ nga̱t'aha̱ nga tíchubantjáínú nginku̱n Nti̱a̱ná ko̱ xi nkú ts'ín títsjá nga'yúnna Espiri̱tu̱hu̱ Jesucristo̱ ku̱i̱tju'a. 20 Mje ṉkjúnna ko̱ tíkuyá nga ndaha̱chí najmi sa̱kúna kju̱a̱suba. Tu̱ sa ní 'yún ndjá kúási̱njña nd'a̱i̱ xi nkú nga títs'in tehe̱nte, ko̱ cha̱ kju̱a̱chánkaha̱ Cristo̱ a̱jihi̱n ni xi tímat'ain yjonintena̱. B'a̱ ka̱ma tsa tíi̱jña ko̱ tsa ja kabaya.
21 A̱t'aha̱ an bi nk'ie nga tíi̱jña tík'un sa, Cristo̱ tíi̱jña tík'uhunna. Ko̱ tsa ni xi tíbayahana, tu̱ sahá ts'in ngana̱ka̱. 22 Tsa kúáte̱jña tík'un sa, 'yún xúbáya xána̱. Najmi be má nihi xi kj'uajián. 23 A̱t'aha̱ síi̱jñaya masehe̱n nga joo̱ niu̱. Mjena k'uejñá a̱sunntee̱ ko̱ kfínsehe̱ Cristo̱. Tsa ni xi kfínsehe̱ ra̱ Cristo̱, tu̱ sahá 'yún nda tjín nga̱t'a ts'a̱n. 24 Tu̱nga nga̱t'aha̱ ní ngandanu̱u 'yún machjén saha̱ nga kúáte̱jña tík'un sa. 25 Behe̱ k'an nga b'a̱ tjín niu̱, kui nga behena nga kúáte̱jña tík'un sahana ko̱ nga k'u̱a̱ndaya sana a̱jinnu̱u, tu̱ xi 'yún s'e̱jin saha̱nu̱u ko̱ tsjo k'úénu̱u nga b'a̱ n'o̱o. 26 B'a̱ ts'ín nk'ie nga ku̱i̱chuse ngáha̱nu̱u, tsjo ka̱manu̱u nga n'e̱tsjoho̱o Cristo̱ Jesu.
B'i̱ ts'ín kitsúyaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ nga tu̱ nku ndjáhá ku̱i̱ncha
27 Nkuhú nga ti̱ntsu̱ba̱hanu xi nkú ts'ín tje̱he̱n ra̱ xu̱ta̱ xi y'a én nda tsuhu̱ Cristo̱. Kui nga tsa kfínsenu̱u, skue, ko̱ tsa kjin kúáte̱jña, kuint'e én xi nkú ts'ín tintsu̱bo̱o, nga ndjá tincho, nga nkuhú ni xi n'e̱nkjíntak'un, ko̱ nga nkuhú tín'e mo yjonu̱u nga ta̱ ñja ta̱ ñja tín'o̱o nga'yún ngandaha̱ én nda tsuhu̱ Cristo̱ xi s'ejinná. 28 Ndaha̱chí najmi tu̱ binkjun já kontra̱nu̱u. Kui niu̱ xi ku̱a̱kúchjihi̱ xu̱ta̱ xu'bo̱ nga ndyja̱ ko̱ nga jun xi n'e̱k'ankinu̱u. Nti̱a̱ná tsjánu̱u nga n'e̱ ngano̱o.
29 A̱t'aha̱ jun bi kik'a̱i̱nu̱u nga s'e̱jinnu̱u Cristo̱, tu̱nga ta̱ kik'a̱i̱hínu̱u nga nga̱t'aha̱ ta̱ cho̱o kju̱a̱ni̱ma̱. 30 B'a̱ ta̱ ts'ín tíbitjajíún kju̱a̱ni̱ma̱ nd'a̱i̱ xi nkúhu kju̱a̱ni̱ma̱ xi kiyo nga j'a̱jian ko̱ xi tínu'yó nd'a̱i̱.