6
Ko̱ jun xi tí'minu̱u ntí, ti̱nú'yá'óho̱on xi chánu̱u a̱t'aha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná s'ejinnu̱u. A̱t'aha̱ kui niu̱ xi nda tjín nginku̱n Nti̱a̱ná. A̱jihi̱n kju̱a̱téxuma xi kin'ekjas'ehe̱n Moise kui kju̱a̱téxuma xu'bi̱ xi tjun títsuya ni xi Nti̱a̱ná tsjáha̱ xi ku̱i̱nt'é'éhe̱n. B'a̱ títsu: “Cha̱nkjúín na̱'mihi̱ ko̱ na̱ahi̱ tu̱ xi nda ka̱mat'aihinni ko̱ tse ni̱stjin ka̱maha ri nga ku̱i̱nchin a̱sunntee̱.”
Ko̱ jun xi tí'minu̱u na̱'mi, najmi tu̱ chu̱ba̱ kjan n'eko̱o ntínu̱u. Tu̱ sa ní tjen ni̱yóho̱o nga n'e̱chó ko̱ ta̱kúyoho̱o ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná.
Ko̱ jun xi tí'minu̱u xu̱ta̱ musu̱ xi kich'atse, ti̱nú'yá'óho̱on xi já nti̱a̱nu̱u e̱i̱ a̱sunntei̱. Cha̱nkjún ko̱ ti̱nkjún ko̱ ngayjehe ani̱ma̱nu̱u ti̱nú'yá'óho̱on, xi nkú joyaha tsa Cristo̱ tínu'yá'óho̱on. Najmi tu̱ nku nk'ie nga tíbasenu̱u nga b'a̱ n'o̱o, tsa tu̱ xi b'a̱ ts'ín nda sku̱e̱he̱nu̱u. N'e̱ nínú xi nkúhu xu̱ta̱ musu̱ xi Cristo̱ ts'atse. Ngayjehe ani̱ma̱nu̱u n'o̱o ni xi mjehe̱ Nti̱a̱ná. Nk'ie nga tín'o nku xá, ngayjehe k'un b'a̱ no̱o. B'a̱ no̱o xi nkúhu tsa nku xáha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná tín'o. A̱t'aha̱ yo nga Nti̱a̱ná tsjá ngajoya ngáha̱ ra̱ ni xi nda kits'ín nga nkúnkú xu̱ta̱, ndaha tsa musu̱ xi kich'atse ko̱ ndaha tsa xi nda̱íhi̱ yjoho̱.
Jun xi tí'minu̱u já nti̱a̱, b'a̱ ta̱ n'o̱o xi nkú nga tíxihi̱n xu̱ta̱ musu̱. Najmi tu̱ binchankjúhu̱un. Ja yo nga nkuhú maha Nda̱ Nti̱a̱nu̱u xi tíjña ndji̱o̱jmi ján ko̱ nga kui xi najmi ngabi ts'ín a̱jihi̱n xu̱ta̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín k'úéndaá yjoná tu̱ xi najmi ts'i̱ín ngana̱ha̱ná nda̱nindoo̱
10 Ni xi fekuhu xi xínnu̱u, kasakúnu̱u nga'yún a̱jihi̱n nga'yún chánkaha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná. 11 Xi nkú joyaha já jun xi b'énda yjoho̱ nga kján, b'a̱ ts'ín n'e̱ch'oko̱honu yjonu̱u ni xi tsjáná Nti̱a̱ná, tu̱ xi ndjá ka̱ma ku̱i̱nchahanu nga kuankín kontro̱ho̱ kju̱a̱maña̱ha̱ nda̱nindoo̱.
12 A̱t'aha̱ najmi xu̱ta̱ a̱sunnte tíbixkjanka̱á. Xi tjín níhi̱ nga'yún tíbixkjanka̱á, xi nk'a xáha̱, xi batéxuma a̱sunnte ngatitsun xu'bi̱. Kui xi jáninda ch'onk'un ṉkjún xi tjín nk'a ján. 13 Kui nga t'endahanu yjonu̱u xi nkú joyaha já jun xi Nti̱a̱ná kitsjáyjehe̱ ni xi ts'i̱ínch'oko̱ho̱ ra̱ yjoho̱, tu̱ xi ku̱i̱chúkju̱a̱ha̱nu̱u nk'ie nga ku̱i̱chú ni̱stjin xi ndjá ni̱ba. Ko̱ nga ja tjínda sisinnu̱u yjonu̱u, ndjá ti̱ncho.
14 Kui b'a̱ maha, ndjá ti̱nchahanu. Ni xi y'éjña Nti̱a̱ná ko̱ ni xi na̱xu̱ nginku̱n, kui xi n'e̱ch'oko̱honu yjonu̱u xi nkúhu já jun xi ts'ínch'oho̱ yjoho̱. 15 T'endo yjonu̱u nga t'eni̱jmíú én nda tsu xi tsuya kju̱a̱jyuhu̱ Nti̱a̱ná. 16 Machjéhe̱n nga n'e̱ s'ejiun Nti̱a̱ná, tu̱ xi najmi tjín xi nkú ts'ín ts'i̱ín'uhu̱nnu̱u nda̱nindoo̱. 17 T'ejin tak'un nga Nti̱a̱ná kits'ínk'ankinu̱u. Chjúbó éhe̱n, kui xi kitsjánu̱u Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná tu̱ xi ku̱i̱si̱nko̱ko̱honu yjonu̱u.
18 Tehe̱nte chu̱bako̱o Nti̱a̱ná xi nkú ts'ín tsjáni̱yánu̱u Espiri̱tu̱hu̱. Chu̱bako̱o ko̱ ti̱nchíhu̱u ni xi machjénnu̱u. Ti̱ntsu̱ba̱ ndo ko̱ najmi tu̱ n'ekjioho̱o tak'un nga chu̱bantjo ngayjee̱ xu̱ta̱ xi ts'e̱ Nti̱a̱ná. 19 Ko̱ ta̱ chu̱bantjainú nk'ie nga chu̱bako̱o Nti̱a̱ná, tu̱ xi tsjáhana én xi kuinchja, tu̱ xi ndjá kuinchjahana nga k'ueni̱jmíá ni xi kis'ejña 'ma ni̱stjin nk'ie, xi ja tíb'éjña chji én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná nd'a̱i̱. 20 Kui nga̱t'aha̱ ée̱n kjíi̱ya'yúhunna an xi tsú'ba̱ ngajoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná. Chu̱bantjainú nginku̱n Nti̱a̱ná tu̱ xi kuinchjahana xi nkú ts'ín tjíhin nga kuinchja ko̱ tu̱ xi najmi tsankjuhunna.
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n
21 Ngatentee̱ ni xi tímat'an ko̱ ni xi títs'ian ku̱i̱tsu̱yanu̱u Tiki̱ko̱, nda̱ nts'eé xi tjona ko̱ xi kixi̱ títs'ínxát'aha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná. 22 Kui kju̱a̱ha títs'inkjísehe̱nu̱u tu̱ xi cha̱hanu nkú ts'ín tintsu̱ba̱i̱ ko̱ tu̱ xi tsjá nga'yúhu̱n ra̱ ani̱ma̱nu̱u.
23 Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ katsjáha̱ já nts'eé kju̱a̱jyu ko̱ kju̱a̱tjo, ko̱ kat'éyaha̱ nga 'yún s'e̱jihi̱n. 24 Kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná kas'ehe̱ ngatentee̱ xi tjoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱, kju̱a̱tjo xi najmi maha̱ feya.