5
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga ñá xi ntíhi̱ Nti̱a̱ná
Ntí tjoho̱ Nti̱a̱ná jun, kui nga b'a̱ ta̱ n'e̱henu xi nkú ts'ín Nti̱a̱ná. Xi nkú ts'ín y'ejñajin kju̱a̱tjo Cristo̱ nga kits'íntjoná, b'a̱ ts'ín ti̱ntsu̱ba̱jiun kju̱a̱tjo. Kui xi kitsjá yjoho̱ nga k'ienntjáíhiná. Kui xi kama nku chje̱ sinjne̱ xi kin'ekjas'ehe̱n Nti̱a̱ná.
Ja kikj'áts'e̱nu̱u Nti̱a̱ná. Kui nga ta̱ santaha najmi tjíhin nga chu̱bani̱jmíyahanu xi nkú ts'ín chu̱ba̱ fantuko̱hó xinkjín xu̱ta̱ xi tjín, ko̱ tsa tu̱ mí nihí ni xi chu̱ntí nginku̱n Nti̱a̱ná, ko̱ tsa kjúásihu̱un ni xi tjíhi̱n xu̱ta̱ xingisoo̱. Ko̱ najmi tu̱ chubo én xi najmi nda tsu, ko̱ tsa én ton ch'on tsu, ko̱ tsa nku én xi najmi nda fane, a̱t'aha̱ najmi chumi ni chjíhi̱ ra̱ ni xu'bo̱. Tu̱ sa ní én xi tsjáha̱ máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná chu̱bo. A̱t'aha̱ ja yo nga xi chu̱ba̱ fantuko̱hó xinkjín, ko̱ xi ts'ín ni xi chu̱ntí nginku̱n Nti̱a̱ná, ko̱ xi fásihi̱n ni xi tjíhi̱n xu̱ta̱ xingisoo̱, kui xi najmi tsuhu̱ ra̱ nga Cristo̱ ko̱ Nti̱a̱ná ku̱a̱téxumaha̱. Xi tífásihi̱n ni xi tjíhi̱n xu̱ta̱ xingisoo̱, kui xi kj'a̱í nti̱a̱ tje̱nnki.
Najmi tu̱ 'ba̱i̱nto tsa tjín xi k'u̱a̱na̱cha̱ko̱nu̱u nku én tiya, a̱t'aha̱ nga̱t'aha̱ ni xu'bi̱ kju̱a̱kjaha̱n Nti̱a̱ná nibánehe̱ ra̱ xu̱ta̱ xi najmi nt'é'éhe̱n. Kui nga najmi tu̱ jun n'engujihi̱n ru̱u yjonu̱u xu̱ta̱ xi b'a̱ tíi̱ncha ts'ín.
A̱t'aha̱ ni̱stjin nk'ie má jyuu̱n tintsu̱bo̱o, tu̱nga nd'a̱i̱ ja má ndzjee̱n tintsu̱bo̱o nga nkuhú mako̱o Nda̱ Nti̱a̱ná. Kui nga ti̱ntsu̱ba̱hanu xi nkú ts'ín tjíhin nga k'úéntu xi tjíntu má ndzjee̱n. N'o̱o ni xi nda ko̱ na̱xu̱ ko̱ kixi̱, a̱t'aha̱ kui niu̱ xi bakúchji nga má ndzjee̱n tje̱he̱nná. 10 Ti̱nchísjo má nihi xi sasíhi̱n Nti̱a̱ná. 11 Ndaha̱chí najmi tu̱ n'o ni xi najmi chumi ni chjíhi̱ ra̱, ni xi ts'ín xu̱ta̱ xi ts'e̱ má jyuu̱n. Tu̱ sa ní t'e̱jñachiu nga najmi nda niu̱.
12 A̱t'aha̱ tu̱ ñáhá xí subahá maná nga n'ekjáá ni xi ts'ín'ma xu̱ta̱ xu'bo̱. 13 Tu̱nga ma chjihí ngayjee̱ ni xi tjín nk'ie nga s'entuchjí má ndzjee̱n, 14 a̱t'aha̱ nd'íu̱ b'éjña chji tu̱ mí nihí ni. Kui nga b'a̱ ts'ín tjít'a:
N'e̱kj'áíhi̱ yjohi̱, ji xi kisufei.
Ti̱síntje̱i̱n a̱jihi̱n xu̱ta̱k'ie̱n.
Tsa b'a̱ n'e̱i̱, Cristo̱ ts'i̱ín ndzjehin.
15 Kui b'a̱ maha, nda nda cha̱se̱henu xi nkú n'e ku̱i̱ntsu̱bo̱o. Najmi tu̱ ni xi ts'ín xu̱ta̱ stje̱n n'o. N'e̱ nínú xi nkú ts'ín xu̱ta̱ nkjink'un. 16 N'o̱o ni xi nda tu̱ mí chu̱ba̱há ni nga sa̱kúntenu̱u nga b'a̱ n'o̱o, a̱t'aha̱ ch'on chun ni̱stjin xi kich'aá nd'a̱i̱. 17 Kui nga najmi tu̱ nchi̱ni n'esjehenu yjonu̱u. Katumankjin nínu̱u mí nihi xi mjehe̱ Nda̱ Nti̱a̱ná nga n'o̱o.
18 Najmi tu̱ n'e ch'i̱u, a̱t'aha̱ kui niu̱ xi ts'ín nga n'eé tu̱ mí nihí ni. Tu̱ sa ní Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná katsejíhi̱nnu̱u. 19 Salmo̱ ko̱ soho̱n ni̱nku̱ chu̱bani̱jmíyako̱honu xinki̱u ko̱ só xi nkú ts'ín ku̱a̱kúyanu̱u Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná. Ngayjehe ani̱ma̱nu̱u só ko̱ n'e̱tsjoho̱o Nda̱ Nti̱a̱ná. 20 Tu̱ mí kju̱a̱há ni tehe̱nte tjoho̱on máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ Na̱'miná. B'a̱ n'o̱o a̱t'aha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ ts'e̱nu̱u.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín k'úéntuko̱ xinkjín xu̱ta̱
21 Cha̱nkjún xinki̱u a̱t'aha̱ Cristo̱ tíyankjún. 22 Jun xi tí'minu̱u chju̱ún, cha̱nkjún x'i̱nnu̱u. B'a̱ n'o̱o xi nkú ts'ín tíyankjún Nda̱ Nti̱a̱ná. 23 A̱t'aha̱ xi tí'mi x'i̱n, kui xi síjña títjuhu̱n chju̱úhu̱n xi nkú ta̱ ts'ín Cristo̱ síjña títjuhu̱n xu̱ta̱ ni̱nku̱. Xu̱ta̱ ni̱nku̱ kui xi yjonintehe̱ Cristo̱, ko̱ Cristo̱ kui xi kits'ínk'ankihi̱. 24 Xi nkú ts'ín xu̱ta̱ ni̱nku̱ benkjún Cristo̱, b'a̱ ta̱ ts'ín xi tí'mi chju̱ún tu̱ nkjéhé ni katenkjún x'i̱hi̱n.
25 Ko̱ jun xi tí'minu̱u x'i̱n, n'e̱tjó chju̱únnu̱u xi nkú ts'ín Cristo̱ kits'íntjo xu̱ta̱ ni̱nku̱ ko̱ kitsjá yjoho̱ ngandaha̱. 26 B'a̱ kits'ín tu̱ xi kikj'áts'e̱he. Éhe̱n kits'ín jeko̱ho ko̱ ntánijua tsanéjnuko̱ho 27 tu̱ xi ja tjíhi̱n ra̱ kju̱a̱chánka xu̱ta̱ ni̱nku̱ nk'ie nga ku̱i̱chú nginku̱n. Najmi s'e̱he̱ ni chu̱ntí, najmi ch'on k'úé, ko̱ najmi s'e̱he̱ tsa mí nihi. Mje níhi̱ Cristo̱ nga je ko̱ nga nda kikjin ka̱ma xu̱ta̱ ni̱nku̱.
28 B'a̱ ta̱ ts'ín xi tí'mi x'i̱n tjíhin nga ts'i̱íntjo chju̱úhu̱n. Kats'íntjo xi nkú ts'ín tjoho̱ yjonintehe̱. Xi tjoho̱ chju̱úhu̱n, kui xi tjoho̱ yjoho̱. 29 A̱t'aha̱ najmi tjín xi unkie yjonintehe̱. Tsjá níhi̱ nichine ko̱ kuhu̱n xi nkú nga ts'íhi̱n Cristo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱. 30 A̱t'aha̱ ta̱ yjonintehe̱ Cristo̱ tintsu̱ba̱jián.
31 B'i̱ ts'ín tjít'a: “Kui nga nku nda̱ k'u̱éjñaha xi cháha̱ nga k'úéjñako̱ chju̱úhu̱n ko̱ nkuhú yjoninte ku̱i̱chú ma nga joo̱.” 32 'Yún na̱nka̱ ni xu'bi̱, tu̱nga nk'iehé nga nchjani̱jmíya Cristo̱ ko̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ ts'inchjén niu̱. 33 Jun tjíhin nga n'e̱tjó chju̱únnu̱u xi nkú ts'ín tjonu̱u yjonu̱u. Ko̱ xi tí'mi chju̱ún katenkjún x'i̱hi̱n.