Xu̱ju̱n xi tjun kits'ínkjihi̱ nda̱ postru̱ Pablo̱ Timoteo̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ Timoteo̱
An Pablo̱, an xi kama nku nda̱ postru̱hu̱ Jesucristo̱ xi nkú ts'ín y'éjña Nti̱a̱ná xi ts'ínk'ankiná ko̱ Jesucristo̱ xi tíchuyáha̱á. Tífaniñaha Timoteo̱, ji xi ntína̱ a̱t'aha̱ nkuhú xi s'ejinná.
Katsjáhi kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Cristo̱ Jesu ko̱ nda katasehi.
B'i̱ ts'ín kitsúyaha̱ Pablo̱ Timoteo̱ ni xi tjíhin nga ts'i̱ínko̱ já maestru̱ xi tsank'á
Xi nkú ts'ín tsankihi nk'ie nga ngjia a̱nte Macedoni̱a̱, ti̱nchin nanki Efe̱so̱ kixihin ko̱ t'ech'óíhi̱ xu̱ta̱ xi najmi b'a̱ tjín ni xi tíbakúya, a̱t'aha̱ énchá xi nchja̱ xu̱ta̱ ko̱ xi nkú ts'ín nibatuts'i̱hi̱n ra̱ ntje̱ cháha̱ títs'ínsihi̱n. A̱t'aha̱ yo̱ nibáha̱ ra̱ nga b'ésiko̱ xinkjín xu̱ta̱. Najmi basinko̱ná nga n'e̱é xá xi kitsjáná Nti̱a̱ná. Nga ní s'ejinná, kui ní nihi xi basinko̱ná.
Mjena nga s'e̱ kju̱a̱tjo, kui kju̱a̱ha nga tsankihi ra nga k'úéch'oho̱ ri̱ xu̱ta̱ xu'bo̱. A̱t'aha̱ nk'ie nga je ani̱ma̱ha̱ xu̱ta̱ ko̱ je s'eya kju̱a̱nkjintak'uhu̱n ko̱ ngayjehe k'un ts'ín s'ejin Nti̱a̱ná, yo̱ ní nibáha̱ ra̱ kju̱a̱tjo. Tjín xi ja ngji t'axíhi̱n ni xu'bi̱. Kindyjajihi̱n ni̱yóo̱ ko̱ tsichujnejin én xi najmi tjíhi̱n sin. Já maestru̱hu̱ kju̱a̱téxumaha̱ Nti̱a̱ná mjehe̱ ts'i̱ín ma yjoho̱, ndaha tsa najmi mankjihi̱n ni xi nchja̱ ko̱ chu̱ba̱ b'a̱há tsu nga b'a̱ tjín ni xi bakúya.
Yaá nga nda kju̱a̱téxumaha̱ Nti̱a̱ná tsa sa̱kúya xi nkú ts'ín tjíhin nga sa̱kúya. A̱t'aha̱ yaá nga najmi xu̱ta̱ xi ma na̱xu̱ nginku̱n Nti̱a̱ná tíjñanehe̱ kju̱a̱téxumoo̱. Xi najmi nt'é'én ní tíjñanehe̱ kju̱a̱téxumoo̱, xi najmi benkjún Nti̱a̱ná ko̱ ts'ín ngatitsun, xi najmi ts'ín ni xi na̱xu̱ tjín ko̱ najmi benkjún ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná, xi ts'ínk'ien na̱'mihi̱ ko̱ ts'ínk'ien na̱aha̱ ko̱ ts'ínk'ien ani̱ma̱, 10 xi chu̱ba̱ fantuko̱hó xinkjín, xi na̱, xi batéña xu̱ta̱ musu̱, xi nchja̱ én tsank'á, xi najmi ts'íntjusun ni xi ts'ínkie Nti̱a̱ná nga ts'i̱ín, ko̱ xi ts'ín tu̱ mí nihí ni xi fi kontra̱ha̱ ni nda xi bakuyáá. 11 A̱t'aha̱ ni nda xi bakuyáá, yo̱ nibáha̱ ra̱ én nda tsu chánkaha̱ Nti̱a̱ná xi n'etsjoho̱. Ko̱ an kik'a̱i̱na nga k'ueni̱jmíá kui én nda tsuu̱.
B'i̱ ts'ín títsjáha̱ Pablo̱ máb'a̱chjíhi̱ Cristo̱ a̱t'aha̱ kui kits'ín maha̱ nku nda̱ postru̱
12 Tsjaha̱ máb'a̱chjíhi̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ xi tsjá nga'yúnna, a̱t'aha̱ tsasejnuna nga ka̱mana ts'ian xáha̱, 13 ndaha tsa ch'on ts'ín kinchjané ni̱stjin nk'ie ko̱ kitsjennkí unkie xu̱ta̱ xi ts'e̱ ko̱ én ch'on tsu kixihi̱n. Tu̱nga kama ni̱ma̱há ra̱ an a̱t'aha̱ najmi be ni xi kits'ian ko̱ najmi kje̱e kui s'ejinna. 14 'Yún nda kits'ínko̱na Nda̱ Nti̱a̱ná ko̱ kitsjána nga kui s'e̱jinna ko̱ kitsjána kju̱a̱tjo xi kui nibáha̱ ra̱.
15 Én xi ma n'e s'ejin xu'bi̱ ko̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ tjíhin nga ts'i̱ín s'ejin, nga Cristo̱ Jesu j'ai a̱sunntei̱ tu̱ xi j'ai ts'ínk'ankihi xu̱ta̱ ngatitsun, b'aha̱ ra̱ aṉ xi 'yún tjínna jé. 16 Tu̱nga kuihí kju̱a̱ha kama ni̱ma̱ha̱ ra̱ an Nti̱a̱ná, tu̱ xi nk'ie nga cha̱hana an xi 'yún tjínna jé, ku̱a̱kúchjihi Jesucristo̱ ngayjee̱ kju̱a̱tsentaha̱. B'a̱ ts'ín kis'ejña chu̱ba̱yaha̱ ra̱ an xu̱ta̱ xi a̱skahan s'e̱jihi̱n Jesucristo̱ ko̱ sa̱kúhu̱ nga k'úéntu tík'un sín. 17 Kui b'a̱ maha, ¡kayankjún ko̱ kats'ínkie yjoho̱ xu̱ta̱ nga tjíhi̱n kju̱a̱chánka santaha tu̱ nkjéhé ni Nti̱a̱ná xi Nda̱ rei̱ xi batéxuma sín, xi najmi maha̱ 'me, xi najmi ma chji, xi nku tutu Nti̱a̱ná maha! B'a̱ katuma.
18 Ji Timoteo̱, xi nkúhu tsa ntína̱ ji, ja kuaxinyaha ni xi n'e̱i̱. Én xi kitsjáhi já xi kinchja̱ én xi kitsjáha̱ Nti̱a̱ná nibáha̱ ra̱ kui nii̱. En xi i̱ncha kitsú ku̱a̱si̱nko̱hi nga nda ku̱i̱tjusun xá xi tín'ei. 19 Ndjá ti̱si̱njñajin ni xi s'ejinná ko̱ je kas'eya kju̱a̱nkjintak'uhi̱n. A̱t'aha̱ tjín xi ja kits'ín t'axín ni xu'bi̱ ko̱ b'a̱ ts'ín kits'ínndyjajihi̱n ra̱ yjoho̱. Najmi ta̱ s'ejihi̱n ra̱ Nti̱a̱ná. 20 B'a̱ kamat'ain nda̱ Himeneo̱ ko̱ nda̱ Alejandro̱. Kui jóo̱ xi ja kits'inkjas'en a̱ya ntsja nda̱nindoo̱ tu̱ xi katehe nga tjíhin nga sku̱e̱nkjún Nti̱a̱ná nga ku̱i̱nchja̱.