13
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ xi nkú ts'i̱ínko̱ xu̱ta̱ Corinto̱ nga ku̱i̱chúsehe̱
Ni̱yá xi ma jahan nga kfínsenu̱u xu'bi̱. S'e̱nda tu̱ mí kju̱a̱há ni tsa jo ko̱ tsa jan já testiyu̱ ku̱i̱nchja̱ ni xi be. Ja b'a̱ kixinnu̱u nk'ie nga ngjisenu̱u ni̱yá xi ma joho ko̱ nd'a̱i̱ nga najmi tíi̱jñajinnu̱u b'a̱há ta̱ tíxin ngáha̱nu̱u. Nk'ie nga kfínse ngáha̱nu̱u, najmi ka̱ma ni̱ma̱na xi kits'ín ngatitsun nk'ie ko̱ ta̱ ndaha tsa kj'a̱í sa. B'a̱ ts'ian a̱t'aha̱ tíbinchisjó ni xi ku̱a̱kúchji nga éhe̱n Cristo̱ tínchja. Tu̱nga a̱jinnu̱uhú bakúchji nga'yúhu̱n. Najmi tíjñajinnu̱u Cristo̱ xi nkúhu nku xi najmi tjíhi̱n nga'yún. Ndaha tsa najmi tsakúchji nga'yúhu̱n nk'ie nga k'ient'á kruu̱, tu̱nga nd'a̱i̱ nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná tíjña tík'uhun. Ko̱ ji̱n b'a̱ ta̱ ts'ín najmi tjínni̱ nga'yún, xi nkúhu Cristo̱ nk'ie nga k'ien. Tu̱nga ngandanu̱u nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná tintsu̱ba̱ tík'unko̱ho̱ni̱ Cristo̱.
Jun cha̱se̱ su̱bo̱ho̱ yjonu̱u tsa s'ejinnu̱u Jesucristo̱. ¿A najmi mankjihínnu̱u nga Jesucristo̱ tíjñajinnu̱u? N'e̱nkjínk'un sisin ní ngáhanu. Nk'ie nga ja kuan'enkjínk'un sisin, kutsa najmi tíjñajihínnu̱u Cristo̱. Nk'ie nga ja kuan'enkjínk'un sisin, tíkuyáha̱ nga s'e̱jña chji nga éhe̱n Cristo̱ tíchubai̱. Tíbinchii̱hi̱ Nti̱a̱ná nga ndaha̱chí najmi ch'on n'e̱henu. Najmi b'a̱ tíbixíi̱n tsa tu̱ xi cha̱ha nga tín'etjusun sisii̱n xáni̱. B'a̱ ní tíbixíi̱n tu̱ xi nda n'e̱henu, ndaha tsa b'a̱ ku̱i̱tsu̱ xu̱ta̱ nga najmi nda tín'ei̱ xáni̱. A̱t'aha̱ najmi ma bankín kontra̱i̱hi̱ ni xi b'a̱ tjín xi bakúya Jesucristo̱. Ji̱n ní tín'exát'ai̱hi̱ kui niu̱.
Tsjo mani̱ nk'ie nga b'a̱ tsu xu̱ta̱ nga najmi tjínni̱ nga'yún ko̱ nk'ie nga jun xi tjínnu̱u nga'yún xi tsjá Nti̱a̱ná. Tu̱ nku tíbinchihí ri̱ Nti̱a̱ná nga ku̱i̱chúmo xi nkú ts'ín mjehe̱ Nti̱a̱ná. 10 Kui kju̱a̱ha nga b'i̱ ts'ín tíb'et'áha̱nu̱u ni xu'bi̱ nk'ie nga najmi tíi̱jñajinnu̱u, tu̱ xi nk'ie nga ku̱i̱chusehe̱nu̱u najmi tjíhin nga 'yún ndjá ts'inko̱nu̱u. A̱t'aha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná kitsjá xána xi má nga ts'ian nga sa̱ájiun xi s'ejinná. Najmi kitsjá xána tsa ts'inkjénu̱u.
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n
11 Ko̱ ni xi fekuhu xi xínnu̱u, já nts'e, kas'enu̱u kju̱a̱tsjo. Ti̱nchísjo xi nkú ts'ín na̱xu̱ ka̱mo nginku̱n Nti̱a̱ná. Tjen nga'yúhu̱un xinki̱u. Nkuhú kas'eyanu̱u. Jyu ti̱ntsu̱ba̱ko̱o xinki̱u. Ko̱ k'úéjñajinnu̱u Nti̱a̱ná ma xi tsjáná kju̱a̱tjo ko̱ kju̱a̱jyu.
12 B'i̱ ngján súniñoho̱o xinki̱u. 13 Títs'ínkjinu̱u kju̱a̱suniña ngayjee̱ xu̱ta̱ xi kikj'áts'e̱ Nti̱a̱ná xi tjín e̱i̱.
14 Ngatentoo̱ kas'enu̱u kju̱a̱ndaha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ ko̱ kju̱a̱tjoho̱ Nti̱a̱ná ko̱ kat'ejñajinnu̱u Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná.