Xu̱ju̱n xi kits'ínkjihi̱ nda̱ postru̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Galaci̱a̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín a̱nte Galaci̱a̱
An Pablo̱, an xi kama nku nda̱ postru̱ a̱t'aha̱ Jesucristo̱ kitsjá xána ko̱ Nti̱a̱ Na̱'miná xi kits'ínkj'áíya ngáha̱ ra̱ Jesucristo̱ ngabayoo̱. Najmi xu̱ta̱ kitsjá xána ko̱ y'éxána. An ko̱ ta̱ ngayjee̱ já nts'eé xi tjíntuko̱na e̱i̱ tín'ekjíi̱hi̱ xu̱ju̱i̱n jun xu̱ta̱ ni̱nku̱ Galaci̱a̱.
Kas'enu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu xi tsjáná Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. Kui xi kitsjá yjoho̱ nga k'ienntjáíhiná a̱t'aha̱ ngatitsun tjínná. B'a̱ kits'ín tu̱ xi ts'i̱ín nda̱íhiná a̱sunnte ch'onk'un xi kich'aá nd'a̱i̱. Kitsjá yjoho̱ xi nkú ts'ín kama mjehe̱ Nti̱a̱ Na̱'miná.
¡Kas'ehe̱ Nti̱a̱ Na̱'miná kju̱a̱chánka santaha tu̱ nkjéhé ni! B'a̱ katuma.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga tu̱ nkú én nda tsuhu̱ Jesucristo̱ xi tíjña
Tu̱ b'a̱há tu̱ mana nk'ie nga kutjuhú tíbankín t'axíhu̱un Nti̱a̱ná xi j'ájinnu̱u ko̱ xi kitsjánu̱u kju̱a̱nda xi sakújinná Jesucristo̱. Tín'ekjóho̱on kj'a̱í én xi i̱ncha tsu jóo̱ nga kui xi én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná. Tu̱nga najmi tjíhín kj'a̱í én nda tsu. B'a̱ tíxian a̱t'aha̱ tjín xi títs'ínndyjajinnu̱u ko̱ mjehe̱ nga ts'i̱ínk'óntjaiya én nda tsuhu̱ Jesucristo̱.
Tsa tjín xi najmi b'a̱ ts'ín k'u̱éni̱jmínu̱u én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná xi nkú ts'ín y'eni̱jmíi̱, kui xi najmi nda katuma nginku̱n Nti̱a̱ná. B'a̱ ta̱ katumani̱ tsa ji̱n kj'a̱í ts'ín k'úéni̱jmíi̱ ko̱ tsa nku ntítsje xi ni̱baha ndji̱o̱jmi ján. Ja b'a̱ kixinnu̱u nga tjuhun ko̱ b'a̱há ta̱ tíxin ngáha̱nu̱u nd'a̱i̱. Tsa tjín xi k'u̱éni̱jmínu̱u nku én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná xi kj'a̱í nga xi kin'ekjóho̱on, kui xi najmi nda katuma nginku̱n Nti̱a̱ná.
10 ¿Yá xi mjena nga nda ts'ín ku̱a̱se̱na nd'a̱i̱? ¿A xu̱ta̱ a ra̱ Nti̱a̱ná? ¿A ra̱ tíbangisjainá nga tsjaha̱ kju̱a̱tsjo xu̱ta̱? Tsa mjena nga tsjaha̱ kju̱a̱tsjo xu̱ta̱, ja najmi ta̱ Cristo̱ títs'inxát'aha̱ ra̱ ma.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín kama nku nda̱ postru̱hu̱ Jesucristo̱
11 Tíxinyanu̱u ni xu'bi̱, já nts'e. Én nda tsu xi tíb'eni̱jmíá, najmi éhe̱n xu̱ta̱ niu̱. 12 Najmi xu̱ta̱ kitsjána ée̱n ko̱ ta̱ ndaha najmi xu̱ta̱ tsakúyana. Jesucristo̱ kikjihín y'éjña chjina ée̱n.
13 Ja yo xi nkú ts'ín tsáte̱jña ni̱stjin nk'ie. Kikienkján Nti̱a̱ná xi nkú ts'ín tíjñaha̱ xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. 'Yún kitsjennkí unkie xu̱ta̱ ni̱nku̱hu̱ Nti̱a̱ná. Kama mjena nga ts'inkjé kai. 14 Xi nkú ts'ín tíjñaha̱ xu̱ta̱ judio̱ nga k'úéntu nginku̱n Nti̱a̱ná, an xi 'yún nk'a kitsjehe̱n nkjin já judio̱ xi ta̱ ñja kama cháka̱. Ngayjehe k'an kits'intjusan sin cháha̱ ntje̱ chána̱.
15 Kintehe̱ ni nga kitsian, a̱t'aha̱ chánka kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná, y'éjña t'axínna ko̱ j'ájinna. Chu̱ba̱ nk'ie nga kama mjehe̱ 16 tsakúchjina Ntíhi̱, tu̱ xi k'ueni̱jmíhi̱ ra̱ én nda tsuhu̱ xu̱ta̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. Ko̱ nk'ie nga tsakúchjina Ntíhi̱, najmi xu̱ta̱ ngjingjasjáíyaha̱. 17 Ta̱ ndaha najmi ngjia nanki Jerusalen, tsa ngjisehe̱ já postru̱ xi tjun nga an. A̱nte Arabi̱a̱ ní ngjia. A̱skahan kik'óya ngáhana nanki Damasco̱.
18 A̱skahan nk'ie nga ja j'a jan nú, ngjia Jerusalen nga ngjisehe̱ Pedro̱. Tj'ion ni̱stjin ts'andayana yo̱ nga tsáte̱jñaka̱. 19 Najmi kikie já postru̱ xingisoo̱. Nkuhú Santiago̱ kikie, kui xi nts'e̱ maha Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu. 20 ¡Nti̱a̱ná be nga najmi tíb'ana̱cha̱nu̱u ni xi tíb'et'á xu̱ju̱nnu̱u e̱i̱!
21 A̱skahan ngjia a̱nte Siri̱a̱ ko̱ a̱nte Cilici̱a̱. 22 Kui chu̱bo̱ najmi bena xu̱ta̱ ni̱nku̱hu̱ Cristo̱ xi tjín a̱nte Judea̱. 23 Tu̱ i̱ncha behé nk'ie nga b'a̱ kitsú én: “Nda̱ xi kitsjennkí unkie rúná nk'ie, kui rú xi ja ta̱ tíb'éni̱jmí nd'a̱i̱ én nda tsu xi s'ejinná, én xi kama mjehe̱ nga ts'i̱ínndyja ni̱stjin nk'ie.” 24 B'a̱ ts'ín, nga̱t'aha̱ ni xi kamat'an, i̱ncha kits'ínkiehe yjoho̱ nga Nti̱a̱ná xi 'yún chánka.