2
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ xi nkú ts'ín i̱ncha kits'ínkjáíhi̱n já postru̱ xingisoo̱
Nk'ie nga ja j'a te ñju nú ta̱ ngjihí ngáhana Jerusalen. Ngjiko̱na Bernabe ko̱ ta̱ ngjika̱ Tito̱. Ngjia a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná tsakúchjina nga tjíhin nga b'a̱ ts'ian. Yo̱ kinchjani̱jmíko̱ t'axíán já xi yaha̱ nga kui xi já k'aku̱hu̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱. Kixinyaha̱ xi nkú ts'ín tíb'eni̱jmíhi̱ én nda tsuhu̱ Jesucristo̱ xu̱ta̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. B'a̱ kits'ian tu̱ xi najmi ndyja̱ha xá xi títs'ian.
Tito̱, nda̱ xi tje̱nko̱na xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱, najmi kin'e kju̱a̱'yúhu̱n nga n'e̱he̱ ni circuncision, ndaha tsa jas'enjinni̱ k'u̱a̱ xi já nts'eé kits'ín ma maña̱ yjoho̱. Kama ñjajinni̱ tu̱ xi tsase maña̱ha xi nkú ts'ín ñá xi s'ejinná Jesu Cristo̱ najmi tíjñanená kju̱a̱téxuma xi kin'ekjas'ehe̱n Moise nk'ie. B'a̱ kits'ín jóo̱ a̱t'aha̱ mjehe̱ nga ts'i̱ín maná xu̱ta̱ musu̱hu̱ kju̱a̱téxumoo̱. Tu̱nga ndahá i̱chí najmi kik'a̱i̱ntei̱hi̱, a̱ta̱ha̱ mjeni̱ nga xi nkú títsu én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná, kuihí xi ngju̱a̱i̱ndju a̱jinnu̱u.
Máha já xi yaha̱ nga kui xi já k'aku̱hu̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱, najmi y'ésuhu̱n ni xi tíb'eni̱jmíá. Tsa já k'aku̱ niu̱ a̱ ra̱ najmi, najmi an be. A̱t'aha̱ tu̱ nku chu̱ba̱náhá nginku̱n Nti̱a̱ná. I̱ncha kamankjihi̱n nga Nti̱a̱ná kitsjá xána nga xu̱ta̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ k'ueni̱jmíhi̱ én nda tsuhu̱, xi nkú ta̱ ts'ín kik'a̱i̱ xáha̱ Pedro̱ nga kui xi k'u̱éni̱jmíhi̱ xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. A̱t'aha̱ xi títs'ínchjéhe̱n Pedro̱ nga ka̱ma nda̱ postru̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱ judio̱, ta̱ títs'ínchjénna nga ka̱ma nda̱ postru̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi tjín a̱sunntee̱.
I̱ncha kamankjihi̱n Santiago̱, Pedro̱ ko̱ Jua, xi yaha̱ xi nkúhu já k'aku̱, nga Nti̱a̱ná kitsjána kju̱a̱nda xu'bi̱. I̱ncha kitsjáni̱ ntsja nga b'i̱ ts'ín y'ejñai̱ nga an ko̱ Bernabe n'e̱i̱ xáha̱ Nti̱a̱ná a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ ko̱ nga kui i̱ncha ts'i̱ín xáha̱ Nti̱a̱ná a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. 10 Nku tutuhú ni xu'bi̱ xi tsankini̱, nga katj'áítsjenni̱ xu̱ta̱ x'a̱n, ni xi ngayjehe k'an ja nd'a̱i títs'intjusuhunna.
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ xi nkú ts'ín b'a̱ kitsúhu̱ Pedro̱ nga najmi nda kits'ín
11 Nk'ie nga tsichu Pedro̱ nanki Antiokia̱, a̱nkjín a̱nkjín b'a̱ kixihi̱n nga najmi nda tjín ni xi títs'ín, a̱t'aha̱ jé tje̱he̱n ra̱ ni xi kits'ín. 12 Kintehe̱ ni nga i̱ncha tsichu yo̱ k'u̱a̱ já xi mako̱ Santiago̱, títjun tíkjineko̱ maha xu̱ta̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. Tu̱nga nk'ie nga tsichu jóo̱, a̱s'a̱i kikjexín yjoho̱ Pedro̱ ko̱ ngji t'axín. Kitsankjún já xi tsu nga ta̱ tjíhin nga n'e̱he̱ ni circuncision já xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. 13 A̱s'a̱i já nts'eé judio̱ xingisoo̱ ta̱ jo kits'ín éhe̱n xi nkúhu Pedro̱. Santaha ko̱ Bernabe ta̱ kama k'un nga kits'ín jo éhe̱n.
14 Kikie nga najmi kixi̱ tíi̱ncha fiko̱ én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná xi nkú ts'ín tje̱he̱n ra̱ ée̱n, a̱s'a̱i b'i̱ kixihi̱n Pedro̱ nginku̱n ngayjee̱ xu̱ta̱: “Ji xi ntje̱ judio̱ tje̱hen ri ko̱ tinchin xi nkú ts'ín tjíntu xu̱ta̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱, najmi xi nkú ts'ín tjíntu xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. Kui nga, ¿á mjehe ri n'e̱ kju̱a̱'yúhu̱n ri̱ xu̱ta̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ nga k'úéntuhu xi nkú ts'ín tjíntu xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱?”
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga xu̱ta̱ judio̱ ta̱ bichú ma na̱xu̱ nginku̱n Nti̱a̱ná tu̱ nga̱t'aha̱ nga Jesucristo̱ s'ejihi̱n
15 Ji̱n xi xu̱ta̱ judio̱ nga kitsii̱n, najmi tintsu̱ba̱jii̱n ngatitsun xi nkúhu xu̱ta̱ xi tjín a̱sunntei̱. 16 Tu̱nga yaníi̱ nga na̱xu̱ bichú ma xu̱ta̱ nginku̱n Nti̱a̱ná tu̱ nga̱t'aha̱ nga s'ejihi̱n Jesucristo̱, najmi tu̱ nga̱t'aha̱ ni tsa títs'íntjusun ni xi tjít'a kju̱a̱téxuma xi kin'ekjas'ehe̱n Moise. Kui nga ko̱ ta̱ ji̱n kin'e s'ejihi̱nni̱ Cristo̱ Jesu tu̱ xi na̱xu̱ ku̱i̱chú maha̱ni̱ nginku̱n Nti̱a̱ná tu̱ nga̱t'aha̱ nga s'ejinni̱ Cristo̱, najmi tu̱ nga̱t'aha̱ tsa tín'etjusui̱n ni xi tjít'a kju̱a̱téxumoo̱. A̱t'aha̱ ndaha nku xu̱ta̱ najmi na̱xu̱ ku̱i̱chú ma nginku̱n Nti̱a̱ná tu̱ nga̱t'aha̱ tsa títs'íntjusun ni xi tjít'a kju̱a̱téxumoo̱.
17 Ji̱n xi xu̱ta̱ judio̱ ta̱ tíbinchisjái̱ nga na̱xu̱ ku̱i̱chú mai̱ nginku̱n Nti̱a̱ná nga̱t'aha̱ ni xi kits'ín Cristo̱. Tu̱nga nk'ie nga b'a̱ tín'ei̱, tíyani̱ xi nkúhu xu̱ta̱ ngatitsun. ¿A kui xi tsuhu̱ ra̱ nga Cristo̱ y'éjñajinni̱ ngatitsuu̱n? ¡Najmi! ¡Ndaha tsa mí yjehe! 18 Tsa ta̱ ts'ihín ngáhana ni xi ja y'ejñá t'axíán, nk'iehé nga ta̱ ahan títs'in ma su̱ba̱ yjona̱ nku nda̱ xi tjíhi̱n jé. 19 A̱t'aha̱ kju̱a̱téxumoo̱ tsayahana. Kju̱a̱téxumoo̱ xi b'a̱ kits'ínna, tu̱ xi nga̱t'aha̱ Nti̱a̱ná kúáte̱jña tík'uhunna nd'a̱i̱.
20 T'a kruu̱ tsayaka̱ Cristo̱. Najmi ta̱ an tíi̱jña tík'un sahana. Cristo̱hó tíjña tík'unjinna. S'ejinna Ntíhi̱ Nti̱a̱ná xi kits'íntjona ko̱ kits'ínkjas'enntjaihina yjoho̱. B'a̱ ts'ian nga tíi̱jña sa a̱sunntei̱. 21 Najmi ts'in t'axíán kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná. A̱t'aha̱ tsa kju̱a̱téxumoo̱ maha̱ ts'ín nga na̱xu̱ ma xu̱ta̱ nginku̱n Nti̱a̱ná, kui xi tsuhu̱ ra̱ nga tu̱ kju̱a̱ndahá k'ien Cristo̱.