4
Nginku̱n Nti̱a̱ná ko̱ nginku̱n Cristo̱ Jesu, kui xi ku̱a̱se̱he̱ ni xi kits'ín xu̱ta̱ xi tjíntu tík'un ko̱ xi ja k'ien nk'ie nga kj'u̱a̱íkúchji yjoho̱ nga kj'u̱a̱ítéxuma, tu̱ xí tíbankihí ra nga t'eni̱jmí éhe̱n Nti̱a̱ná. Tu̱ nkú b'a̱há n'e̱i̱ tu̱ mí ni̱stjihín ni ko̱ tu̱ mí chu̱ba̱há ni. T'inyaihi̱ xu̱ta̱ tsa najmi nda tjín ni xi títs'ín, ko̱ n'e̱k'a ni̱yáí, ko̱ tjennni̱yáíhi̱. Kas'e tehe̱ntehi kju̱a̱tsenta nk'ie nga ku̱a̱kúyai éhe̱n Nti̱a̱ná.
A̱t'aha̱ ku̱i̱chú ni̱stjin nga najmi ta̱ ts'i̱ínsihi̱n ra̱ xu̱ta̱ én nda xi bakuyáá, xi nda ts'ínko̱ná. Tu̱ sa ní i̱ncha ku̱a̱ngisjai nga nkjin ṉkjún já maestru̱ xi ku̱a̱kúyaha̱ ni xi tsjoho̱ nga ku̱i̱nt'é, a̱t'aha̱ kui niu̱ xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ha̱. Ngju̱a̱i̱ t'axíhi̱n ko̱ najmi ta̱ ku̱a̱sínñjuhu̱ ra̱ én xi na̱xu̱ tjín. Énchá xi nchja̱ xu̱ta̱ i̱ncha ts'i̱ínsihi̱n. Tu̱nga máha ji, tu̱ nkú cha̱se̱ sisinní ni xi n'e̱i. N'e̱ chúkju̱a̱i kju̱a̱'uu̱n. N'e̱kjas'eihi̱n yjohi̱ nga t'eni̱jmí éhe̱n Nti̱a̱ná. Nda n'e̱tjusuin xáhi̱.
An bi, ja ma ka̱maná nku chje̱ xi ku̱i̱chúsehe̱ Nti̱a̱ná. Ja tíbichú tiña chu̱ba̱ nga k'uejñá a̱sunntei̱. Ja tsási̱nchjaha̱ xi fi kontra̱ha̱ éhe̱n Nti̱a̱ná. Ja tsichu kjet'a ni̱yána̱. Tu̱ nkú kis'ejihínna Nti̱a̱ná. Ja tíkuyána nd'a̱i̱ chjí xi ts'i̱ínkjáíhi̱n xu̱ta̱ xi ja na̱xu̱ nginku̱n Nti̱a̱ná. Nda̱ Nti̱a̱ná tsjána niu̱, a̱t'aha̱ na̱xu̱ ts'i̱ínko̱ xu̱ta̱ ni̱stjin nga ku̱a̱se̱ mí nihi xi kits'ín nga nkúnkú. Ko̱ najmi tu̱ nku an tsjána chjí xu'bo̱. Ta̱ tsjáha̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ xi tjoho̱ ko̱ xi tíi̱ncha kuyá nga kj'u̱a̱í ngáha.
B'i̱ ts'ín kitsúya̱ha̱ Pablo̱ Timoteo̱ ni xi mjehe̱ nga ts'i̱ín
N'e̱ ki̱tsa̱ xáíhi̱ yjohi̱ nga nibáa̱se̱ xatíní. 10 A̱t'aha̱ nda̱ Dema̱ 'yún tjo saha̱ ni xi tjín a̱sunntei̱. Ja kits'ín nga mana. Nanki Tesaloni̱ka̱ ngji. Nda̱ Krescente̱ ngá a̱nte Galaci̱a̱ ngji, ko̱ nda̱ Tito̱ ja ngji a̱nte Dalmaci̱a̱. 11 Tu̱ nkuhú nda̱ Luko̱ tíjñako̱ sana e̱i̱. Ti̱nchísjai nda̱ Marko̱ ko̱ nibáko̱i̱, a̱t'aha̱ kui xi ka̱ma ku̱a̱si̱nko̱na a̱jihi̱n xána̱. 12 Nda̱ Tiki̱ko̱ bi, nanki Efe̱so̱ kits'inkjíá. 13 Nk'ie nga ni̱bai, nibáko̱ní najyunna̱ xi ts'inchjén ni̱stjin chu̱nch'óo̱n. Kui xi y'ejñá nanki Troa̱, ni'yaha̱ nda̱ Karpo̱. Ko̱ ta̱ nibáko̱ní xu̱ju̱nna̱. Tu̱ xí najmi tu̱ n'echayaní i̱chí xi tja̱ba̱xín kamandako̱ho.
14 Tse ṉkjún kju̱a̱sti kitsjáná nda̱ Alejandro̱, nda̱ xi ts'ínnda ni ki̱cha̱. Nda̱ Nti̱a̱ná k'u̱échjí ngajoya ngáha̱ ra̱ ni xi kits'ín. 15 Ko̱ ji, chíhi̱n yjohi̱ ndo̱, a̱t'aha̱ tu̱ xí 'yúhún ngji kontra̱ha̱ én xi tíb'eni̱jmíaá.
16 Nk'ie nga tjun kinchjantjá yjona̱ nginku̱n já tjíxóo̱, najmi ch'a tsasinko̱na. Ngayjee̱ y'éntu masenna. Najmi tu̱ kat'axki̱hi̱ ra̱ Nti̱a̱ná ni xi i̱ncha kits'ín. 17 Tu̱nga Nda̱ Nti̱a̱náhá tsasinko̱na ko̱ kitsjána nga'yún tu̱ xi kama y'eni̱jmíyjehena éhe̱n. B'a̱ ts'ín kint'éhe ngayjee̱ xu̱ta̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. Ts'asje'ana Nda̱ Nti̱a̱ná ngabayoo̱. 18 Ko̱ ta̱ k'u̱a̱sjejinna a̱jihi̱n ngayjee̱ ni ch'onk'un xi tjín ko̱ ngju̱a̱i̱ko̱na má batéxuma ndji̱o̱jmi ján. ¡N'e̱kié yjoná nga tjíhi̱n kju̱a̱chánka santaha tu̱ nkjéhé ni! B'a̱ kat'e.
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n
19 Tjeihi̱n kju̱a̱suniñana̱ na Priska̱ ko̱ nda̱ Akila̱ ko̱ xu̱ta̱ xinkjín nda̱ Onesifo̱ro̱. 20 Nanki Corinto̱ y'ejña nda̱ Erasto̱. Nanki Mileto̱ kisatéch'in nda̱ Trofi̱mo̱ ko̱ yo̱ y'ejñá. 21 N'e̱'ahi̱ yjohi̱ nga nibáa̱se̱ní kintehe̱ ni nga kj'u̱a̱í ni̱stjin chu̱nch'óo̱n. Títs'ínkjihi kju̱a̱suniña nda̱ Eubu̱lo̱ ko̱ nda̱ Pudente̱ ko̱ nda̱ Lino̱ ko̱ na Claudi̱a̱ ko̱ ngayjee̱ já nts'eé xi tjín e̱i̱.
22 Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ kat'ejñako̱hi. Ngatentoo̱ kas'enu̱u kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná.