Xu̱ju̱n xi kits'ínkjihi̱ nda̱ postru̱ Pablo̱ Tito̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ Tito̱
An Pablo̱, an nda̱ musu̱ síhi̱n Nti̱a̱ná ko̱ nda̱ postru̱hu̱ Jesucristo̱. Xi nkú ts'ín s'e̱jihi̱n xu̱ta̱ xi j'ájin Nti̱a̱ná ko̱ ka̱mankjihi̱n ni xi na̱xu̱ tjín, kui xi xána̱, kui nga kui xu̱ta̱ha xi sku̱e̱nkjúhun Nti̱a̱ná. Tíchuyáá nga ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'un síaán. Kui niu̱ xi kitsúya títjun Nti̱a̱ná kintehe̱ ni nga kin'enda a̱sunntee̱, ko̱ yaá nga najmi maha̱ b'ana̱cha̱. Nd'a̱i̱ ni̱ ma, nk'ie nga ja tsichu chu̱ba̱, a̱jihi̱n én xi kik'a̱i̱na nga k'ueni̱jmíá y'éjña chji Nti̱a̱ná ni xi kitsú. Nti̱a̱ná xi maha̱ ts'ínk'ankiná kitsjána kui xóo̱.
Tífaniñaha Tito̱, ji ntína̱ a̱t'aha̱ nkuhú xi s'ejinná. Kas'ehi kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu xi tsjáná Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Jesucristo̱ xi ts'ínk'ankiná.
B'i̱ ts'ín kitsúyaha̱ Pablo̱ Tito̱ xá xi ts'i̱ín
Kits'ink'íéjñaha xjo̱ Creta̱ tu̱ xi k'úéndahani ni xi kindyjat'a sa yo̱ ko̱ tu̱ xi k'u̱a̱i̱ xáha̱ ri̱ jácháha̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín xki̱ nanki xi tjín yo̱. Kixinya chich'ihin ni xi n'e̱i. Ka̱ma s'e̱t'a xá xi najmi tjín ni xi chu̱bayanéhe̱ ra̱, xi nkuhú maha chju̱úhu̱n, xi tjíhi̱n ntí xi s'ejihi̱n Nti̱a̱ná ko̱ na̱xu̱ i̱ncha ts'ín ntíhi̱ ko̱ nt'é'én.
A̱t'aha̱ nku nda̱ xi ku̱a̱se̱he̱ ni̱nku̱, kui xi tíjñaha̱ nga kúnnta ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná. Kui xáha̱. Kui nga kas'et'a xáha nku nda̱ xi najmi tjín ni xi chu̱bayanéhe̱ ra̱, xi najmi ngak'un, xi najmi stinta, xi najmi b'atihi̱ nga 'bi binu̱, xi najmi kjánko̱ xu̱ta̱ ko̱ najmi mjehe̱ to̱on xi ch'on ts'ín sakú. Nda̱ xi ts'ínkjáín níhi̱ xu̱ta̱ ni'yaha̱ machjén, xi tsjoho̱ ts'ín ni xi nda, xi nda basehe̱ ni xi ts'ín, xi na̱xu̱ ts'ín, xi benkjún Nti̱a̱ná, xi maha̱ b'éch'oho̱ yjoho̱ ni xi mjehe̱ ani̱ma̱ha̱. Ni xi ku̱a̱kúya tjíhin nga ni xi tsangiya ni̱baha̱ ra̱, tu̱ xi b'a̱ ts'ín ka̱ma tsjáni̱yá sisihi̱n ra̱ xu̱ta̱ ko̱ ka̱ma k'u̱éjña chjihi̱ já xi tífi kontra̱ha̱ ni xi bakúya.
10 A̱t'aha̱ tjín ṉkjún xi ngji t'axíhi̱n én xi na̱xu̱, xi tu̱ a éhén ni xi bakúya ko̱ b'ana̱cha̱ha̱ xu̱ta̱. Xi i̱ncha bakúya nga n'e̱ ni circuncision, kui xi 'yún b'a̱ i̱ncha ts'ín. 11 Najmi ta̱ k'u̱a̱i̱ntehe̱ ra̱ nga b'a̱ i̱ncha ts'i̱ín jái̱, a̱t'aha̱ ni xi najmi tjíhin nga ku̱a̱kúya tíi̱ncha bakúya. B'a̱ tíi̱ncha ts'ín tu̱ xi títs'ín ngana̱ ndaha to̱on. Ja nkjin xu̱ta̱ ts'ínndyjajihi̱n.
12 Santaha nku nda̱ profeta̱ xi ts'e̱ jóo̱ b'a̱ kitsú: “Xu̱ta̱ Creta̱ én tsank'á nchja̱ tehe̱nte. Ch'onk'un jóo̱ xi nkúhu chu̱ ch'onk'un, xu̱ta̱ ts'e xi najmi tsehe̱.” 13 Kju̱axi̱ kjáíhin ni xi kitsú ndo̱. Kui nga ndjá chu̱bako̱honi jóo̱ tu̱ xi i̱ncha sku̱e̱ sisihin ni xi s'ejinná 14 ko̱ tu̱ xi najmi ngju̱énñjuhu̱ ra̱ én tiyaha̱ xu̱ta̱ judio̱ ko̱ ta̱ ndaha ni xi b'éne'yúhu̱n já xi ngji t'axíhi̱n ni xi na̱xu̱ tjín.
15 Je ngayjee̱ ni xi tjín ko̱ ma n'echjén tsa je tjíntuyá ani̱ma̱ha̱ xu̱ta̱, tu̱nga najmi tjíhín ni xi je nga̱t'a ts'e̱ xu̱ta̱ xi chu̱ntí tjíntuyáha̱ ko̱ xi najmi s'ejihi̱n Nti̱a̱ná. A̱t'aha̱ ngasten ts'ínnkjink'un ko̱ ja tsatsun kju̱a̱nkjintak'uhu̱n. 16 Kui xi tsu nga be Nti̱a̱ná tu̱nga ni xi i̱ncha ts'íhín bakúchji nga najmi be. Kui xi ch'onk'un, najmi nt'é'én, ko̱ najmi maha̱ ts'ín ni xi nda.