2
B'i̱ ts'ín kitsúyaha̱ Pablo̱ Tito̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga ku̱a̱kúyaha̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱
Tu̱nga máha ji, ta̱kúyai ni xi y'aha̱ ra̱ ni xi nda ts'ínko̱ná xi tsinchiyáí. B'a̱ t'ihi̱n já xi ja chá nga kixi̱ i̱ncha katjiko̱ yjoho̱, i̱ncha katenkjún yjoho̱, nda i̱ncha katasehe̱ ni xi i̱ncha ts'i̱ín, nda i̱ncha katumankjihi̱n ni xi s'ejinná, ko̱ i̱ncha kas'ehe̱ kju̱a̱tjo ko̱ kju̱a̱tsenta.
Ko̱ jminchjín xi ja chá b'a̱ ta̱ ts'ín i̱ncha katenkjún Nti̱a̱ná, najmi tu̱ én tsank'á i̱ncha k'u̱a̱sjené xu̱ta̱ ko̱ najmi tu̱ 'yún i̱ncha k'úí binu̱. I̱ncha katakúya ni xi nda ko̱ i̱ncha katsjáni̱yáha̱ jminchjín xi kjintí sa nga ts'i̱íntjo x'i̱hi̱n ko̱ ntíhi̱, ko̱ nga nda i̱ncha katasehe̱ ni xi i̱ncha ts'i̱ín, nga je kas'entuyá ani̱ma̱ha̱, nga i̱ncha ku̱a̱se̱he̱ ni'yaha̱ ko̱ nda i̱ncha s'e̱ntuyáha̱, ko̱ nga i̱ncha sku̱e̱nkjún x'i̱hi̱n. B'a̱ ts'ín cha̱nkjúhun éhe̱n Nti̱a̱ná.
Ko̱ já i̱stiu̱ b'a̱ ta̱ t'ihi̱n nga nda i̱ncha katasehe̱ ni xi i̱ncha ts'i̱ín. Ngatentee̱ ni xi n'e̱i, nda n'e̱i tu̱ xi b'a̱ ta̱ i̱ncha ts'i̱íhin. Nga ku̱a̱kúyai, katuma chji nga kixi̱ tjíyahi ko̱ nga tíyankjúín yjohi̱. Én nda katitju tsu̱'bai, én xi najmi tjín xi nkú ts'ín n'e̱nijéhe ri. Kui niu̱ xi ts'i̱ín nga ka̱ma subaha̱ ra̱ já kontra̱, a̱t'aha̱ najmi sa̱kúhu̱ nkú ts'ín ch'on ts'ín ku̱i̱nchja̱yanehená.
Ko̱ b'a̱ t'ihi̱n já musu̱ xi kich'atse nga tehe̱nte katenkjún já nti̱a̱ha̱ ko̱ kats'ín ni xi sasíhi̱n jóo̱. Najmi tjíhin tsa ku̱i̱nchja̱ tsa'ako̱ jóo̱ 10 ko̱ tsa ndyjé ts'i̱íhi̱n. Tu̱ sa ní i̱ncha katakúchji nga ma ma 'yún k'aán jóo̱, tu xi ngayjee̱ ni xi ts'i̱íhin cha̱nkjúhun én xi b'éjña chjiná Nti̱a̱ná xi ts'ínk'ankiná.
11 Nti̱a̱ná ja y'éjña chjihi̱ ngatentehe̱ xu̱ta̱ kju̱a̱ndaha̱, kui xi ts'ínk'ankiná 12 ko̱ bakúyaná nga k'úéch'oo̱hó yjoná ni xi najmi je nginku̱n Nti̱a̱ná ko̱ ni xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ná e̱i̱ a̱sunntei̱, nga nda cha̱se̱hé ni xi n'e̱é ko̱ nga na̱xu̱ n'eé ko̱ nga cha̱nkjáán Nti̱a̱ná nk'ie nga tintsu̱ba̱ saá e̱i̱ a̱sunntei̱. 13 Chúya saha̱ ra̱á ma ni nda xi tíchuyáá, kui niu̱ xi ni̱stjin nga cha̱á kju̱a̱chánkaha̱ Jesucristo̱, kui xi Nti̱a̱ná xi chánka ko̱ xi ts'ínk'ankiná. 14 Kui xi kitsjá yjoho̱ nga kin'ek'ien ngandaná tu̱ xi k'u̱a̱sjejihinná ngayjee̱ ni xi najmi ndoo̱ ko̱ ts'i̱ín je nku na̱xi̱nantá xi kui ts'e̱, xi ngayjehe k'un mjehe̱ ts'i̱ín ni xi nda.
15 Kui nii̱ xi ta̱kúyai. Tjenni̱yáíhi̱ xu̱ta̱ ko̱ n'e̱k'a ni̱yáí. Najmi tu̱ jo jan katumahi nga b'a̱ n'e̱i. Najmi tu̱ ch'a xi tu̱ tohón katumaha̱ ji.