3
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga i̱ncha ts'i̱ín xu̱ta̱ ni̱nku̱
N'e̱kj'áítsjeihi̱n xu̱ta̱ ni̱nku̱ nga katenkjún já títjuu̱n ko̱ já tjíxóo̱. I̱ncha kant'é'éhe̱n ko̱ i̱ncha kat'entu nda nga i̱ncha ts'i̱ín ngayje tíkjá ni xi nda. Ndaha nku xu̱ta̱ najmi tu̱ ch'on ts'ín i̱ncha ku̱i̱nchja̱ne ko̱ najmi tu̱ ch'a xi kjaánko̱. Nda ní ts'ín i̱ncha kas'eyaha̱. Ko̱ kate xu̱ta̱ nga ni̱ma̱kju̱a̱ i̱ncha tjíntuyáha̱.
A̱t'aha̱ ni̱stjin nk'ie ta̱ tu̱ xí sináá. Najmi kinu'yá'één, ngakjá kin'enkjíntak'aán, ko̱ nkjin tíkjá ni xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ná tjí'yúhu̱n ñá ko̱ ni xi mjehe̱ yjonintená. Kju̱a̱kjan ya ko̱ kju̱a̱xintak'un tintsu̱ba̱jián. Kits'ín unkiená xu̱ta̱ ko̱ b'i̱ ngján kin'e unchaá xinki̱á. Tu̱nga nk'iehé nga kis'ejña chji kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná xi ts'ínk'ankiná ko̱ kju̱a̱tjo xi tjíhi̱n, kits'ínk'ankiná. Najmi nga̱t'aha̱ tsa nda tjín ni xi kin'eé, tsa kui kju̱a̱ha nga b'a̱ kits'íhin. B'a̱ ní kits'ín a̱t'aha̱ kama ni̱ma̱ha̱ ñá. Kits'ín jená nk'ie nga kits'ín tsin tse̱tse̱ ngáhaná ko̱ Espiri̱tu̱hu̱ kits'ín tse̱tse̱ná.
Tu̱ nga̱t'aha̱ ni xi kits'ín Jesucristo̱ xi ts'ínk'ankiná, najmi kits'ínxkín Nti̱a̱ná nga kitsjáná Espiri̱tu̱hu̱. Ko̱ tu̱ nga̱t'aha̱ kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná kits'ín nga na̱xu̱ tsichu maá nginku̱n. B'a̱ kits'ín tu̱ xi n'e̱kjáíhi̱n ra̱á ni xi tíchuyáha̱á, kui xi tsuhu̱ ra̱ nga ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'un síaán.
Ma n'e s'ejin én xu'bi̱ ko̱ mjena nga ta̱kuyáí sisin nii̱, tu̱ xi xu̱ta̱ xi s'ejihi̱n ra̱ Nti̱a̱ná ts'i̱ínkjas'ehe̱n ra̱ yjoho̱ nga ts'i̱íhin ni xi nda. Tu̱ xí ndahá tjín ko̱ basinko̱ná nga b'a̱ n'e̱é. Xi mjehe̱ nku én k'u̱ésintjáíhi, ti̱yú t'axíhi̱n. Najmi tu̱ n'esihi̱n xi b'ésiyáha ntje̱ chá xi y'aha̱ ra̱ ko̱ ta̱ ndaha xi b'ésiyáha ko̱ kjántjaihi kju̱a̱téxuma xi kin'ekjas'ehe̱n Moise. A̱t'aha̱ najmi basinko̱ná kui kju̱a̱stiu̱ ko̱ najmi tjíhi̱n sin.
10 Xi ku̱a̱kjánya xu̱ta̱ ni̱nku̱, chu̱bako̱i̱ tsa nku ko̱ tsa jo ni̱yá tjíhin. Tu̱nga tsa najmi ts'i̱ínsihin, najmi ta̱ k'u̱a̱i̱ntehe̱ ra̱ a̱ya ni̱nku̱. 11 Yai nga xi b'a̱ títs'íu̱n, kui xi ja kits'ínkatsún suba yjoho̱ ko̱ ni̱yáha̱ ngatitsuu̱n tsú'baya. Ta̱ kuihi tífiko̱ yjoho̱ xi má nga ndyja̱.
B'i̱ ts'ín kitsúyaha̱ Pablo̱ ni xi mjehe̱ nga ts'i̱ín Tito̱
12 Nk'ie nga ts'inkjísehe nda̱ Artema̱ ko̱ a ra̱ nda̱ Tiki̱ko̱, n'e̱ ki̱tsa̱ xái̱hi̱ yjohi̱ nga nibáa̱se̱ní nanki Nikopo̱li̱. A̱t'aha̱ ja tjíndana nga yo̱ ts'inkj'a ni̱stjin chu̱nch'óo̱n. 13 Nda ti̱si̱nko̱i̱ nda̱ Zena̱, nda̱ xi nchja̱ntjai xu̱ta̱, ko̱ nda̱ Apolo̱, tu̱ xi ts'i̱ínndju̱úhu ni̱yáha̱ ko̱ tu̱ xi najmi chumi nihi xi ndyja̱t'aha̱ ra̱. 14 Katangiya xu̱ta̱ ts'a̱ñá nga ts'i̱ín ni xi nda ko̱ nga tsjáha̱ xu̱ta̱ ni xi machjéhe̱n. B'a̱ ts'ín i̱ncha sa̱ájihin ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n
15 Títs'ínkjihi kju̱a̱suniña ngayjee̱ xu̱ta̱ xi tjíntuko̱na e̱i̱. Tjeihi̱n kju̱a̱suniña xu̱ta̱ xi tjoho̱ ñá a̱t'aha̱ nkuhú xi s'ejinná.
Ngatento kas'enu̱u kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná.