Xu̱ju̱n xi tjít'a ni xi kits'ín já postru̱
1
B'i̱ ts'ín kitsúyaha̱ Jesu já ni'yakuyáha̱ nga Espiri̱tu̱ Santo̱ i̱ncha ts'i̱ínkjáíhi̱n
Ji nda̱ xinkjíán Teofi̱lo̱, xu̱ju̱n xi tjun y'entúhu kixinyaha ngayjee̱ ni xi kik'atuts'i̱hi̱n nga kits'ín ko̱ tsakúya Jesu santa nkúhu nga ngjinji nk'a ján. Kintehe̱ ni nga ngju̱a̱i̱, Espiri̱tu̱ Santo̱ho̱ Nti̱a̱ná tsakúyako̱ho̱ ra̱ já postru̱ xi j'ájin ni xi tjíhin nga ts'i̱ín.
Nga k'ien Jesu ko̱ j'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱, nkjin ni̱yá j'aikúchjihi̱ yjoho̱ já postru̱hu̱ nga ja tíjña tík'un. Yachán ni̱stjin kamaha̱ nga tsakúchjihi̱ yjoho̱ ko̱ kinchja̱ni̱jmíyako̱ho jóo̱ Nti̱a̱ná ko̱ nkú tjíhi̱n ra̱ nga kui batéxuma. Nk'ie nga tíjñajin saha̱ já postru̱, b'a̱ kitsúhu̱ nga najmi tu̱ ku̱i̱tju nanki Jerusalen. B'i̱ kitsúhu̱:
—Chúyo santaha nga ku̱i̱tjusun ni xi kitsúya títjun Na̱'mina̱. Kui niu̱ xi kinchjani̱jmíyako̱ho̱nu̱u. Jua bi ntánijua tsaténtáha xu̱ta̱ tu̱nga jun tu̱ chuba ni̱stjihín ndyjaha̱ nga Espiri̱tu̱ Santo̱ sa̱téntáko̱ho̱nu̱u.
A̱s'a̱i já xi kama ñjakúko̱ Jesu i̱ncha kingjásjaiyaha̱:
—Ji Nda̱ Nti̱a̱, ¿a nd'a̱i̱ k'u̱a̱i̱hi̱ xu̱ta̱ Israel nga ku̱a̱téxuma ngáha̱ ra̱ nanki xi ts'e̱?
A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—Najmi jun tjíhin nga cho̱o mí chu̱ba̱ha ko̱ mí ni̱stjihin ku̱i̱tjusun ni xi y'énda Nti̱a̱ Na̱'miu̱ nga ka̱ma. Tu̱nga n'e̱kjáíhín ru̱u nga'yún nk'ie nga kj'u̱a̱íjinnu̱u Espiri̱tu̱ Santo̱. Ku̱i̱xínyo e̱i̱ Jerusalen, ngayjee̱ a̱nte Judea̱ ko̱ a̱nte Samari̱a̱ ko̱ nga ngúsuhu̱n a̱sunntee̱ ni xi kits'ian.
B'i̱ ts'ín ngji Jesu nk'a ján
A̱skahan nga ja b'a̱ kitsú Jesu ko̱ nga tíi̱ncha base ts'íhi̱n ra̱ já postru̱hu̱, a̱s'a̱i ngjinji nk'a ján. Nku ni̱nti̱ y'é'maha̱ ko̱ najmi ta̱ kikiehe̱ ra̱ jóo̱. 10 Nk'ie nga tíi̱ncha basenjinki nk'a ján jóo̱ nga tífi Jesu, tu̱ johó já xi yja najyun taba j'ainchat'aha̱. 11 B'i̱ kitsúhu̱:
—Jun xi nibáhanu Galilea̱, ¿á b'a̱ n'e tíchasenjinkihinu nk'a ján? Xi nkú ts'ín kuitjujinnu̱u Jesu nga kfi nk'a ján, b'a̱há ta̱ ts'ín kj'u̱a̱í ngáha xi nkú ts'ín kuayo nga kfi.
B'i̱ ts'ín kichj'ajin nda̱ xi y'ejña a̱ntehe̱ Juda̱ Iscariote
12 A̱s'a̱i a̱sunntu tje̱nki̱ xi 'mi Yá Olivo̱ i̱ncha nibaha já postru̱ nga j'ai ngáha nanki Jerusalen. Kui tje̱nki̱u̱ xi tiña maha̱ Jerusalen nkú ra̱ ma tsa nku kilome̱tru̱. 13 Nk'ie nga i̱ncha jas'en a̱jin na̱nti̱o̱, i̱ncha ngjinji ni'ya xi jo tjíxjó xi i̱ncha tjíntuyá. Kui xu'bi̱ já postru̱ xi tjíntu yo̱: Pedro̱, Santiago̱, Jua, Andre, Felipe̱, Toma, Bartolome, Mateo̱, Santiago̱ xi ntíhi̱ Alfeo̱, Simon xi mako̱ já xi mjehe̱ kjaánko̱ já Roma̱, ko̱ Juda̱ xi nts'e̱ Santiago̱. 14 Nkuhú i̱ncha kits'ín kju̱a̱nkjintak'uhu̱n nga tehe̱nte kinchja̱ko̱ Nti̱a̱ná ngayjee̱ já xu'bi̱ ko̱ já nts'e̱ Jesu, Maria̱ xi na̱aha̱ maha ko̱ kj'a̱í sa jminchjín.
15 Nku ni̱stjin nk'ie nga kama ñjakú xu̱ta̱ xi s'ejihi̱n Jesu, ma ra̱ tsa unchan ko̱ kan, a̱s'a̱i Pedro̱ tsasinjñajin masehe̱n ko̱ b'i̱ kitsúhu̱:
16 —Jun já nts'e, tjíhin nga tsitjusun ni xi Espiri̱tu̱ Santo̱ kits'ínkinchja̱ha̱ David. Kui niu̱ xi tjít'a xu̱ju̱n éhe̱n Nti̱a̱ná. Kinchja̱ni̱jmíyaha Juda̱, nda̱ xi ngjiko̱ já xi j'aikj'ánijé Jesu. 17 Kui xi ta̱ kama nku nda̱ postru̱ xi nkúhu ji̱n ko̱ ta̱ kik'a̱i̱hi̱ xá xu'bi̱. 18 Tu̱nga najmi ndahá kits'ín. A̱s'a̱i to̱on xi kama chjíhi̱ ra̱ kju̱a̱ najmi ndaha̱ ts'atseko̱ho nku xu'ba. A̱s'a̱i nintaku̱ tsijnehe, i̱xí kits'ohón nga tsijne ko̱ tsitju ngayjee̱ ts'ehe̱. 19 Kint'é ngayjee̱ xu̱ta̱ xi tjíntu Jerusalen ni xi kamoo̱. Xu'baha̱ Jní 'mi a̱nte xu'bo̱, én xi tsuhu̱ ra̱ Acelda̱ma̱ nga éhe̱n. 20 A̱t'aha̱ b'i̱ ts'ín tjít'a xu̱ju̱n salmo̱:
Kas'e tiya ni'yaha̱ ndo̱,
najmi tu̱ ch'a xi kat'ejñaya.
Ko̱ b'a̱ ts'ín ta̱ tjít'a ya:
Kj'a̱í xi kats'ínkjáíhi̱n xáha̱.
21 ’Kui nga a̱jihi̱n já xi kitsjenko̱ tehe̱ntehe̱ná nk'ie nga tíjñajin saná Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu, 22 b'aha̱ ra̱ nk'ie nga tsaténtáha̱ Jua ko̱ santaha ni̱stjin nga ngji nk'a ján, a̱jihi̱n já xu'bi̱ kachj'ajin nku xi ku̱i̱tsu̱yako̱ni̱ nga j'áíya ngáha̱ ra̱ Jesu ngabayoo̱.
23 A̱s'a̱i i̱ncha kits'ínkjó jo já, nku xi 'mi Kuse xi ta̱ 'mi ya Barsaba, xi ta̱ Justo̱ chubaha̱, ko̱ nku xi 'mi Matia̱. 24 A̱s'a̱i b'i̱ i̱ncha kitsú nga kinchja̱ko̱ Nti̱a̱ná:
—Ji Nti̱a̱, yai xi nkú ts'ín tjíntuyá ani̱ma̱ha̱ ngayjee̱ xu̱ta̱. Ta̱kúchjini̱ má xi kui já xi joi̱ xi kichj'ajin 25 tu̱ xi ka̱maha nku nda̱ postru̱ ko̱ ts'i̱ínko̱ni̱ xá xi najmi kits'ínndju̱ú Juda̱ Iscariote̱. A̱t'aha̱ ngatitsun kits'ín Juda̱ ko̱ a̱nte xi tje̱he̱n ra̱ ngji.
26 A̱s'a̱i tsasehe̱ jóo̱ yá xi ka̱ma ts'e̱ xóo̱. Tu̱ Matia̱há kikanéhe̱. Kui nga kik'a̱i̱ xáko̱ho̱ ra̱ já postru̱ xi te nkuu̱.