21
B'i̱ ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱ Jesu yatu já ni'yakuyáha̱
A̱skahan ta̱ tsakúchjihí ngáha̱ ra̱ yjoho̱ Jesu já ni'yakuyáha̱ a̱ndai ntáchak'un Tiberi̱a̱. B'i̱ ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱. Nkuhú i̱ncha kab'a xinkjín nga kab'entu Simon Pedro̱, Toma xi ta̱ 'mi nda̱'yu̱n, Natanael xi nda̱ xi nibáha nanki Cana, nanki xi tíjñajihi̱n a̱nte Galilea̱, jáha̱ Zebedeo̱ ko̱ kj'a̱í sa jo já ni'yakuyá. A̱s'a̱i b'a̱ kitsú Simon Pedro̱:
—Tji̱o̱ kfín tsuba.
B'a̱ kitsú já xingisoo̱:
—Ko̱ ji̱n kuankíi̱n.
A̱s'a̱i i̱ncha jas'en nku tsutsu, tu̱nga kui ni̱stje̱n xu'bo̱ ndaha nku tji̱o̱ najmi kisakúhu̱. Nkú ra̱ ma nga ja tífi ma sen, j'ai sinjña Jesu a̱ndai ntáchak'uu̱n, tu̱nga najmi kamankjihín ra̱ já ni'yakuyóo̱ tsa Jesu niu̱. A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—Jun já, ¿a najmi kje̱e sakúnu̱u tji̱o̱?
—Najmi —kitsú jóo̱.
B'a̱há ta̱ kitsú ngáha Jesu:
—Xi tje̱hen nga kixi̱hi̱ tsutsuu̱ chja̱nikj'o na̱'yanu̱u ko̱ sa̱kúnu̱u.
B'a̱ kits'ín jóo̱ ko̱ a̱s'a̱i ndaha najmi ta̱ ma kjenjihi na̱'yoo̱, a̱t'aha̱ nkjin ṉkjún tji̱o̱ xi kisakúhu̱. Nda̱ ni'yakuyá xi Jesu 'yún tjoho̱ b'a̱ kitsúhu̱ Pedro̱:
—¡Nda̱ Nti̱a̱náhá niu̱!
Nk'ie nga kint'é Simon Pedro̱ nga “Nda̱ Nti̱a̱ná niu̱” kik'ihi̱n, kingja ngáha najyuhu̱n, a̱t'aha̱ kab'asje, ko̱ kikjaníkj'ajin yjoho̱ ntáchak'uu̱n. A̱skahan já ni'yakuyá xingisoo̱ tsichuko̱ tsutsuu̱ nga tíb'éfe ts'íhin na̱'ya xi katsehe tji̱o̱, a̱t'aha̱ tiña maha̱ a̱ndai ntóo̱ nkú ra̱ ma unchan metru̱. Nk'ie nga tsitjujen jóo̱ tsutsuu̱, kikie nku nd'í xi tíma 'yún ko̱ nku tji̱o̱ xi kjijñajin x'íu̱ ko̱ ni̱nku̱a̱n. 10 B'i̱ kitsú Jesu:
—Nibáko̱o chuba tji̱o̱ xi kuasakúnu̱u.
11 Tsiyajnu Simon Pedro̱ tsutsuu̱ ko̱ y'éfe má kixiu̱ na̱'ya xi katsehe tji̱o̱ i. Unchan ko̱ cháte ko̱ jan maha. Tu̱nga ndahá tsa b'a̱ ts'ín nkjin kamaha tji̱o̱, najmi kitiyá na̱'yoo̱. 12 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—Nibá chi̱no̱o.
Ndaha nku já ni'yakuyóo̱ najmi kama k'un kingjásjaiyaha̱: “¿Yáha ji?”, tsa kitsúhu̱, a̱t'aha̱ be nga Nda̱ Nti̱a̱ná niu̱. 13 A̱s'a̱i j'ai tiña Jesu, jakj'á ni̱nku̱o̱n ko̱ kitsjáha̱ jóo̱. B'a̱ ta̱ kits'íhi̱n tji̱o̱.
14 Kui xu'bi̱ xi ni̱yá xi ma jahan nga tsakúchjihi̱ Jesu yjoho̱ já ni'yakuyáha̱ a̱skahan nk'ie nga j'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱.
B'i̱ ts'ín kitsjá xáha̱ Jesu Pedro̱
15 Nk'ie nga ja kamaha̱ nga kikjine, Jesu kingjásjaiyaha̱ Simon Pedro̱:
—Ji Simon ntíhi̱ Jona, ¿a 'yún tjo sahi an nga já xu'bi̱?
B'a̱ kitsú Pedro̱:
—Joho̱n, Nda̱ Nti̱a̱, yai nga tjona ji.
B'i̱ kitsú Jesu:
—Chúnntai chu̱tsa̱nka̱na̱.
16 A̱s'a̱i b'a̱há ta̱ kitsú ngáha̱ ra̱ ni̱yá xi ma joho:
—Ji Simon ntíhi̱ Jona, ¿a tjohi an?
B'a̱ kitsú Pedro̱:
—Joho̱n, Nda̱ Nti̱a̱, yai nga tjona ji.
B'i̱ kitsú Jesu:
—Cha̱se̱i̱hi̱ chu̱tsa̱nka̱na̱.
17 A̱s'a̱i b'a̱há ta̱ kitsú ngáha̱ ra̱ ni̱yá xi ma jahan:
—Ji Simon ntíhi̱ Jona, ¿a tjohi an?
Kik'ie nusin nusihi̱n Pedro̱ nga kichasjaiyaha̱: “¿A tjohi an?”, ni̱yá xi ma jahan. B'a̱ kitsúhu̱:
—Ji Nda̱ Nti̱a̱, ji xi yai ngayjee̱ ni xi tjín. Yai nga tjona ji.
B'i̱ kitsú Jesu:
—Chúnntai chu̱tsa̱nka̱na̱. 18 Kju̱axi̱ ni xi tíxihin. Nk'ie nga ndyja sahi, kindyja su̱ba̱i̱ najyihi̱n ko̱ k'in tu̱ má nga kama mjehé ri. Tu̱nga nk'ie nga ka̱ma cháí, kféntei ntsa̱i̱ ko̱ kj'a̱í xi ts'i̱ínngja ngáha ri najyihi̱n ko̱ ngju̱a̱i̱ko̱hi má nga najmi mjehi k'úín.
19 B'a̱ ts'ín kitsúya títjuhun Jesu xi nkú ts'ín ku̱a̱yá Pedro̱ nga ku̱a̱kúchji kju̱a̱chánkaha̱ Nti̱a̱ná. Ko̱ b'i̱ ta̱ kitsú yaha̱:
—Tsjénnkiní.
B'i̱ ts'ín kinchja̱ni̱jmíyaha Jesu nda̱ ni'yakuyá xi 'yún tjoho̱
20 A̱s'a̱i tsasenji a̱stu̱n Pedro̱ ko̱ kikie nga tje̱nnkihi̱ nda̱ ni'yakuyá xi Jesu 'yún tjoho̱, xi tíjñat'a tiñaha̱ Jesu nk'ie nga i̱ncha kikjine nichinehe̱ S'í Pascu̱a̱ ko̱ xi b'a̱ kitsúhu̱: “Ji Nda̱ Nti̱a̱, ¿yá xi ts'i̱ínkjas'ehin?” 21 Nk'ie nga kikie Pedro̱ nda̱ ni'yakuyóo̱, kingjásjaiyaha̱ Jesu:
—Ji Nda̱ Nti̱a̱, kui nda̱i̱, ¿nkú ka̱maha̱?
22 B'i̱ kitsú Jesu:
—Tsa mjena nga k'úéjña santa nkúhu nga kjúái̱ ngáhana, najmi ji tje̱hen ri nga cha̱i ni xu'bo̱. Ji tsjénnkiní.
23 A̱skahan kik'inyaha̱ én xu'bi̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱, nga najmi ku̱a̱yá nda̱ ni'yakuyá xu'bo̱. Tu̱nga najmi b'a̱há kitsú Jesu tsa najmi ku̱a̱yá ndo̱. B'i̱ ní kitsú: “Tsa mjena nga k'úéjña santa nkúhu nga kjúái̱ ngáhana, najmi ji tje̱hen ri nga cha̱i ni xu'bo̱.”
24 Kui nda̱ ni'yakuyóo̱ tsuya kixi̱ niu̱ ko̱ kui xi y'ét'a ni xu'bi̱. Ko̱ yai̱ nga kju̱axi̱ én xi kinchja̱.
25 Nkjin sa ni xi kits'ín Jesu. Tsa s'e̱t'a ngayjee̱ ni xi kits'ín, b'a̱ mana nga najmi s'e̱n ngayjee̱ a̱sunntee̱ xu̱ju̱n xi s'e̱t'a niu̱.