20
B'i̱ kama nk'ie nga j'áíyaha̱ Jesu ngabayoo̱
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12)
Tuminku̱ ta̱ jyun nk'ie nga jyunya sa, ngjisehe̱ tsjóo̱ Maria̱ Magdalena̱ ko̱ kikie nga kachjuxín ndji̱o̱ xi kis'echjanehe ti̱xa̱ tsjóo̱. A̱s'a̱i tsangatsanka nga ngjisehe̱ Simon Pedro̱ ko̱ nda̱ ni'yakuyá xinkuu̱ xi Jesu 'yún tjoho̱. B'i̱ kitsú:
—¡Ja kachjuxín yjonintehe̱ Chá Nti̱a̱ná a̱ya tsjóo̱ ko̱ najmi yai̱ má kas'ejña ngáha!
A̱s'a̱i tsitjusje Pedro̱ ko̱ nda̱ ni'yakuyá xinkuu̱ nga ngjisehe̱ tsjóo̱. Tsangatsanka nga joo̱, tu̱nga nda̱ ni'yakuyá xinkuu̱ 'yún ki̱tsa̱ tsangatsanka sa nga Pedro̱ ko̱ tjun tsichu tsjóo̱. Tu̱nga tu̱ tsasekjás'ehén ko̱ kikie nga kjijña najyun ndju xi tsich'ontikjájnu yjonintehe̱ Jesu. Najmi jas'en tsjóo̱. A̱s'a̱i tsichu tje̱nnkihi̱ Pedro̱ ko̱ jas'en a̱ya tsjóo̱. Kikie najyun ndju xi kjijña yo̱ ko̱ najyun xi tsich'ontikjájnu nintaku̱ Jesu. Kui xi najmi kjijñakjoko̱ najyun ndjuu̱. T'axín kjijña nga tjíkjoya. A̱s'a̱i ta̱ jas'en nda̱ ni'yakuyá xinkuu̱ xi tjun tsichusehe̱ tsjóo̱. Kikie ko̱ kis'ejihi̱n nga tíjña tík'un Jesu. A̱t'aha̱ najmi kje̱e mankjihi̱n jóo̱ éhe̱n Nti̱a̱ná xi b'a̱ ts'ín tjít'a nga tjíhin nga kj'u̱a̱íya ngáha̱ ra̱ Jesu ngabayoo̱. 10 A̱s'a̱i kik'óya ngáha já ni'yakuyóo̱ ni'yaha̱.
B'i̱ ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱ Jesu Maria̱ Magdalena̱
(Mr. 16:9-11)
11 Tu̱nga máha Maria̱, tsasinjña na̱tsihi̱n tsjóo̱ nga tíkjintá. Ta̱ tíkjintá ts'íhin nga tsasekjás'en tsjóo̱ 12 ko̱ kikie jo ntítsje xi yja najyun taba, xi kab'entusún a̱nte má nga kis'ejña yjonintehe̱ Jesu. Nku xi kab'ejña má kis'ejña nintaku̱ ko̱ nku xi kab'ejña má kitsjen sjai. 13 B'a̱ kitsú ntítsjee̱:
—Ji ta̱chju̱ún, ¿á tích'íhini?
B'a̱ kitsú Maria̱:
—A̱t'aha̱ kachjuxín yjonintehe̱ Chá Nti̱a̱na̱. Najmi be má kafi s'ejña ngáha.
14 A̱s'a̱i kits'ínk'ótjiya ko̱ kikie nga yo̱ kabasinjña Jesu, tu̱nga najmi kamankjihín ra̱ tsa Jesu niu̱. 15 B'i̱ kitsú Jesu:
—Ji ta̱chju̱ún, ¿á tích'íhini? ¿Yá xi tíbinchisjáí?
Tu̱ nda̱ xi kunntáhá yá tu xi tjín yo̱ kits'ín ma Maria̱ ko̱ b'a̱ kitsú:
—Ji, tsa ji ka'miko̱i̱ yjonintee̱, t'inyaní má kafajñai ko̱ kfínkj'a ngáhana.
16 —Ji Maria̱ —kitsú Jesu.
Kits'ínk'ótjiya Maria̱ ko̱ b'a̱ kitsúhu̱ nga én hebreo̱:
—¡Raboni̱!
Kui éi̱n xi tsuhu̱ ra̱ Maestru̱. B'i̱ kitsú Jesu:
17 —Najmi tu̱ nuba'yúnní, a̱t'aha̱ najmi kje̱e finjia má tíjña Na̱'mina̱. Tu̱nga t'inyahá ri̱ já nts'é nga kfínnjia má tíjña Na̱'mina̱ xi ta̱ Na̱'minu̱u, Nti̱a̱na̱ xi ta̱ Nti̱a̱nu̱u.
18 A̱s'a̱i Maria̱ Magdalena̱ ngji tsúyaha̱ já ni'yakuyóo̱ nga kabe Nda̱ Nti̱a̱ná ko̱ kitsúyaha̱ ni xi kitsúhu̱.
B'i̱ ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱ Jesu já ni'yakuyáha̱
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49)
19 Nk'ie nga ja kama jyuu̱n ta̱ kuihi ni̱stjin tuminku̱, tjíchja a̱nkju̱a̱ má nga kab'entu já ni'yakuyóo̱, a̱t'aha̱ tíi̱ncha tsankjún já judio̱ k'aku̱. A̱s'a̱i Jesu j'ai sinjñajihi̱n ko̱ kikjaniñaha̱ nga b'i̱ kitsúhu̱:
—Kas'enu̱u kju̱a̱jyu.
20 Nk'ie nga b'a̱ kitsú, tsakúchji ntsja ko̱ 'me̱he̱. Tsjo kamaha̱ já ni'yakuyóo̱ nga kikie ngáha Nda̱ Nti̱a̱ná. 21 A̱s'a̱i b'a̱há ta̱ kitsú ngáha Jesu:
—Kas'enu̱u kju̱a̱jyu. Xi nkú ts'ín kits'ín nibána Nti̱a̱ Na̱'miu̱, b'a̱ ta̱ ts'ín ts'inkjínu̱u nd'a̱i̱.
22 Kikjenimajin jóo̱ ko̱ b'i̱ kitsúhu̱:
—N'e̱kjóho̱on Espiri̱tu̱ Santo̱. 23 Xi n'e̱ndyjat'oho̱o jéhe̱ ka̱ma ndyjat'aha̱ jéhe̱. Xi najmi n'e̱ndyjat'oho̱o jéhe̱ tu̱ nku s'e̱hé ra̱ jé.
B'i̱ ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱ Jesu Toma
24 Toma xi ta̱ 'mi nda̱'yu̱n, xi ta̱ nku nda̱ ni'yakuyá xi te joo̱, najmi tíjña nk'ie nga j'ai Jesu. 25 A̱s'a̱i já ni'yakuyá xingisoo̱ b'a̱ kitsúhu̱ ndo̱:
—Kuayai̱ Nda̱ Nti̱a̱ná.
B'a̱ kitsú Toma:
—Tsa najmi skue chu̱ba̱ha̱ xiu̱n a̱ya ntsja ko̱ tsa najmi tsungis'en na̱jnú ntsa̱ má ngjihi̱ xiu̱n ko̱ tsa najmi tsungis'en ntsa̱ 'me̱he̱, najmi s'e̱jinna.
26 Nk'ie nga j'a jin ni̱stjin, ta̱ tjíntuhú ngáha já ni'yakuyóo̱ nku a̱ya ni'ya ko̱ ta̱ tíjña ñja Toma. A̱s'a̱i ta̱ j'ai sinjñajihín ngáha̱ ra̱ Jesu, nk'ie nga tjíchja a̱nkju̱o̱. B'i̱ kitsúhu̱ nga kikjaniñaha̱:
—Kas'enu̱u kju̱a̱jyu.
27 A̱s'a̱i b'a̱ kitsúhu̱ Toma:
—Nibá mahi e̱i̱. Cha̱se̱i̱hi̱ ntsa̱ ko̱ ti̱núngis'ein na̱jnú ntsa̱i̱ ko̱ ti̱núngis'ein ntsa̱i̱ 'me̱na̱. Najmi nda tín'ei nga najmi tís'ejihin. N'e̱ s'ejinní.
28 B'a̱ kitsú Toma:
—¡Ji Nda̱ Nti̱a̱ ko̱ Nti̱a̱na̱!
29 B'i̱ kitsú Jesu:
—¿A a̱t'aha̱ kuayaní, a kui kju̱a̱ha kuas'ejihin ri? Á b'a̱ nda tjíhin ts'e̱ xu̱ta̱ xi tís'ejihi̱n an ndaha tsa najmi tíbena.
Kui nga̱t'ai̱ kin'endaha xu̱ju̱i̱n
30 Nkjin ko̱ kj'a̱í sa kju̱a̱nkjún xi kits'ín Jesu nginku̱n já ni'yakuyáha̱. Kui xi najmi kis'et'ayje xu̱ju̱n xu'bi̱. 31 Tu̱nga ni xu'bi̱ kis'et'a tu̱ xi s'e̱jihi̱nnu̱u nga Jesu xi kits'ín nibá Nti̱a̱ná, nga kui xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná, tu̱ xi b'a̱ ts'ín ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'uhunnu nga s'e̱jinnu̱u kui.