19
A̱s'a̱i kitsjá kju̱a̱ Pilato̱ nga s'e̱he̱ Jesu. Já juu̱n kits'ínnda nku corona̱ na'yá ko̱ y'é'aha̱ nintaku̱. Kits'ínngja nku najyun ndju kuan xi nkúhu xi bja já rei̱ nga i̱ncha kik'aya. J'aik'úhu̱n ko̱ kik'onjin nga b'a̱ kitsúhu̱:
—¡Antahi, nda̱ rei̱hi̱ xu̱ta̱ judio̱!
A̱s'a̱i ta̱ tsitjuhú ngáha Pilato̱ na̱tsiu̱n ko̱ b'a̱ kitsúhu̱ jóo̱:
—Ts'ink'onsje̱nu̱u ndo̱ na̱tsiu̱n tu̱ xi cha̱hanu nga najmi chumi jéhe xi tísakújinna ndo̱.
A̱s'a̱i tsitju Jesu na̱tsiu̱n nga tjí'a ts'íhi̱n ra̱ corona̱ na'yóo̱ ko̱ nga yja ts'íhin najyun ndju kuo̱n. B'a̱ kitsú Pilato̱:
—¡Á ndo̱ e̱i̱!
Já na̱'mi k'aku̱ ko̱ já xi kunntá ni̱nku̱, nk'ie nga i̱ncha kikie Jesu kikjintáya:
—¡Tjat'a krui̱ ndo̱! ¡Tjat'a krui̱!
B'a̱ kitsú Pilato̱:
—Tu̱ sahá jun tankínko̱o ko̱ tjat'a kruu̱. An najmi chumi jéhe xi tísakújinna ndo̱.
B'a̱há ta̱ kitsú ngáha já judio̱ k'aku̱:
—Tíjñani̱ kju̱a̱téxuma ko̱ xi nkú ts'ín tíjña kju̱a̱téxumani̱ tjíhin nga ku̱a̱yá nda̱i̱, a̱t'aha̱ Ntíhi̱ Nti̱a̱ná títs'ín ma yjoho̱.
Nk'ie nga kint'é Pilato̱ niu̱, 'yún kitsankjún sa. Ta̱ jas'ehén ngáha ni'ya pretori̱o̱ ko̱ b'a̱ kitsúhu̱ Jesu:
—¿Má nibáhani?
Tu̱nga najmi kinchja̱há Jesu. 10 A̱s'a̱i b'a̱ kitsú Pilato̱:
—¿A najmi chu̱bako̱hóní? ¿A najmi yaní tsa ka̱ma kjuat'á kruu̱hu ko̱ tsa ts'in nda̱í ngáhara?
11 B'i̱ kitsú Jesu:
—Ndaha nku ni najmi ka̱ma n'e̱ní tsa najmi Nti̱a̱ná kitsjá xáhi. Kui kju̱a̱ha, xi kits'ínkjas'ehenna a̱ya ntsa̱i̱ 'yún tje̱n saha̱ ra̱ jé nga ji.
12 Kui chu̱bo̱ kik'atuts'i̱hi̱n Pilato̱ nga tsangisjai ni̱yá xi nkú ts'ín ka̱ma ts'i̱ín nda̱í ngáha̱ ra̱ Jesu. Tu̱nga b'i̱hí ts'ín i̱ncha kikjintáya já judio̱ k'aku̱:
—¡Tsa n'e̱ nda̱íhi̱ ndo̱, najmi nda tín'ei nginku̱n nda̱ títjun Cesa̱r! ¡Xi nda̱ rei̱ ts'ín ma suba yjoho̱, kui xi tífi kontra̱ha̱ nda̱ títjun Cesa̱r!
13 Nk'ie nga kint'é Pilato̱ én xu'bi̱, a̱s'a̱i kik'onsje Jesu na̱tsiu̱n ko̱ y'ejña a̱nte xi má nga ts'ín kju̱a̱, a̱nte xi 'mi Má Kjiya Ndji̱o̱, én xi tsuhu̱ ra̱ Gabata nga én hebreo̱. 14 Ni̱stjin xu'bi̱ ja tíi̱ncha b'énda xu̱ta̱ ni xi ts'e̱ S'í Pascu̱a̱, a̱t'aha̱ ja tíbichú tiña s'íu̱. Nkú ra̱ ma nga chu̱ba̱ te jo niu̱. A̱s'a̱i b'a̱ kitsúhu̱ Pilato̱ xu̱ta̱ judio̱:
—¡Á nda̱ rei̱nu̱u e̱i̱!
15 B'a̱ i̱ncha kitsú xu̱to̱ nga kikjintáya:
—¡Ti̱ch'onsje̱i ndo̱! ¡Ti̱ch'onsje̱i! ¡Tjat'a krui̱ ndo̱!
B'a̱ kitsú Pilato̱:
—¿A ngjuat'á kruu̱ná nda̱ rei̱nu̱u?
B'a̱ kitsú já na̱'mi k'aku̱:
—¡Najmi tjín sani̱ kj'a̱í nda̱ rei̱, tu̱ nku sahá nda̱ títjun Cesa̱r!
16 A̱s'a̱i Pilato̱ kitsjá kju̱a̱ nga s'e̱t'a kruu̱ Jesu ko̱ i̱ncha ngjiko̱ho̱ jóo̱.
B'i̱ ts'ín kis'et'a kruu̱ Jesu
(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43)
17 A̱s'a̱i tsitju Jesu nga y'anji kruu̱hu̱ nga ngji a̱nte xi 'mi Nintaku̱ A̱ni̱ma̱, én xi tsuhu̱ ra̱ Golgo̱ta̱ nga én hebreo̱. 18 Yo̱ kis'et'a kruu̱ kui ko̱ jo sa já. Nku xi kis'et'a kruu̱ nga kixi̱hi̱ ko̱ nku nga skúhu̱n. 19 Kitsjá kju̱a̱ Pilato̱ nga s'e̱t'a nku yáte a̱ntsjáku̱ kruu̱. B'i̱ ts'ín kis'et'a: “Jesu, nda̱ xi nibáha Nazaret, nda̱ rei̱hi̱ xu̱ta̱ judio̱.” 20 Nkjin xu̱ta̱ judio̱ kits'ínya ntuu̱, a̱t'aha̱ tiña maha̱ na̱xi̱nantóo̱ a̱nte má nga kis'et'a kruu̱ Jesu ko̱ a̱t'aha̱ kis'et'a yátee̱ én hebreo̱ ko̱ én latin ko̱ én griego̱. 21 A̱s'a̱i j'aisehe̱ Pilato̱ já na̱'mi k'aku̱hu̱ xu̱ta̱ judio̱ ko̱ b'a̱ kitsúhu̱:
—Najmi nda tjín nga: “Nda̱ rei̱hi̱ xu̱ta̱ judio̱”, tjít'a yátee̱. Tu̱ sahá t'et'ai nga: “Kui xi kitsú: An xi nda̱ rei̱hi̱ xu̱ta̱ judio̱.”
22 B'a̱ kitsú Pilato̱:
—Ni xi kab'et'á, ja kab'et'á.
23 Máha já juu̱n, nk'ie nga ja kingját'a kruu̱ Jesu, jakj'á najyun xi yja nga kits'ínxi̱. Ñju ts'asje ko̱ nkúnkú kikanéhe̱. Ko̱ ta̱ jakj'á najyun ndju xi yja Jesu, xi najmi tjíhi̱n ni̱yá chjuya. Nkuhú nga ngji'aha kásin santaha tuts'in. Kui nga b'a̱ kitsúhu̱ ra̱ xinkjín:
24 —Najmi tu̱ chjunti̱yaá xu'bi̱. Tu̱ sahá ti̱nútonyáhaná yá xi ka̱ma ts'e̱.
B'a̱ kama tu̱ xi tsitjusuhun éhe̱n Nti̱a̱ná xi b'a̱ ts'ín tjít'a: “Kits'ínxi̱hi̱ xinkjín najyunna̱ ko̱ kitsutonyáha najyun ndjuna̱.” Kui nga b'a̱ kits'íhin já juu̱n.
25 Tíi̱nchat'a tiñaha̱ kruu̱ na̱aha̱ Jesu, na̱ nichja na̱aha̱, Maria̱ chju̱úhu̱n Kleofa ko̱ Maria̱ Magdalena̱. 26 Nk'ie nga kikie Jesu na̱aha̱ ko̱ nda̱ ni'yakuyá xi 'yún tjoho̱ nga síjña yo̱, b'a̱ kitsúhu̱ na̱aha̱:
—Ji ta̱chju̱ún, á ntíhi̱ yo̱.
27 Ko̱ b'i̱ kitsúhu̱ nda̱ ni'yakuyóo̱:
—Á na̱ahi̱ yo̱.
Ta̱ kuihi chu̱bo̱ nda̱ ni'yakuyá xu'bi̱ kitsjántehe̱ na̱aha̱ Jesu ni'yaha̱.
B'i̱ ts'ín k'ien Jesu
(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49)
28 Nk'ie nga ja kama ni xu'bi̱, be Jesu nga ja kama ndju̱ú ngayjee̱ ni xi tjíhin nga ku̱i̱tjusun. Tu̱ xi tsitjusuhun xi nkú ts'ín tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná, kui nga b'i̱ kitsúhu:
—Xintá tímana.
29 Síjña yo̱ nku nisa ninte xi tíi̱ncha binu̱ san. Nku nixú kits'ínk'anchi̱ko̱ho jóo̱ binu̱ soo̱n. Kui xi y'éku k'aku̱hu̱ nku yáxá nga kitsungi'a ts'a Jesu. 30 Nk'ie nga kits'i Jesu binu̱ soo̱n, b'a̱ kitsú:
—Ja kuitjusunyje.
A̱s'a̱i kingjénsten nintaku̱ ko̱ a̱kui k'iehén.
31 Kui ni̱stjiu̱n tís'enda ni xi ts'e̱ S'í Pascu̱a̱. Kui nga najmi mjehe̱ ra̱ já judio̱ k'aku̱ tsa s'e̱t'a kruu̱ yjoninte k'ie̱n nk'ie nga ku̱i̱chú ni̱stjin nkjúu̱n, a̱t'aha̱ 'yún ṉkjún kui ni̱stjin xu'bo̱. Kui nga tsankihi̱ ra̱ kju̱a̱ Pilato̱ nga chjút'o̱kjáha sjai já xi kjintut'á kruu̱ ko̱ nga chjúxin yjonintehe̱ t'a kruu̱. 32 A̱s'a̱i j'ai já juu̱n ko̱ kikjet'o̱kjá sjai nda̱ xi tjun kjit'a ko̱ sjai nda̱ xinkuu̱ xi ta̱ kjit'a kruu̱ko̱ Jesu. 33 Tu̱nga nk'ie nga i̱ncha tsichu má kjit'a Jesu, kikie nga ja ka'me. Najmi kikjet'o̱kjáha sjai. 34 Tu̱nga nkuhú nda̱ juu̱n kik'íénjinkihi̱ ki̱cha̱ 'me̱he̱ Jesu ko̱ tje̱n'yún tsitjuhú jní ko̱ ntánijua.
35 Nda̱ xi kikie ni xi kamoo̱, kui xi kitsúya ni xi kama ko̱ kju̱axi̱ ni xi tsuya. Be nga kju̱axi̱ ni xi tsuya tu̱ xi ta̱ s'e̱jihi̱nnu̱u ko̱ jun. 36 A̱t'aha̱ b'a̱ kama tu̱ xi tsitjusuhun éhe̱n Nti̱a̱ná xi b'a̱ ts'ín tjít'a: “Ndaha nku nintaha̱ najmi chjút'o̱kjá.” 37 Ko̱ ta̱ tjít'a ya éhe̱n Nti̱a̱ná má nga b'a̱ títsu: “Ku̱a̱se̱he̱ jóo̱ nda̱ xi kis'enjinkihi̱ ki̱cha̱.”
B'i̱ ts'ín kis'eyajni Jesu
(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56)
38 A̱skahan nk'ie nga ja b'a̱ kamoo̱, nku nda̱ xi nibáha nanki Arimatea̱ xi 'mi Kuse tsankihi̱ kju̱a̱ Pilato̱ nga ngju̱a̱i̱ko̱ yjonintehe̱ Jesu. Kui Kuse xi ta̱ nda̱ ni'yakuyáha̱ Jesu tu̱nga tu̱ kitsjennkí 'mahá ra̱ a̱t'aha̱ tsankjún já judio̱ k'aku̱. A̱s'a̱i kitsjá kju̱a̱ Pilato̱ ko̱ ngjikj'á ndo̱ yjonintehe̱ Jesu. 39 Ko̱ ta̱ Nicodemo̱, nda̱ xi ngjisehe̱ Jesu nga jyuu̱n, j'aiko̱ nkú ra̱ ma katé kilu̱ ni xi sinjne̱ xi 'mi mirra̱ ko̱ aloe xi j'atjijinko̱ho̱ xinkjín. 40 I̱ncha jakj'á nga joo̱ yjonintehe̱ Jesu ko̱ kik'ontikjájnu najyun ndju nga kik'onjnu ts'íhi̱n ra̱ ni xi sinjne̱, xi nkú ts'ín tíjña ni̱yáha̱ xu̱ta̱ judio̱ nga fáyanji xinkjín.
41 Má kis'et'a kruu̱ Jesu, tiña maha̱ nku a̱nte má nga tjíntje̱ yá tu. A̱nte xu'bo̱ tíjña nku tsjó tse̱tse̱ xi ndaha nku najmi kje̱e s'eya. 42 Yo̱ kingjáya jóo̱ yjonintehe̱ Jesu, a̱t'aha̱ tíjña tiña tsjóo̱ ko̱ a̱t'aha̱ kui ni̱stjiu̱n tíi̱ncha b'énda xu̱ta̱ judio̱ ni xi ts'e̱ s'íu̱.