18
B'i̱ ts'ín j'aichj'anijé Jesu
(Mt. 26:47-56; Mr. 14:43-50; Lc. 22:47-53)
Nk'ie nga ja kamaha̱ nga kinchja̱ko̱ Nti̱a̱ná Jesu, a̱s'a̱i tsitjuko̱ já ni'yakuyáha̱. I̱ncha ngji ngabantá ntáxu̱nká Cedron ko̱ jas'en nku a̱nte má tjíntje̱ yá tu. Juda̱ xi títs'ínkjas'ehe̱n ta̱ be a̱nte xu'bo̱, a̱t'aha̱ nkjin ni̱yá kama ñjako̱ Jesu já ni'yakuyáha̱ yo̱. Kui nga Juda̱ j'aiko̱ho já jun ko̱ chuba já xi kunntá ni̱nku̱ xi kits'ín nibá já na̱'mi k'aku̱ ko̱ já fariseo̱. Kui xi i̱ncha y'a nd'í ko̱ ki̱cha̱. Ja be Jesu ngayjee̱ ni xi ka̱maha̱ ko̱ tsasinjña títjun nga b'i̱ kitsúhu̱ jóo̱:
—¿Yá xi tíbinchisjó?
B'a̱ i̱ncha kitsú jóo̱:
—Jesu, nda̱ xi nibáha Nazaret.
—Ahán niu̱ —kitsú Jesu.
Ta̱ kabasinjñajihi̱n jóo̱ Juda̱ xi títs'ínkjas'ehe̱n. Nk'ie nga b'a̱ kitsú Jesu: “Ahán niu̱”, i̱ncha ngjinji a̱stu̱n jóo̱ ko̱ tsixuntu. A̱s'a̱i Jesu ta̱ kingjásjaiyahá ngáha̱ ra̱:
—¿Yá xi tíbinchisjó?
B'a̱ i̱ncha kitsú jóo̱:
—Jesu, nda̱ xi nibáha Nazaret.
B'i̱ kitsú Jesu:
—Ja b'a̱ kuaxinnu̱u nga ahán niu̱. Tsa an xi tíbinchisjáínú, tjehe̱nnto nga katji já xu'bi̱.
B'a̱ kama tu̱ xi tsitjusuhun én xi kinchja̱ Jesu nga kinchja̱ko̱ Nti̱a̱ná nk'ie nga b'a̱ kitsú: “Na̱'mi, xu̱ta̱ xi kik'a̱i̱ní, ndaha nku najmi kits'inndyja.” 10 A̱s'a̱i ts'asje ki̱cha̱ xi y'a Simon Pedro̱ ko̱ kingjáha̱ nga tsatet'a tja̱ba̱xínñju kixi̱ nda̱ xi 'mi Malco̱, xi nda̱ musu̱hu̱ nda̱ na̱'mi títjuu̱n. 11 Tu̱nga b'i̱hí kitsúhu̱ Jesu Pedro̱:
—Tjaya ngáhani ki̱cha̱hi̱ tja̱ba̱xíhi̱n. Tsa Nti̱a̱ Na̱'miu̱ títsjána kju̱a̱ni̱ma̱ xu'bi̱, ¿a najmi tjíhín ni nga un sku̱e̱na?
12 A̱s'a̱i já juu̱n ko̱ nda̱ jun k'aku̱hu̱ ko̱ já xi kunntá ni̱nku̱ i̱ncha jakj'ánijé Jesu nga y'ét'a'yún. 13 Títjun ngjiko̱ ni'yaha̱ Ana, na̱'mi nchí'yaha̱ Caifa, xi tjíhi̱n nda̱ na̱'mi títjun nú xu'bo̱. 14 Kui Caifa xi tsinchá'a já judio̱ k'aku̱ nga b'a̱ kitsú nga tu̱ sahá nda tjín tsa nku nda̱ ku̱a̱yántjai ngandaha̱ ngayjee̱ xu̱ta̱.
B'i̱ ts'ín kitsúya Pedro̱ nga najmi be Jesu
(Mt. 26:69-70; Mr. 14:66-68; Lc. 22:55-57)
15 Simon Pedro̱ ko̱ kj'a̱í sa nda̱ ni'yakuyá i̱ncha kitsjennkíhi̱ Jesu. Nda̱ ni'yakuyá xu'bi̱ behe̱ nda̱ na̱'mi títjuu̱n ko̱ jas'enko̱ Jesu na̱tsin ni'yaha̱ nda̱ na̱'mi títjuu̱n. 16 Tu̱nga máha Pedro̱, tsasinjña na̱tsiu̱n má tje̱n a̱nkju̱o̱. Kui nga a̱s'a̱i tsitjuhu nda̱ ni'yakuyá xi behe̱ ra̱ nda̱ na̱'mi títjuu̱n ko̱ kinchja̱ko̱ na̱ xi tíkunntá a̱nkju̱o̱ nga kits'ínkjas'en Pedro̱. 17 A̱s'a̱i kingjásjaiya na̱ xi tíkunntá a̱nkju̱o̱:
—¿A najmi ko̱hó ji xi ta̱ chá ni'yakuyáha̱ chá xu'bo̱?
—Najmi an —kitsú Pedro̱.
18 Nch'án kui ni̱stjiu̱n. Kui nga já musu̱ ko̱ já xi kunntáha ni̱nku̱ tíi̱ncha ts'ínsut'áha yjoho̱ t'a nd'í xi kats'ín'yún. Pedro̱ ta̱ síjñajihi̱n nga títs'ínsut'á yjoho̱.
B'i̱ ts'ín kin'eko̱kju̱a̱ Jesu nginku̱n nda̱ na̱'mi títjuu̱n
(Mt. 26:59-66; Mr. 14:55-64; Lc. 22:66-71)
19 A̱s'a̱i nda̱ na̱'mi títjuu̱n kingjásjaiyaha̱ Jesu yáha já ni'yakuyáha̱ ko̱ mí nihi xi bakúya. 20 B'i̱ kitsú Jesu:
—Kinchja chji chja nginku̱n ngayjee̱ xu̱ta̱. Tehe̱nte tsakuyá ni'ya sinagoga̱ ko̱ na̱tsihi̱n ni̱nku̱ má nga ma ñjakú ngayjee̱ xu̱ta̱ judio̱. Ndaha nku ni najmi kinchja 'ma. 21 ¿Á an tíchasjaiyahaní? Cha̱sjaiyaihi̱ xu̱ta̱ xi kint'é ni xi kinchja. Kui xi be ni xi kinchja.
22 Nk'ie nga b'a̱ kitsú Jesu, a̱s'a̱i kik'onjihi̱n nku nda̱ xi kunntá ni̱nku̱ ko̱ b'a̱ kitsúhu̱:
—¿Á b'a̱ n'e tíchubako̱honi nda̱ na̱'mi títjuu̱n?
23 B'i̱ kitsú Jesu:
—Tsa ch'on kuaxian, t'inyaní má én ch'on tsuhu xi kuanchja. Tu̱nga tsa b'a̱ tjín ni xi kuaxian, ¿á kuakich'onjihinní?
24 A̱s'a̱i Ana kits'ínkji Jesu nginku̱n Caifa xi nda̱ na̱'mi títjun nga tjín'yún ts'íhi̱n ra̱.
B'i̱ ts'ín Pedro̱ b'a̱há ta̱ kitsú ngáha nga najmi be Jesu
(Mt. 26:71-75; Mr. 14:69-72; Lc. 22:58-62)
25 Máha Simon Pedro̱, kabasinjña sa nga títs'ínsut'á yjoho̱ t'a nd'íu̱. A̱s'a̱i kichasjaiyaha̱:
—¿A najmi ko̱hó ji xi ta̱ nku nda̱ ni'yakuyáha̱ ndo̱?
Tu̱nga najmi kits'ínkiehé yjoho̱ Pedro̱. B'a̱ kitsú:
—Najmi an niu̱.
26 Nku nda̱ musu̱hu̱ nda̱ na̱'mi títjuu̱n xi xinkjín maha nda̱ xi Pedro̱ tsatet'a tja̱ba̱xínñju, kui xi ta̱ kingjásjaiyaha̱:
—¿A najmi kuakiehé ra nga ko̱ ji kabisinjñako̱i̱ ndo̱ ján má tjíntje̱ yá tuu̱?
27 Tu̱nga b'a̱há ta̱ kitsú ngáha Pedro̱ nga najmi be Jesu. Ko̱ ta̱ kuihi chu̱bo̱ kikjintá nku xa̱nta̱.
B'i̱ ts'ín kin'eko̱kju̱a̱ Jesu nginku̱n nda̱ títjun Pilato̱
(Mt. 27:1-2, 11-14; Mr. 15:1-5; Lc. 23:1-5, 13-25)
28 A̱s'a̱i tsitjuko̱ho̱ jóo̱ Jesu ni'yaha̱ Caifa nga ngjiko̱ho̱ ni'ya pretori̱o̱, má nga ts'ín kju̱a̱ nda̱ títjun Roma̱. Ja tífi ma sen niu̱ ko̱ najmi i̱ncha jas'en jóo̱ ni'ya pretori̱o̱, a̱t'aha̱ tsa kju̱a̱s'en nku ni'ya xi najmi xu̱ta̱ judio̱ ts'e̱, tsuhu̱ ra̱ nga najmi ta̱ jehe nginku̱n Nti̱a̱ná ko̱ najmi ta̱ ma kjinehe nichinehe̱ S'í Pascu̱a̱. 29 Kui nga tsitjusjehe Pilato̱ na̱tsiu̱n nga j'ai nchja̱ko̱ho̱ ra̱. B'a̱ kitsúhu̱ jóo̱:
—¿Mí kju̱a̱ha tíbatejénehenu nda̱i̱?
30 B'a̱ kitsú jóo̱:
—Tsa najmi nda̱ ch'onk'un niu̱, najmi a̱ya ntsa̱i̱ ra̱ n'e̱kjas'ei̱n.
31 B'a̱ kitsú Pilato̱:
—Tu̱ sahá tankínko̱o ko̱ n'e̱ko̱kju̱o̱o xi nkú ts'ín tíjña kju̱a̱téxumanu̱u.
B'a̱ kitsú já judio̱ k'aku̱:
—Tíjña nkjúnni̱ tsa n'e̱k'iei̱n xu̱ta̱.
32 B'a̱ ts'ín tsitjusuhun én xi kinchja̱ Jesu nga kitsúya títjun nkú ts'ín ku̱a̱yáha. 33 A̱s'a̱i jas'en ngáha Pilato̱ ni'ya pretori̱o̱. Kinchja̱ha̱ Jesu ko̱ b'a̱ kitsúhu̱:
—¿A ji xi nda̱ rei̱hi̱ xu̱ta̱ judio̱?
34 B'i̱ kitsú Jesu:
—¿A kuenta̱hi̱ b'a̱ tíbixíhinni, a ra̱ tjíhín xi kuatsúyahi yáha an?
35 B'a̱ kitsú Pilato̱:
—¿A nda̱ judio̱ná? Xu̱ta̱ nankihi̱ ko̱ já na̱'mi k'aku̱ kuats'ínkjas'enna ji. ¿Mí nihi xi kin'ei?
36 B'i̱ kitsú Jesu:
—Najmi b'a̱ ts'ín batexuma xi nkú ts'ín batéxuma já rei̱ xi tjín a̱sunntei̱. Tsa ni xi b'a̱ ts'ín tíbatexumahana kai, kja̱ántjaina xi tíi̱ncha ts'ínxát'ana tu̱ xi najmi n'e̱kjas'ehe̱n ra̱ an já judio̱ k'aku̱. Tu̱nga najmi b'a̱há ts'ín tíbatexuma.
37 B'a̱ kitsú Pilato̱:
—¿A xúhu̱ nda̱ rei̱ ní?
B'i̱ kitsú Jesu:
—Nda̱ rei̱, xi nkú tíbixín. Tu̱nga kitsinná ko̱ jáa̱ a̱sunntei̱ tu̱ xi kuakuyáhana ni xi na̱xu̱ tjín. Ngayjee̱ xu̱ta̱ xi ts'ínkjáíhi̱n ni xi na̱xu̱ tjín nt'é nta̱na̱.
38 B'a̱ ta̱ kitsú ngáha Pilato̱:
—¿Mí nihi xi na̱xu̱?
Nk'ie nga b'a̱ kitsú, a̱s'a̱i tsitju nga ngjise ngáha̱ ra̱ xu̱ta̱ judio̱. B'a̱ kitsúhu̱:
—Najmi chumi jéhe tísakújinna tsa tje̱he̱n ndo̱. 39 Tu̱nga b'a̱há ts'ín tíjña ni̱yánu̱u nga ts'in nda̱íhi̱ nku nda̱ nu̱ba̱yá xi binchinú nga S'í Pascu̱a̱. ¿A mjenu̱u nga ts'in nda̱íhi̱ nda̱ rei̱hi̱ xu̱ta̱ judio̱?
40 A̱s'a̱i b'a̱ i̱ncha kitsú jóo̱ nga kikjintáya:
—¡Najmi tu̱ kui ndo̱ n'e nda̱íhi̱! ¡Tu̱ sahá Barraba n'e nda̱íhi̱!
Máha nda̱ Barraba, nda̱ ndyjéhé niu̱.