17
B'i̱ ts'ín kinchja̱ntjai Jesu já ni'yakuyáha̱
Nk'ie nga ja kamaha̱ Jesu nga b'a̱ kitsú, a̱s'a̱i tsasenjinki nk'a ján ko̱ kinchja̱ko̱ Nti̱a̱ná nga b'i̱ kitsú:
—Ji Na̱'mi, ja kuichu chu̱ba̱. Ta̱kúchji kju̱a̱chánkaha̱ Ntíhi̱ tu̱ xi ko̱ kui Ntíhi̱ ku̱a̱kúchjihi kju̱a̱chánkahi̱. A̱t'aha̱ kik'a̱i̱ xáhi̱ xi má nga ku̱a̱téxumaha̱ ngayjee̱ xu̱ta̱, tu̱ xi ts'i̱ínk'íéntu tík'un síhin ngayjee̱ xi ji kik'a̱i̱hi̱. Nga k'úéntu tík'un sín xu̱ta̱, kui xi tsuhu̱ ra̱ nga sku̱e̱hi ji xi Nti̱a̱ nku tutuu̱ ko̱ nga sku̱e̱na an Jesucristo̱ xi kin'e nibáí.
’Ja tsakuchjá kju̱a̱chánkahi̱ a̱sunntei̱ nga kits'intjusan xá xi kik'a̱i̱ní. Nd'a̱i̱ Na̱'mi, ta̱kúchji kju̱a̱chánkana̱ nginkuin, kju̱a̱chánka xi tu̱ b'a̱ ts'ín jahá tíjñana nginkuin kintehe̱ ni nga kis'ejña a̱sunntei̱.
’Ja y'ejñá chjihi̱ xu̱ta̱ yáha ji, xu̱ta̱ xi kik'a̱i̱ní a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi tjín a̱sunntei̱. Ji ts'i̱ xu̱ta̱ xu'bi̱ ko̱ kik'a̱i̱ní, ko̱ kits'íntjusun éhi̱n. Mankjihi̱n nd'a̱i̱ nga ngayjee̱ ni xi kik'a̱i̱ní má tinchin nibáha. A̱t'aha̱ én xi kik'a̱i̱ní, kixinyaha̱ xu̱ta̱ xu'bi̱. Kits'ínkjáíhi̱n ko̱ kamankjihi̱n nga kju̱axi̱ nga má tinchin nibahana. S'ejihi̱n nga ji kin'e nibání.
’Tíbankintjáíhi xu̱ta̱i̱. Najmi tíbankintjáíhi xu̱ta̱ a̱sunntei̱. Tíbankintja xu̱ta̱ xi kik'a̱i̱ní a̱t'aha̱ ji ts'i̱. 10 Ngayjee̱ xu̱ta̱ xi ts'a̱n ji ta̱ ts'i̱, ko̱ xi ts'i̱ an ta̱ ts'a̱n. Tíma chji kju̱a̱chánkana̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱ xu'bi̱.
11 ’An kfíán má tinchin, tu̱nga kui k'úéntu sa a̱sunntei̱. Tsje ní ji, Na̱'mi. Nga'yíhi̱n chúnko̱ho̱ ri̱ xu̱ta̱ xu'bi̱ xi kik'a̱i̱ní tu̱ xi nkuhú i̱ncha ka̱maha xi nkúhu ñá. 12 Nk'ie nga tsáte̱jñajihi̱n xu̱ta̱ xu'bi̱ a̱sunntei̱, kikunko̱ho̱ ra̱ nga'yíhi̱n ko̱ tsasehe̱. Ndaha nku najmi kindyja. Tu̱ nku sahá xi tje̱he̱n ra̱ nga ndyja̱, kui xi kindyja tu̱ xi ku̱i̱tjusuhun ni xi tjít'a xu̱ju̱n éhi̱n.
13 ’Tu̱nga nd'a̱i̱ má tinchin tífia. Tíxinya ni xu'bi̱ nk'ie nga tíi̱jña sa a̱sunntei̱ tu̱ xi s'e̱jñajin kikjihi̱n ra̱ kju̱a̱tsjona̱ xu̱ta̱ xu'bi̱. 14 An kixinyaha̱ éhi̱n, ko̱ xu̱ta̱ a̱sunntei̱ kits'ín unkiehe̱ a̱t'aha̱ najmi a̱sunntei̱ a̱ntehe̱ xi nkú ts'ín najmi a̱sunntei̱ a̱ntena̱. 15 Najmi tíbankihi nga ku̱i̱ch'onsjei a̱sunntei̱, tu̱nga chjúxin t'axíhín ri̱ ni xi ch'onk'uu̱n. 16 Najmi a̱sunntei̱ a̱ntehe̱ xi nkú ts'ín najmi a̱sunntei̱ a̱ntena̱. 17 Éhi̱n bakúya ni xi na̱xu̱ tjín. N'e̱i nga katumankjihi̱n xu̱ta̱ xu'bi̱ ni xi na̱xu̱, tu̱ xi kats'ínkjas'ehen ri yjoho̱ nga ts'i̱ín ni xi mjehi. 18 Xi nkú ts'ín kin'e nibání a̱sunntei̱, b'a̱ ts'ín títs'inkjíá xu̱ta̱ xu'bi̱ a̱sunntei̱. 19 Ngandaha̱ xu̱ta̱ xu'bi̱ títsjaha̱ yjona̱ nga ts'ian ni xi mjehi, tu̱ xi ko̱ ta̱ kui ka̱maha̱ ra̱ ts'i̱ínkjas'ehen ri yjoho̱ nk'ie nga ka̱mankjihi̱n ni xi na̱xu̱ tjín.
20 ’Najmi tu̱ nku xu̱ta̱ xu'bi̱ tíbankintja. Ta̱ tíbankintjá xi s'e̱jihi̱n an nk'ie nga ku̱i̱nt'é én xi ku̱i̱tsu̱ya xu̱ta̱ xu'bi̱, 21 tu̱ xi nkuhú ka̱maha ngayjee̱. Xi nkú ts'ín tinchunjinní ko̱ an tíi̱jñajihin, Na̱'mi, b'a̱ ta̱ ts'ín nkuhú katumajinná xu̱ta̱ xu'bi̱, tu̱ xi s'e̱jihi̱n ra̱ xu̱ta̱ a̱sunntei̱ nga ji kin'e nibání. 22 Kitsjaha̱ xu̱ta̱ xu'bi̱ kju̱a̱chánka xi kik'a̱i̱ní tu̱ xi nkuhú ka̱maha xi nkú ts'ín nkuhú mahaná. 23 An tíi̱jñajihi̱n xu̱ta̱ xu'bi̱ ko̱ ji tinchunjínní tu̱ xi b'a̱ ts'ín nkuhú ku̱i̱chú maha. B'a̱ ts'ín xu̱ta̱ a̱sunntei̱ ka̱mankjihi̱n ra̱ nga ji kin'e nibání ko̱ nga tjohi xu̱ta̱ xu'bi̱ xi nkú ts'ín tjohi an.
24 ’Ji Na̱'mi, mjena nga k'úéntuko̱na xu̱ta̱ xi kik'a̱i̱ní má nga kúáte̱jña, tu̱ xi sku̱e̱he kju̱a̱chánkana̱ xi kik'a̱i̱ní a̱t'aha̱ kin'etjóní kintehe̱ ni nga kamanda a̱sunntei̱. 25 Ji Na̱'mi xi na̱xu̱ n'eko̱i xu̱ta̱, xu̱ta̱ a̱sunntei̱ najmi behi. Tu̱nga máha an, behe ko̱ ta̱ xu̱ta̱ xu'bi̱ be nga ji kin'e nibání. 26 Y'ejñá chjihi̱ xu̱ta̱ xu'bi̱ yáha ji ko̱ tu̱ nku k'uejñá chjihí saha̱, tu̱ xi ka̱maha̱ ra̱ ts'i̱íntjoho xu̱ta̱ xinkjín xi nkú ts'ín tjohi an. B'a̱ ts'ín kúáte̱jñajihi̱n ra̱.