2
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga n'ek'ankiná tu̱ nga̱t'aha̱ ni xi kits'ín Cristo̱
Jun bi tu̱ nga̱t'aha̱ ngatitsunnu̱u ko̱ jénu̱u xu̱ta̱k'ien kamo. Nk'ie tintsu̱ba̱jiun jénu̱u xi nkú ts'ín tíjñaha̱ xu̱ta̱ a̱sunnte xu'bi̱ ko̱ xi nkú ts'ín mjehe̱ nda̱ninda k'aku̱ xi tjíhi̱n nga'yún a̱jihi̱n sée̱n. Kui xi títs'ínxájihi̱n nd'a̱i̱ xu̱ta̱ xi najmi nt'é'éhe̱n Nti̱a̱ná.
Ngatenteé b'a̱ ta̱ n'e tintsu̱ba̱á ni̱stjin nk'ie xi nkú ts'ín kinchja̱ha̱ ani̱ma̱ná a̱sunntee̱. Kin'eé ni xi kama mjehe̱ ani̱ma̱ ngatitsunná ko̱ ni xi tjínjin kju̱a̱nkjink'unná. Xi nkú k'aán nk'ie, ñá tsuhuná kju̱a̱kjaha̱n Nti̱a̱ná xi nkúhu xu̱ta̱ xingisoo̱. Tu̱nga tu̱ ni xí ma ni̱ma̱há ra̱ Nti̱a̱ná xu̱ta̱, kui nga 'yún kits'íntjohoná. Kui kju̱a̱ha kits'ínk'íéntu tík'unko̱honá Cristo̱ nk'ie nga ja tsayaha̱á ngatitsunná. Nga̱t'aha̱ kju̱a̱ndaha̱ tu̱ títs'ínk'ankihínu̱u Nti̱a̱ná.
Nti̱a̱ná ta̱ ñja kits'ínkj'áíyako̱ná Cristo̱ ngabaya xi tintsu̱ba̱jián kai ko̱ kits'ínk'íéntuko̱ná Cristo̱ ndji̱o̱jmi ján. B'a̱ kits'ín tu̱ xi ni̱stjin xi nibáha ku̱a̱kúchjihi xi nkú ts'ín chánka tíjña kju̱a̱ndaha̱, kui xi tu̱ xí ndahá, a̱t'aha̱ nda tsasená nga̱t'aha̱ ni xi kits'ín Cristo̱ Jesu. Nga̱t'aha̱ kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná ts'ankihinu a̱t'aha̱ kis'ejinnu̱u. Nti̱a̱ níná tu̱ kits'ínk'ankihínu̱u. Najmi jun manu̱u n'o ni xu'bi̱. Najmi nga̱t'aha̱ ni nda xi kin'eé ts'ankihiná, tsa tu̱ xi b'a̱ ts'ín tjín xi nk'a k'u̱a̱sjehe yjoho̱. 10 Nti̱a̱ná kits'ínndaná. Y'éyaná xi nkúhu Cristo̱ nga kits'ínndaná tu̱ xi n'e̱hená ni xi nda xi y'énda títjun ko̱ tu̱ xi ku̱i̱ntsu̱ba̱jihinná ni xi ndoo̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga Cristo̱ nkuhú ntje̱ kits'ín ma xu̱ta̱ judio̱ ko̱ xi najmi judio̱
11 Kui b'a̱ maha, jun xi najmi ntje̱ judio̱ kich'o nga kitsiun, n'e̱kj'áítsjehennu xi nkú n'e tintsu̱bo̱o ni̱stjin nk'ie. Xu̱ta̱ xi najmi kin'ehe̱ ni circuncision kitsúnu̱u xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱, a̱t'aha̱ kui xi ts'íhi̱n yjoninintehe̱ ni circuncision. 12 N'e̱kj'áítsjon nga kui ni̱stjiu̱n tintsu̱ba̱ t'axíhu̱un Cristo̱ ko̱ nga najmi ntje̱he̱ xu̱ta̱ Israel jun. Najmi kama ts'a̱jun ni xi y'éndako̱ títjun Nti̱a̱ná xu̱ta̱ xi ts'e̱, ni xi kitsúya títjuhu̱n nga tsjáha̱. Ndaha nku ni xi tsjáha̱ Nti̱a̱ná xu̱ta̱ xi ts'e̱ najmi tíchuyóho̱o nga sa̱kúnu̱u kai. Chu̱ba̱ tintsu̱ba̱nú a̱sunntee̱ nga najmi yo Nti̱a̱ná. 13 Kjin tintsu̱bo̱o ni̱stjin nk'ie, tu̱nga nd'a̱i̱ nkuhú ja kamako̱o Cristo̱ Jesu ko̱ ja tintsu̱ba̱ tiño tu̱ nga̱t'aha̱ jní xi tsaténdzjo Cristo̱.
14 Nga̱t'aha̱ Cristo̱ tjíhinná kju̱a̱jyu. Kui xi nkuhú ntje̱ kits'ín ma xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ ko̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. Kikjexuba xjó xi y'échjaha̱ xu̱ta̱ nk'ie tu̱ xi nkuhú ka̱maha. Kikjexín ni xi ngji kontra̱ha̱ ra̱ xinkjín xu̱ta̱. Kitsjá yjonintehe̱ 15 tu̱ xi y'éjña t'axíhin kju̱a̱téxuma xi kin'ekjas'ehe̱n Moise xi nkjin ni tjít'aha̱. B'a̱ ts'ín nkuhú ntje̱ tse̱tse̱ kits'ín maha nga joo̱ ko̱ nkuhú kits'ín mako̱ yjoho̱. Kits'ín nga tsichut'áha̱ xinkjín nga nkúnkú. 16 K'ient'á kruu̱ tu̱ xi nkuhú ntje̱ ts'i̱ín maha nga joo̱ ko̱ nga ku̱i̱nchja̱ko̱ nda ngáha Nti̱a̱ná. B'a̱ ts'ín kikjexíhin ni xi ngji kontra̱ha̱ ra̱ xinkjín xu̱ta̱.
17 Cristo̱ j'ai tsjá én nda tsu, kui xi y'a kju̱a̱jyu. B'a̱ ts'ín kisakúhu̱nu̱u kju̱a̱jyu jun xi kjin tintsu̱bo̱ho̱ Nti̱a̱ná ni̱stjin nk'ie ko̱ ta̱ kisakúhu̱ kju̱a̱jyu xi tiña tjíntu. 18 Nga̱t'aha̱ Cristo̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ ko̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ ma bichút'aha̱ Nti̱a̱ná nd'a̱i̱. Nkuhú Espi̱ri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná xi ts'ín nga bichút'aha̱á.
19 Kui b'a̱ maha, najmi ta̱ xu̱ta̱ kj'a̱íhinu ko̱ ta̱ ndaha xu̱ta̱ xi tjímasún. Ja ní tsichumo ko̱ jun xu̱ta̱ xi ts'e̱ Nti̱a̱ná ko̱ nkuhú ja mako̱o xu̱ta̱ xi tjíntunkí nk'íéhe̱n Nti̱a̱ná. 20 Jun xi nkú joyaha nku ni'ya xi tímanda, xi já postru̱ ko̱ já profeta̱ kik'atuts'i̱hi̱n. Tu̱nga Jesucristo̱hó kitsjá xáha̱ nga b'a̱ i̱ncha ts'i̱ín. 21 Cristo̱ be xi nkú ts'ín ngju̱a̱i̱ ni'yoo̱. Nk'ie nga ka̱ma ndju̱ú ni'yoo̱, nku ni̱nku̱ xi tsje ka̱maha̱ Nti̱a̱ná. 22 Jun xi y'aha̱nu̱u Cristo̱ bichúmo ni̱nku̱ xi má nga tíjñaya Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná.