Xu̱ju̱n xi kits'ínkjihi̱ nda̱ postru̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Efe̱so̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín nanki Efe̱so̱
An Pablo̱, an xi kama nku nda̱ postru̱hu̱ Jesucristo̱ a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná b'a̱ ts'ín kama mjehe̱. Tífaniñanu̱u jun xu̱ta̱ Efe̱so̱ xi kikj'áts'e̱nu̱u Nti̱a̱ná, jun xi s'ejinnu̱u Cristo̱ Jesu.
Kas'enu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu xi tsjáná Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná
Kan'etsjoho̱ Nti̱a̱ná xi Nti̱a̱ha̱ ko̱ Na̱'mihi̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. Kui xi kits'ín nga a̱jihi̱n Cristo̱ kisakúná ngayje tíkjá ni nda xi nibáha ndji̱o̱jmi ján, ni xi tsjáná Espiri̱tu̱hu̱. Cristo̱ kits'ínchjén nga j'ájinná kintehe̱ ni nga kits'ínnda a̱sunntee̱ tu̱ xi kju̱áts'e̱he̱ná ko̱ tu̱ xi najmi s'e̱hená jé nginku̱n. Tjoho̱ Nti̱a̱ná ñá. Kui nga y'énda títjuhun nga Jesucristo̱ ts'i̱ínchjéhen tu̱ xi ntíhi̱ tsichu mahaná. Tsitjusun xi nkú ts'ín kama tsjoho̱ ko̱ kama mjehe̱. Kui nga kan'etsjoho̱ ra̱ Nti̱a̱ná xi bakúchji kju̱a̱nda chánkaha̱, kju̱a̱nda xi sakújinná Ntíhi̱ xi tu̱ xí tjohó ra̱.
Kisaténdzjo jníhi̱ Ntíu̱. B'a̱ ts'ín kis'echjíntjaihi jéná ko̱ kin'endyjat'aná ngatitsunná. Kama xi nkú tjín bichú kju̱a̱chánkaha̱ kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná. Kui kju̱a̱ndoo̱ xi tu̱ ni xí kitsjáháná tu̱ xi s'e̱hená ngayje tíkjá kju̱a̱nkjintak'un ko̱ tu̱ xi ka̱mankjihinná ni xi ts'e̱. Y'éjña chjiná ni xi kama mjehe̱ nga ts'i̱ín, xi y'éjña 'ma ni̱stjin nk'ie. Kama tsjoho̱ nga y'énda títjun ni xi ts'i̱ín Cristo̱. 10 Y'énda nga nkuhú ku̱i̱chúk'iekú a̱jihi̱n Cristo̱ ngayjee̱ ni xi tsichuba ndji̱o̱jmi ján ko̱ a̱sunntee̱. B'a̱ ka̱ma nk'ie nga ja ku̱i̱chú chu̱ba̱. Ts'i̱íntjusun ni xi ja y'énda.
11 Xi nkú ts'ín y'énda títjun Nti̱a̱ná, b'a̱ ts'ín kits'ínchjén Cristo̱ tu̱ xi j'ájihi̱nni̱ ji̱n xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱nni̱ ko̱ kitsjáni̱ ni xi tsjáha̱ ntíhi̱. B'a̱ kits'ín a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná ts'íntjusun ngayjee̱ ni xi b'énda. 12 Ko̱ ji̱n kichuyái̱hi̱ ni nda xi sa̱kújinni̱ Cristo̱. Ji̱n tjun b'a̱ kin'ei̱. Kui nga tín'etsjoho̱ ra̱ Nti̱a̱ná xi tjíhi̱n kju̱a̱chánka.
13 Jun bi kinu'yó ko̱ kis'ejinnu̱u én xi na̱xu̱ tjín. Kui xi én nda tsuhu̱ Jesucristo̱ xi kits'ínk'ankinu̱u. Ko̱ Cristo̱ kits'ín nga kin'ekjóho̱on Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná, Espiri̱tu̱ xi kitsúya títjun nga tsjá. B'a̱ ts'ín kis'ejña chjihi nga Nti̱a̱ná ts'e̱nu̱u. 14 A̱t'aha̱ tsjá títjun Espiri̱tu̱hu̱ tu̱ xi cha̱ha nga n'e̱kjáíhi̱n ni xi tsjáha̱ ntíhi̱ nk'ie nga ka̱ma nda̱íyjehe̱ xu̱ta̱ xi ja kis'echjíntjai. Kui nga kan'etsjoho̱ ra̱ Nti̱a̱ná xi tjíhi̱n kju̱a̱chánka.
B'i̱ ts'ín kinchja̱ntjai Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ nanki Efe̱so̱
15 Kui b'a̱ maha, nkúhu nga kint'e nga s'ejinnu̱u Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu ko̱ nga tjonu̱u ngayjee̱ xu̱ta̱ xi ts'e̱ Nti̱a̱ná, 16 najmi títs'inkj'áíya nga nchjantjáínu̱u nk'ie nga nchjaka̱ Nti̱a̱ná ko̱ tsjaha̱ máb'a̱chjíhi̱ nga nda tímat'on. 17 Tíbankihi̱ xi Nti̱a̱ha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱, Na̱'mi xi tjíhi̱n kju̱a̱chánka, nga Espiri̱tu̱hu̱ katsjánu̱u kju̱a̱nkjintak'un ko̱ k'u̱éjña chjinu̱u ni xi ts'e̱, tu̱ xi ka̱mankjihi̱nnu̱u nkú tjíhi̱n ra̱ nga̱t'a ts'e̱ Nti̱a̱ná.
18 Tíbankihi̱ nga kakjex'ájin kju̱a̱nkjink'unnu̱u tu̱ xi cha̱hanu ni xi tíkuyáha̱ xu̱ta̱ xi Nti̱a̱ná j'ájihi̱n ko̱ tu̱ xi cha̱hanu xi nkú ts'ín chánka ni xi ts'i̱ínkjáíhi̱n xu̱ta̱ ts'e̱. 19 Mjena nga cho̱o xi nkú ts'ín chánka ts'ati nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná, nga'yún xi basinko̱ná ñá xi s'ejinná éhe̱n. Kui nga'yún xu'bo̱ bakúchji ni xi ts'ín Nti̱a̱ná. 20 Kui xi kits'ínxájihi̱n Cristo̱ nk'ie nga Nti̱a̱ná kits'ínkj'áíyaha̱ ngabayoo̱ ko̱ kits'ínk'íéjñat'aha̱ Nti̱a̱ná nk'a ján, yo̱ má batéxuma.
21 Kitsjáha̱ a̱nte xi 'yún nk'a a̱jihi̱n ngayjee̱ xi batéxuma a̱sunntei̱ ko̱ xi tjíhi̱n xá, xi yankjún, xi nk'a tje̱n ko̱ xi tjíhi̱n tu̱ mí xáhá ni xi yankjún. Najmi tu̱ nku ni̱stjin xi kich'aá nd'a̱i̱ b'a̱ ts'ín nk'a tje̱n, ko̱ ní ni̱stjin xi kj'u̱a̱í a̱skahan. 22 Ngayjee̱ ni xi tjín a̱ya ntsja Cristo̱ y'éya Nti̱a̱ná ko̱ y'éjña títjun ya Cristo̱ nga ku̱a̱téxumaha̱ ngayjee̱ ni xi tjín ngandaha̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱. 23 A̱t'aha̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱, kui xi yjonintehe̱ Cristo̱ ko̱ Cristo̱ xi ts'ín nga ka̱ma ndju̱ú tu̱ mí nihí ni. Tsa ni xi najmi tjíhin xu̱ta̱ ni̱nku̱, najmi ma ndju̱ú Cristo̱ kai.