7
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji xáha̱ nda̱ na̱'mi Melkisedec
Melkisedec, kui xi kama nda̱ rei̱hi̱ nanki Salem ko̱ nda̱ na̱'mi xi kits'ínxát'aha̱ Nti̱a̱ná, Nti̱a̱ná xi tíjña nk'a ján. Nk'ie nga ja tík'óya ngáha Abraham nga kits'ín ngana̱ha̱ já rei̱ xi ngji kjánko̱, a̱s'a̱i Melkisedec ngjikj'á ni̱yáha̱ ko̱ nda kinchja̱ne nginku̱n Nti̱a̱ná. Ko̱ Abraham ta̱ kitsjáha̱ nku tíkjá ngayjee̱ ni xi kisakúhu̱.
J'áín Melkisedec, kui xi tsuhu̱ ra̱ “nda̱ rei̱ xi na̱xu̱ ts'ín”. Ko̱ nda̱ rei̱hi̱ Salem, kui xi tsu ngáha̱ ra̱ “nda̱ rei̱hi̱ kju̱a̱jyu”. Najmi yaha̱ má nibaha̱ ra̱. Najmi kis'ehe̱ na̱'mi ko̱ na̱a ko̱ ntje̱ chá. Kui xi najmi kitsin ko̱ najmi k'ien, nda̱ na̱'mi xi nkú nga ts'ín nda̱ na̱'mi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná. Najmi maha̱ feya xáha̱.
Cha̱so̱o xi nkú ts'ín 'yún chánka Melkisedec. Santaha ntje̱ cháná Abraham kitsjáha̱ nku tíkjá ni xi kisakúhu̱ nga ngji kjánko̱ já rei̱. Tjít'a kju̱a̱téxumaha̱ Moise nga já na̱'mi xi y'aha̱ ra̱ ntje̱he̱ nda̱ na̱'mi Levi tjíhin nga ts'i̱ínkjáíhi̱n nku tíkjá ni xi sakúhu̱ xu̱ta̱, ndaha tsa xinkjín maha xinkjín, a̱t'aha̱ nkuhú ntje̱he̱ Abraham y'aha̱ ra̱.
Tu̱nga Melkisedec xi najmi ntje̱he̱ Levi y'aha̱ ra̱, kui xi kits'ínkjáíhi̱n nku tíkjá ni xi kisakúhu̱ Abraham ko̱ nda kinchja̱ne nginku̱n Nti̱a̱ná Abraham, nda̱ xi Nti̱a̱ná kitsúya títjuhu̱n ni xi tsjáha̱. Ko̱ tíjña chji chji nga 'yún chánka sa xi nda nchja̱ne xinkjín nginku̱n Nti̱a̱ná nga xi nda chubantjáí.
Nk'ie nga nku tíkjá to̱on ts'ínkjáíhi̱n já na̱'mi xi ntje̱he̱ Levi y'aha̱ ra̱, a̱ xu̱ta̱há xi ts'ínkjáíhi̱n kui niu̱, xi ndyjun nkini̱ ku̱a̱yá. Tu̱nga nga̱t'a ts'e̱ Melkisedec b'a̱ títsu éhe̱n Nti̱a̱ná nk'ie nga kui najmi k'ien. Ko̱ nk'ie nga Abraham kitsjáha̱ Melkisedec nku tíkjá ni xi kisakúhu̱, ma b'a̱ bixíaán nga ko̱ Levi kítsjá, ndaha tsa Levi xi a̱skahan ts'i̱ínkjáíhi̱n nku tíkjá ni xi sakúhu̱ xu̱ta̱. 10 B'a̱ tjín kjáíhin a̱t'aha̱ Levi tíjñajin sa yjonintehe̱ Abraham ni̱stjin nga j'aikj'á ni̱yáha̱ Melkisedec, a̱t'aha̱ yaá nga Abraham xi ntje̱ cháha̱ Levi.
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji á nku nda̱ na̱'mi títjun tse̱tse̱ kamachjéhen
11 Xu̱ta̱ Israel kits'ínkjáíhi̱n kju̱a̱téxumaha̱ Nti̱a̱ná nk'ie nga tjíhi̱n xá já na̱'mi xi y'aha̱ ra̱ Levi. Tu̱nga najmi tsichukju̱a̱há ra̱ xáha̱ já na̱'mi xu'bo̱ nga ts'ín nga ka̱ma xu̱ta̱ xi tjíhin nga ka̱ma. Kui kju̱a̱ha kamachjéhen nga j'aihi kj'a̱í nda̱ na̱'mi xi kik'a̱i̱hi̱ xá xi nkúhu xi ts'e̱ Melkisedec, najmi xi nkúhu xi ts'e̱ Aaron. 12 Kui nga tsa tíb'óntjaiya xáha̱ já na̱'miu̱, ta̱ tjíhin nga ta̱ n'ek'óntjaiya kju̱a̱téxuma xi y'aha̱ ra̱ Moise.
13 A̱t'aha̱ xi títsu éhe̱n Nti̱a̱ná e̱i̱, xi k'u̱a̱i̱hi̱ xá xi nkúhu xi ts'e̱ Melkisedec, kui xi y'aha̱ ra̱ kj'a̱í ntje̱he̱ xu̱ta̱ Israel má nga najmi kje̱e bitjujin ndaha nku nda̱ na̱'mi. 14 Tíjña chji chji nga Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ ntje̱he̱ Juda nibaha̱ ra̱, ntje̱ xi najmi kits'ínkjó Moise nk'ie nga kinchja̱ nga s'e̱ já na̱'mi.
15 'Yún tíjña chji chji sa ni xi tíchubayaá e̱i̱. A̱t'aha̱ nda̱ na̱'mi tse̱tse̱ xi j'ai b'a̱ tjín xáha̱ xi nkúhu xi ts'e̱ Melkisedec. 16 Najmi kik'a̱i̱ xáha̱ xi nkú ts'ín tíjña kju̱a̱téxuma xi títsuya má ntje̱ cháha ni̱baha̱ ra̱ já na̱'miu̱. Kik'a̱i̱ xá níhi̱ a̱t'aha̱ tjíhi̱n nga'yún nga tíjña tík'un sín. Najmi maha̱ 'me.
17 A̱t'aha̱ b'i̱ ts'ín tjít'a má nga tíchubani̱jmíyaha:
Ji xi nku nda̱ na̱'mi santaha tu̱ nkjéhé ni.
B'a̱ ts'ín tíjña xáhi̱
xi nkúhu xá xi ts'e̱ Melkisedec.
18 Kui b'a̱ maha, tsichukjet'aha kju̱a̱téxuma chóo̱, a̱t'aha̱ najmi kis'ehe̱ nga'yún ko̱ najmi tsasinko̱ná. 19 A̱t'aha̱ najmi kamaha̱ kju̱a̱téxumoo̱ nga ts'i̱ín nga ka̱ma xu̱ta̱ xi tjíhin nga ka̱ma. Tu̱nga nd'a̱i̱ 'yún nda sa ni xi tíchuyáá xi tsjáná Nti̱a̱ná, kui nga tíbichúk'un tiñaha̱ ra̱á Nti̱a̱ná a̱t'aha̱ kui nii̱ tíchuyáá.
20 Nk'ie nga kama ni xu'bi̱, Nti̱a̱ná kikjihín y'éjña nga ku̱i̱tjusun. 21 A̱t'aha̱ nk'ie nga kik'a̱i̱ xáha̱ já na̱'mi xi ntje̱he̱ Levi nibaha̱ ra̱, najmi Nti̱a̱ná kikjin y'éjña. Tu̱nga nga̱t'a ts'e̱ nda̱ na̱'mi xu'bi̱, Nti̱a̱ná kikjihín y'éjña nga kuihí xi ka̱ma nda̱ na̱'mi. A̱t'aha̱ b'i̱ ts'ín tjít'a má nga b'a̱ kik'ihi̱n:
Nti̱a̱ná y'ejña nii̱.
Najmi ts'i̱ínjo éhe̱n nga b'i̱ kitsú:
“Ji xi nku nda̱ na̱'mi tu̱ nkjéhé ni.”
22 Kui nga Jesu kits'íhin nga nku ni tse̱tse̱ y'éndako̱ ngáha Nti̱a̱ná. 'Yún nda sa kju̱a̱ tse̱tse̱ xu'bi̱ nga kju̱a̱ xi chóo̱.
23 Nkjin ṉkjún kama já na̱'mi xingisoo̱ a̱t'aha̱ ngabayoo̱ y'échjaha̱ nga ngju̱a̱i̱ndjuko̱ xáha̱. 24 Tu̱nga máha Jesu, najmi kfe̱t'a xáha̱ a̱t'aha̱ tíjña tík'un sín. 25 Kui kju̱a̱ha nga maha̱ ra̱ ts'ínk'anki síhin xi f'aik'úhu̱n Nti̱a̱ná tu̱ nga̱t'aha̱ ni xi kits'ín, a̱t'aha̱ kui xi tíjña tík'un tu̱ nkjéhé ni ko̱ bankintjáí xu̱ta̱ xi ts'e̱.
26 A̱t'aha̱ machjénná nku nda̱ na̱'mi títjun xi nkúhu xu'bi̱, nku xi je, xi najmi n'enijéhe̱ ra̱ tsa mí nihi, xi najmi chu̱ntí, xi najmi kin'engujihi̱n já ngatitsuu̱n. Kui xi n'etsjoho̱ ndji̱o̱jmi ján. 27 Kui xi najmi tjíhin nga xki̱ ni̱stjin tjun tsjá chje̱ tu̱ xi n'e̱ndyjat'aha̱ ra̱ ngatitsuhu̱n ko̱ a̱skan ngáha tu̱ xi n'e̱ndyjat'aha̱ ra̱ ngatitsuhu̱n xu̱to̱, a̱t'aha̱ b'a̱ i̱ncha ts'ín já na̱'mi xingisoo̱. Nkuhú ni̱yá kitsjá sín chje̱ nk'ie nga kits'ínkjas'en yjoho̱. 28 Kju̱a̱téxumoo̱ já na̱'mi títjun xi yjoninte y'a kitsjá xáha̱, tu̱nga a̱skahan nga kitsjá Nti̱a̱ná kju̱a̱téxumoo̱, a̱s'a̱i y'éjña nga kitsjá xáha̱ Ntíhi̱. Kui xi kin'e ma xi tjíhin nga ka̱ma. B'a̱ kik'ie sín.