8
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji xáha̱ Jesu ndji̱o̱jmi ján
Nd'a̱i̱ tíjñaná nda̱ na̱'mi títjun xi b'a̱ tjín xáha̱, kui xi Nti̱a̱ná kitsjáná. Ngjik'iejñat'aha̱ Nti̱a̱ná má tíbatéxuma ndji̱o̱jmi ján. Kuihí ni xu'bi̱ xi mjeni̱ nga cho̱o. Kui xi tjíhi̱n xá a̱nte xi 'yún nkjúu̱n, a̱nte xi tíjña a̱ya ni̱nku̱ najyunte xi kui kikjin. Kui xi Nti̱a̱ná kits'ínnda, najmi xu̱ta̱.
¿Má xi kui xáha̱ já na̱'mi títjun? Chje̱ tsjá ko̱ ts'i̱ínk'ien chu̱ xi f'aiko̱ xu̱ta̱. Kui nga Jesucristo̱ ta̱ tíjñaha̱ ra̱ chje̱ xi tsjáha. Tsa ni xi k'úéjñaha e̱i̱ a̱sunntei̱, najmi ka̱ ma ra̱ nda̱ na̱'mi kai, a̱t'aha̱ ja tjín já na̱'mi e̱i̱ xi tsjá chje̱ xi nkú ts'ín tjít'a kju̱a̱téxumoo̱.
Ni̱nku̱ ni'ya najyunte xi kui kikjihin nk'a ján tíjña. Kui nga xi tíjñaha e̱i̱, kui xi ma joho. Yo̱ má nga ts'ínxá já na̱'mi xi tjín a̱sunntei̱. Ko̱ yaá ni xu'bi̱ a̱t'aha̱ nk'ie nga ts'i̱ínnda Moise ni̱nku̱ najyuntee̱, Nti̱a̱ná b'a̱ kitsúhu̱: “Nda nda cha̱se̱i̱. B'a̱ n'e̱k'íé sisin ngayjee̱ xi nkú tjín xi tsakuhu nga tsichuk'unní a̱sunntu tje̱nnki̱u̱.” Tu̱nga nd'a̱i̱ 'yún nda sa xá xi kik'a̱i̱hi̱ Jesucristo̱ nga já na̱'mi xi tjín a̱sunntei̱. Kui xi kits'ínchjéhe̱n Nti̱a̱ná nga y'éndako̱ xu̱ta̱ ni tse̱tse̱ xi 'yún nda sa, a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná kitsúya títjun ni xi 'yún nda sa xi tsjáha̱ xu̱ta̱ xi ts'e̱.
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji ni xi y'énda tse̱tse̱ Nti̱a̱ná
Tsa najmi chumi nihi xi kindyjat'aha̱ ni xi tjun y'éndako̱ Nti̱a̱ná xu̱ta̱, najmi ka̱machjén xi ma joho kai. Tu̱nga najmi kisasihín ra̱ Nti̱a̱ná ni xi kits'ín xu̱ta̱ xi ts'e̱. B'a̱ ts'ín tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná:
B'i̱ kitsú Nti̱a̱ná: Ku̱i̱chú ni̱stjin,
nga k'uendáka̱ nku ni tse̱tse̱
xu̱ta̱ Israel ko̱ xu̱ta̱ Juda.
Ko̱ ni tse̱tse̱ xi tíxian nga k'uendá,
najmi b'a̱ joyaha xi nkúhu xi y'endáka̱ ntje̱ cháha̱,
nga jakj'a ntsja nga kik'onsje̱ a̱nte Egipto̱.
A̱t'aha̱ najmi ndjá tsinchajin ni xi tjun y'endáka̱,
kui nga kits'in nga maha̱ ra̱.
10 Ku̱ichú ni̱stjin nga kuihí ni xu'bi̱
xi k'uendáka̱ xu̱ta̱ Israel.
K'uejñájian kju̱a̱téxumana̱ kju̱a̱nkjint'ak'uhu̱n,
ko̱ ta̱ k'uet'á a̱sun ani̱ma̱ha̱.
An xi ka̱ma Nti̱a̱ha̱,
ko̱ kui xi ka̱ma xu̱ta̱na̱.
11 Najmi ta̱ b'i̱ ngján ku̱a̱kúyaha̱ ra̱ já nts'e̱,
ko̱ ta̱ ndaha xinkjín,
tsa tu̱ xi sku̱e̱he nga an xi Nti̱a̱ha̱.
A̱t'aha̱ ngatentee̱ sku̱e̱na,
xi 'yún ndyjaha̱ ko̱ santaha xi 'yún cháha̱.
12 An ts'inndyjat'aha̱ ngatitsuhu̱n,
ko̱ najmi ta̱ ts'inkj'áítsjehenna jéhe̱.
13 Nk'ie nga Nti̱a̱ná títs'ínkjó e̱i̱ nga nku ni tse̱tse̱ tíb'énda, kui xi tsuhu̱ ra̱ nga ja chá xi tjuu̱n. Ni xi ja chá xi najmi ta̱ ndaha, kui xi ja najmi ta̱ tse ka̱maha̱ ra̱ ma.