9
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji xi nkú chjun ni̱nku̱ najyuntee̱
Ni xi tjun y'énda Nti̱a̱ná kitsúya xi nkú ts'ín tjíhin nga n'e̱tsjoho̱, tu̱nga a̱sunntei̱hí kisasínjña a̱nte nkjún xi má nga n'e̱tsjoho̱. B'i̱ ts'ín kin'enda ni̱nku̱ najyuntee̱. A̱nte xi tjuu̱n, kui xi kik'in a̱nte nkjún. Yo̱ kisasínjña nd'í seti̱u̱ ko̱ kis'ejña yámixa̱ xi s'entusún ni̱nku̱a̱n chje̱.
Ko̱ a̱nte xi tíjña a̱stu̱n najyun xi ma joho xi tje̱nchja a̱ya ni̱nku̱ najyuntee̱, kui xi kik'in a̱nte xi 'yún nkjún. Yo̱ kis'ejña na̱chan chje̱ to̱onsine xi má nga s'etísun ni xi sinjne̱. Ko̱ yo̱ ta̱ kis'ejña kaxa̱ tsje xi kjijnuyjehe̱ to̱onsine. Kui xi bakúchji nga Nti̱a̱ná y'éndako̱ nku ni xu̱ta̱ xi ts'e̱, ko̱ a̱ya kaxo̱ kisasínjñaya chu̱tsín to̱onsine xi má nga kis'eya nichine manaa̱, ko̱ ta̱ kis'ejñaya yánisehe̱ Aaron xi kitjuhu̱ nts'én, ko̱ ndji̱o̱te xi tjít'a kju̱a̱téxumoo̱. A̱sun kaxo̱ kis'entusún jo xi yjaha̱ tsja̱nka. Kui xi tsakúchji kju̱a̱chánkaha̱ Nti̱a̱ná ko̱ kitsjennéhe̱ tsja̱nka̱ha̱ a̱nte xi má nga Nti̱a̱ná kikjexín jéhe̱ xu̱ta̱. Nga̱t'a ts'e̱ ni xu'bi̱ najmi machjéhe̱n tsa 'yún tse chu̱bani̱jmíyaá nd'a̱i̱.
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji xá xi kis'ehe̱ ni̱nku̱ najyuntee̱
B'a̱ ts'ín kis'enda ni xu'bi̱, a̱s'a̱i fas'en tehe̱nte já na̱'miu̱ a̱nte xi tjuu̱n nga ts'íntjusun xáha̱. Tu̱nga máha a̱nte xi ma joho, nku tutuhú nda̱ na̱'mi títjuu̱n fas'en yo̱. Nku ni̱yá fas'en xki̱ nú. Ko̱ nk'ie nga fas'en yo̱, tjíhin nga ngju̱a̱i̱ko̱ jní tu̱ xi tsjáha chje̱ xi k'úéchjí ngatitsuhu̱n ko̱ ngatitsun xi tu̱ ndyjehé ra̱ kits'ín xu̱ta̱. B'a̱ ts'ín bakúchjihi Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná nga nk'ie nga tíjña sa ni̱nku̱ najyunte xi tjuu̱n, najmi kje̱e yaha̱ ni̱yá xi bichú a̱nte xi 'yún nkjúu̱n.
Ngayjee̱ niu̱ bakú chu̱ba̱yaná xi nkú ma nd'a̱i̱. A̱t'aha̱ chje̱ ko̱ chu̱ xi n'ek'ien najmi maha̱ b'éya xi nkú ts'ín tjíhin nga s'e̱ya kju̱a̱nkjintak'uhu̱n xu̱ta̱ xi kui nii̱ ts'íntsjoko̱ho̱ ra̱ Nti̱a̱ná. 10 Najmi maha̱ b'a̱ ts'ín niu̱ a̱t'aha̱ ni xi títsuhú kju̱a̱téxuma xu'bo̱ xi tu̱ a tje̱nt'ahá, tu̱ ni chinehé y'aha̱ ra̱ ko̱ ni xi s'i ko̱ nga kj'a̱í kj'a̱í ts'ín ts'ín je yjoho̱ xu̱ta̱ nginku̱n Nti̱a̱ná y'aha̱ ra̱. Kui xi n'e̱tjusun santa nkúhu nga kj'a̱í k'u̱éjña ngáha Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji ni xi kits'ín jníhi̱ Jesu
11 Tu̱nga ja j'ai Cristo̱ ko̱ nd'a̱i̱ kui xi nda̱ na̱'mi títjun xi bangisjainá ni xi nda kju̱axi̱. Kui xi jas'en ni̱nku̱ najyunte xi 'yún nda sa ko̱ xi nda kikjin, xi najmi xu̱ta̱ kits'ínnda. Kui xi tsuhu̱ ra̱ nga najmi a̱sunntee̱ y'aha̱ ra̱. 12 Nkuhú ni̱yá jas'en a̱nte xi 'yún nkjúu̱n. Najmi jníhi̱ chu̱tentsu̱ ngjiko̱ yo̱ ko̱ ta̱ ndaha jníhi̱ ntí turu̱. Jní xi ts'e̱ ní ngjiko̱. B'a̱ ts'ín y'échjíntjai síhinná.
13 Jníhi̱ turu̱ ko̱ jníhi̱ chu̱tentsu̱ ko̱ nasuhu̱ ntí turu̱ xi kití, kui xi saténdzjojnúhu̱ xu̱ta̱ xi najmi je nginku̱n Nti̱a̱ná, ko̱ kju̱axi̱ nga b'a̱ ts'ín ma jehe e̱i̱ a̱sunntei̱. 14 Tsa ni xi b'a̱ ts'íhin kui niu̱, ¿a najmi 'yúhún tjín saha̱ nga'yún jníhi̱ Cristo̱? Kui xi tíjñajihi̱n Espiri̱tu̱ xi tíjña sín nk'ie nga kitsjá yjoho̱ xi nkúhu nku chje̱ xi je nginku̱n Nti̱a̱ná. Kui nga jníhi̱ Cristo̱ ts'ín jehe kju̱a̱nkjintak'unná, tu̱ xi najmi ta̱ n'e̱hená ni xi fiko̱ná ngabaya nga tu̱ sahá tsjénnkihi̱í Nti̱a̱ná xi tíjña tík'un.
15 Kui b'a̱ maha, Cristo̱ k'ienntjáíhi xu̱ta̱ ko̱ b'a̱ ts'ín kits'ín nda̱íhi̱ ra̱ ngatitsun xi i̱ncha kits'ín nk'ie nga chjí saha̱ ra̱ ni xi tjun y'énda Nti̱a̱ná. Ko̱ Cristo̱ kits'ín nga kama chjíhi̱ ra̱ ni tse̱tse̱ xi y'énda Nti̱a̱ná, tu̱ xi xu̱ta̱ xi Nti̱a̱ná j'ájihin ka̱ma ts'i̱ínkjáín síhi̱n ra̱ ni xi kitsúya títjun nga tsjáha̱.
16 Xi nkúhu xu̱ta̱, kintehe̱ ni nga ku̱a̱yá, b'énda títjun ni xi ka̱ma ts'e̱ ntíhi̱. Tu̱nga najmi ka̱mahá n'e̱kjáíhi̱n niu̱ tsa najmi tjun ku̱a̱yá xi kitsjá niu̱. 17 A̱t'aha̱ ni̱stjin nga ku̱a̱yá xu̱ta̱ xi b'a̱ kits'íu̱n chjíhi̱ ra̱ ni xu'bo̱, tu̱nga tsa tíjña tík'un sa, najmi kje̱e chjíhi̱ ra̱ niu̱.
18 Ko̱ b'a̱ ta̱ kits'ín Nti̱a̱ná. Jní ta̱ y'éndako̱ho ni xi tjuu̱n. B'a̱ ts'ín kama chjíhi̱ ra̱ kui nii̱. 19 B'a̱ kits'ín Moise nk'ie nga kitsúyaha̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ nga nkúnkú kju̱a̱téxuma xi tjít'a xu̱ju̱n kju̱a̱téxumoo̱. A̱s'a̱i jakj'á jníhi̱ ntí turu̱ ko̱ jníhi̱ chu̱tentsu̱. Ntánijua kits'íntjijinko̱ho ko̱ kitsungijin tsa̱nka̱ xi ni ko̱ yá isopo̱. Kui xi kits'ínchjén nga tsaténdzjojnúko̱ho̱ ra̱ jníu̱ xu̱ju̱n kju̱a̱téxumoo̱ ko̱ ta̱ ngayjee̱ xu̱to̱. 20 A̱s'a̱i b'a̱ kitsú Moise: “Kui jní xu'bi̱ xi títs'ín nga chjíhi̱ ra̱ ni xi tíb'éndako̱nu̱u Nti̱a̱ná.”
21 Ko̱ Moise ta̱ tsaténdzjojnuhu̱ jníu̱ ni̱nku̱ najyuntee̱ ko̱ ngayjee̱ ni xi n'echjén yo̱ nga n'etsjoho̱ Nti̱a̱ná. 22 Xi nkú nga ts'ín tjít'a kju̱a̱téxumoo̱ nga tu̱ xi nku ni ka̱ma jehe nginku̱n Nti̱a̱ná, jníhí xi maha̱ b'a̱ ts'ín. A̱t'aha̱ tsa najmi ngju̱a̱i̱ ndzjo jní, najmi tjín kju̱a̱n'endyjat'a.
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga Jesu kits'ínkjas'en yjoho̱ ngandaná
23 B'a̱ ts'ín tjíhin nga kin'e je nginku̱n Nti̱a̱ná ni xu'bo̱. Kui niu̱ xi b'éjña chu̱ba̱ya ni xi tjín ndji̱o̱jmi ján. Tu̱nga máha ni xi tjín ndji̱o̱jmi ján, nku chje̱ xi 'yún nda sa nga xu'bo̱ kamachjéhe̱n nga kin'e je. 24 Cristo̱ najmi a̱nte xi 'yún nkjún xi ntsja xu̱ta̱ kits'ínndako̱ho jas'en, ko̱ tsa nku xi b'a̱ mama tjín xi nkú nga tjín xi kui kikjin. Ndji̱o̱jmi ján ní tsichu ko̱ tíjña nginku̱n Nti̱a̱ná nd'a̱i̱ ngandaná.
25 Ko̱ najmi jas'en ndji̱o̱jmi ján tsa tu̱ xi nkjin ni̱yá tsjáha chje̱ yjoho̱, xi nkú ts'ín fas'en já na̱'miu̱ a̱nte xi 'yún nkjúu̱n nga xki̱ nú fas'enko̱ jní xi najmi kui ts'e̱. 26 A̱t'aha̱ tsa nkjin ni̱yá jas'en Cristo̱ yo̱, nkjin ra̱ ni̱yá k'ien kai, b'aha̱ ra̱ nkúhu nga kamanda a̱sunntee̱ ko̱ santaha nd'a̱i̱. Tu̱nga nkuhú ni̱yá tsakúchji yjoho̱ nd'a̱i̱, ni̱stjin fekuhu xi kich'aá nd'a̱i̱, ko̱ kits'ínkjas'en yjoho̱ xi nkúhu chje̱ tu̱ xi kits'ín t'axíhin ngatitsuu̱n.
27 Xi nkú nga ts'ín tíjña nga ngayjee̱ xu̱ta̱ tjíhin nga nkuhú ni̱yá ku̱a̱yá ko̱ a̱skahan cha̱se̱he̱ mí nihi xi kits'ín, 28 kui nga b'a̱ ta̱ ts'ín Cristo̱ nkuhú ni̱yá kitsjá yjoho̱ xi nkúhu chje̱ nga kikjexín ngatitsuhu̱n xu̱ta̱. Ko̱ nk'ie nga kj'u̱a̱í ni̱yá xi ma joho, najmi kj'u̱a̱í tsa ngatitsun ts'i̱ínndyjat'a. Xu̱ta̱ xi tíkuyá níhi̱ kj'u̱a̱íkj'á.