10
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga nkuhú ni̱yá kitsjá Jesu chje̱ tu̱ xi n'e̱ndyjat'aha ngatitsuu̱n
Kju̱a̱téxumaha̱ Moise tu 'ya y'éjña chu̱ba̱yahá ni nda xi kj'u̱a̱í a̱skahan. Najmi kui xi nda kikjiu̱n. Kui nga kju̱a̱téxumoo̱ ndaha̱chí najmi maha̱ ra̱ ts'íhin nga ka̱ma xi tjíhin nga ka̱ma xu̱ta̱ xi xki̱ nú f'aik'úhu̱n Nti̱a̱ná nga ta̱ kuihi chje̱ tsjá. A̱t'aha̱ tsa xu̱ta̱ xi chje̱ tsjáha̱ Nti̱a̱ná nkuhú ni̱yá ka̱ma je kai, najmi b'a̱ ta̱ ku̱i̱tsu̱hu kju̱a̱nkjintak'uhu̱n nga jé tje̱he̱n ko̱ najmi ta̱ tsjáha chje̱. Tu̱nga chje̱ xi tsjá ní xki̱ nú, kui xi ts'ínkj'áítsjehe̱n nga tjíhi̱n ngatitsun. A̱t'aha̱ jníhi̱ turu̱ ko̱ jníhi̱ chu̱tentsu̱ najmi maha̱ kjexín ngatitsuu̱n.
Kui b'a̱ maha, nk'ie nga j'aihi Cristo̱ a̱sunntee̱, b'i̱ kitsú:
Najmi kin'e mjei chu̱ xi n'ek'ien ko̱ chje̱,
kui nga nku yjoninte kin'ek'ahaní.
Najmi kama tsjohi chu̱ xi s'etíyje,
ko̱ ta̱ ndaha xi n'ek'ien nk'ie nga s'echjí ngatitsuu̱n.
Kui nga b'a̱ kixihinna: “Á an e̱i̱.
Ji Nti̱a̱na̱, jáa̱ tu̱ xi ts'intjusuhunna ni xi mjehi,
xi nkú ts'ín tínchja̱ni̱jmíyahana xu̱ju̱n éhi̱n.”
Títjun b'i̱ kitsú nga kinchja̱: “Najmi kin'e mjei ko̱ ta̱ ndaha najmi kama tsjohi chu̱ xi n'ek'ien ko̱ chje̱ ko̱ chu̱ xi s'etíyje ko̱ xi n'ek'ien nga s'echjí ngatitsuu̱n.” B'a̱ kitsú ndaha tsa b'a̱ títsu kju̱a̱téxumoo̱ nga xu̱ta̱ tjíhin nga tsjá ni xu'bo̱. A̱skahan b'i̱ ta̱ kitsú sa: “Á an e̱i̱. Jáa̱ tu̱ xi ts'intjusuhunna ni xi mjehi.” B'a̱ ts'ín kits'ín t'axíhin chje̱ xi tjun kits'ínkjó tu̱ xi y'éjñaha ni xi kitsú a̱skahan. 10 Ko̱ a̱t'aha̱ kits'íntjusun Jesucristo̱ ni xi mjehe̱ Nti̱a̱ná, kui nga tsichu ma jehená nginku̱n Nti̱a̱ná nk'ie nga nkuhú ni̱yá kits'ínkjas'en yjonintehe̱ xi nkúhu chje̱.
11 Ngayjee̱ já na̱'miu̱ xki̱ ni̱stjin ts'ín xá xi kanéhe̱. Nkjin ni̱yá tu̱ nku kuihí xáha xi ts'ín nga tsjá chje̱, chje̱ xi ndaha̱chí najmi maha̱ kjexín ngatitsun. 12 Tu̱nga Jesucristo̱ nkuhú ni̱yá kitsjá chje̱. Kui xi kits'ínndyjajnu ngatitsuhu̱n xu̱ta̱ ko̱ tu̱ nkjéhé ni chjíhi̱ ra̱. A̱s'a̱i ngjik'iejñat'aha̱ Nti̱a̱ná. 13 Yo̱ tíjña nga tíkuyá santa nkúhu nga k'u̱éntu Nti̱a̱ná xi fi kontra̱ha̱ kinte tsu̱ku̱. 14 Nkuhú chje̱ kitsjá tu̱ xi ka̱maha xu̱ta̱ xi kíkj'áts'e̱ xi tjíhin nga ka̱ma ko̱ b'a̱ k'úéntu sín.
15 Ko̱ Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná b'éjña chjiná niu̱ nga b'i̱ tsu:
16 Nk'ie nga b'a̱ kama, títsu Nti̱a̱ná,
kuihí ni xu'bi̱ xi k'uendáka̱ xu̱ta̱ xu'bo̱.
K'uejñájian kju̱a̱téxumana̱ kju̱a̱nkjint'ak'uhu̱n,
ko̱ ta̱ k'uet'á a̱sun ani̱ma̱ha̱.
17 Ko̱ b'i̱ ta̱ kitsú:
Najmi ta̱ ts'inkj'áítsjen sahana
ngatitsuhu̱n ko̱ ni ch'onk'uhu̱n.
18 Ko̱ má nga n'endyjat'a ngatitsun, najmi ta̱ n'ek'ien saha chu̱ nga s'echjí.
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga tjíhin nga kfinndjuka̱á ni xi tsjáná Jesu
19 Kui b'a̱ maha nd'a̱i̱, já nts'e, nga̱t'aha̱ ngabayaha̱ Jesu najmi ta̱ binchankjúhu̱n ra̱á yjoná nga ku̱i̱tjás'e̱én a̱nte xi 'yún nkjúu̱n. 20 A̱t'aha̱ Jesu kikjex'áná ni̱yá xi f'atikjá najyun xi tje̱nchja a̱nte xi 'yún nkjúu̱n, nku ni̱yá tse̱tse̱ xi tíjña tík'un. Kui najyuu̱n, kui xi tsuhu̱ ra̱ yjonintehe̱ Jesu. 21 Ko̱ kui xi nda̱ na̱'mi k'aku̱ná xi basehe̱ ni̱nku̱hu̱ Nti̱a̱ná. 22 Kui nga ngayjehe ani̱ma̱ná tjink'úhu̱n ra̱á Nti̱a̱ná ko̱ najmi tu̱ jo jan katumaná nga s'e̱jinná Nti̱a̱ná. A̱t'aha̱ ja kin'e je ani̱ma̱ná. Najmi ta̱ chu̱ntí tjíyaha kju̱a̱nkjintak'unná ko̱ ja kin'e chunko̱ho ntánijua je yjonintená.
23 Ndjá ti̱nchajián ni xi tíchuyáá, a̱t'aha̱ b'a̱ ts'ín s'ejinná ko̱ yaá nga ts'ín Nti̱a̱ná ni xi kitsú. 24 Ti̱nchísjai ni̱yáá xi nkú ts'ín b'i̱ ngjáhán ku̱i̱si̱nka̱á xinki̱á tu̱ xi s'e̱ sahaná kju̱a̱tjo ko̱ nga n'e̱ saá ni xi nda. 25 Najmi tu̱ b'ejñaá nga ka̱ma ñjakúka̱á xinki̱á, xi nkú i̱ncha ts'ín k'u̱a̱. Tu̱ sa ní b'i̱ ngján tjen nga'yúhu̱ún xinki̱á, ko̱ 'yún b'a̱ n'e̱ saá a̱t'aha̱ tíyaá nga tíbichú tiña ni̱stjin nga kj'u̱a̱í Nda̱ Nti̱a̱ná.
26 Tsa ja yaá én xi na̱xu̱ tjín ko̱ tu̱ nku tín'enáá ngatitsun, najmi ta̱ tjín saha chje̱ xi k'u̱a̱i̱ tu̱ xi n'e̱ndyjat'aha ngatitsunná. 27 Nku tutuhú nkjúhu̱n kju̱a̱ xi n'e̱ná ndyjun nkini̱ chúyaha̱á ko̱ nd'í xi tu̱ xi 'yúhún xi ts'ínkjeko̱ho Nti̱a̱ná xi fi kontra̱ha̱.
28 Ni̱stjin nk'ie, xi najmi ts'íntjusun kju̱a̱téxumaha̱ Moise, kui xi najmi ch'a ma ni̱ma̱ha̱ nga n'ek'ien. B'a̱ ma tsa jo ko̱ tsa jan xi ku̱i̱tsu̱ya jé xi kits'ín. 29 Tsa b'a̱ ts'ín nkjún tíjña kju̱a̱téxumoo̱, ¿mí ni xi n'e̱he̱ xi tíbasinne Ntíhi̱ Nti̱a̱ná? ¿Mí nihi xi n'e̱he̱ xi tu̱ a nihí tímaha̱ jní xi y'éndako̱ho Nti̱a̱ná ni tse̱tse̱ xi ts'ín jehe̱ xu̱ta̱ xi b'a̱ títs'íu̱n? ¿Mí nihi xi ka̱maha̱ xi ch'on títsuhu̱ Espiri̱tu̱ xi ts'ínndzjo kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná? 'Yún tse kju̱a̱ni̱ma̱ xi ts'i̱ínkjáíhi̱n xi b'a̱ ts'íu̱n.
30 Yaá nga b'i̱ kitsú Nti̱a̱ná: “Ahán xi k'uasjé chjíá, an xi tsjaha̱ chjíhi̱.” Ko̱ b'i̱ ta̱ ts'ín tjít'a ya: “Nti̱a̱ná ku̱a̱se̱he̱ mí nihi xi kits'ín xu̱ta̱ xi ts'e̱.” 31 ¡Tu̱ xí nkjúhún tjín nk'ie nga Nti̱a̱ná xi tíjña tík'uu̱n ts'ínk'íéchjí xi najmi benkjúhu̱n!
32 N'e̱kj'áítsjoho̱on yjonu̱u ni̱stjin nk'ie, nk'ie nga a̱s'a̱i kamankjihínnu̱u én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná. 'Yún ndjá tsincho nga kin'e chúkju̱o kju̱a̱ni̱ma̱ xi kisakúnu̱u. 33 Tjín ni̱stjin nga ch'on kik'innu̱u ko̱ kin'e'unnu̱u nginku̱n ngayjee̱ xu̱ta̱ na̱nti̱o̱, ko̱ kj'a̱í ni̱stjin ngáha ta̱ kamako̱o xu̱ta̱ xinki̱u xi b'a̱ ta̱ kamat'ain. 34 Ta̱ kama ni̱ma̱nu̱u xu̱ta̱ xi kjintuyá'yún ko̱ kin'ekjón nga kichju'ánu̱u ni xi tjínnu̱u. Tsjo kamanu̱u nga b'a̱ kamat'on a̱t'aha̱ yo nga ndji̱o̱jmi ján tíjñanu̱u ni xi 'yún nda sa xi najmi maha̱ fe.
35 Tu̱ nkú katuma 'yún tak'unnú Nti̱a̱ná, a̱t'aha̱ tsa b'a̱ n'o̱o, chánka chjí xi n'e̱kjóho̱on. 36 Tjíhin nga n'e̱ chúkju̱o ni xi tímat'on, tu̱ xi ka̱ma n'e̱henu ni xi mjehe̱ Nti̱a̱ná ko̱ b'a̱ ts'ín sa̱kúhu̱nu̱u ni xi kitsúya títjun nga tsjá. 37 A̱t'aha̱ b'i̱ ts'ín tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná:
Ndyja sa i̱chí nga kj'u̱a̱í xi tjíhin nga kj'u̱a̱í,
najmi ta̱ k'u̱a̱ndayaha̱ ra̱.
38 Xu̱ta̱ xi ts'a̱n xi ja na̱xu̱ nginkán
k'úéjña tík'un tu̱ nga̱t'aha̱ nga s'ejihi̱n an.
Tu̱nga tsa ngju̱a̱i̱njihi̱stu̱n,
najmi ta̱ sa̱síhinna kui xu̱to̱.
39 Ñá najmi xu̱ta̱ xi finjihi̱stu̱n nga tífi xi má nga ndyja̱. S'ejin níná ko̱ tíchuhu̱ún ani̱ma̱ná.