13
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji xi nkú ts'ín ku̱i̱ntsu̱ba̱á
Tehe̱nte b'i̱ ngján n'e̱tjó xinki̱u, a̱t'aha̱ nkuhú maha Na̱'minu̱u. Najmi tu̱ n'echayo nga nda ts'ín n'e̱kjóho̱on xi kj'u̱a̱ísenu̱u ni'yanu̱u, a̱t'aha̱ tjín xi kits'ínkjáíhi̱n ntítsje ni'yaha̱ nga najmi be tsa ntítsje xi j'aisehe̱.
Tjanta̱ha̱ ru̱u yjonu̱u xi kjintuyá'yún, xi nkúhu tsa ko̱ ta̱ jun kisuntuyá'yúnko̱o. Ko̱ ta̱ tjanta̱ha̱ ru̱u yjonu̱u xi kju̱a̱ni̱ma̱ tíf'ajin xi nkúhu tsa ko̱ ta̱ jun b'a̱ tímat'on.
Ngatento cha̱nkjún kju̱a̱bixoo̱n, cha̱nkjún xi tintsu̱ba̱ko̱o, a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná ts'i̱ínko̱kju̱a̱ xi tjín xi kjúájñako̱ nga najmi kje̱e bixan ko̱ xi k'u̱a̱t'aha̱ xinkjín.
Najmi tu̱ to̱on n'e mjo. Katumaha̱nu̱u ni xi tjínnu̱u. A̱t'aha̱ b'i̱ kitsú Nti̱a̱ná: “Ndaha̱chí najmi k'uejñáha ko̱ ta̱ ndaha najmi ts'in nga maha.” Kui nga ma k'aán nga b'a̱ bixíhinná:
Nti̱a̱ná basinko̱na,
najmi tjín ni xi ku̱i̱nchánkjúnna.
¿Mí nihi xi ka̱ma ts'i̱ínna xu̱ta̱?
N'e̱kj'áítsjoho̱on yjonu̱u já k'aku̱ xi kis'enu̱u, xi kitsúyanu̱u éhe̱n Nti̱a̱ná. N'e̱nkjíntak'un xi nkú ts'ín y'entu ko̱ xi nkú ts'ín jet'a ni̱stjihi̱n, ko̱ b'a̱ ts'ín ta̱ n'e̱ s'ejiun Nti̱a̱ná xi nkú ts'ín kis'ejihi̱n Nti̱a̱ná.
B'a̱ ts'ín tjíyaha̱ Jesucristo̱ nk'ie xi nkú ts'ín tjíyaha̱ nd'a̱i̱, ko̱ tu̱ nkú b'a̱há ts'ín s'e̱yaha̱. Najmi tu̱ 'ba̱i̱nto tsa tjín xi k'u̱a̱na̱cha̱nu̱u nga ku̱a̱kúyanu̱u kj'a̱í kj'a̱í ni. Nda tjín nga sakú nga'yúhu̱n ani̱ma̱ná a̱jin kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná, najmi a̱jihi̱n kju̱a̱téxuma xi tsjá xu̱ta̱ xi b'a̱ tsu nga nichinee̱ sakújinná nga'yún. Ndaha̱chí najmi basinko̱ná kui nii̱.
10 Nginku̱n Nti̱a̱ná tíjñaná nku na̱chan chje̱. Yaá nga tíjña nkjúhu̱n já na̱'mi xi ts'ínxát'aha̱ ni̱nku̱ najyuntee̱ nga kji̱ne̱ chje̱ xi s'ejñasun na̱chan chje̱ná. 11 Tíjña nga nda̱ na̱'mi títjuu̱n fas'enko̱ jníhi̱ chu̱ a̱nte xi 'yún nkjúhu̱n ni̱nku̱ najyuntee̱ nga tsjá chje̱ tu̱ xi n'endyjat'aha̱ ra̱ ngatitsuhu̱n xu̱ta̱, tu̱nga najmi máhá tjíntu xu̱ta̱ s'etí yjonintehe̱ chu̱. Na̱tsin ní s'etí. 12 Kui nga un kikiehe̱ ra̱ Jesu na̱tsin na̱nti̱o̱, tu̱ xi jníhi̱ kits'ín jeko̱ho xu̱ta̱. 13 Kui nga tjihi̱nse̱he̱ ra̱á Jesu na̱tsihi̱n na̱nti̱o̱ ko̱ kasakúná kju̱a̱suba xi ta̱ kisakúhu̱. 14 A̱t'aha̱ najmi tjínná e̱i̱ nku nanki xi tíjña sín. Nanki xi s'e̱jña ní a̱skahan tje̱nkiá.
15 Kui nga tehe̱nte n'e̱tsjoho̱ ra̱á Jesucristo̱, a̱ jahá Nti̱a̱ná tín'etsjoho̱o nga b'a̱ tín'eé. Kui xi chje̱ná. Katitju tsu̱'ba̱á nga Jesu xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná. 16 Ko̱ najmi tu̱ n'echayo nga n'o̱o ni xi nda ko̱ nga b'i̱ ngján ti̱si̱nko̱o xinki̱u, a̱t'aha̱ ta̱ sasíhi̱n Nti̱a̱ná chje̱ xu'bi̱.
17 Ti̱nú'yá'óho̱on já k'aku̱nu̱u ko̱ cha̱nkjún, a̱t'aha̱ kui xi basehe̱ nga n'o̱o ni xi tjíhin nga n'o̱o, ko̱ tjíhin nga ts'i̱ínkjas'ehe̱n kuenta̱ Nti̱a̱ná. B'a̱ n'o̱o tu̱ xi tsjo k'úéhe̱ ra̱ nga ts'i̱íhin xáha̱ ko̱ najmi áí ka̱maha̱ xóo̱, a̱t'aha̱ ta̱ ngandanu̱u tsa najmi áí ka̱maha̱ xáha̱.
18 Nk'ie nga chu̱bako̱o Nti̱a̱ná, chu̱bantjáíni̱. Ndahá tjíya kju̱a̱nkjintak'unni̱ nga tín'ei̱ xáni̱ ko̱ mjeni̱ nga tu̱ nkú ndahá n'e̱i̱.
19 Chu̱bantjáínú nginku̱n Nti̱a̱ná nku kju̱a̱nda, tu̱ xi tsjánte xatíhina Nti̱a̱ná nga kfínsenu̱u.
Nda̱ xi kits'ínnda xu̱ju̱i̱n b'i̱ ts'ín títs'ínkjet'a
20 Nti̱a̱ná xi tsjáná kju̱a̱jyu, kui xi kits'ínkj'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. Kui xi Nda̱ bastu chánkaha̱ chu̱tsa̱nko̱, a̱t'aha̱ jní xi ts'e̱ y'éndako̱ho Nti̱a̱ná ni xi najmi maha̱ fe. 21 Nti̱a̱ná katsjánu̱u ngayjee̱ ni xi nda xi machjénnu̱u, tu̱ xi ka̱ma n'e̱tjusuhunnu ni xi mjehe̱. Jesucristo̱ kats'ínchjén nga katuma a̱jinná ni xi sasíhi̱n. N'e̱kié yjoná nga tjíhi̱n kju̱a̱chánka Jesucristo̱ santaha tu̱ nkjéhé ni. B'a̱ katuma.
22 Jun já nts'e, tíbankinu̱u nga nda n'e̱kjóho̱on én xi tíb'et'ánu̱u e̱i̱ nga títsjani̱yánu̱u, a̱t'aha̱ najmi 'yún tse ni xi kuakiet'á.
23 Mjena nga cho̱o nga ja tsitju'a nu̱ba̱yóo̱ nda̱ nts'eé Timoteo̱. Tsa kj'u̱a̱íse xatína, kfínka̱ ko̱ kui nk'ie nga kfínsenu̱u.
24 Tífaniñaha̱ ngayjee̱ já k'aku̱nu̱u ko̱ ngayjee̱ xi kikj'áts'e̱he̱ Nti̱a̱ná. Xu̱ta̱ a̱nte Itali̱a̱ ta̱ tífaniñanu̱u.
25 Ngatentoo̱ kas'enu̱u kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná.