Xu̱ju̱n xi kits'ínntu Santiago̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Santiago̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱
An Santiago̱, an nda̱ musu̱ síhi̱n Nti̱a̱ná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱, títs'inkjínu̱u xu̱ju̱i̱n jun xi y'aha̱nu̱u ntje̱ te jo xi tsitjujíhi̱n ra̱ ntje̱ cháná Israel. Jun xi kindzjoyo a̱sunntee̱.
Tífaniñanu̱u.
B'i̱ ts'ín tsakúya Santiago̱ mí nihi xi basinko̱ná nga ndjá s'e̱jinná Nti̱a̱ná
Jun já nts'e, tsjo ṉkjún katumanu̱u nk'ie nga nkjin tíkjá ni ku̱i̱tjájiun nga ni̱banenu̱u. A̱t'aha̱ ja yo nga nk'ie nga ni̱banenu̱u ni xi ku̱i̱tjájiun ko̱ nda bitjunkiu a̱t'aha̱ ndjá s'ejinnu̱u Nti̱a̱ná, b'a̱ ts'ín sa̱kúhu̱nu̱u nga ka̱ma n'e̱ chúkju̱o tu̱ mí nihí ni xi ka̱mat'on. Tjehe̱nnto nga nk'ie nga tín'e chúkju̱o, kju̱a̱chúkju̱a̱ xi tjínnu̱u kats'ínndju̱ú xá xi ts'e̱ a̱jin ani̱ma̱nu̱u. Kui xi ngju̱a̱i̱ko̱nu̱u nga ka̱mo xi tjíhin nga ka̱mo ko̱ s'e̱yanu̱u xi nkú ts'ín tjíhin nga s'e̱yanu̱u, ko̱ najmi chumi nihi xi ndyja̱t'anu̱u.
Tsa tjín a̱jinnu̱u xi ndyjat'aha̱ nga na̱nka̱ ts'ínkjink'un, katankihi̱ Nti̱a̱ná ko̱ Nti̱a̱ná tsjáha̱. A̱t'aha̱ kui ngayjehe k'un tsjáha̱ xu̱ta̱ ko̱ najmi b'éch'oho̱ yjoho̱ nga b'a̱ ts'ín. Tu̱nga xi ku̱a̱nkihi̱ Nti̱a̱ná tjíhín nga s'e̱jihi̱n ko̱ najmi tu̱ jo jan katumaha̱. A̱t'aha̱ xi jo jan maha̱, kui xi nkú joyaha t'éhe̱n ntáchak'uu̱n, kui xi tu̱ má fiko̱hó ra̱ ntjo̱. Xi b'a̱ ts'ín tjíyaha̱ najmi tu̱ kakuyá nga Nti̱a̱ná tsjáha̱ tsa mí nihi. A̱t'aha̱ jo jan tjíyaha̱ ko̱ najmi ts'ínndju̱ú ni xi ts'ín.
B'i̱ ts'ín kitsúya Santiago̱ nkú tjíhi̱n ra̱ nga̱t'a ts'e̱ xi x'a̱n ko̱ xi nchi̱ná
Nda̱ nts'eé xi x'a̱n, kui xi tsjo katumaha̱, a̱t'aha̱ nk'a tje̱n nginku̱n Nti̱a̱ná. 10 Ko̱ tsjo katumaha̱ xi tí'mi nda̱nchi̱ná, a̱t'aha̱ x'a̱n nginku̱n Nti̱a̱ná. A̱t'aha̱ xi nchi̱ná, kui xi ndyja̱ xi nkú joyaha naxú xi tjín a̱jin jñóo̱. 11 Nk'ie nga bitju ts'íu̱ ko̱ 'yún sje ma nubóo̱, ts'ínxi jñóo̱ ko̱ jne naxúhu̱ ko̱ ndyjajihi̱nsén kju̱a̱tsjotjíhi̱n. B'a̱ ta̱ ts'ínndyja̱ xi tí'mi nda̱nchi̱ná a̱jihi̱n xá xi títs'ín.
B'i̱ ts'ín tsakúya Santiago̱ nga̱t'a ts'e̱ ni xi bitjajíaán
12 Á b'a̱ nda tjíhin ts'e̱ xi títs'ín chúkju̱a̱ha ni xi tínibán'ehe̱, a̱t'aha̱ kui niu̱ tíb'éjña chji yáha kui ko̱ nk'ie nga nda ku̱i̱tjuko̱ kui niu̱, ts'i̱ínkjáíhi̱n nga k'úéjña tík'un. Kui chjíu̱ xi kitsúya títjun Nti̱a̱ná nga tsjáha̱ xu̱ta̱ xi tjoho̱ Nti̱a̱ná.
13 Nk'ie nga tjín xi tínibánehe̱ nga ts'i̱ín ni xi najmi nda, najmi tu̱ kats'ínnkjink'un tsa Nti̱a̱ná xi títs'ín nibánehe̱ kui niu̱. A̱t'aha̱ Nti̱a̱ná najmi nchja̱ha̱ nga ts'i̱ín ni xi najmi nda, ko̱ ta̱ ndaha najmi ts'i̱ín nibánehe̱ xu̱ta̱ nku ni xi nchja̱ha̱ tu̱ xi ts'i̱íhin ni xi najmi nda. 14 Ni xi nchja̱ níhi̱ a̱ni̱ma̱ha̱ xu̱ta̱, kui xi b'ana̱cha̱ha̱ ko̱ kje'yúhu̱n tu̱ xi ts'i̱íhin ni xi najmi nda. 15 A̱s'a̱i tu̱ nku fásihín ra̱ ni xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ha̱ ko̱ yo̱ tsihin ngatitsuu̱n. Ko̱ nk'ie nga ja sá ngatitsuu̱n, yo̱ nibáha̱ ra̱ ngabayoo̱.
16 Jun já nts'ena̱, najmi tu̱ ch'ana̱cho̱ho̱ yjonu̱u. 17 Ngayjee̱ ni xi 'yún nda xi 'ba̱i̱ná, kui nihi xi 'yún nda ko̱ ndji̱o̱jmi ján nibáha̱ ra̱. Kui xi tsjáná Na̱'miná xi kits'ínnda ngayjee̱ ni xi bat'ai nk'a ján, xi najmi b'óntjaiya ko̱ ta̱ ndaha najmi f'ajniyá xi nkúhu nku nk'íén. 18 Kama mjehe̱ nga kits'ín maná ntíhi̱. Én xi bakúyaná ni xi na̱xu̱ tjín, kui xi kits'ínchjén nga kits'íntsinná, tu̱ xi ku̱i̱chu mahaná xi nkú joyaha tu xi tjun chjúsítje̱n a̱jihi̱n ngayjee̱ ni xi kits'ínnda.
B'i̱ ts'ín tsakúya Santiago̱ xi nkú ts'ín chúhu̱un nja̱á ko̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga n'etjusaán éhe̱n Nti̱a̱ná
19 N'e̱kj'áítsjon ni xu'bi̱, já nts'ena̱. Ti̱ntsu̱ba̱ ndo nga ta̱sinñju, chúyako̱o nga chu̱bo ko̱ 'ni katuma kjannu̱u. 20 A̱t'aha̱ kju̱a̱kjoo̱n najmi basinko̱ná nga na̱xu̱ n'eé nginku̱n Nti̱a̱ná. 21 Kui b'a̱ maha, t'entuhunu ngayjee̱ ni xi si ko̱ ni ch'onk'un xi tjín ṉkjún. N'e̱sje ni̱ma̱kju̱o yjonu̱u nga n'e̱kjóho̱on én xi kis'entje̱jin ani̱ma̱nu̱u. Kui xi tjíhi̱n nga'yún nga ts'i̱ínk'ankinu̱u.
22 Tu̱nga n'e̱tjusunnú ée̱n. A̱t'aha̱ tsa tu̱ nku ku̱a̱sinñjuhú ru̱u ko̱ najmi n'e̱tjusun, yjonu̱u tích'ana̱cho̱. 23 Xi tu̱ basínñjuhú ra̱ ée̱n ko̱ najmi ts'íntjusun, kui xi xi nkú joyaha xu̱ta̱ xi baseya nku chu̱tsín nga basehe̱ sénni̱stjihi̱n, 24 a̱s'a̱i fi ko̱ kutjuhú cha̱yaha̱ ni xi kuakie. 25 Tu̱nga máha xu̱ta̱ xi base sisihi̱n kju̱a̱téxuma xi na̱xu̱ tjín, kju̱a̱téxuma xi ts'ín nda̱íná, ko̱ xi tu̱ nku b'ejñajihín kui kju̱a̱téxumoo̱, xi najmi ts'ínchaya ni xi basínñjuhu̱ nga tu̱ sahá ts'íntjusun ni xi títsu kju̱a̱téxumoo̱, kui xu̱ta̱ha xi Nti̱a̱ná ts'ín nga nda ka̱mat'ain a̱jihi̱n ni xi tíi̱ncha ts'ín.
26 Tsa tjín xi b'a̱ maha̱ nga nda ts'ín nginku̱n Nti̱a̱ná, tu̱nga tsa tu̱ sa najmi mahá ngáha̱ b'éch'oho̱ ts'a xi nkú nga ts'ín nchja̱, kui xi b'ana̱cha̱ha̱ yjoho̱ ko̱ najmi chumi ni chjíhi̱ ra̱ xi nkú ts'ín benkjún Nti̱a̱ná. 27 Tu̱nga nk'ie nga bisinka̱á ntí xi ja k'ien xi cháha̱ ko̱ jminchjín xi ja k'ien x'i̱hi̱n nga un tíbehe̱, ko̱ nk'ie nga najmi n'esika̱á yjoná ni ch'onk'un xi tjín a̱sunntee̱, b'a̱ ts'ín je ko̱ nda n'eé nginku̱n Nti̱a̱ná xi Na̱'miná maha.