2
B'i̱ ts'ín kits'ín Jesu nku kju̱a̱nkjún a̱jihi̱n nku s'í kju̱a̱bixan
Ni̱stjin xi ma jahan kama nku kju̱a̱bixan nanki Cana, nanki xi tíjñajihi̱n a̱nte Galilea̱, ko̱ yo̱ ngji na̱aha̱ Jesu. Ta̱ ngji Jesu ko̱ já ni'yakuyáha̱ kju̱a̱bixoo̱n, a̱t'aha̱ kik'inyaha̱. Nk'ie nga jeya binu̱, a̱s'a̱i b'a̱ kitsú na̱aha̱ Jesu nga kinchja̱ko̱ho̱:
—Ja najmi ta̱ tjíhi̱n ra̱ binu̱.
—Ji ta̱chju̱ún —kitsú Jesu—, ¿á an tí'miyahaní niu̱? Najmi kje̱e bichú chu̱ba̱na̱.
A̱s'a̱i kinchja̱ko̱ na̱aha̱ Jesu já xi tíi̱ncha basehe̱ yámixo̱ nga b'a̱ kitsúhu̱:
—N'e̱tjusun ngayjee̱ ni xi ku̱i̱tsu̱nu̱u.
Yo̱ tíi̱ncha jun ndji̱í nisa xi kamandako̱ho ndji̱o̱. Kui xi ts'ínchjén xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ nk'ie nga ts'ín je yjoho̱ nginku̱n Nti̱a̱ná, xi nkú ts'ín tíjña ni̱yáha̱. Nkúnkú ndji̱íu̱ s'en ra̱ tsa cháte ko̱ tsa cháte ko̱ kan litru̱ ntánijua. B'i̱ kitsúhu̱ Jesu já xi tíi̱ncha basehe̱ yámixo̱:
—N'e̱tso ntánijua ndji̱íi̱.
Kits'íntse susun jóo̱ ndji̱íu̱.
A̱s'a̱i Jesu b'i̱ kitsúhu̱ jóo̱:
—Chjúbó chuba ko̱ tankínko̱ho nda̱ xi tíbasehe̱ s'íu̱.
B'a̱ i̱ncha kits'ín jóo̱. A̱s'a̱i kikjut'a nda̱ xi tíbasehe̱ s'íu̱ ntánijua xi ja kama binu̱, tu̱nga najmi behé má nibaha̱ ra̱ ntóo̱. Tu̱ já xi tíi̱ncha basehé ra̱ yámixo̱ xi be, a̱t'aha̱ kui xi ts'asje ntánijuo̱. Kui nga nda̱ xi tíbasehe̱ ra̱ s'íu̱ kinchja̱ha̱ ra̱ nda̱ bixoo̱n ko̱ b'a̱ kitsúhu̱:
10 —Ngayjee̱ xu̱ta̱ títjun tsjá binu̱ xi nda ko̱ nk'ie nga ja 'yún ka'bi xu̱ta̱, a̱s'a̱i ní tsjá xi najmi 'yún ndaha̱. Tu̱nga máha ji, binu̱ xi 'yún nda xi tjítjoihi nd'a̱i̱ tí'ba̱i̱.
11 Kui kju̱a̱nkjún xu'bi̱ xi títjun kits'ín Jesu nanki Cana, nanki xi tíjñajihi̱n a̱nte Galilea̱. B'a̱ ts'ín tsakúchjihi kju̱a̱chánkaha̱, ko̱ kis'ejihi̱n já ni'yakuyáha̱ nga Nti̱a̱ná kits'ín nibáha̱.
12 Ja kamoo̱. A̱s'a̱i ngji Jesu nanki Capernaum nga tje̱nko̱ na̱aha̱ ko̱ já nts'e̱ ko̱ já ni'yakuyáha̱. Yo̱ y'entu chuba ni̱stjin.
B'i̱ ts'ín kik'onsje Jesu chu̱ xi tíi̱ncha batéña jóo̱ má ma na̱tsihi̱n ni̱nku̱
(Mt 21:12-13; Mc 11:15-18; Lc 19:45-46)
13 Nk'ie nga ja tíbichú tiña S'í Pascu̱a̱ xi b'asje xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱, a̱s'a̱i ngji Jesu nanki Jerusalen. 14 Má ma na̱tsihi̱n ni̱nku̱ kisakúhu̱ já xi tíi̱ncha batéña turu̱ ko̱ chu̱tsa̱nka̱ ko̱ chu̱tuju ko̱ já xi tjíntu yo̱ nga tíi̱ncha ts'ínk'óntjaiya to̱on. 15 A̱s'a̱i jách'á n'ú'ya̱, kui xi kik'onsjeko̱ho ngayjee̱ chu̱tsa̱nko̱ ko̱ turu̱. Kikjaní ndzjo to̱oho̱n já xi tíi̱ncha ts'ínk'óntjaiya to̱on yo̱ ko̱ kits'ínk'ótsjá yámixa̱ha̱. 16 B'i̱ kitsúhu̱ já xi tíi̱ncha batéña chu̱tuju:
—Ti̱ch'onsjo̱o chu̱nu̱u e̱i̱. Najmi tu̱ tiyanta̱ n'e mo ni'yaha̱ Na̱'mina̱.
17 J'áítsjehe̱n já ni'yakuyáha̱ nga b'i̱ ts'ín tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná: “Tjo ts'atina ni'yahi̱, kui nga tíb'enkíhina kju̱a̱ni̱ma̱.”
18 A̱s'a̱i já judio̱ k'aku̱ kingjásjaiyaha̱ Jesu:
—¿Mí kju̱a̱nkjúhun xi ku̱a̱kúchji nga ma n'e ni xi tín'ei?
19 B'i̱ ts'ín kinchja̱ Jesu:
—N'e̱katsúnyo ni̱nku̱ ko̱ jan ni̱stjin kjesíntje̱n ngáhana.
20 B'i̱ kitsú já judio̱ k'aku̱:
—Yachán jun nú kamandaha ni̱nku̱. ¿Nkú ts'ín jan ni̱stjin chjúsíntje̱henni ji?
21 Tu̱nga yjonintehe̱ ní Jesu kinchja̱ni̱jmíyaha nga kits'ínkjó ni̱nku̱. 22 Kui kju̱a̱ha, nk'ie nga j'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱, j'áítsjehe̱n ra̱ já ni'yakuyáha̱ ni xi kitsú ko̱ kis'ejihi̱n én xi tjít'a xu̱ju̱n éhe̱n Nti̱a̱ná ko̱ én xi kinchja̱ko̱ já judio̱ k'aku̱.
23 Nk'ie nga tíjña Jesu nanki Jerusalen a̱jihi̱n S'í Pascu̱a̱, nkjin ṉkjún xu̱ta̱ kis'ejihi̱n nk'ie nga kikie kju̱a̱nkjún xi kits'ín. 24 Tu̱nga Jesu najmi kits'ínkjáíhi̱n xi nkú ts'ín ts'ínnkjink'un xu̱to̱, a̱t'aha̱ be xi nkú k'un. 25 Najmi kamachjén tsa tjín xi kitsúyaha̱ nkú k'un, a̱t'aha̱ be xi nkú ts'ín tjíntuyá ani̱ma̱ha̱.