3
B'i̱ ts'ín kinchja̱ni̱jmíko̱ Jesu Nicodemo̱
Nku nda̱ fariseo̱ xi 'mi Nicodemo̱ xi ta̱ nda̱ k'aku̱hu̱ xu̱ta̱ judio̱ j'aisehe̱ Jesu nga jyuu̱n ko̱ b'i̱ kitsúhu̱:
—Ji nda̱ maestru̱, yaníi̱ nga ji xi nku nda̱ maestru̱ xi Nti̱a̱ná kits'ín nibáha̱. A̱t'aha̱ najmi ch'a ka̱maha̱ ts'i̱ín kju̱a̱nkjún xi tín'ei tsa najmi tíjñajihi̱n Nti̱a̱ná.
B'i̱ kitsú Jesu:
—Kju̱axi̱ ni xi tíxihin. Xi najmi tsin tse̱tse̱, kui xi najmi ma chjihi̱ xi nkú ts'ín batéxuma Nti̱a̱ná.
B'a̱ kitsú Nicodemo̱:
—¿Nkú ts'ín tsín tse̱tse̱ ngáha nku nda̱ nk'ie nga ja chá? ¿A ka̱mahá ta̱ kju̱a̱s'en xi ma johó ngáha a̱ya ka̱ts'a̱ na̱aha̱ ko̱ tsín ngáha?
B'i̱ ts'ín kinchja̱ Jesu:
—Kju̱axi̱ ni xi tíxihin. Xi najmi tsínjin ntánijua ko̱ Espiri̱tu̱ najmi ka̱ma kju̱a̱s'enjin nga Nti̱a̱ná xi ku̱a̱téxumaha̱. Xi xu̱ta̱ tsjáha̱ kju̱a̱tík'un, kui xi kju̱a̱tík'uhu̱n xu̱ta̱ tjíhi̱n. Xi Espiri̱tu̱ tsjáha̱ kju̱a̱tík'un, kui xi kju̱a̱tík'uhu̱n Espiri̱tu̱ tjíhi̱n. Najmi tu̱ ma nkjúhin ni xi kuaxihin, nga tjíhin nga tsín tse̱tse̱ ngáhanu. Fi ntjo̱ tu̱ má nga mjehé ra̱ ko̱ ta̱ nu'yáí nga xu. Tu̱nga najmi yaní má nibáha ko̱ má tífi. B'a̱ joyaha ngayjee̱ xu̱ta̱ xi tsinjín Espiri̱tu̱.
B'a̱ kitsú Nicodemo̱:
—¿Nkú tjíhi̱n ra̱ ni xi tíbixín?
10 B'i̱ ts'ín kinchja̱ Jesu:
—Ji xi nda̱ maestru̱hu̱ xu̱ta̱ Israel. ¿A najmi yaní niu̱? 11 Kju̱axi̱ ni xi tíxihin. Ji̱n chubai̱ ni xi yai̱ ko̱ bixínyai̱ ni xi kiyai̱, tu̱nga jun najmi n'e s'ejiun én xi bixínyai̱. 12 Tsa najmi s'ejinnu̱u énna̱ nk'ie nga ni xi ts'e̱ a̱sunntei̱ tínchjani̱jmíyaha̱nu̱u, ¿nkú ts'ín s'e̱jihi̱nnu̱u énna̱ tsa ni xi ts'e̱ ndji̱o̱jmi ján kuinchjani̱jmíyaha̱nu̱u? 13 Ndaha nku najmi kje̱e fi ndji̱o̱jmi ján. Nkuhú Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n xi nibajehen yo̱.
14 ’Xi nkú ts'ín kikjesíntje̱n Moise ye̱ a̱nte kixiu̱ nk'ie, b'a̱ ta̱ ts'ín tjíhin nga chjúsíntje̱n Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n, 15 tu̱ xi najmi ndyja̱ha xi s'e̱jihi̱n ra̱ kui nga tu̱ sahá k'úéntu tík'un sín.
16 ’Kits'íntjo Nti̱a̱ná xu̱ta̱ a̱sunntee̱ nga kitsjá Ntí nku tutuhu̱ tu̱ xi najmi ndyja̱ha xi s'e̱jihi̱n ra̱ kui, nga tu̱ sahá k'úéntu tík'un sín. 17 Nti̱a̱ná najmi kits'ín nibá Ntíhi̱ a̱sunntee̱ tsa tu̱ xi k'u̱éjñanehe̱ ra̱ xu̱ta̱ ni xi kanéhe̱ nga̱t'aha̱ ngatitsun xi kits'ín. Kits'ín nibá ní tu̱ xi ts'i̱ínk'ankihi.
18 ’Xi s'ejihi̱n Ntíhi̱ Nti̱a̱ná najmi tjín ni xi ngju̱a̱i̱néhe̱. Tu̱nga xi najmi s'ejihi̱n, kui xi ja tje̱n jé a̱t'aha̱ najmi kis'ejihi̱n Ntí nku tutuhu̱ Nti̱a̱ná. 19 Kui nga̱t'ai̱ tje̱he̱n ra̱ jé xu̱ta̱. J'ai a̱sunntee̱ nd'í xi ts'ín ndzjehe̱n xu̱ta̱, tu̱nga 'yúhún kama mjehe̱ xu̱ta̱ má jyuu̱n nga má ndzjee̱n, a̱t'aha̱ najmi nda tjín ni xi tíi̱ncha ts'ín. 20 Ngayjee̱ xi ch'on ts'ín, kui xi ch'oho̱n nd'í xi ts'ín ndzjehe̱n. Najmi fik'úhu̱n tu̱ xi najmi cha̱ha ni xi tíi̱ncha ts'ín. 21 Tu̱nga xi na̱xu̱ ts'ín, kui xi fik'úhu̱n nd'íu̱ tu̱ xi cha̱ha nga tíi̱ncha ts'ín xi nkú ts'ín mjehe̱ Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín ta̱ kitsúya ngáha Jua yáha Jesu
22 A̱skahan nga b'a̱ kamoo̱ ngjiko̱ Jesu já ni'yakuyáha̱ a̱nte Judea̱. Yo̱ y'ejñako̱ já ni'yakuyáha̱ chuba ni̱stjin nga tsaténtá xu̱ta̱ xi tjín yo̱. 23 Jua ta̱ tsaténtá xu̱ta̱ nanki Enon, yo̱ má tiña maha̱ nanki Salim, a̱t'aha̱ 'yún tjín ntánijua yo̱. I̱ncha j'ai xu̱ta̱ nga kisaténtá yo̱. 24 B'a̱ kama nk'ie nga najmi kje̱e s'eya'yún Jua.
25 A̱s'a̱i já ni'yakuyáha̱ Jua ko̱ nku nda̱ judio̱ kinchja̱ni̱jmíyaha xi nkú ts'ín tjíhin nga ts'i̱ín je yjoho̱ xu̱ta̱ judio̱ nginku̱n Nti̱a̱ná. 26 I̱ncha ngjisehe̱ Jua ko̱ b'a̱ kitsúhu̱:
—Ji nda̱ maestru̱, nda̱ xi j'aisehi ngabantá ntáje̱ Jordan, xi tsixínyai yáha kui, kui xi ta̱ tíbaténtá ko̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ tíi̱ncha fisehe̱.
27 A̱s'a̱i b'i̱ ts'ín kinchja̱ Jua:
—Ndaha nku ni najmi ma ts'ínkjáíhi̱n xu̱ta̱ tsa najmi ndji̱o̱jmi ján kik'a̱i̱hi̱ ra̱. 28 Jun kinu'yó ni xi kinchja, nga najmi an nda̱ xi ts'i̱ín nibá Nti̱a̱ná ngajoho̱. Tu̱ kin'e nibá títjuhúnna. 29 Xi nkúhu tsa nku kju̱a̱bixan, nkuhú nda̱ xi tíbixan. Nda̱ xinkjín nda̱ bixoo̱n tu̱ síjñat'ahá ra̱. Tímjéñjuhu̱ ni xi tínchja̱ ko̱ tsjo tímaha̱ nga tínt'é nta̱ha̱ nda̱ bixoo̱n. B'a̱ ts'ín an nd'a̱i̱. Ja tsichu ma ndju̱ú kju̱a̱tsjona̱. 30 Kui ndo̱ xi tjíhin nga nk'a ngju̱a̱i̱, an kinte kfíán.
31 ’Xi nibáha nk'a ján 'yún chánka sa nga tu̱ yáhá ni. Xi tje̱he̱n ra̱ a̱sunntee̱, kui xi xu̱ta̱ a̱sunnte ko̱ ni xi ts'e̱ a̱sunntee̱ nchja̱. Xi nibáha ndji̱o̱jmi ján 'yún chánka sa nga tu̱ yáhá ni. 32 Títsuya ni xi kikie ko̱ ni xi kint'é, tu̱nga najmi ch'a tís'ejihín ra̱ én xi tínchja̱. 33 Tu̱nga xi tís'ejihi̱n én xi tínchja̱, kui títs'ínkie yjoho̱ nga kju̱axi̱ én xi nchja̱ Nti̱a̱ná. 34 A̱t'aha̱ xi kits'ín nibá Nti̱a̱ná, kui xi nchja̱ éhe̱n Nti̱a̱ná, a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná kitsjáyjehe̱ Espiri̱tu̱. 35 Nti̱a̱ Na̱'miu̱ 'yún tjoho̱ Ntíhi̱ ko̱ ngayjee̱ ni xi tjín ja kits'ínkjas'en a̱ya ntsja. 36 Xi tís'ejihi̱n Ntíu̱, kui xi tíjña tík'un sín. Tu̱nga xi najmi tíma mjehe̱ nga ku̱i̱nt'é éhe̱n Ntíu̱, kui xi najmi k'úéjña tík'un. Kju̱a̱kjaha̱n Nti̱a̱ná tíjñanehe̱.