5
B'i̱ ts'ín kits'ínnkihi̱ Jesu nku nda̱ xi kjijña un
Kj'a̱í ni̱stjin ngáha, nk'ie nga tíi̱ncha b'asje s'íhi̱ xu̱ta̱ judio̱ ngji ngáha Jesu nanki Jerusalen. Yo̱ tíjña nku ntá ti̱xa̱ chánkantsú xi tiña maha̱ a̱nkju̱a̱ha̱ na̱xi̱nantóo̱ xi 'mi A̱nkju̱a̱ Chu̱tsa̱nka̱. Kui ntá ti̱xo̱ xi 'mi Betesda̱ nga én hebreo̱. Un a̱nte nk'íén kis'entuhu̱. Yo̱ fantu ṉkjún xu̱ta̱ un, xu̱ta̱ ka̱, xi najmi ma fi ko̱ xi nta sjai. Kui xi i̱ncha kuyáha̱ nga ts'ín ni̱yá ntánijuo̱. A̱t'aha̱ tu̱ nkjé tu̱ nkjéhé ni nku ntítsjehe̱ Nti̱a̱ná f'aijénjin ntá ti̱xo̱ ko̱ ts'ín ni̱yánkihi̱ ntánijuo̱. Ko̱ xi tjun tsungijin yjoho̱ ntóo̱ nk'ie nga ja kuan'e ni̱yáha̱, kui xi ma nda tu̱ mí ch'in xi k'uhún ra̱.
Yo̱ kjijñajihi̱n xu̱ta̱ uu̱n nku nda̱ xi tjíhi̱n kan tj'ion jan nú nga uhu̱n. Nk'ie nga kikie Jesu nga kjijña ndo̱ yo̱, kamankjihi̱n nga ja nkjin nú tjíhi̱n nga uhu̱n ko̱ b'i̱ kitsúhu̱:
—¿A mjehi ka̱ma nda ngáhani?
—Ji nda̱ nti̱a̱ —kitsú nda̱ uu̱n—, najmi ch'a tjínna xi ku̱a̱si̱nko̱na, tsa tsúngijinna ntá ti̱xo̱ nk'ie nga n'e ni̱yáha̱. Nk'ie nga mjena tsungijian yjona̱, tu̱ kj'a̱íhí xi tjun tsungijin yjoho̱.
A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—Ti̱síntje̱i̱n, chjúbéí nijña xi kisujñasuin ko̱ t'in.
Ta̱ kuihi chu̱bo̱ kama nda ngáha ndo̱. Jakj'á nijña xi kjijñasun ko̱ ngji. Tu̱nga xua̱tu̱hú kui ni̱stjiu̱n, ni̱stjin nkjúhu̱n xu̱ta̱ judio̱. 10 Kui nga b'a̱ kitsúhu̱ ra̱ já judio̱ k'aku̱ nda̱ xi kama ndoo̱:
—Xua̱tu̱ nd'a̱i̱. Tíjña nkjúhu̱n kju̱a̱téxumoo̱ nga ch'a̱i̱ nijñahi̱.
11 B'a̱ kitsú ndo̱:
—Xi kuats'ínnkina, kui xi b'a̱ kuatsúna: “Chjúbéí nijña xi kisujñasuin ko̱ t'in.”
12 B'a̱ kitsú jóo̱ nga kingjásjaiyaha̱:
—¿Yá xi b'a̱ kuatsúhi: “Chjúbéí nijña xi kisujñasuin ko̱ t'in”?
13 Tu̱nga najmi behé nda̱ xi kama nkihi̱ yá xi kits'ínnkihi̱, a̱t'aha̱ ngji t'axín Jesu a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi tíi̱ncha yo̱. 14 A̱skahan Jesu kisatéjin ngáha ndo̱ má ma na̱tsihi̱n ni̱nku̱ ko̱ b'i̱ kitsúhu̱:
—Ji, ja kama nda ngáhani. Najmi ta̱ n'eheni ngatitsun tu̱ xi najmi sa̱téhe ri nku ni xi 'yún ch'onk'un sa.
15 A̱s'a̱i ngji tsúyaha̱ ndo̱ já judio̱ k'aku̱ nga Jesu xi kits'ínnkihi̱. 16 Kui kju̱a̱ha nga kits'ín unkiehe̱ ra̱ Jesu já judio̱ k'aku̱, a̱t'aha̱ b'a̱ kits'ín nga ni̱stjin nkjúu̱n. 17 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—Na̱'mina̱ títs'ínxá santaha nd'a̱i̱ ko̱ an ta̱ títs'inxá.
18 Kui kju̱a̱ha nga tu̱ sahá 'yún tsangisjai ni̱yáha já judio̱ k'aku̱ nga mjehe̱ ts'i̱ínk'iehen Jesu. A̱t'aha̱ najmi tu̱ suba tsa ni̱stjin nkjúu̱n xi najmi kitsenkjún, tu̱nga b'a̱há kitsú ya nga Nti̱a̱ná xi Na̱'mihi̱. B'a̱ ts'ín ta̱ kuihi kits'ín ma yjoho̱ xi nkúhu Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín tsakúchji Jesu xáha̱
19 A̱s'a̱i kinchja̱ Jesu nga b'a̱ kitsúhu̱ jóo̱:
—Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Ndaha nku ni najmi ma ts'ín Ntíhi̱ Nti̱a̱ná kuenta̱ subaha̱. Tu̱ nkuhú ni xi tíbe nga títs'ín Na̱'mihi̱, kui xi ts'ín. A̱t'aha̱ ngatentee̱ ni xi ts'ín Na̱'miu̱, ta̱ kui nihi xi ts'ín Ntíu̱. 20 A̱t'aha̱ Na̱'miu̱ 'yún tjoho̱ Ntíu̱ ko̱ bakúchjihi̱ ngayjee̱ ni xi ts'ín. Ko̱ ku̱a̱kúchji saha̱ ni xi 'yún chánka. Xí ka̱ma nkjúhúnnu̱u. 21 A̱t'aha̱ xi nkú ts'ín Na̱'miu̱ ts'ínkj'áíyaha̱ xu̱ta̱ ngabayoo̱ ko̱ ts'ínk'íéntu tík'un ngáha, b'a̱ ta̱ ts'ín Ntíu̱ ts'ínk'íéntu tík'un xi mjehe̱. 22 Najmi Na̱'miu̱ xi ku̱a̱se̱he̱ tsa nda ko̱ tsa najmi nda ni xi kits'ín xu̱ta̱. Ntíu̱ ní kitsjáha̱ nga kui xi ku̱a̱se̱yjehe̱ kui niu̱, 23 tu̱ xi ngayjee̱ xu̱ta̱ sku̱e̱nkjúhun Ntíu̱ xi nkú ta̱ ts'ín benkjún Na̱'miu̱. Xi najmi benkjún Ntíu̱, b'a̱ ta̱ ts'ín najmi benkjún Na̱'mi xi kits'ín nibáha̱.
24 ’Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Xi basínñjuhu̱ énna̱ ko̱ s'ejihi̱n xi kits'ín nibána, kui xi ja tjíntu tík'un sín. Najmi tjín ni xi ngju̱a̱i̱néhe̱ a̱t'aha̱ ja tsitjujin ngabayoo̱ ko̱ tjíntu tík'un sín. 25 Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Ku̱i̱chú chu̱ba̱ ko̱ ja kuichu chu̱bo̱ nd'a̱i̱ nk'ie nga xu̱ta̱ k'ie̱n ku̱i̱nt'é nta̱ha̱ Ntíhi̱ Nti̱a̱ná, ko̱ xi tínt'é'éhe̱n k'úéntu tík'un. 26 A̱t'aha̱ xi nkú ts'ín Nti̱a̱ Na̱'miu̱ kuenta̱ha̱ tíjña tík'uhun, b'a̱ ta̱ ts'ín kitsjáha̱ Ntíu̱ nga kuenta̱ha̱ tíjña tík'uhun. 27 Na̱'miu̱ kitsjáha̱ Ntíu̱ tu̱ xi ku̱a̱se̱he̱ ra̱ tsa nda ko̱ tsa najmi nda ni xi kits'ín xu̱ta̱, a̱t'aha̱ kui xi Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n.
28 ’Najmi tu̱ ma nkjúnnu̱u niu̱. A̱t'aha̱ ku̱i̱chú chu̱ba̱ nk'ie nga ku̱i̱nt'é nta̱ha̱ Ntíu̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ xi kjintuyánji 29 ko̱ ku̱i̱síntje̱n ngáha. Xi nda kits'ín ku̱i̱síntje̱n nga k'úéntu tík'un. Xi najmi nda kits'ín ku̱i̱síntje̱n nga s'e̱néhe̱ ni xi kanéhe̱ nga̱t'aha̱ ni xi i̱ncha kits'ín. 30 Ndaha nku ni najmi ma ts'ian kuenta̱na̱. Xi nkú ts'ín nt'e, b'a̱ ts'ín ts'ian kju̱a̱. Ko̱ kixi̱ ts'ian kju̱a̱, a̱t'aha̱ najmi bangisjai su̱ba̱ ni xi mjena. Ni xi mje níhi̱ Na̱'mi xi kits'ín nibána bangisja.
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu ni xi bakúchji nga kik'a̱i̱ xáha̱
31 ’Tsa ta̱ ahan xínya yáha an, najmi chjíhi̱ ra̱ én xi kuinchja. 32 Tu̱nga tíjñahá kj'a̱í xi tífina kju̱a̱nda, ko̱ be nga chjíhi̱ ra̱ ni xi ts'ín nga b'éjña chji yáha an. 33 Jun kin'ekjíú já xi ngjingjásjaiyaha̱ Jua nga yáha kui ko̱ kui xi kitsúya yáha an. 34 An najmi machjénna tsa xu̱ta̱ yjoninte ngju̱a̱i̱na kju̱a̱nda, tu̱nga tíxihínnu̱u nga n'e̱chjíhi̱ ru̱u Jua tu̱ xi k'u̱a̱nkihinu. 35 Jua b'a̱ joyaha nku nd'í xi tsat'ai ko̱ kits'ín ndzjen, ko̱ jun kin'e tsjojiun kutju nd'íhi̱.
36 ’Tu̱nga 'yún chánka sa ni xi tífina kju̱a̱nda nga én xi kinchja̱ Jua. A̱t'aha̱ xá xi kitsjána Nti̱a̱ Na̱'miu̱ nga ts'intjusan ko̱ xi títs'ian nd'a̱i̱, kui xi ta̱ tífina kju̱a̱nda. Tíbakúchji nga Nti̱a̱ Na̱'miu̱ kits'ín nibána. 37 Ko̱ Na̱'miu̱ ya xi kits'ín nibána ta̱ tífina kju̱a̱nda. Jun najmi kje̱e nu'yó nta̱ha̱ ko̱ ta̱ ndaha najmi kje̱e yo xi nkú tjín. 38 Ta̱ ndaha najmi tíjñajinnu̱u éhe̱n a̱jin ani̱ma̱nu̱u, a̱t'aha̱ najmi s'ejinnu̱u xi kits'ín nibá. 39 'Yún ṉkjún n'eyo xu̱ju̱n éhe̱n Nti̱a̱ná a̱t'aha̱ b'a̱ manu̱u nga b'a̱ ts'ín sa̱kúhu̱nu̱u nga ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'un síún. Tu̱nga an ní tínchja̱ni̱jmíyahana xu̱ju̱n nga tífina kju̱a̱nda. 40 Tu̱nga najmi mjehénu̱u ni̱basenú tu̱ xi ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'uhunnu.
41 ’Najmi tíbangisja tsa xu̱ta̱ tsjána kju̱a̱chánka. 42 Tu̱nga behénu̱u. Be nga najmi n'etjó Nti̱a̱ná. 43 Ngajoho̱ Na̱'mina̱ jái̱hina ko̱ jun najmi n'ekjáínnú. Tu̱nga tsa kj'a̱í xi ku̱a̱té xá subaha̱ yjoho̱, tu̱ sahá kui xi n'ekjóho̱on. 44 B'i̱ ngján 'bo̱ho̱ kju̱a̱chánka yjonu̱u. Najmi binchisjó nga Nti̱a̱ná xi nku tutuu̱ tsjánu̱u kju̱a̱chánka. Nk'ie nga b'a̱ n'o, ¿nkú ts'ín s'e̱jihi̱nnu̱u énna̱?
45 ’Najmi tu̱ b'a̱ bixíún tsa an xínyat'ainnu̱u nginku̱n Nti̱a̱ Na̱'miu̱. Moise ní xi tíma 'yún tak'un, kui ní xi títsuyat'ainnu̱u. 46 Tsa kju̱axi̱ nga s'ejinnu̱u ni xi y'ét'a Moise, ta̱ s'e̱jinnu̱u an, a̱t'aha̱ an kinchja̱ni̱jmíyahana Moise. 47 Tu̱nga tsa najmi s'ejinnu̱u ni xi y'ét'a Moise, ¿nkú ts'ín s'e̱jihi̱nnu̱u én xi tínchja?