6
B'i̱ ts'ín kits'ínkjen Jesu já xi un mii̱
(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17)
Kj'a̱í ni̱stjin ngáha ngji Jesu ngabantá ntáchak'un Galilea̱, xi ta̱ 'mi ntáchak'un Tiberi̱a̱. Nkjin ṉkjún xu̱ta̱ kitsjennkíhi̱, a̱t'aha̱ kikie kju̱a̱nkjún xi kits'ín nga kits'ínnkihi̱ xu̱ta̱ un. A̱s'a̱i tsiyajnu Jesu nku a̱sunntu tje̱nki̱ ko̱ yo̱ y'ejñako̱ já ni'yakuyáha̱. Kui ni̱stjiu̱n ja tíbichú tiña S'í Pascu̱a̱ xi b'asje xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱. Nk'ie nga tsase Jesu ko̱ kikie nga nkjin ṉkjún xu̱ta̱ xi tíi̱ncha nibák'uhu̱n, b'a̱ kitsúhu̱ Felipe̱:
—¿Má xi tje̱hen ch'a̱tseé ni̱nku̱a̱n xi kji̱ne̱ xu̱ta̱ nkiu̱n?
Tu̱nga tu̱ xi kikjut'ayák'uhún ni Felipe̱ nga b'a̱ kitsúhu̱, a̱t'aha̱ be ni xi ts'i̱ín. A̱s'a̱i b'a̱ kitsú Felipe̱:
—Ta̱ ndaha tsa jo unchan to̱on denari̱o̱ ni̱nku̱a̱n ch'a̱tseé, tsa a̱s'a̱i i̱chí i̱chí k'u̱a̱i̱hi̱ nga nkúnkú, najmi ku̱i̱chú maha̱ ra̱.
A̱s'a̱i b'i̱ kitsú nda̱ ni'yakuyá xi 'mi Andre, xi nts'e̱ maha Simon Pedro̱:
—E̱i̱ síjña nku nda̱ chí xi y'a un ni̱nku̱a̱n xi kamandako̱ho tu cebada̱ ko̱ jo tji̱o̱. Tu̱nga, ¿mí skan ka̱maha̱ ra̱ xu̱ta̱ nkjiu̱n niu̱?
10 B'i̱ kitsú Jesu:
—B'a̱ t'ihu̱un nga kat'entu ngayjee̱ xu̱ta̱.
Tjín ṉkjún na̱xi̱ chu̱ kui a̱nte xu'bo̱ ko̱ y'entu a̱jin na̱xi̱ chu̱ nkú ra̱ ma un mii̱ jáx'i̱n. 11 A̱s'a̱i jakj'á Jesu ni̱nku̱o̱n, kitsjáha̱ máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná ko̱ kits'ínndzjoho̱ xu̱ta̱ xi kab'entu yo̱. B'a̱ ta̱ kits'íhi̱n tji̱o̱ nga kitsjáha̱ xi nkú tjín mjehe̱ xu̱ta̱. 12 Nk'ie nga kik'ie sisihi̱n xu̱ta̱, a̱s'a̱i b'i̱ kitsúhu̱ já ni'yakuyáha̱:
—Chj'a̱yo ni̱nku̱a̱n xi k'uankiu̱ tu̱ xi najmi ku̱a̱tsúhun.
13 A̱s'a̱i j'áya jóo̱ ni̱nku̱a̱n xi ts'ankiu̱, kui xi nibaha̱ ra̱ ni̱nku̱a̱n cebada̱ xi uu̱n. Te jo ni̱si̱n kama ni̱nku̱a̱n xi ts'ankihi̱ xu̱ta̱. 14 Nk'ie nga kikie xu̱ta̱ nkjiu̱n kju̱a̱nkjún xi kits'ín Jesu, a̱s'a̱i b'a̱ i̱ncha kitsúhu̱ xinkjín:
—Kju̱axi̱ kjáíhin nga kui nda̱i̱ xi nda̱ profeta̱ xi tjíhin nga kj'u̱a̱í a̱sunntei̱.
15 Tu̱nga kamankjihín ra̱ Jesu nga mjehe̱ jóo̱ ngju̱a̱i̱ko̱ kju̱a̱'yúhu̱n nga nda̱ rei̱ ts'i̱ín maha̱. Kui nga ngji t'axín suba ngáha a̱suntu tje̱nki̱u̱.
B'i̱ ts'ín ngjisun Jesu ntáchak'uu̱n
(Mt. 14:22-27; Mr. 6:45-52)
16 Nk'ie nga ja tíma jyun, a̱s'a̱i i̱ncha j'aijen a̱ndai ntáchak'uu̱n já ni'yakuyáha̱ Jesu. 17 Jas'en yábarku̱ tu̱ xi kj'u̱a̱tikjáha ntáchak'uu̱n nga ngju̱a̱i̱ nanki Capernaum. A̱s'a̱i tu̱ kama jyunt'aihín nk'ie nga najmi kje̱e bichú tje̱nnkihi̱ Jesu. 18 Ko̱ tu̱ nkuhú ntjo̱ xi tu̱ xí 'yúhún kama. Xí kits'ín xuhú ntáchak'uu̱n. 19 Nk'ie nga tsichu nkú ma tsa un ko̱ tsa jun kilome̱tru̱ tjíhin, kikie jóo̱ nga Jesu nibásun ntáchak'uu̱n nga nibák'un tiñaha̱ yábarku̱. I̱ncha kitsankjún jóo̱, 20 tu̱nga b'i̱hí kitsú Jesu:
—An ní niu̱. Najmi tu̱ binkjun.
21 Tsjo kamaha̱ jóo̱ nga jas'en Jesu yábarku̱ ko̱ tu̱ tsichu sahá yábarku̱ nanki xi má nga tíi̱ncha fi.
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu nga kui xi ts'ínk'íéntu tík'un xu̱ta̱
22 Ni̱stjin xi ma ndyjuu̱n kamankjihi̱n xu̱ta̱ xi y'entu ngabantá ntáchak'uu̱n nga tu̱ nkuhú maha yábarku̱ xi tsitju yo̱ ko̱ nga Jesu najmi jas'en nga ngjiko̱ já ni'yakuyáha̱, a̱t'aha̱ tu̱ já ni'yakuyáha̱ ngji subahá. 23 A̱s'a̱i i̱ncha j'ai kj'a̱í yábarku̱ xi tsitjuhu nanki Tiberi̱a̱ nga j'ai tiña má xi tje̱hen kikjine ni̱nku̱a̱n xu̱ta̱ nk'ie nga kitsjáha̱ Jesu máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná.
24 Kui b'a̱ maha, nk'ie nga kikiehe xu̱ta̱ nga najmi ta̱ tjíhin Jesu yo̱ ko̱ ta̱ ndaha já ni'yakuyáha̱, a̱s'a̱i jas'en yábarku̱ nga ngjingisjai nanki Capernaum. 25 Ngabantá xinkuu̱ kisakúhu̱ ko̱ b'i̱ i̱ncha kitsúhu̱:
—Ji nda̱ maestru̱, ¿nkú n'e jái̱hini e̱i̱?
26 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Kiyo kju̱a̱nkjún xi kits'ian, tu̱nga najmi kuihí kju̱a̱ha tíbinchisjáíhinú. Tu̱ nga̱t'aha̱ ní ni̱nku̱a̱n xi kichinehenu nga kitse susunnu̱u, kui kju̱a̱ha nga tíbinchisjáíhinú. 27 Najmi tu̱ n'exántjaihinu ni̱nku̱a̱n xi maha̱ fe. Ni̱nku̱a̱n xi najmi ma níhi̱ fe n'e̱xántjaihinu. Kui xi ts'i̱ínk'íéntu tík'unnu̱u. Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n tsjánu̱u ni̱nku̱a̱n xu'bo̱. Nti̱a̱ Na̱'miu̱ tsakúnu̱u nga kui xi kits'ín nibá.
28 B'a̱ kitsú jóo̱:
—¿Mí ni xi tjíhin nga n'e̱i̱ ji̱n tu̱ xi n'e̱tjusuhu̱nni̱ ni xi mjehe̱ ra̱ Nti̱a̱ná?
29 B'i̱ kitsú Jesu:
—Kui ni xu'bi̱ xi mjehe̱ Nti̱a̱ná nga n'e̱tjusun. Kas'ejinnu̱u nda̱ xi kits'ín nibá.
30 A̱s'a̱i b'a̱ i̱ncha kitsú jóo̱:
—¿Mí kju̱a̱nkjúhun xi ku̱a̱kúchjini̱ nga Nti̱a̱ná kits'ín nibáhi tu̱ xi cha̱ha̱ni̱ ko̱ s'e̱jinni̱ ji? ¿Mí xáha̱ Nti̱a̱ná xi mahi? 31 A̱t'aha̱ ntje̱ cháná kikjine mana nk'ie nga y'entu a̱nte kixiu̱. Kui nihi xi tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná nga b'a̱ títsu: “Ni̱nku̱a̱n xi ndji̱o̱jmi ján nibaha̱ ra̱ kitsjáha̱ nga kikjine.”
32 B'i̱ kitsú Jesu:
—Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Na̱'mina̱há xi kitsjánu̱u ni̱nku̱a̱n xi ndji̱o̱jmi ján nibaha, najmi Moise. Ko̱ nd'a̱i̱ títsjánu̱u ni̱nku̱a̱n xi nda kjikjin. Kui xi ndji̱o̱jmi ján nibáha. 33 A̱t'aha̱ ni̱nku̱a̱n xi tsjá Nti̱a̱ná, kui xi nibajehen ndji̱o̱jmi ján ko̱ ts'ínk'íéntu tík'un xu̱ta̱ a̱sunntei̱.
34 —Ji nda̱ nti̱a̱ —kitsú jóo̱—, k'u̱a̱i̱ tehe̱nteni̱ ni̱nku̱a̱n xu'bo̱.
35 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—An ni̱nku̱a̱n xi ts'ínk'íéntu tík'uhu̱n xu̱ta̱. Xi kj'u̱a̱ísena najmi ta̱ ka̱ma bjoho̱ ra̱ ko̱ xi s'e̱jihi̱n an najmi ta̱ ka̱ma xintáha̱ ra̱. 36 Tu̱nga jahá b'a̱ kuaxinnu̱u, ndaha tsa tíyanú tu̱nga najmi tís'ejihínnu̱u. 37 Kj'u̱a̱ísena ngayjee̱ xu̱ta̱ xi tsjána Na̱'mina̱, ko̱ xi kj'u̱a̱ísena najmi k'onsje̱ na̱tsin ján.
38 ’A̱t'aha̱ ndji̱o̱jmi ján nibaje̱henna tu̱ xi ts'intjusuhunna xi nkú ts'ín mjehe̱ Na̱'mi xi kits'ín nibána ko̱ najmi xi nkú ts'ín mjena. 39 Ko̱ ni xi mjehe̱ xi kits'ín nibána, najmi mjehe̱ tsa ts'inndyja ndaha nku xi kitsjána. Mje níhi̱ nga ts'inkj'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱ xu̱ta̱ xu'bo̱ ni̱stjin xi fekuu̱. 40 A̱t'aha̱ ni xi mjehe̱ Na̱'mina̱, mjehe̱ nga k'úéntu tík'un sín ngayjee̱ xi kj'u̱a̱ísehe̱ Ntíu̱ ko̱ s'e̱jihi̱n. Ko̱ an ts'inkj'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱ xu̱ta̱ xu'bo̱ ni̱stjin xi fekuu̱.
41 Nk'ie nga b'a̱ kitsú Jesu nga kui xi ni̱nku̱a̱n xi ndji̱o̱jmi ján nibajehen, a̱s'a̱i já judio̱ kinchja̱yanehe̱. 42 B'a̱ i̱ncha kitsúhu̱ xinkjín:
—¿A najmi kuihí nda̱i̱ xi Jesu, ntíhi̱ Kuse? Yaá na̱'mihi̱ ko̱ na̱aha̱. ¿Nkú tjíhi̱n ra̱ nga b'a̱ títsuhu nga ndji̱o̱jmi ján nibajehen?
43 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—Najmi tu̱ chubayanenú. 44 Ndaha nku najmi ka̱ma kj'u̱a̱ísena tsa najmi kj'u̱a̱íko̱ho̱ Na̱'mi xi kits'ín nibána. Ko̱ xi kj'u̱a̱ísena an ts'inkj'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱ ni̱stjin xi fekuu̱. 45 B'a̱ ts'ín y'ét'a já profeta̱: “Nti̱a̱ná ku̱a̱kúyaha̱ ngayjee̱ xu̱ta̱.” Kui b'a̱ maha, ngayjee̱ xi mjéñjuhu̱ ra̱ ko̱ bangiya ni xi bakúyaha̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱, kui xi kj'u̱a̱ísena.
46 ’Ndaha nku najmi kje̱e be yáha Nti̱a̱ Na̱'miu̱. Nku tutuhú xi nibaha má tíjña Nti̱a̱ná, kui xi ja be Nti̱a̱ Na̱'miu̱. 47 Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Xi s'e̱jihi̱n an, kui xi k'úéntu tík'un sín. 48 An ni̱nku̱a̱n xi ts'ínk'íéntu tík'uhu̱n xu̱ta̱. 49 Ntje̱ chánu̱u kikjine mana a̱nte kixiu̱, tu̱nga tu̱ nkú jesuhún. 50 Tu̱nga ni̱nku̱a̱n xu'bi̱ ndji̱o̱jmi ján nibajehen tu̱ xi kji̱ne̱he xu̱ta̱ ko̱ najmi ta̱ ku̱a̱yáha. 51 An xi ni̱nku̱a̱n tík'un xi ndji̱o̱jmi ján nibajehen. Tsa tjín xi kji̱ne̱ ni̱nku̱a̱n xu'bi̱, kui xi k'úéjña tík'un sín. Ko̱ ni̱nku̱a̱n xi tsja, kui xi yjonintena̱ xi tsjantjáíhina xu̱ta̱ a̱sunntei̱.
52 A̱s'a̱i tu̱ y'ésiko̱hó xinkjín já judio̱ nga b'a̱ kitsú:
—¿Nkú ts'ín tsjáhaná yjonintehe̱ nda̱i̱ nga chi̱ne̱é?
53 B'i̱ kitsú Jesu:
—Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Tsa najmi chi̱no̱o yjonintehe̱ Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n ko̱ s'i̱u jníhi̱, najmi ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'un. 54 Xi kji̱ne̱ yjonintena̱ ko̱ k'úí jnína̱, kui xi k'úéntu tík'un sín, ko̱ an ts'inkj'áíya ngáha̱ ra̱ xu̱ta̱ xu'bo̱ ni̱stjin xi fekuu̱. 55 A̱t'aha̱ yjonintena̱ xi nichine xi ndoo̱ ko̱ jnína̱ xi ntá xi ndoo̱. 56 Xi kji̱ne̱ yjonintena̱ ko̱ k'úí jnína̱, kui xi k'úéntujínna ko̱ an kúáte̱jñajihi̱n.
57 ’Na̱'miu̱ kits'ín nibána. A̱t'aha̱ tíjña, kui nga tíi̱jñahana. B'a̱ ta̱ ts'ín a̱t'aha̱ tíi̱jña tík'an, kui nga k'úéntu tík'uhun xu̱ta̱ xi ts'i̱ín mana nichinehe̱. 58 Kui xu'bi̱ ni̱nku̱a̱n xi ndji̱o̱jmi ján nibajehen. Kui xi najmi xi nkú joyaha mana xi kikjine ntje̱ chánu̱u ko̱ tu̱ nkú jesuhún. A̱t'aha̱ xi kji̱ne̱ ni̱nku̱a̱n xu'bi̱, k'úéntu tík'un sín.
59 B'a̱ ts'ín kinchja̱ Jesu nga tsakúya a̱yaha̱ nku ni'ya sinagoga̱ xi tíjña nanki Capernaum. 60 Nk'ie nga kint'é xu̱ta̱ ni'yakuyáha̱ én xi kinchja̱, a̱s'a̱i nkjin xi b'a̱ kitsú:
—'Ni tjín tsa n'e̱sihi̱n én xi tínchja̱. ¿Yá xi ts'i̱ínkjáíhi̱n ni xi kuatsú?
61 Kamankjihi̱n Jesu nga kinchja̱yanehe̱ xu̱ta̱ ni'yakuyáha̱ nga b'a̱ kitsú. A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—¿A tín'endyjajihín ru̱u yjonu̱u én xi kuanchja? 62 ¿Nkú sa ka̱manu̱u tsa cho̱o Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n nk'ie nga ngju̱a̱i̱nji ngáha a̱nte má nga nibaha? 63 Espiri̱tu̱ Santo̱ ts'ínk'íéntu tík'un xu̱ta̱. Xu̱ta̱ bi, najmi maha̱ ts'ínk'íéntu tík'un xu̱ta̱ xinkjín. Én xi kuaxinnu̱u Espiri̱tu̱ Santo̱ nibáha̱ ra̱ ko̱ kui ée̱n ts'i̱ínk'íéntu tík'unnu̱u. 64 Tu̱nga tjín a̱jinnu̱u xi najmi s'ejihi̱n an.
B'a̱ kitsú Jesu a̱t'aha̱ be santaha nga tuts'ihi̱n ni yá xi najmi s'ejihi̱n ko̱ yá xi ts'i̱ínkjas'ehe̱n. 65 Ko̱ b'i̱ ta̱ kitsú ya:
—Kui kju̱a̱ha nga b'a̱ kuaxihi̱nnu̱u nga ndaha nku najmi ka̱ma kj'u̱a̱ísehena tsa najmi Nti̱a̱ Na̱'miu̱ kitsjáha̱ nga kj'u̱a̱ísena.
66 Yo̱ kik'atuts'i̱hi̱n ra̱ nga nkjin xu̱ta̱ ni'yakuyáha̱ y'éjñaha̱. Najmi ta̱ kitsjenko̱ho̱ ra̱. 67 A̱s'a̱i b'i̱ kitsúhu̱ já ni'yakuyá xi te joo̱:
—¿A mjenu̱u kuankíún ko̱ jun?
68 —Ji Nda̱ Nti̱a̱ —kitsú Simon Pedro̱—, ¿yá sa ka̱ma tsjénnkihi̱ ji̱n? Jihí xi chubai én xi ts'ínk'íéntu tík'un síhi̱n xu̱ta̱. 69 S'ejinni̱ ko̱ ja kamankjinni̱ nga ji Cristo̱, xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná xi tíjña tík'uu̱n.
70 B'i̱ kitsú Jesu:
—An j'ajínnu̱u jun xi te joo̱, tu̱nga tje̱njihínnu̱u nku nda̱ninda.
71 B'a̱ kitsú Jesu nga kinchja̱ni̱jmíyaha Juda̱ Iscariote̱, ntíhi̱ Simon. A̱t'aha̱ kui xi ts'i̱ínkjas'ehe̱n ko̱ kui xi nku nda̱ ni'yakuyá xi te joo̱.