7
B'i̱ ts'ín ngji Jesu S'íhi̱ Ni'ya Kichoo̱
A̱skahan kikjatsú'ba Jesu a̱nte Galilea̱. Najmi kama mjehe̱ nga kikjatsú'ba chji a̱nte Judea̱, a̱t'aha̱ já judio̱ k'aku̱ tsangisjai ni̱yá xi nkú ts'ín ts'i̱ínk'iehen. Tu̱nga jahá tíbichú tiña s'í xi b'asje xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱, s'í xi 'mi S'íhi̱ Ni'ya Kichoo̱, ko̱ b'a̱ kitsú já nts'e̱ Jesu:
—Najmi tu̱ e̱i̱ binchin. Tu̱ sahá t'in Judea̱ tu̱ xi sku̱e̱he xu̱ta̱ ni'yakuyáhi̱ ni xi n'ei. A̱t'aha̱ najmi tjín xi b'éjña 'ma ni xi ts'ín tsa mjehe̱ cha̱. Tu̱ sahá ta̱kúchjihi̱ yjohi̱ xu̱ta̱ a̱sunntei̱ nga n'e̱i ni xi tín'ei.
B'a̱ kitsú já nts'e̱ a̱t'aha̱ ta̱ ndaha kui najmi i̱ncha kis'ejihi̱n yáha Jesu. A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—Najmi kje̱e bichú chu̱ba̱na̱ nga ts'ian ni xi tjíhin nga ts'ian. Jun bi, tu̱ mí chu̱ba̱há ni ma n'o ni xi tjíhin nga n'o̱o. Najmi títs'ín unkienu̱u xu̱ta̱ a̱sunntei̱. An bi, títs'ín unkiena a̱t'aha̱ tíb'ejñá chja nga ch'on tjín ni xi tíi̱ncha ts'ín. Tankíún s'íu̱. Najmi kfíán an a̱t'aha̱ najmi kje̱e bichú chu̱ba̱na̱.
B'a̱ kitsú Jesu, a̱s'a̱i y'ejña a̱nte Galilea̱. 10 Tu̱nga nk'iehé nga i̱ncha ngji s'íu̱ já nts'e̱, a̱s'a̱i ngji ko̱ kui. Tu̱nga najmi ngji chjihí, tsa jóo̱ tje̱njihi̱n. Ngji suba. 11 A̱s'a̱i a̱jin s'íu̱ já judio̱ k'aku̱ tsangisjaihi̱. B'a̱ i̱ncha kitsúhu̱ xinkjín:
—¿A najmi kj'u̱a̱íhí ndo̱?
12 Ko̱ xu̱ta̱ nkjiu̱n ta̱ kinchja̱ni̱jmíyaha Jesu. Tjín xi b'a̱ kitsú: “Ndahá ndo̱.” K'u̱a̱ ngá xi b'a̱ kitsú: “Najmi nda ndo̱. Xu̱ta̱há b'ana̱cha̱ha̱ ndo̱.” 13 Tu̱nga najmi kama tak'uhún xu̱ta̱ kinchja̱ni̱jmíya chji chjihi Jesu a̱t'aha̱ tsankjún já judio̱ k'aku̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Jesu a̱jin s'íu̱
14 Nk'ie nga a̱jihi̱n s'íu̱, jas'en Jesu má ma na̱tsihi̱n ni̱nku̱ ko̱ tsakúya. 15 Kama nkjúhu̱n já judio̱ k'aku̱ ko̱ b'a̱ kitsúhu̱ xinkjín:
—¿Nkú ts'ín behe ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná nda̱i̱ nga najmi tsangiyaha?
16 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—Najmi an ts'a̱n ni xi tíbakuyá. Xi kits'ín nibá nína ts'e̱ ée̱n. 17 Xi mjehe̱ ts'i̱ín xi nkú ts'ín mjehe̱ Nti̱a̱ná, kui xi sku̱e̱ tsa Nti̱a̱ná ts'e̱ ni xi tíbakuyá ko̱ tsa an ts'a̱n. 18 Nku xu̱ta̱ xi nchja̱ ni xi ts'e̱, kui xi bankisjai kju̱a̱chánka xi ts'e̱. Tu̱nga xi bankisjai kju̱a̱chánkaha̱ xi kits'ín nibáha̱, kui xi kju̱axi̱ ni xi tsu ko̱ na̱xu̱ ts'ín. 19 ¿A najmi kitsjáhánu̱u Moise kju̱a̱téxumoo̱? Tu̱nga ndaha nku jun najmi títs'íntjusun kju̱a̱téxumoo̱. ¿Á mjehe̱nu̱u n'e̱k'iehennú?
20 A̱s'a̱i b'a̱ i̱ncha kitsú xu̱to̱:
—¡Kutsa nda̱nindahá tíjñajihin! ¿Yá xi mjehe̱ ts'i̱ínk'iehin?
21 B'i̱ kitsú Jesu:
—Nku ni kits'ian ko̱ ngatentoo̱ kama nkjúnnu̱u. 22 Tsakúyanu̱u Moise nga n'e̱tjusun circuncision, ndaha tsa najmi Moise kik'atuts'i̱hi̱n ra̱ niu̱. Ntje̱ chánu̱u ní kik'atuts'i̱hi̱n ra̱ niu̱. Kui nga n'etjusuhun niu̱ ndaha tsa ni̱stjin nkjún. 23 B'a̱ n'oho̱o ntíx'i̱nnu̱u ndaha tsa ni̱stjin nkjún tu̱ xi najmi ndyja̱ha kju̱a̱téxumaha̱ Moise. Tu̱nga tsa b'a̱ n'o nga ni̱stjin nkjúu̱n, ¿á tín'ekjanko̱honú nga ni̱stjin nkjún kits'innkíhi̱ ra̱ nku nda̱? 24 Najmi tu̱ kju̱a̱ sunnk'a n'o. Kixi̱ ní n'o̱o kju̱a̱.
B'i̱ ts'ín kinchja̱ni̱jmíyaha xu̱ta̱ yáha Jesu
25 A̱s'a̱i b'a̱ kitsú k'u̱a̱ xu̱ta̱ nanki Jerusalen:
—¿A najmi kuihí nda̱i̱ xi mjehe̱ ts'i̱ínk'iehe̱n jóo̱? 26 Tu̱nga, á tínchja̱ chji chjihi ko̱ najmi ch'a nkú títsuhu̱ ra̱. ¿A kju̱axi̱hí nga ja kamankjihi̱n já tjíxóo̱ nga kui nda̱i̱ xi kitsú Nti̱a̱ná nga ts'i̱ín nibá? 27 Tu̱nga yanáá má nibáha nda̱i̱. Nk'ie nga kj'u̱a̱í xi Cristo̱, najmi ch'a sku̱e̱ má ni̱baha.
28 A̱s'a̱i 'yún kinchja̱ Jesu nga b'i̱ ts'ín tsakúya má ma na̱tsihi̱n ni̱nku̱:
—B'a̱ tíbixíún nga yanú ko̱ yo má nibáhana. Tu̱nga najmi kuenta̱na̱há jái̱hina. Tjín xi kits'ín nibána. Ko̱ xi kits'ín nibána ma n'e s'ejián ni xi tsu. Kui xi najmi yo. 29 Tu̱nga an be yáha, a̱t'aha̱ má tíjña nibahana ko̱ kui xi kits'ín nibána.
30 A̱s'a̱i kama mjehe̱ jóo̱ nga ku̱a̱kj'ánijéhe̱. Tu̱nga ndahá nku najmi kits'ínko̱ho̱, a̱t'aha̱ najmi kje̱e bichú chu̱ba̱ha̱. 31 Tu̱nga nkjin xu̱ta̱ xi tíi̱nchajihi̱n xu̱ta̱ nkjiu̱n kis'ejihi̱n Jesu. B'a̱ kitsúhu̱ xinkjín:
—Nk'ie nga kj'u̱a̱í xi Cristo̱, ¿a 'yún ts'i̱ín sa kju̱a̱nkjún nga nda̱ xu'bi̱?
32 Kint'é já fariseo̱ ni xi kitsú xu̱to̱ nga kinchja̱ni̱jmíyaha Jesu. A̱s'a̱i já na̱'mi k'aku̱ ko̱ já fariseo̱ kits'ínkji já xi kunntá ni̱nku̱ tu̱ xi ku̱a̱kj'ánijéhe Jesu. 33 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—Tu̱ chuba ni̱stjihín kúáte̱jñajin sanu̱u ko̱ kfín ngáhana má tíjña xi kits'ín nibána. 34 Ku̱i̱nchísjainú tu̱nga najmi ta̱ sa̱kúhu̱nu̱u an. Má nga kfínte̱jña najmi ka̱ma kuankíún.
35 B'a̱ kitsúhu̱ xinkjín já judio̱ k'aku̱:
—¿Má ngju̱a̱i̱hi̱ nda̱i̱ nga najmi ta̱ sa̱kúhuná? ¿A xu̱ta̱ judio̱ xinki̱á xi tjíntujíhi̱n xu̱ta̱ xi nchja̱ griego̱ ngju̱a̱i̱sehe̱? ¿A ta̱ ku̱a̱kúyaha̱ xi nchja̱ én griego̱? 36 Ni xi kuanchja̱: “Ku̱i̱nchísjainú tu̱nga najmi ta̱ sa̱kúhu̱nu̱u an”, ko̱: “Má nga kfínte̱jña najmi ka̱ma kuankíún”, ¿nkú tsuhu̱ ra̱ ni xi kuatsú?
B'i̱ ts'ín tsakúya Jesu ni xi ka̱maha̱ xu̱ta̱ xi s'e̱jihi̱n kui
37 Ni̱stjin xi fekuhu̱ s'íu̱, kui xi 'yún b'asje xu̱ta̱, a̱s'a̱i tsasinjña ndju Jesu ko̱ 'yún kinchja̱:
—Tsa tjín xi tíma xintáha̱, kanibásena ko̱ kat'i. 38 B'a̱ ka̱maha̱ xi nkú ts'ín tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná. Xi s'e̱jihi̱n an ani̱ma̱ha̱ stjújin ntáje̱, ntá xi ts'ínk'íéntu tík'uhu̱n xu̱ta̱.
39 B'a̱ kitsú Jesu nga kinchja̱ni̱jmíyaha Espiri̱tu̱ xi a̱skahan ts'i̱ínkjáíhi̱n xu̱ta̱ xi s'e̱jihi̱n Jesu. Najmi kje̱e f'ai Espiri̱tu̱ Santo̱ kui ni̱stjiu̱n, a̱t'aha̱ najmi kje̱e s'e̱jña chji kju̱a̱chánkaha̱ Jesu.
40 Nk'ie nga kint'é xu̱to̱ éi̱n, k'u̱a̱ xi b'a̱ kitsú:
—Kju̱axi̱ kjáíhin nga kui nda̱i̱ nda̱ profeta̱ xi tjíhin nga kj'u̱a̱í.
41 B'a̱ kitsú ngá k'u̱a̱:
—Kui nda̱i̱ xi kitsú Nti̱a̱ná nga ts'i̱ín nibá.
Tu̱nga tjín ngá xi b'a̱ kitsú:
—¿Nkú ts'ín Galilea̱ ni̱baha xi Cristo̱? 42 ¿A najmi b'a̱há ts'ín tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná, nga ntje̱he̱ David ni̱baha̱ ra̱ xi Cristo̱, ko̱ nga Belen ni̱baha, má nga nankihi̱ David?
43 B'a̱ ts'ín tsakjányaha yjoho̱ xu̱ta̱ na̱nti̱o̱ nga i̱ncha kinchja̱ni̱jmíyaha Jesu. 44 Tjín xi kama mjehe̱ nga ku̱a̱kj'ánijéhe̱ tu̱nga ndahá nku najmi kits'ínko̱ho̱.
B'i̱ ts'ín najmi kis'ejihi̱n já judio̱ k'aku̱ nga Nti̱a̱ná kits'ín nibáha̱ Jesu
45 A̱s'a̱i já xi kunntá ni̱nku̱ j'ai ngáha má tjíntu já na̱'mi k'aku̱ ko̱ já fariseo̱ ko̱ b'i̱ kik'ihi̱n:
—¿Á najmi kjúái̱ko̱honu ndo̱?
46 B'a̱ kitsú jóo̱:
—Ndaha nku najmi kje̱e b'a̱ ts'ín nchja̱ xi nkú ts'ín nchja̱ ndo̱.
47 B'a̱ kitsú já fariseo̱:
—¿A ko̱hó jun ta̱ kuak'ana̱cha̱nu̱u ndo̱? 48 ¿A tjíhín a̱jihi̱n já tjíxóo̱ ko̱ a ra̱ a̱jihi̱n já fariseo̱ xi s'ejihi̱n Jesu? 49 Tu̱nga xu̱ta̱ xu'bi̱ bi, najmi mankjihi̱n kju̱a̱téxumoo̱. Kui xi najmi nda nginku̱n Nti̱a̱ná.
50 A̱s'a̱i kinchja̱ Nicodemo̱, nda̱ fariseo̱ xi j'aisehe̱ Jesu nga jyuu̱n:
51 —Xi nkú ts'ín tíjña kju̱a̱téxumaná, títjun tjíhin nga ku̱a̱sinñjuhu̱ú xu̱ta̱ tu̱ xi cha̱haná ni xi kits'ín ko̱ a̱skahan n'e̱ ra̱á kju̱a̱.
52 B'a̱ kitsú jóo̱:
—¿A ta̱ ko̱hó ji xi nibáhani Galilea̱? N'e̱ya nda ndai xu̱ju̱n éhe̱n Nti̱a̱ná ko̱ cha̱i̱ nga ndaha nku nda̱ profeta̱ najmi kje̱e tjujín Galilea̱.
53 A̱s'a̱i b'i̱ ngján i̱ncha ngji ngáha ni'yaha̱.