9
B'i̱ ts'ín kits'ínnkihi̱ Jesu nku nda̱ ka̱
Má xi tje̱hen j'a Jesu, kikie nku nda̱ xi tu̱ b'a̱ ts'ín ka̱há nkúhu nga kitsin. A̱s'a̱i kingjásjaiya já ni'yakuyáha̱:
—Ji nda̱ maestru̱, ¿yá xi kits'ín ngatitsun tu̱ xi b'a̱ ts'ín ka̱ kitsihin nda̱i̱? ¿A kui, a ra̱ xi cháha̱ ní?
B'i̱ kitsú Jesu:
—Ta̱ ndaha kui ko̱ ta̱ ndaha xi cháha̱ najmi kits'ín ngatitsun nga b'a̱ kamoo̱. B'a̱ ts'ín kitsin tu̱ xi sa̱kúchjihi ni xi maha̱ ts'ín Nti̱a̱ná. Tjíhin nga n'e̱é xá xi ts'e̱ xi kits'ín nibána nk'ie nga ndzjen sa. A̱t'aha̱ nga ka̱ma jyun, najmi ta̱ ch'a ka̱ma ts'i̱ínxá saha. Nk'ie nga tíi̱jña a̱sunntei̱, an xi nd'í xi ts'ín ndzjehe̱n xu̱ta̱ a̱sunntei̱.
B'a̱ kitsú Jesu, a̱s'a̱i tsatété t'anankiu̱ ko̱ ntá na̱téhe̱ kits'ínndako̱ho si. Kui xi kingjájnuhu̱ tunku̱n ndo̱ ko̱ b'i̱ kitsúhu̱:
—T'ihi̱nnejnui tunkuin ntá ti̱xa̱ Siloe.
Kui nga ngjinéjnuhu tunku̱n ndo̱. Ja chjihi̱ nk'ie nga kik'óya ngáha. A̱s'a̱i já xi nda nchja̱ko̱ho̱ ko̱ já xi kikiehe̱ nga banki to̱on kinchja̱ni̱jmíyaha ndo̱. B'a̱ kitsú k'u̱a̱:
—¿A najmi kuihí nda̱i̱ xi b'ejña nga banki to̱on?
—Joho̱n, kui —kitsú k'u̱a̱.
—Najmi kui, tu̱nga b'a̱ tjín xi kuihí tjín —kitsú ngá kj'a̱í.
—Ahán niu̱ —kitsú ndo̱.
10 —¿Nkú ts'ín tsix'ánkihi tunkuin? —kitsú jóo̱.
11 B'a̱ kitsú ndo̱:
—Nda̱ xi 'mi Jesu kuats'ínnda si ko̱ kuangjájnuhu̱ tunkán ko̱ b'i̱ kuatsúna: “T'in ntá ti̱xa̱ Siloe ko̱ ta̱nejnui tunkuin.” Kui nga kfihina ko̱ nk'ie nga kuakanejná tunkán, kama chjina.
12 —¿Má tíjña ndo̱? —kitsú jóo̱.
—Najmi be —kitsú ndo̱.
13 A̱s'a̱i ngjiko̱ho̱ jóo̱ nda̱ xi kama chjihi̱ nginku̱n já fariseo̱. 14 Ni̱stjin nga kits'ínnda siu̱ Jesu ko̱ tsix'ánki tunku̱n ndo̱, kui xi ni̱stjin nkjún. Xua̱tu̱ niu̱. 15 Kui nga já fariseo̱ kingjásjaiyaha̱ ra̱ nkú ts'ín kama chjihi̱ ra̱ ko̱ b'a̱ kitsú ndo̱:
—Si kuangjájnuhu̱ tunkán, kuakanejná, ko̱ kama chjina.
16 A̱s'a̱i b'a̱ kitsú k'u̱a̱ já fariseo̱:
—Najmi Nti̱a̱ná kits'ín nibáha̱ nda̱ xi b'a̱ kuats'íu̱n, a̱t'aha̱ najmi benkjún ni̱stjin nkjúu̱n.
B'a̱ kitsú ngá k'u̱a̱:
—¿Nkú ts'ín nku nda̱ ngatitsun ka̱ma ts'i̱íhin kju̱a̱nkjún xi nkúhu xu'bi̱?
B'a̱ ts'ín tsakjányaha yjoho̱ já fariseo̱ nga̱t'aha̱ Jesu. 17 A̱s'a̱i ta̱ i̱ncha kingjásjaiyahá ngáha̱ ra̱ nda̱ xi kama chjihi̱:
—Ko̱ ji xi kuix'ánki tunkuin, ¿yáha ndo̱? ¿Nkú bixín?
—Nda̱ profeta̱ niu̱ —kitsú.
18 Tu̱nga najmi kis'ejihín ra̱ já judio̱ k'aku̱ tsa kui ndo̱ xi ka̱ nk'ie ko̱ tsa kui xi ja chji ngáha̱ ra̱. Kui nga kinchja̱ha̱ ra̱ xi cháha̱ 19 ko̱ kingjásjaiyaha̱:
—¿A kui ntínu̱u xu'bi̱ xi bixíún nga ka̱ nga kitsin? ¿Nkú ts'ín kama chjihi̱ ra̱?
20 B'a̱ kitsú xi cháha̱ ndo̱:
—Yai̱ nga kui xi ntíni̱ ko̱ ka̱ nga kitsin. 21 Tu̱nga najmi yaníi̱ nkú ts'ín kama chjihi̱ ra̱. Najmi yai̱ yá xi kuakjex'ánki tunku̱n. Tu̱ sahá kui cha̱sjaiyoho̱o. Ja chá. Ka̱ma ku̱i̱tsu̱ya subanu̱u ni xi kamat'ain.
22 B'a̱ kitsú xi cháha̱ ndo̱ a̱t'aha̱ tsankjún já judio̱ k'aku̱. A̱t'aha̱ y'éndako̱ xinkjín já judio̱ k'aku̱ tsa tjín xi ts'i̱ínkie yjoho̱ nga Jesu xi kits'ín nibá Nti̱a̱ná, kui xi ku̱i̱ch'onsje a̱jihi̱n xu̱ta̱ sinagoga̱. 23 Kui kju̱a̱ha nga: “Cha̱sjaiyoho̱o, ja chá”, kitsúhu xi cháha̱ ndo̱.
24 A̱s'a̱i ta̱ kinchja̱há ngáha̱ ra̱ ni̱yá xi ma joho já judio̱ k'aku̱ nda̱ xi kama chjihi̱ ko̱ b'a̱ kitsúhu̱:
—Yai̱ nga nda̱ ngatitsuhún xi kuats'ínnkihi. N'e̱kiei yjohi̱ nginku̱n Nti̱a̱ná xi tjíhi̱n kju̱a̱chánka nga kju̱axi̱ ni xi tíbixín.
25 B'a̱ kitsú ndo̱:
—Tsa nku nda̱ ngatitsun niu̱ najmi be. Tu̱ nkuhú ni xi be. Ka̱ná ni̱stjin nk'ie tu̱nga nd'a̱i̱ ja chjina.
26 B'a̱ kitsú jóo̱:
—¿Mí xi kuats'íhin? ¿Nkú ts'ín kuakjex'ánkihi tunkuin?
27 A̱s'a̱i b'a̱ kitsú ndo̱:
—Ja kuaxinyanu̱u tu̱nga najmi tín'esihínnú. ¿Á mjehe̱nu̱u nga b'a̱há ta̱ xín ngáha̱nu̱u? ¿A ko̱hó jun mjenu̱u ka̱mo já ni'yakuyáha̱ ndo̱?
28 B'a̱ kitsú jóo̱ nga kinchja̱tiko̱:
—Nda̱ ni'yakuyáha̱ ní ndo̱ ji. Tu̱nga ji̱n já ni'yakuyáha̱ ní Moise ji̱n. 29 Yai̱ nga Moise kinchja̱ én xi Nti̱a̱ná kitsúyaha̱, tu̱nga najmi ya níi̱ má j'aihi̱ ra̱ nda̱ xu'bo̱.
30 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú ndo̱:
—Ma nkjúnna nga najmi yo má j'aihi̱ ra̱ nda̱ xi kamaha̱ kuakjex'ánki tunkán. 31 Yaá nga Nti̱a̱ná najmi basínñjuhu̱ xu̱ta̱ ngatitsuu̱n. Tsa tjín xi sku̱e̱nkjún Nti̱a̱ná ko̱ ts'i̱ín ni xi mjehe̱, kuihí xi basínñjuhu̱. 32 Ndaha̱chí najmi kje̱e nu'yá tsa tjín xi kjex'ánki tunku̱n xu̱ta̱ xi ka̱ nga kitsin. 33 Tsa najmi Nti̱a̱ná kits'ín nibáha̱ nda̱ xu'bo̱, najmi chumi nihi xi ka̱maha̱ ra̱ ts'i̱ín.
34 B'i̱ kitsú jóo̱ nga tsich'onsje ndo̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱ sinagoga̱:
—Ngatitsun kitsinjín. ¿A jihí xi ku̱a̱kúyani̱?
35 Kint'é Jesu nga tsich'onsje ndo̱. B'i̱ kitsúhu̱ nk'ie nga kisatéjin ngáha:
—¿A s'ejihin Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n?
36 —Ji Nda̱ Nti̱a̱ —kitsú ndo̱—, ¿yáha xu'bo̱, tu̱ xi s'e̱jihinna?
37 B'i̱ kitsú Jesu:
—Ja kuayai. An ní niu̱, an xi tínchjako̱hi.
38 —S'ejinna ji, Nda̱ Nti̱a̱ —kitsú ndo̱ ko̱ tsasinkúnch'int'aha̱ Jesu.
39 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—An jáa̱ a̱sunntei̱ tu̱ xi n'e̱ko̱kju̱a̱ha, tu̱ xi ka̱ma chjihi̱ ra̱ xi ka̱ ko̱ ka̱ma ka̱ xi chjihi̱.
40 Ta̱ kint'é éi̱n k'u̱a̱ já fariseo̱ xi tíi̱nchako̱ Jesu ko̱ b'a̱ kitsúhu̱:
—¿A ko̱hó ji̱n xi ta̱ ka̱i̱?
41 B'i̱ kitsú Jesu:
—Tsa ni xi ka̱hanu, najmi tjínnu̱u jé kai. Tu̱nga b'a̱há tíbixínnú nga chjinu̱u. Kuihí kju̱a̱ha nga tjíhi̱nnu̱u jé.