10
B'i̱ ts'ín tsakúya Jesu nga kits'ínchjén nku nda̱ bastu ko̱ chu̱tsanka̱ha̱
B'i̱ ts'ín kinchja̱ Jesu:
—Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Tu̱ yáhá ni xi najmi kju̱a̱s'en a̱nkju̱a̱ ni'yaha̱ chu̱tsa̱nko̱ nga tu̱ sahá xin kju̱a̱s'enntjai, kui xi nda̱ ndyjé xi mjehe̱ ngju̱a̱i̱ko̱ chu̱tsa̱nko̱. Tu̱nga xi kju̱a̱s'en má tje̱n a̱nkju̱o̱, kui xi nda̱ bastuhu̱ chu̱tsa̱nko̱. Kjex'á nda̱ xi basehe̱ a̱nkju̱o̱ nk'ie nga be nda̱ bastuu̱. Chu̱tsa̱nka̱ xi ts'e̱ nt'é nta̱ha̱, ko̱ nga nkúnkú chu̱tsa̱nka̱ha̱ j'áíhi̱n nchja̱ha̱ ra̱ nga bitjuko̱ ni'yoo̱. Nk'ie nga bitjuko̱ ngayjee̱ chu̱tsa̱nka̱ xi ts'e̱, a̱s'a̱i tsjen títjuhu̱n ko̱ chu̱tsa̱nko̱ tsjennkíhi̱ a̱t'aha̱ be nta̱ha̱. Chu̱ xi ts'e̱ najmi tsjennkíhi̱ xu̱ta̱ xi kj'a̱í. Tu̱ sahá banka, a̱t'aha̱ najmi be nta̱ha̱ xu̱ta̱ xi kj'a̱í.
B'a̱ kitsú Jesu nga y'éjña chu̱ba̱ya ni xu'bi̱. Tu̱nga najmi kamankjihín ra̱ xu̱ta̱ ni xi kinchja̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Jesu nga kui xi nda̱ bastu xi ndoo̱
A̱s'a̱i b'a̱há ta̱ kitsú ngáha Jesu:
—Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. An xi nkú joyaha a̱nkju̱a̱ má nga fas'en chu̱tsa̱nko̱. Ngayjee̱ já xi j'ai títjun nga an, kui xi já ndyjé xi kama mjehe̱ nga ngju̱a̱i̱ko̱ chu̱tsa̱nko̱. Tu̱nga najmi kint'éhé chu̱tsa̱nko̱ nta̱ha̱ jóo̱. An xi nkú joyaha a̱nkju̱o̱. Xu̱ta̱ xi kju̱a̱s'enjinna k'u̱a̱nki. Kui xi ka̱ma xi nkú joyaha chu̱tsa̱nka̱ xi fas'en ko̱ bitju ni'yaha̱ nga fi kjine jñá.
10 ’Nda̱ ndyjée̱ f'ai tu̱ xi fiko̱ho ko̱ ts'ínk'ien ko̱ ts'ínkje chu̱tsa̱nko̱. Tu̱nga ahán jáa̱ tu̱ xi ka̱ma k'úéntu tík'uhun xu̱ta̱, tu̱ xi sa̱kúhu̱ ra̱ kju̱a̱tík'un xi ndoo̱. 11 An xi nda̱ bastu xi ndoo̱, ko̱ nda̱ bastu xi ndoo̱ tsjá yjoho̱ nga ku̱a̱yántjaihi chu̱tsa̱nka̱ha̱. 12 Nda̱ xi tu̱ to̱ohón ts'ínxántjaihi, xi najmi kui ts'e̱ xóo̱ ko̱ najmi kui ts'e̱ chu̱tsa̱nko̱, kui xi binchá masen chu̱tsa̱nko̱ ko̱ banka nk'ie nga be nga nibá chu̱ kjoo̱n. A̱s'a̱i chu̱ kjoo̱n kjine chu̱tsa̱nko̱ ko̱ ts'ínndzjoya. 13 B'a̱ ts'ín bankaha ndo̱ a̱t'aha̱ tu̱ to̱ohón ts'ínxántjaihi ko̱ najmi nkjún maha̱ chu̱tsa̱nko̱.
14 ’An xi nda̱ bastu xi ndoo̱. Be chu̱tsa̱nka̱na̱ ko̱ ta̱ bena, 15 xi nkú ts'ín bena Nti̱a̱ Na̱'miu̱ ko̱ an be Nti̱a̱ Na̱'miu̱. Tsja yjona̱ nga ku̱a̱yántjaihina chu̱tsa̱nko̱. 16 Tíi̱ncha sana kj'a̱í chu̱tsa̱nka̱ xi najmi tíi̱ncha nch'á xu'bi̱. Kui xi ta̱ tjíhin nga kjúái̱ka̱. Ku̱i̱nt'é nta̱na̱. B'a̱ ts'ín nku stíhín ka̱maha ko̱ nkuhú nda̱ bastu xi ku̱a̱se̱he̱.
17 ’Kui kju̱a̱i̱ nga tjoho̱ ra̱ an Nti̱a̱ Na̱'miu̱. Tsja yjona̱ nga ku̱a̱yá tu̱ xi kj'u̱a̱íya ngáhana. 18 Najmi ch'a ka̱ma kjé'ana nga tíi̱jña tík'an. An ní tsja su̱ba̱ yjona̱ nga ku̱a̱yá. Tjínna nga'yún xi má nga tsja yjona̱ ko̱ ta̱ tjínna nga'yún nga kúáte̱jña tík'un ngáhana. Kui xái̱ xi kitsjána Na̱'mina̱ nga ts'ian.
19 Nk'ie nga kint'é jóo̱ éi̱n, a̱s'a̱i ta̱ tsakjányahá ngáha yjoho̱. Nkjin xi b'a̱ kitsú:
20 —Nda̱nindahá tíjñajihi̱n ndo̱ ko̱ luku̱. ¿Á jun tíbasinñjuhu̱ru̱u?
21 B'a̱ kitsú ngá k'u̱a̱:
—Najmi b'a̱ ts'ín ku̱i̱nchja̱ xi tíjñajihi̱n nda̱nindoo̱. ¿A ka̱mahá ra̱ nda̱nindoo̱ kjéx'ánki tunku̱n xu̱ta̱ ka̱?
B'i̱ ts'ín najmi kis'ejihi̱n já judio̱ k'aku yáha Jesu
22 Nk'ie nga ni̱stjin chu̱nch'óo̱n, nanki Jerusalen tíi̱ncha b'asje s'í xu̱ta̱ nga tíi̱ncha ts'ínkj'áítsjen ni̱stjin nk'ie nga kis'ejña chji ni̱nku̱ nginku̱n Nti̱a̱ná. 23 Kikjatsú'ba Jesu má ma na̱tsihi̱n ni̱nku̱ xi tje̱hen má nga 'mi Kinte Ni'yaha̱ Salomon. 24 A̱s'a̱i y'étjindaihi̱ jóo̱ ko̱ b'a̱ kitsúhu̱:
—¿Nkú tjín ni̱stjin n'e̱sti sani̱? Tsa kju̱axi̱ nga ji xi kits'ín nibá Nti̱a̱ná, t'inya kixi̱ kixi̱ni̱ nd'a̱i̱.
25 B'i̱ kitsú Jesu:
—Ja b'a̱ kixinnu̱u tu̱nga najmi kis'ejihínnu̱u. Ni xi títs'ian ngajoho̱ Na̱'mina̱, tíbakúchji yáha an. 26 Tu̱nga najmi s'ejihínnu̱u a̱t'aha̱ najmi chu̱tsa̱nka̱na̱ jun. 27 Chu̱tsa̱nka̱na̱ nt'é nta̱na̱. An be chu̱tsa̱nka̱na̱ ko̱ tsjennkína. 28 An ts'ink'íéntu tík'un síán. Najmi ka̱ma ndyja̱ ko̱ najmi ch'a xi kjé'ana a̱ya ntsa̱. 29 Na̱'mina̱ kitsjána chu̱tsa̱nko̱ ko̱ kui xi 'yún chánka nga tu̱ yáhá ni. Ndaha nku najmi ka̱maha̱ kjé'aha̱ chu̱tsa̱nka̱ xi tjíntu a̱ya ntsja. 30 Na̱'miu̱ ko̱ an nkuhú maha̱ni̱.
31 Nk'ie nga kint'é éi̱n já judio̱ k'aku̱, a̱s'a̱i ta̱ jakj'á ngáha ndji̱o̱ nga mjehe̱ ts'i̱ínk'ien Jesu. 32 B'i̱ kitsú Jesu nga kinchja̱:
—Nkjin ṉkjún ni xi nda kits'ian a̱jinnu̱u, xá xi kitsjána Na̱'mina̱. ¿Má nga̱t'aha̱ mjehe̱nu̱u k'úéhenú ndji̱o̱?
33 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú jóo̱:
—Najmi nga̱t'aha̱ ni nda xi kin'ei. Tu̱ nga̱t'aha̱ ní nga najmi tíyankjúín Nti̱a̱ná nga b'a̱ tíbixín. Kui kju̱a̱ha nga ndji̱o̱ s'e̱he ri. Nda̱ a̱sunnte ní, tu̱nga Nti̱a̱náhá tín'e mai yjohi̱.
34 B'i̱ kitsú Jesu:
—Kju̱a̱téxumanu̱u tjít'a má nga b'a̱ kitsú Nti̱a̱ná nga kinchja̱ko̱ xu̱ta̱: “Nti̱a̱nú kixinnu̱u.” 35 B'a̱ ts'ín Nti̱a̱ná b'a̱ kitsúhu nga nti̱a̱ xu̱ta̱ xi tsichuk'úhu̱n éhe̱n. Ko̱ yaá nga chjíhi̱ ra̱ ngayjee̱ ni xi tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná. 36 An bi, Nti̱a̱ Na̱'miu̱ kitsjána xá xi tjíhin nga ts'ian ko̱ kits'ín nibána a̱sunntei̱. Kui nga, ¿nkú tjíhi̱n ra̱ nga b'a̱ tíbixíhinnu nga najmi tíbenkjúhunna Nti̱a̱ná nk'ie nga b'a̱ tíxian nga an xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná? 37 Tsa najmi títs'ian xá xi ts'e̱ Na̱'mina̱, najmi tu̱ n'e s'ejinnú. 38 Tu̱nga tsa títs'ian xáha̱, ndaha tsa najmi s'e̱jinnu̱u an, tu̱nga n'e̱ s'ejinnú xóo̱. B'a̱ ts'ín cha̱hanu ko̱ ka̱mankjinnu̱u nga Nti̱a̱ Na̱'miu̱ tíjñajinna ko̱ nga an tíi̱jñajihi̱n Nti̱a̱ Na̱'miu̱.
39 A̱s'a̱i ta̱ kama mjehé ngáha̱ ra̱ jóo̱ nga ku̱a̱kj'ánijéhe̱, tu̱nga tsitjuhú Jesu yo̱ nga ngji t'axín. 40 A̱s'a̱i tsichu ngáha ngabantá ntáje̱ Jordan. Ngjik'iejña a̱nte má nga tsaténtá Jua xu̱ta̱ nga tjuhun. 41 Nkjin xu̱ta̱ xi j'aisehe̱ Jesu yo̱ ko̱ b'a̱ i̱ncha kitsú:
—Ndaha nku kju̱a̱nkjún najmi kits'ín Jua, tu̱nga kju̱axi̱hí ngayjee̱ ni xi kinchja̱ni̱jmíyaha nda̱i̱.
42 Nkjin xu̱ta̱ kis'ejihi̱n Jesu a̱nte xu'bo̱.