12
B'i̱ ts'ín nku ta̱chju̱ún tsaténdzjojnúhu̱ ntá sinjne̱ Jesu
(Mt. 26:6-13; Mr. 14:3-9)
Nk'ie nga ndyja sa jun ni̱stjin nga ku̱i̱chú S'í Pascu̱a̱, a̱s'a̱i j'ai Jesu nanki Betani̱a̱, má síjña ni'yaha̱ Laza̱ro̱, nda̱ xi kits'ínkj'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱. Yo̱ kis'endaha̱ nku nichine. Marta̱ y'éya nichinee̱ ko̱ Laza̱ro̱ ta̱ y'ejñajihi̱n xu̱ta̱ xi y'entut'áko̱ Jesu yámixo̱. A̱s'a̱i j'aiko̱ Maria̱ nkú ra̱ ma masen litru̱ ntá sinjne̱ xi 'mi nardo̱, xi 'yún nda ko̱ xi 'yún chjí. Kui xi tsaténdzjojnúhu̱ sjai Jesu ko̱ ta̱ kuihi ntsja̱ku̱ kits'ínxijnuko̱ho. I̱xí kitsjehén nta̱ sinjne̱ a̱yoo̱. A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Juda̱ Iscariote̱, xi nda̱ ni'yakuyáha̱ Jesu xi a̱skahan ts'i̱ínkjas'ehe̱n:
—Tsa tu̱ sahá kuasatéña ntá sinjne̱i̱ kai. Tsa jan unchan to̱on denari̱o̱ kuach'a, tu̱ xi ka̱ma ku̱i̱si̱nko̱ho xu̱ta̱ x'a̱n.
Tu̱nga najmi xu̱ta̱ x'a̱hán kits'ínnkjink'un nga b'a̱ kitsú. Tu̱ nga̱t'aha̱ ní to̱oo̱n b'a̱ kitsúhu, a̱t'aha̱ kui xi f'átjo to̱oo̱n ko̱ bakjá ndyjé. B'i̱ kitsú Jesu:
—Najmi tu̱ ji b'echj'áíhi̱ ta̱chjúu̱n. A̱t'aha̱ ni̱stjin nga s'e̱yanjia j'átjona ntá sinjne̱i̱. Xu̱ta̱ x'a̱n bi tehe̱nte k'úéntujínnu̱u, tu̱nga an najmi tehe̱nte kúáte̱jñajinnu̱u.
Nkjin ṉkjún xu̱ta̱ kint'é nga nanki Betani̱a̱ tíjña Jesu ko̱ i̱ncha ngjisehe̱. Tu̱nga najmi tu̱ nkuhú Jesu ngjisehe̱. Ta̱ i̱ncha ngji ní a̱t'aha̱ ta̱ mjehe̱ nga sku̱e̱ Laza̱ro̱ xi kin'ekj'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱. 10 A̱s'a̱i kama ñjakú já na̱'mi k'aku̱ ko̱ y'éndako̱ xinkjín xi má nga ko̱ Laza̱ro̱ tjíhin nga n'e̱k'ien. 11 A̱t'aha̱ nga̱t'aha̱ Laza̱ro̱ nkjin ṉkjún xu̱ta̱ ts'asje t'axíhi̱n yjoho̱ jóo̱. Tu̱ sahá Jesu kis'ejihi̱n.
B'i̱ ts'ín jas'en Jesu nanki Jerusalen
(Mt. 21:1-11; Mr. 11:1-11; Lc. 19:28-40)
12 Ni̱stjin xi ma ndyjuu̱n ngáha nkjin ṉkjún xu̱ta̱ kint'é nga Jesu kj'u̱a̱í nanki Jerusalen, a̱t'aha̱ nkjin maha xi j'aik'asje S'í Pascu̱a̱. 13 A̱s'a̱i i̱ncha jakj'á tjiaha̱ yá xka̱jén ko̱ tsitju nga i̱ncha ngjikj'á ni̱yá. B'i̱ i̱ncha kitsú nga 'yún kinchja̱:
—¡Kats'ínk'ankiná Nti̱a̱ná! ¡Nti̱a̱ná nda kats'ínko̱ xi nibáha ngajoho̱, xi Nda̱ Rei̱hi̱ xu̱ta̱ Israel!
14 Nku ntí búrrú kisakúhu̱ Jesu ko̱ y'esún, xi nkú ts'ín tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná:
15 Xu̱ta̱ Sion, najmi tu̱ binkjun.
Cha̱so̱o, ja nibá Nda̱ Rei̱nu̱u nga tjísun nku ntí búrrú.
16 Kui ni xu'bi̱ najmi kamankjihi̱n já ni'yakuyáha̱ nga tjuhun. Tu̱nga a̱skahán ni, nk'ie nga tsakúchji kju̱a̱chánkaha̱, nk'iehé j'áítsjehe̱n já ni'yakuyáha̱ nga b'a̱ ts'ín tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná nga kinchja̱ni̱jmíyaha Jesu ko̱ nga b'a̱ kin'ehe̱.
17 Xu̱ta̱ xi tíi̱nchako̱ Jesu nk'ie nga kinchja̱ha̱ Laza̱ro̱ a̱ya tsjóo̱ nga kits'ínkj'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱, kui xi i̱ncha kitsúya ni xi kikie. 18 Kui kju̱a̱ha nga nkjin ṉkjún xu̱ta̱ tsitjuhu nga ngjikj'á ni̱yáha Jesu, a̱t'aha̱ kint'é kju̱a̱nkjún xi kits'ín. 19 A̱s'a̱i kinchja̱ni̱jmíyaha já fariseo̱ niu̱. B'i̱ ngján b'i̱ kitsúhu̱ xinkjín:
—¿A tíyo? Najmi chumi nihi xi ka̱ma n'e̱é. Cha̱se̱ maru̱u. Ngayjee̱ xu̱ta̱ títsjennkíhi̱ ndo̱.
B'i̱ ts'ín kitsúya títjun Jesu nga ku̱a̱yá
20 Ta tje̱njihi̱n xu̱ta̱ k'u̱a̱ xu̱ta̱ xi nchja̱ griego̱ xi ta̱ i̱ncha j'ai nanki Jerusalen nga j'ai ts'íntsjoho̱ Nti̱a̱ná a̱jihi̱n s'íu̱. 21 Kui xi j'aisehe̱ Felipe̱ xi nda̱ Betsaida̱, nanki xi tíjñajihi̱n a̱nte Galilea̱, ko̱ b'a̱ kitsúhu̱:
—Ji nda̱ nti̱a̱, mjeni̱ nga cha̱i̱ Jesu.
22 A̱s'a̱i Felipe̱ ngji tsúyaha̱ Andre ko̱ nga joo̱ ngji tsúya ngáha̱ Jesu. 23 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—Ja kuichu chu̱ba̱ nga sa̱kúchji kju̱a̱chánkaha̱ Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n. 24 Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Tsa najmi ku̱i̱jne̱ t'anankiu̱ nku xujmá tuni̱ñu̱ ko̱ ku̱a̱yá, tu̱ nku s'e̱jña subahá. Tu̱nga tsa ku̱a̱yá, nk'iehé nga tsjá cha̱n xi 'yún tse. 25 Xi tjoho̱ yjoho̱, kui xi tu̱ sahá ndyja̱. Tu̱nga xi najmi tjoho̱ yjoho̱ a̱sunntei̱, kui xi tu̱ sahá kj'u̱átjo ko̱ k'úéjña tík'un sín. 26 Tsa tjín xi títs'ínkjáínna nga an xi ka̱ma Nda̱ Nti̱a̱ha̱, katsjennkína. Má kúáte̱jña, ta̱ yo̱ k'úéjña xi ts'i̱ínkjáínna, ko̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱ k'u̱a̱sjenk'aha̱ xu̱ta̱ xu'bo̱.
27 ’'Yún un tíbehe̱ ani̱ma̱na̱ nd'a̱i̱. ¿Nkú xíán? ¿A b'i̱ xíán: Ji Na̱'mi, n'e̱kj'a t'axínní kju̱a̱ni̱ma̱ xu'bi̱ nd'a̱i̱? Tu̱nga kuihí xá jái̱hina. 28 Tu̱ sahá ta̱kúchji kju̱a̱chánkahi̱, Na̱'mi.
Nk'ie nga b'a̱ kitsú Jesu, a̱s'a̱i b'i̱ kitsú nku nta̱ xi nibaha nk'a ján:
—Ja tsakuchjá kju̱a̱chánkana̱ ko̱ ta̱ kuakuchjíhí ngáhana.
29 Nk'ie nga kint'é nto̱ xu̱ta̱ xi tíi̱ncha yo̱, tjín xi b'a̱ kitsú:
—Nku ch'o̱n kjuaneya.
Ko̱ k'u̱a̱ xi b'a̱ kitsú:
—Nku ntítsje kuanchja̱ko̱ho̱.
30 A̱s'a̱i b'a̱ kitsú Jesu:
—Najmi ngandana̱ kuanu'yáha nto̱. Ngandanu̱ ní b'a̱ kamaha. 31 Nd'a̱i̱ n'e̱ko̱kju̱a̱ a̱sunntei̱ ko̱ nd'a̱i̱ ku̱i̱ch'onsje na̱tsin ján xi tíbatéxumaha̱ a̱sunntei̱. 32 Ko̱ nga chjúsíntje̱n nk'ana t'anankiu̱, ts'ian nga ni̱bak'únna ngayjee̱ xu̱ta̱ xi tjín a̱sunntee̱.
33 B'a̱ kitsú Jesu nga kitsúya xi nkú ts'ín ku̱a̱yáha. 34 A̱s'a̱i b'a̱ kitsú xu̱ta̱:
—Tu̱nga yaníi̱ ni xi tjít'a kju̱a̱téxumoo̱, nga xi ts'i̱ín nibá Nti̱a̱ná ngajoho̱ k'úéjña sín. ¿Nkú ts'ín b'a̱ tíbixíhinni nga tjíhin nga chjúsíntje̱n nk'aha Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n? ¿Yá xi Ntíhi̱ Nda̱x'i̱n xi tíbixín?
35 B'i̱ kitsú Jesu:
—An nd'íu̱. Tu̱ chuba ni̱stjihín tíi̱jñajin sanu̱u. Ti̱nimo nga tíjña sanu̱u nd'íu̱ tu̱ xi najmi ka̱ma jyunt'aihinnu. A̱t'aha̱ xi tsú'ba má jyuu̱n najmi be má fi. 36 Nk'ie nga tíi̱jñajinnu̱u xi nkúhu nd'í, n'e̱ s'ejinnú tu̱ xi ku̱i̱nimahanu má ndzjee̱n.
B'a̱ kitsú Jesu ko̱ a̱s'a̱i ngji t'axíhi̱n xu̱to̱.
Kui nga̱t'ai̱ xu̱ta̱ najmi kis'ejihi̱n ra̱ Jesu
37 Ndaha tsa nkjin ṉkjún kju̱a̱nkjún xi kits'ín Jesu nginku̱n xu̱ta̱, tu̱nga najmi kis'ejihín ra̱ yáha kui. 38 B'a̱ kama tu̱ xi tsitjusuhun én xi kitsú nda̱ profeta̱ Isaia̱ má nga b'a̱ ts'ín y'ét'a:
Ji Nti̱a̱, ¿yá xi kis'ejihi̱n én xi kichubai̱?
¿Yá xi kis'ejña chjihi̱ nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná?
39 Kui kju̱a̱ha nga najmi kama kis'ejihi̱n ra̱ xu̱ta̱, a̱t'aha̱ b'i̱ ta̱ ts'ín y'ét'a ya Isaia̱ éhe̱n Nti̱a̱ná:
40 Nti̱a̱ná y'échja tunku̱n xu̱ta̱ xu'bi̱ ko̱ kits'ín ndjá ani̱ma̱ha̱,
tu̱ xi najmi sku̱e̱he ko̱ tu̱ xi najmi ka̱mankjihi̱n ra̱,
tsa ts'i̱ínk'óntjaiya ani̱ma̱ha̱ xi má nga ts'innkíhi̱ xu̱ta̱ xu'bi̱.
41 B'a̱ kitsú Isaia̱ a̱t'aha̱ kikie kju̱a̱chánkaha̱ Jesu ko̱ kinchja̱ni̱jmíyaha.
42 Ko̱ ta̱ nkjin maha já tjíxá xi kis'ejihi̱n Jesu, tu̱nga najmi kits'ínkiehé yjoho̱ a̱t'aha̱ tsankjún já fariseo̱ ko̱ najmi mjehe̱ nga ku̱i̱ch'onsje a̱jihi̱n xu̱ta̱ sinagoga̱. 43 B'a̱ kits'ín a̱t'aha̱ 'yún kama tsjo saha̱ nga s'e̱he̱ kju̱a̱chánka a̱jihi̱n xu̱ta̱ nga nginku̱n Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín kinchja̱ni̱jmíyaha yjoho̱ Jesu
44 'Yún kinchja̱ Jesu nga b'i̱ kitsú:
—Xi s'ejihi̱n an, najmi tu̱ nku an tís'ejihi̱n. Ta̱ tís'ejihi̱n xi kits'ín nibána. 45 Xi tíbena, tíbe xi kits'ín nibána. 46 An nd'í xi j'ai ts'ín ndzjehe̱n xu̱ta̱ a̱sunntei̱, tu̱ xi ngayjee̱ xi s'e̱jihi̱n ra̱ an najmi k'úéntuhu má jyuu̱n.
47 ’Tsa tjín xi ku̱i̱nt'é én xi tínchja tu̱nga najmi ts'i̱íntjusuhún, najmi an kuasehe̱ má ni xi nda ko̱ má ni xi najmi nda xi kits'ín xu̱ta̱ xu'bo̱. A̱t'aha̱ najmi kui xóo̱ jái̱hina. Jái̱ ts'ink'anki níná xu̱ta̱. 48 Xi ts'i̱ín t'axínna ko̱ najmi ts'i̱ínkjáíhi̱n én xi tínchja, tíjña xi ku̱a̱se̱he̱ má ni xi nda ko̱ má ni xi najmi nda xi kits'ín. Én xi tínchja, kui xi k'u̱éjñanehe̱ ni xi kanéhe̱ xu̱ta̱ xu'bo̱ ni̱stjin xi fekuu̱.
49 ’A̱t'aha̱ najmi kuenta̱na̱ tínchjahana. Kuenta̱ha̱ ní Na̱'mi xi kits'ín nibána tínchjahana. Kui xi kitsjána kju̱a̱ má nihi xi tjíhin nga kuinchja ko̱ kuakuyá. 50 Ko̱ be nga kju̱a̱téxumaha̱ ts'i̱ínk'íéntu tík'un síhi̱n xu̱ta̱. Kui kju̱a̱ha, xi nkú kitsúhuna Nti̱a̱ Na̱'miu̱, b'a̱ ts'ín tínchja.