13
B'i̱ ts'ín tsanéjnu Jesu sjai já ni'yakuyáha̱
Chubahá ndyjaha̱ ni̱stjihi̱n S'í Pascu̱a̱ ko̱ be Jesu nga ja tíbichú chu̱ba̱ nga k'u̱éjña a̱sunntee̱ nga ngju̱a̱i̱ ngáha má tíjña Nti̱a̱ Na̱'miu̱. Tehe̱nte kits'íntjo xu̱ta̱ xi ts'e̱ xi tjíntu a̱sunntee̱ ko̱ ngayjehe k'un kits'íntjo. Kikjineko̱ já ni'yakuyáha̱ nichinehe̱ s'íu̱, ko̱ kui chu̱bo̱ nda̱nindoo̱ ja kab'éjñajin ani̱ma̱ha̱ Juda̱ Iscariote̱ ntíhi̱ Simon nga ts'i̱ínkjas'en Jesu. Be Jesu nga Nti̱a̱ Na̱'miu̱ kits'ínkjas'en a̱ya ntsja ngayjee̱ ni xi tjín. Be nga má tíjña Nti̱a̱ná nibaha ko̱ nga yo̱ ngju̱a̱i̱se ngáha̱ ra̱.
Kui b'a̱ maha, nk'ie nga tjíntut'áha yámixo̱, a̱s'a̱i tsisintje̱n Jesu, ts'asje najyun ndju xi yja ko̱ jakj'á nku najyunxú nga y'ékjá ndayáha̱. Jakj'á ntánijua, tsanéjnu sjai já ni'yakuyáha̱ ko̱ kits'ínxijnuko̱ho najyunxú xi y'ékjá ndayáha̱. Nk'ie nga tsichuk'úhu̱n Simon Pedro̱, b'a̱ kitsú ndo̱:
—Ji Nda̱ Nti̱a̱, ¿nkú ts'ín ji ku̱a̱nejnuhuni tsu̱ká?
B'i̱ kitsú Jesu:
—Nd'a̱i̱ najmi yai ni xi títs'ian tu̱nga a̱skahán ni ka̱mankjihin.
B'a̱há ta̱ kitsú ngáha Pedro̱:
—Ndaha tsa mí yjehe najmi ku̱a̱nejnui tsu̱ká.
B'i̱ kitsú Jesu:
—Tsa najmi kuanejná tsu̱kui, najmi ta̱ xu̱ta̱ xi ts'a̱n ka̱mahani.
A̱s'a̱i b'a̱ kitsú Simon Pedro̱:
—Ji Nda̱ Nti̱a̱, najmi tu̱ suba tsu̱ká xi ta̱nejnui ma. Ta̱ ta̱nejnui ntsa̱ ko̱ nintaká.
10 B'i̱ kitsú Jesu:
—Xi a̱s'a̱i kabinguyahá tu̱ tsu̱ku̱hú machjéhe̱n nga kfe̱jnú, a̱t'aha̱ je yje. Jun bi ja jo, tu̱nga najmi ngatentenú.
11 A̱t'aha̱ be Jesu yá xi ts'i̱ínkjas'ehe̱n, kui nga: “Najmi ngatentoo̱ xi jo”, kitsúhu.
12 Nk'ie nga ja kamaha̱ nga tsanéjnu sjai já ni'yakuyáha̱, a̱s'a̱i kingja ngáha najyun ndjuhu̱, y'ejñat'a yámixo̱ ko̱ b'i̱ kitsú:
—¿A mankjinnu̱u ni xi kuats'inko̱nu̱u? 13 Jun xi 'minú Nda̱ Maestru̱ ko̱ Nda̱ Nti̱a̱. Ko̱ tjínnu̱u kixi̱ nga b'a̱ bixínnú, a̱t'aha̱ b'a̱ tjín kjáíhin. 14 Kui b'a̱ maha, tsa an xi kuakanejnúhuna tsu̱ku, nga an xi Nda̱ Maestru̱nu̱u ko̱ Nda̱ Nti̱a̱nu̱u, kui nga ko̱ jun tjíhin nga ku̱a̱nejnuhunu tsu̱ku̱ xinki̱u. 15 Ja kuak'iejñá chu̱ba̱yanu̱u tu̱ xi b'a̱ n'e̱henu xi nkú kuats'innu̱u. 16 Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Ndaha nku nda̱ musu̱ najmi 'yún nk'a tje̱n nga nda̱ nti̱a̱ha̱. Ko̱ nku nda̱ xi s'exá najmi 'yún nk'a tje̱n nga xi b'éxáha̱. 17 Tsa tímankjinnu̱u ni xi tíxian ko̱ ta̱ n'e̱tjusun, á b'a̱ nda tjíhin ts'a̱jun.
18 ’Najmi nga tentoo̱ b'a̱ tíxinnu̱u. An be yá xi j'ajián. Tu̱nga tjíhín ni nga ku̱i̱tjusun éhe̱n Nti̱a̱ná xi b'a̱ ts'ín tjít'a: “Xi kjineko̱na ni̱ñu̱, kui xi ja kama nda̱ kontra̱na̱.” 19 Nd'a̱i̱ b'a̱ tíxinnu̱u kintehe̱ ni nga ku̱i̱tjusun ni xi tjíhin nga ka̱ma, tu̱ xi nk'ie nga b'a̱ ka̱moo̱ s'e̱jihi̱nnu̱u nga an xi tu̱ b'a̱ ts'ín tíi̱jñaná. 20 Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Xi ts'i̱ínkjáíhi̱n xu̱ta̱ xi ts'inkjíá, kui xi an títs'ínkjáínna. Ko̱ xi ts'i̱ínkjáínna, kui xi títs'ínkjáíhi̱n xi kits'ín nibána.
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu nga Juda̱ Iscariote̱ ts'i̱ínkjas'ehe̱n
(Mt. 26:20-25; Mr. 14:17-21; Lc. 22:21-23)
21 A̱s'a̱i xí ts'atséhé ani̱ma̱ha̱ Jesu ko̱ b'i̱ kitsú:
—Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Tíjñajinnu̱u nku xi ts'i̱ínkjas'enna.
22 A̱s'a̱i b'i̱ ngján i̱ncha tsase'a xinkjín já ni'yakuyóo̱, a̱t'aha̱ najmi be yá xi títsu Jesu. 23 Yo̱ tíjñat'a tiñaha̱ Jesu nda̱ ni'yakuyá xi 'yún tjoho̱ nga tíjñat'ako̱ho̱ yámixo̱. 24 Kui nga jyukj'i Simon Pedro̱ kingjásjaiya se̱he̱n ra̱ nda̱ ni'yakuyá xu'bo̱ nga ngju̱ásjaiyaha̱ Jesu yá xi títsu. 25 A̱s'a̱i nda̱ ni'yakuyóo̱ 'yún ngjik'ún saha̱ Jesu ko̱ b'i̱ kitsú:
—Ji Nda̱ Nti̱a̱, ¿yá xi b'a̱ ts'i̱íu̱n?
26 B'i̱ kitsú Jesu:
—Xi ts'ink'anchi̱hi̱ ni̱nku̱a̱n ko̱ tsjaha̱, kui xi b'a̱ ts'i̱íu̱n.
A̱s'a̱i kits'ínk'anchi̱ ni̱nku̱o̱n ko̱ Juda̱ Iscariote̱ kitsjáha̱, kui xi ntíhi̱ Simon. 27 Nk'ie nga kik'a̱i̱hi̱ Juda̱ ni̱nku̱o̱n, jas'enjihi̱n nda̱nindoo̱. A̱s'a̱i b'i̱ kitsúhu̱ Jesu ndo̱:
—Ki̱tsa̱ n'e̱i̱ ni xi n'e̱i̱.
28 Tu̱nga ndahá nku xi tjíntut'á yámixo̱ najmi kamankjihi̱n á b'a̱ kitsúhu̱ ra̱. 29 Tjín xi kits'ínnkjink'un nga b'a̱ kitsú nga tjíhin nga k'u̱a̱tse Juda̱ ni xi machjén s'íu̱ ko̱ a ra̱ nga tsjáha̱ to̱on xu̱ta̱ x'a̱n, a̱t'aha̱ Juda̱ f'átjo to̱oo̱n. 30 Nk'ie nga kik'a̱i̱hi̱ ni̱nku̱o̱n Juda̱, tje̱n'yún tsitjusjehé na̱tsiu̱n. Ja jyun kui chu̱bo̱.
Kui kju̱a̱téxuma tse̱tse̱ xu'bi̱ y'éjña Jesu
31 Nk'ie nga ja ngji Juda̱, b'a̱ kitsú Jesu:
—Nd'a̱i̱ sa̱kúchji kju̱a̱chánkaha̱ Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n, ko̱ ni xi ts'i̱ín Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n ku̱a̱kúchji kju̱a̱chánkaha̱ Nti̱a̱ná. 32 Ko̱ tsa Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n ku̱a̱kúchji kju̱a̱chánkaha̱ Nti̱a̱ná, b'a̱ ta̱ ts'ín Nti̱a̱ná ku̱a̱kúchji kju̱a̱chánkaha̱ Ntíu̱. Ja ma ma b'a̱ ka̱moo̱. 33 Jun ntína̱, tu̱ kutjuhú tíi̱jñajin sanu̱u. Ku̱i̱nchísjainú tu̱nga má nga kfíán najmi ka̱ma kuankíún. B'a̱ ta̱ tíxinnu̱u nd'a̱i̱ xi nkú nga ta̱ kixihi̱n xu̱ta̱ xingisoo̱.
34 ’Tsjanu̱u nku kju̱a̱téxuma tse̱tse̱: N'e̱tjó xinki̱u. Xi nkú nga ts'ín tjona jun, b'a̱ ta̱ ts'ín n'e̱tjó xinki̱u. 35 B'a̱ ts'ín sku̱e̱he ngayjee̱ xu̱ta̱ nga jun xi já ni'yakuyána̱, tsa n'e̱tjó xinki̱u.
B'i̱ ts'ín kitsúya títjun Jesu nga Pedro̱ b'a̱ ku̱i̱tsu̱ nga najmi behe̱
(Mt. 26:31-35; Mr. 14:27-31; Lc. 22:31-34)
36 B'a̱ kitsú Simon Pedro̱:
—Ji Nda̱ Nti̱a̱, ¿má xi tje̱hen k'úín?
B'i̱ kitsú Jesu:
—Najmi ka̱ma tsjénnkiní nd'a̱i̱ má nga kfíán, tu̱nga a̱skahán ni tsjénnkiní.
37 B'a̱há ta̱ kitsú ngáha Pedro̱:
—Ji Nda̱ Nti̱a̱, ¿á najmi ka̱ma tsjénnkihi ra nd'a̱i̱? Tjínkuhu̱ k'an nga ku̱a̱yántjaihi ra.
38 B'i̱ kitsú Jesu:
—¿A tjínkuhu̱ k'uin nga ku̱a̱yántjaihiní? Kju̱axi̱ ni xi tíxihin. Kintehe̱ ni nga kji̱ntá xa̱nto̱ b'a̱ ku̱i̱xín nga najmi yaní jan ni̱yá tjíhin.