Xu̱ju̱n xi kits'ínntu Juda̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Juda̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱
An Juda̱, an xi nda̱ musu̱ síhi̱n Jesucristo̱ ko̱ nda̱ nts'é tíxihi̱n Santiago̱, títs'inkjínu̱u xu̱ju̱i̱n jun xi kichj'ajinnu̱u. Nti̱a̱ Na̱'miná tjoho̱ jun ko̱ tíkunnu̱u Jesucristo̱.
Katuma ni̱ma̱ha̱ Nti̱a̱ná jun ko̱ 'yún katsjánu̱u kju̱a̱jyu ko̱ kju̱a̱tjo.
B'i̱ ts'ín tsakúya Juda̱ ni xi ts'ín já maestru̱ tsank'á xi tjínjihi̱n xu̱ta̱ ni̱nku̱
Já nts'e, ja nd'a̱i mje ṉkjúhunna nga k'uet'ánu̱u xi nkú ts'ín nkuhú ts'ankiá. Nd'a̱i̱ tjíhin nga tíb'entúnu̱u ko̱ tíbankinu̱u nga n'e̱ chúkju̱o̱ nga ti̱nchajiun xi nkú ts'ín s'ejinná, kui xi nkuhú nga kin'ekjas'ehe̱n ra̱ xu̱ta̱ xi kikj'áts'e̱ Nti̱a̱ná. B'a̱ tíxian a̱t'aha̱ k'u̱a̱ já xi jas'enjin maña̱nu̱u. Kui xi ja nd'a̱i tíjñanehe̱ ra̱ ni xi kanéhe̱ a̱t'aha̱ najmi nda kits'ín. Najmi benkjún Nti̱a̱ná jóo̱ ko̱ tíi̱ncha ts'ínkj'óntjaiya kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná. B'a̱ tíi̱ncha tsu nga nk'ie nga kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná tintsu̱ba̱jián ma n'eé tu̱ mí nihí ni. Ko̱ najmi ts'ínkjáíhi̱n Jesucristo̱ xi Nda̱ Nti̱a̱ná maha ko̱ xi batéxumaná.
Ndaha tsa ja kisakúyanu̱u ni xi xínnu̱u, tu̱nga mjehéna ts'inkj'áítsjennu̱u. Nti̱a̱ná ts'asjejin xu̱ta̱ xi ts'e̱ nga kik'onsje a̱nte Egipto̱ ko̱ a̱skahan kits'ínkjesun xi najmi kis'ejihi̱n. Ko̱ ntítsje xi najmi kixi̱ kits'íntjusun xá xi kik'a̱i̱hi̱ nga tu̱ y'éntu masehén a̱ntehe̱, kui xi kjintuyá'yún sín má jyuu̱n santa nkúhu nga n'e̱ko̱ku̱a̱ nk'ie nga ku̱i̱chú ni̱stjin chánka nga cha̱se̱he̱ mí nihi xi kits'ín nga nkúnkú xu̱ta̱.
B'a̱ ta̱ i̱ncha kits'ín xu̱ta̱ xi kis'e nanki Sodoma̱ ko̱ nanki Gomorra̱ ko̱ nanki xi tjíndaihi̱, xi nkú nga i̱ncha kits'ín ntítsjee̱. I̱ncha kits'ínkas'ehe̱n yjoho̱ nga chu̱ba̱ kikjantuko̱hó xinkjín. Najmi kikienkjún yjoho̱ nga 'yún tse ni xi i̱ncha kits'ín. Kui nga kin'e nibájenehe̱n ra̱ nd'í xi najmi maha̱ 'meyaha. B'a̱ ts'ín kik'a̱i̱hi̱ ra̱ kju̱a̱'un. Kui niu̱ xi bakúyaná nkú maná nk'ie nga najmi nu'yá'éhe̱én Nti̱a̱ná.
Ko̱ b'a̱ ta̱ ka̱maha̱ já xi jas'ejín maña̱nu̱u. Nga̱t'aha̱ nchi̱nihi̱ títs'ín chu̱ntíhi yjoho̱ nginku̱n Nti̱a̱ná, najmi benkjún xi tjíhi̱n xá ko̱ ch'on ts'ín nchja̱yane xi i nk'a ján. Najmi ma b'a̱ n'e, ta̱ santaha ntítsje k'aku̱ Miguel najmi b'a̱ kits'ín. Nk'ie nga tíkjánko̱ nda̱nindoo̱ nga tíkjányaha yjonintehe̱ Moise, najmi kama k'un tsa ta̱ kuihi kits'íhi̱n kju̱a̱ yjoho̱. Tu̱ sa ní b'i̱ kitsú: “¡Nti̱a̱ná kats'ínnijéhi ni xi tín'ei!” 10 Tu̱nga máha já xi jas'ejin maña̱nu̱u, chu̱ba̱ ch'ohón ts'ín nchja̱yane ni xi najmi mankjihi̱n. Ko̱ máha ni xi mankjin suba kuihi̱, xi chu̱ba̱ ts'ínkjáíhín ra̱ xi nkú joyaha chu̱ nga najmi ts'ínnkjink'un, kui nga̱t'aha̱ ni xu'bi̱ títs'ínkatsúhun yjoho̱.
11 ¡Ni̱ma̱ rú ts'íhin jóo̱! Ngakjá tjíma xi nkú ts'ín ngakjá kikjatsú'ba Cain. A̱t'aha̱ 'yún mjehe̱ to̱on, kui nga títs'ínndyjajihi̱n ra̱ yjoho̱ xi nkúhu nda̱ profeta̱ Balaam. Ko̱ a̱t'aha̱ i̱ncha fi kontraha̱ xi tjíhi̱n xá, kui nga ku̱a̱yáha xi nkúhu Kore.
12 Nk'ie nga a̱jihi̱n kju̱a̱tjoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná ma ñjakúko̱ xinki̱u, ta̱ bichú jóo̱ yo̱, tu̱nga najmi kjehén ra̱ ni̱yá nga k'úéntujínnu̱u jóo̱. Chu̱ba̱ kjinehé ko̱ 'bi nga najmi chumi nihi xi nusihi̱n. Xi nkú joyaha ni̱nti̱ xi najmi tjíhi̱n ts'í jóo̱, xi tu̱ má xi tje̱hén ni fiko̱ho̱ ntjo̱. Ko̱ xi nkú joyaha yá tu xi najmi bjaha̱ tu nga ni̱stjihi̱n, xi nkúhu yá xi kja̱ma̱ha̱ kjin kichjuyanji, yá xi tu̱ xí jahá k'ien. 13 Xi nkú ts'ín baténdzjo xúhu̱ t'éhe̱n ntáchak'uu̱n nga 'yún, b'a̱ ts'ín bakúchji jóo̱ ni ch'onk'un xi ts'ín, ni xi tjíhin nga ka̱ma subaha̱ kai. Kui xi nkú joyaha niñu xi kindyjajihi̱n ni̱yáha̱. Kui xi tje̱n síhi̱n má jyuu̱n.
14 Kits'ínkjó Nti̱a̱ná jóo̱ nk'ie nga kits'ínkinchja̱ Enoc. Enoc kui xi kama ntje̱ xi ma yatuhu̱ ra̱ Adan. B'i̱ kitsú: “An kikie nga j'aiko̱ Nti̱a̱ná nkjin ṉkjún mii̱ ntítsjehe̱, 15 tu̱ xi ku̱a̱se̱he̱ ra̱ mí ni xi nda kits'ín ko̱ mí ni xi najmi nda kits'ín ngayjee̱ xu̱ta̱ ko̱ tu̱ xi xi najmi benkjúhun Nti̱a̱ná k'u̱éjñanehe̱ ra̱ mí nihi xi tje̱he̱n. B'a̱ n'e̱he̱ tu̱ nga̱t'aha̱ ngayjee̱ ni ch'onk'un xi i̱ncha kits'ín ko̱ tu̱ nga̱t'aha̱ ni ngayjee̱ én ch'on tsu xi i̱ncha kitsúhu̱ Nti̱a̱ná.”
16 Najmi tjín ni xi sasíhi̱n já xu'bi̱. Tu̱ mí nihí ni xi b'a̱ ts'ínko̱. Nkuhú ni xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ha̱, kui xi bangisjai. Nk'a b'asje yjoho̱ nga nchja̱, ko̱ tu̱ xi sa̱kúhu̱ ra̱ ni xi i̱ncha mjehe̱, nda nchja̱yane k'u̱a̱ xu̱ta̱.
B'i̱ ts'ín kitsjáni̱yáha̱ Juda̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱
17 Tu̱nga jun já nts'ena̱, n'e̱kj'áítsjon én xi kitsúya títjun já postru̱hu̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. 18 B'a̱ kitsúnu̱u: “Ni̱stjin xi fekuu̱ s'e̱ xu̱ta̱ xi ku̱a̱jnu̱kie ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná ko̱ k'úéntujín ni ch'onk'un xi i̱ncha fásihi̱n.” 19 Kui xu̱ta̱ha xi bakjánya xu̱ta̱ ni̱nku̱, xi ts'ín ni ch'onk'un xi nchja̱ha̱ ani̱ma̱ha̱. Najmi tíjñajihi̱n Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná.
20 Tu̱nga máha jun, já nts'ena̱, ndjá ti̱nchajiun xi nkú ts'ín s'ejinnu̱u, kui xi tu̱ xí na̱xu̱hú nginku̱n Nti̱a̱ná. Ko̱ xi nkú ts'ín tsjáni̱yánu̱u Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná, b'a̱ ts'ín chu̱bako̱o Nti̱a̱ná. 21 Katjindjuko̱nu̱u kju̱a̱tjoho̱ Nti̱a̱ná nga chúyoho̱o ni̱stjin nga Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ ts'i̱ínk'íéntu tík'unko̱ sínná kju̱a̱ni̱ma̱ tak'uhu̱n.
22 Katuma ni̱ma̱nu̱u xi jo jan tímaha̱. 23 N'e̱sjejiun a̱jin nd'íu̱ xi yo̱ tjíntujín. Xi machjéhe̱n nga ka̱ma ni̱ma̱nu̱u, katuma ni̱ma̱nu̱u. Tu̱nga chúhún ru̱u yjonu̱u nga b'a̱ n'o̱, tu̱ xi najmi ts'i̱ínkatsúhu̱nnu̱u ni ch'onk'un xi kits'ín.
B'i̱ ts'ín kits'íntsjoho̱ Juda̱ Nti̱a̱ná
24 Nti̱a̱ná tjíhi̱n nga'yún nga kúnnu̱u tu̱ xi najmi kuankín t'axíhi̱n ru̱u ni xi ts'e̱, ko̱ ts'i̱ín nga najmi chumi nihi xi chju̱ntí s'e̱nu̱u ko̱ tsjánu̱u kju̱a̱tsjo chánka tu̱ xi ku̱i̱nchahanu nginku̱n ni̱stjin nk'ie nga kua̱kúchji kju̱a̱chánkaha̱. 25 Nku tutuhú kui xi Nti̱a̱ná xi ts'ínk'ankiná. Kui xi kan'etsjoho̱, kayaha̱ nga chánka ko̱ nga kui xi batéxuma, ko̱ nga kui xi tjíhi̱n nga'yún, tu̱ nga̱t'aha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. B'a̱ kama ko̱ tu nkjéhé ni nga b'a̱ tíma. B'a̱ katuma.